OEFENING RODE KRUIS I w Jeugdpuistjes ivcfwH m ?n Eessen juni ORGELCONCERT DOOR JAN BONEFAAS Pmksterzangdienst VEEMARKT RIJSSEN Pinkster-appèl in Markelo Jongerencontact Rijssen had Duitse gasten op bezoek Nadelig saldo De Koerbelt rond 6000 gulden BURGERLIJKE STAND littil AFSCHEID BIJ GEMEENTEWERKEN UITVOERING D.O.S. AGENDA PREDIKBEURTEN Puzzelrit „Op stap" Vrijdag 31 mei 1963 41e Jaargang No. 21 De abonnementsprijs voor dit blad bedraagt f 1.50 per kwartaal voor postabonnees f 1,65 per kwartaal Administratie en Redactie Enterstraat 10 - Riissen Telefoon 2303 (05480) Inzending van advertenties tot uiterlijk donderdagmorgen 12 uur Advertenties 12 cent per mm Bij contract korting - s r" IP? ~T* J? li - nu ZONDAGSDIENST DIERENARTSEN RIJSSEN—WIERDEN VOOR RUSSEN Een „explosie" in de voormalige gemeen telijke gasfabriek, met als gevolg een flinke „brand" en een groot aantal „gewonden", ziedaar de oorzaak van het uitrukken der Rijssense brandweer en 'n grote ploeg EHBO- ers op maandagavond. Het betrof nl. een grootscheepse oefening van de Rijssense brandweer en het Rode Kruis, afd. Rijssen. Deze z.g. paraatheidsoefening van beide korpsen heeft weer eens getoond, dat de lei dende personen de paraatheid zo hoog mo gelijk willen opvoeren. De brandweer o.l.v. commandant Wolters en de EHBO olv. dr. Kousemaker hebben ent housiast aan deze oefening deel genomen. Om half acht werd het sein gegeven aan de brandweer en met enkele minuten (de brandweerlieden waren niet op de hoogte van deze oefening) waren beide spuiten op de Dannenberg aanwezig. Snel ging alles in zijn werk en spoedig bleek, dat her en der verspreid ernstige en minder ernstige ge wonden lagen (op voortreffelijke wijze ge camoufleerd). De EHBO werd dadelijk ge waarschuwd en in een vrachtauto kwamen snel de dames en heren EHBO-ers ter plaat se. In één der gebouwen werd snel een con trolepost ingericht en spoedig werden de eer ste gewonden binnengebracht, in totaal 10 gewonden. De getroffen personen lagen bewe gingloos en bleek op de brancards met ogen schijnlijk ernstige wonden. Dokter Kousemaker en een aantal verpleeg sters stonden klaar om de eerste hulp te ver lenen. Ondertussen waren de brandweerlieden koortsachtig bezig de „brand" te blussen. (Aan de achterzijde was een vuur ontstoken) Na behandeld te zijn in de post werden de „gewonden" zo spoedig mogelijk vervoerd naar het noodhospitaal in de brandweerka zerne. De oefening vond plaats onder grote pu blieke belangstelling. Rijkspolitie zorgde voor de nodige afzetting. Na afloop begaven de le den van beide korpsen zich naar de brand weerkazerne, alwaar onder leiding van beide commandanten het verloop van een er ander nauwkeurig onder de loep werd genomen en enkele onderdelen nader besproken. 'liliiiiiiiiiiiiüiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiuniiiiiiiüintiiiHiiiiiniiiiiini,!!::, mmm. De liefhebbers van orgelmuziek te Rijssen kunnen zaterdag a.s. aan hun trekken ko men. In de Schildkerk zal de bekende Gorin- chemse Orgelmeester Jan Bonefaas in sa menwerking met de Ned Herv. Jeugdraad een orgelconcert geven, dat gezien het pro gramma van uitstekend gehalte zal zijn. Het bevat Fantasie over psalm 105 van J. Bonefaas Preludium en Fuga in C-dur van Joh Seb Bach Koraalpartita „Wat God doet, dat is welgedaan" van Joh. Pachelbel. Trum pet Volumtarie van J. Clarck 2 Koraalbe werking a. Heer, ik hoor van rijken zegen, b Roept uit aan alle stranden van J. Bone faas. Uit de 5e symphoiiie a. Allegro Vivace, b. Allegro Cantabile van C. M. Widor. Fan tasie in Es-dur van C. Saint-Saëns Impro visatie over Gez 173 „Alle roem is uitgeslo ten" van J. Bonefaas. Op zondag a.s. (Ie Pinksterdag) wordt des avonds van half 8 tot half 9 een Pinkster- zangdienst gehouden in de Geref. kerk (Boom kamp) Medewerkenden: Liturgie D. v d. Lee Orgel A Nawijn. Trompet: B J. Stegeman. Koor: een gemengd koor onder leiding van G. Kaspersma. Toegang vrij. Aangevoerd 81 runderen. Prijzen 15 vette koeien van 3.- tot 3.40 per kg. slachtgewicht. 26 melk- en kalfkoeien van 800.- tot 950.- per stuk. 25 pinken van f 550.- tot f 650.- per stuk. 15 graskalveren van f 200.- tot 350.- per stuk. Overzicht handel' Handel vrij vlot, de prijzen voor de vette koeien hoger genoteerd. Overi gens weinig verschil met de vorige markt. In verband met mond- en klauwzeer geen aanvoer op de varkensmarkt. iiüiiiiiiuijiiiiiiiiijiüiüiiiii:' iiiiiiiriiiiiriiiiittiiiitiiiiiiiitiiiiiiiitiiiiBiiBiiBüiiiiüiiiaitiiiiüiniiiiiiiiiiiiiiiiiiaiiiiiiiiiiiiiniiiiiiMiHiiiiiiiniiiiniiiiugn Zondag 2 juni a.s., dat is Eerste Pinkster dag, is er 's avonds om half acht een bij zondere kerkdienst in de Hervormde Kerk van Markelo. Deze dienst, een „Pinkster-appèl" genaamd, zal worden geleid door Ds. A. J. Jorissen, Hervormd Jeugdpredikant te Utrecht. Hij is in Utrecht belast met het Jeugd werk op Gereformeerde grondslag. Hij werkt vaak mede aan bijzondere kerkdiensten en Jeugdsamenkomsten. Aan het „Pinkster-appèl" in Markelo wordt bovendien nog medegewerkt door de zang en muziekgroep „De Zaaiers" uit Vriezen- veen. Deze groep jongeren werkt op vocale en muzikale wijze mede aan verschillende kerk diensten en samenkomsten. Zij zingen ca speren bekende geestelijke, liederen op een eenvoudige, maar aanspre kende manier. Het onderwerp, waar Ds. Jorissen ovër zal preken, luidt: „Geloof je nog in een herle ving van de kerk?" Het „Pinkster-appèl" is een dienst voor jongeren en ouderen, alle zitplaatsen zijn vrij! Afgelopen weekend had het r.k. Jongeren contact een groep Duitse jongeren op bezoek uit Düsseldorf. Het betrof hier een hernieuw de kennismaking met deze Duitsers, die reeds eerder in Rijssen een weekend hebben door gebracht. Nu bleven ze alleen zaterdagavond in Rijssen. In het Jozef gebouw werd een ge zellige dansavond gehouden. Ook werd de afspraak gemaakt in het najaar opnieuw een rendez-vous te houden en wel in Düsseldorf. In een jeugdherberg in Delden werd gelo geerd, terwijl 's morgens in Rijssen het ont bijt gezamenlijk werd gehouden in het Jo zefgebouw. Vrijdag 14 juni komt de begroting voor het jaar 1963 van de zwem- en polovereniging „De Koerbelt" in de Rijssense Raad. De Raad krijgt dan ook aangeboden de exploitatierekening van het zwembad over 1962 De rekening van lasten en baten sluit met een nadelig saldo van f 5.973,15. Koning Boudewijn van België en zijn gemalin Fabiola hebben een officieel bezoek gebracht aan Engeland. Foto: de koning gezeten naast de Engelse koningin tijdens een tocht door Londen. El I i I111 i 11111III III II M'iMiiiininiiili!«uiiiiuii[i;;iii,u,i,,.iiil,li,,,,i,liilll«liI.!,liiili,jlliilitillliil|IIlll(|liII|ll,,1|ll,ll!lllil,,lllllIII|lllllllllllJ|,fll,llll|lli(|11||!||1||||il||||11|1I|il|11I,1,ul||||||,||I||,i|||||(|ll|l||ll|llBnBn|i|iBjp GEBOREN: Hendrik Jan, zv J Nijveld en H ten Wolthuis, Esstraat 17, 22 mei; Her- mannus, zv J H Nijkamp en Z Maats, Sta tionsdwarsweg 37, 22 mei; Egbert Dinant, zv G J Baan en H F. Rotman, Blinde Banis- weg 34, 23 mei; Hendrika Janna, dv H Rou- wendal en G Dannenberg, Markeloseweg 15, 24 mei; Amelia Margaretha, dv M Ke- wilaa en A Tawa, de Ruyterstraat 49, 16 mei te Almelo. ONDERTROUWD: Antonius Johannes Jo seph Kamphuis 25 jaar Rijssen, de Kaempe 7 en Gerharda Maria Zwienenberg 21 jaar, Mar kelo, Rijssenseweg 59, 22 mei; Hans van der Walle, 25 jaar, Leiden de Goejenstraat 15 en Hendrika Everdina Pongers, 24 jaar, Rijs sen Esstraat 71, 24 mei. GETROUWD: Gerrit van der Stouw, 26 jaar en Femmigje Albertha Kroeskop 23 jaar, Rijs sen, Haarstraat 28, 21 mei; Harmen van Put ten 27 jaar en Jenneken Smit 21 jaar, Rijs sen Bleekstraat 34, 21 mei; Hendrik Jan Scheppink, 21 jaar en Janna van Eijk, 20 jaar, Rijssen Hogepad 9, 24 mei; Gerrit de Bruin, 20 jaar en Maria Willemina Bosman, 18 jaar, Rijssen Graaf Ottostraat 26, 24 mei; Hendrikus Seppenwoolde 26 jaar en Gerrit- dina Harbers, 24 jaar, Rijssen Nijverdalse- weg 27, 24 mei. OVERLEDEN: Hendrika van Losser, 57 jaar, echtgenote van H. Nijland, Walstraat 81, 22 mei; Jan Geerling 68 jaar, ongehuwd, Lentfersweg 19, 16 mei te Almelo. Advertentie drogen in met Purolpoeder.fi.6Qenfi- Een beeld van de ramp m het station van Lissabon, waar dinsdag zeker 44 per sonen de dood vonden toen een deel van de stationsoverkapptng instortte. Op de foto zien we hoe de slacht offers door redders m veiligheid worden ge bracht. De foto werd radio-telegrafisch via Londen naar Neder land over gebracht Deze week werd in café Ter Harmsel te Rijssen officieel afscheid genomen van de heer G. Harbers, opzichter bij de buitendienst van gemeentewerken te Rijssen. Aanwezig waren de heer Hollander, di recteur van gemeentewerken, de heer Van den Brink, adjunct-directeur, alle gemeente arbeiders en enkele oud-gemeente-arbeiders. De heer Harbers, die vergezeld was van echtgenote en kinderen, ging de gemeente dienst verlaten, wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Begonnen als doodgraver, vervolgens gemeente-arbeider, was hij de laatste jaren als opzichter werk zaam, met in totaal 43 jaren gemeentedienst De heer Hollander, sprekende namens het personeel van gemeentewerken, wees op de grote belangstelling bij dit afscheid, waaruit bleek, dat de scheidende functionaris een ge ziene persoon is. Verder memoreerde spr. zijn diensttijd bij de gemeente Rijssen. Na mens het personeel bood hij hem een en veloppe met inhoud aan. De heer Boer sprak vervolgens afscheids woorden als zijn onmiddellijke chef en na mens de personeelsvereniging der gemeen te. Hij memoreerde het feit, dat Harbers in Rijssen als bijnaam „de Scheper" heeft en hij ook als een echte scheper de kudde heeft bijeengehouden en voor een goede verstand houding tussen de gemeente-arbeiders heeft gezorgd. Spr. bracht hem dank voor zijn as sistentie gedurende ruim 8 jaar Namens de personeelsvereniging bood hij hem een en veloppe met inhoud aan, waarmeede de wens van de scheidende opzichter in vervulling kan gaan, door met deze bijdrage een nieuw radiotoestel aan te schaffen. Namens de oudgemeentearbeiders bood de heer Joh. Dommerholt nog een enveloppe met inhoud aan. De heer Harbers bracht tenslotte de spre kers dank voor de hartelijke woorden en de ontvangen cadeaus Hierna bleef men nog enige tijd gezellig bijeen. De gymnastiekvereniging „DOS" houdt, tra ditie getrouw op maandag 2e pinksterdag 'n tuin-demonstratie in de tuin van het Volks park, met medewerkning van de Eerste Ne derlandse Trampolineschool Dames en Heren de kampioenen van Nederland. Wanneer het weer meewerkt belooft deze demonstratie voor de turnliefhebbers zeer aantrekkelijk te wor den. Zoaterdag is 't wier de tied, Zoaterdag is 't wier zoo wied, Dan kuemp 'n viskestok vuur 'n dag Sloat de viskers wier eur 'n slag. Zoaterdag, nog net mear lech, Goat de meessen al op weg, In de hoppe det de vis Gek op piern en stoete is. 'n Eessen juni mut 't um wean, 'n Heeln dag kuent Z' dr an bestean, 't Is good det de viske neet Weet wat eur te wochen steet. Heel wat vis wodt zoaterdag, Asse bietn weelt, met ebrag, Sneuke, tien poond, ongelueng, Nee, ze wodt neet noa ewueng. Joa doar komt, gleuwt det mear vriej, Vake hele wat puenkes biej, En 'n poar dage noar de tied, Zeent ze 't goo gewechte kwiet. 'k Heb met 'n visboer ech beklag, Want den keal kan 'n zoaterdag, Ginne vis, zoo 't lik, vekoopm, Of zol 't zonne voart neet loopm. Of hef hee miskien nog kaans Det hee mear vekoch as aans An dee leu dee 't zoaterdag Meender vung dan z' ham edach. J. ROZENDOM RIJSSEN. ■UlUlilllliiiliiiiiiiiiiiiHiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiit 3 juni Uitvoering Gymnastiekverenging DOS met medewerking van de Eerste Ned. Tram polineschool te Apeldoorn, aanvang 8 uur. Na afloop openluchtfilm. Volkspark. 20, 21 en 22 juni Leger- en Luchtmacht- tentoonstelling „Paraat '63" plein Elsenerstr. 20 juni Rondgang en taptoe J.W. Frisokapel 21.30 uur zonneweide zwembad „De Koer belt". 21 juni Rondmars Tamboerkorps Kon. Ma rechaussee, 19 uur. 22 juni Zangfestival met ontspanningsavond Gem. Arbeiderszangver. „De Stem des Volks" Volkspark. 13 juli Clubmatch Kynologenclub REO 1 uur Parkgebouw. '6 en 7 dec. Tentoonstelling EKKV. Opgaven voor deze rubriek kunnen geschie den op het gemeentehuis, afdeling Algemene Zaken, kamer 7 (boven). De dienst wordt zondag a.s. waargenomen door dierenarts J. Siebelink Wierden tel. 05496-298. NED. HERV. GEMEENTE GROTE KERK 9.30 uur Ds W. van Tuyl 15.00 uur Ds A. Kool VVESTERKERK 9.00 uur en 10.45 uur Ds J. Vos 19.00 uur Ds W. van Tuyl ELSEN 10.00 uur Ds A. Kool GER. GEM. NOORDERKERK 9.30 uur en 19.00 uur Ds J. van Haaren 15.00 uur leesdienst GER. KERK BOOMKAMP 9.30 uur en 3 uur Ds Bos van Almelo 7.30 uur Zangdienst OUD GER. GEM. BEVERVOORDE 9.30 uur en 19.00 uur Ds Vosman 14.30 uur leesdienst OUD GER. GEM. IN NED. ORANJESTRAAT 9.30 uur en 15.00 uur leesdienst GER. GEM. IN NED. ESKERK 9.30 uur en 19.00 uur Ds Aangeenbrug 14.30 uur leesdienst NED. PROTESTANTENBOND 10.45 uur Dr J. W. Samberg van Delden MAANDAG 3 JUNI (2e PINKSTERDAG) GROTE KERK 9.30 uur Ds A. Kool NOORDERKERK 9.30 uur Ds J. van Haaren GEREF. KERK BOOMKAMP 9.30 uur Ds Brinkman OUD GER. GEM. BEVERVOORDE 9.30 uur Ds Vosman ORANJEKERK 9.30 uur Ds H. Wiltink ESKERK 9.30 uur Ds Aangeenbrug DINSDAG 4 JUNI 1963 OUD GER. GEM. IN NED. ORANJEKERK 19.30 uur Ds E. du Marchie van Voorthuysen uit Leersum Onder slechte weersomstandigheden hield de bromfietsclub „Op Stap" haar eerste sterrit van dit seizoen. Er werd door 20 brommers aan deelgenomen. De start en finish was bij café Smit, waar jok de prijsuitreiking plaats vond De uitslag luidde: 1. F Smal brugge^ Rijssen 8 str.p. 2 F J ter Maat, Hengelo 12 str.p. 3 G. Peters Rijs sen 32 str.p 4 G Boeve Hellendoorn 32 str p 5. G. J Buursink Rijssen De heer G. Leemrei- ze uit Enter kreeg de poedelprijs.

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1963 | | pagina 1