zegt de een R. E.S. KUSTVAART Voor Pinksteren op zoek naar kleding voor het gehele gezin is op weg naar Enter! Roetgerink's kledingmagazijn Enter hip goedkoper! Pickwick Theezakjes - nu óók dubbel groot 8 nanstaffen VESSELS' sloffenhuis <ÈD i t SOLA WESSELS FANTASTISCH HOE BESTAAT HET roept de ander TER INZAGE. fiOSl OPERS en TAPIJTEN RS 'T WOONHUIS DAMES-, HEREN-, MEISJES- en JONGENSCONFECTIE De nieuwste snufjes van 1963 Een lust om te zien UNIEK IN TWENTE!! BEHANG Meer dan TER HORST CO. N.V. LEFRLING WEVERS WEVERS een HANDSNIJDSTER jfflüHüüBPi Jan Aolhert voor f 0.80 per week ELEKTRISCHE APPARATUUR gratis gerepareerd PARKGEBOUW Rijssen GORDIJNSTOFFEN, G0G0S en VLOERBEDEKKING TER HARMSEL JERRY ALS HUISKNECHT DE DOLLE GENERAAL m Dames en hereniveest er hij! Elk dubbel groot theezakje is voldoende voor ongeveer 1 liter (ca. 8 koppen) geurige thee! >Av fijne engelse MELANGE j hypo.heek Berend van Heek 20 jaar J. A. VOORTMAN RADIO TOESTELLEN SCH0NEVELD Voor de a.s. feestdagen maakt u nog even 'n japon Vrijdag 24 mei 1963 WEEKBLAD VOOR RIJSSEN Pagina 8 AMERICAN ELECTRONICA SERVICE 'T ZEEGAT UIT biedt een vrij en vast bestaan lichtmatrozen Wij ontvingen nieuwe zendingen Duizenden stuks confectie hangen voor u klaar tegen de alom be kende lage prijzen. Wij kochten deze week van diverse eerste klas fabrikanten dameszomermantels- damesregenmantels- herenkostuums herencolberts en herenregenjassen. DOUWE EGBERTS Naast de beleende groene doosjes theezakjes Groot Formaat, biedt Douwe Egberts u thans óók Pickwick theezakjes DUBBEL GROOT, verpakt in een aantrekkelijke rode doos. Handig en gemakkelijk om ca. 8 koppen geurige thee van te zetten! m-m* INH. 20 THEEZAKJES 16 CR Ja, hoe bestaat het: wordt al uw van uw T.V. tot scheerapparaat zonder bijkomende kosten. Ook de ONDER DELEN GRATIS. Bij de TELEFOON 9029 ENSCHEDE WORDT LID: VANDAAG NOG!!! Vraagt vrijblijvend inlichtingen. ANTWOORDCOUPON Naam: Woonplaats: Straat en huisnr Zend bovenstaande antwoordcoupon in, of vraag inlichtingen bij ijzerhandel „DE BEEK", Wierden- sestraat 58, Rijssen. Burgemeester en wethouders van Rijssen delen mede, dat zij voornemens zijn een bouwvergunning ex artikel 20 der Wederopbouwwet te verlenen voor de bouw van een woning aan de Molenstraat op het perceel, kadastraal bekend gemeente Rijssen, sectie F no. 911. De betreffende stukken liggen ter secretarie kamer 7 voor een ieder Belanghebbenden kunnen vóór 1 juni 1963 hun eventuele bezwaren schriftelijk bij het gemeentebe stuur kenbaar maken. Rijssen, 24 mei 1963. Belangstellenden worden hierbij uitgenodigd - minder jarigen liefst met hun ouders om op donderdag 30 mei a.s., 's avonds 7.30 uur in Hotel Buursink, Spoor straat te NIJVERDAL een voorlichtings- en filmavond bij te wonen waai Kapitein Poslma inlichtingen zal ge ven en eventueel vragen zal beantwooiden over de kleine Handelsvaart (Kustvaart) en de scholen van het Koninklijk Onderwijs Fonds voor de Scheepvaart. De kustvaart heeft plaats voor Leeftijd 15-18 jaar matrozen onder gage Leeftijd 18-21 jaar Met lagere schoolopleiding kunnen deze jongelui het bren gen tot stuurman en'nf kapitein KOKS leeftijd 18 jaar en ouder LEERLING-MACHINIST leeftijd 16-17 jr. (opleiding liefst lagere technische school afd maehine-hankwei ken) Deze jongelui kunnen promotie maken tot eerste machinist via de rangen van ass machinist en tweede machinist ASSISTENT-MACHINIST leeftijd 17-21 jr. (L.T.S.-opleiding afd. Machine-bankw.) Bovengenoemde LTS-ers kunnen, indien ze walpiaktijk hebben gehad eventueel direct geplaatst worden als ass marhinisf Verder is er plaatsingsmogelijkheid voor: tweede machinisten en koks. De koks moeten liefst ook kunnen broodbakken Inlichtingen omtrent plaatsing, opleidingen en promotie kansen kan men verkrijgen bij a. Het Koninklijk Zeemanscollege, A-Keikhof 32a Gioningen Te! 05900-27343-27344 b Alle Ai beidsbuieaus c. De Koopvaaidijstichting. A-Kerkhof 32b - Giomngen Tel 05900-29389-27344 Prima kwaliteiten en moderne dessins in Zie etalage Hutten wal 5. VOOR AL UW NAAR Complete woninginrichting Haanstraat 119 RIJSSEN Tel. 05480-2935 voor VAKMANSCHAP en KWALITEIT Vrijdag 24 en zaterdag 25 mei - 8 uur met: JERRY LEWIS Jerry als duvelstoejager in een Hollywoods hotel voi mooie meisjes. Toegang alle leeftijden Woensdag 29 mei - 8 uur met DANNY KA YE Zie Danny Kaye in een aantal daverende imi taties, van Churchill tot een nachtclubzangeres Toegang alle leeftijden .-.v.y - :r: Met kleine weef foutjes tegen de alom bekende lage prijzen. 's Woensdagsavonds speciale koopavond tot 9 uur geopend. Dinsdagmiddags na 1 uur verplicht gesloten. Telefoon 05478-266 Volop parkeerruimte. pK'KWick 9 O S T U KS dt?hbeIGP00T Vraagt uw winkelier! VOOR EEN NAAR Braakmansdijk 4 Vraagt inlichtingen! OP 22 MFI: BENFICA— MILAAN OP DE T.V. Maar omdat deze wedstrijd 's middags in Londen wordt gespeeld zal dat in vele be drijven ongetwijfeld moei lijkheden geven met de per soneelsbezetting. Niemand weet vooruit de uitslag. Wat U wel van te voren gegarandeerd wordt Is de uitslag van een keuze in uurwerken bij DOLLE- KAMP. Daar is iedereen vol lof over. MODKKNsTH BIJ HET VERFHI'IS Tabaksgaarde 68 MACHINAAL AFRANDEN PLAKT A FELS BESCHIKBAAR het vertrouwde adres voor Brandverzekering (op nieuwwaarde) Ziekenhuiskosten (alles onbeperkt) W.A. voor auto - motor Hypotheken Financiering Ruime polisvoorwaarden Assurantiekantoor Markeloseweg 72 - tel. 2269 Voor draagbare Radio Oosterhofweg 3, UIT DE SMAAKVOLLE EN GROTE COLLECTIE i VAN RSSTRAAT 36. TELEFOON 2952. RIJSSEN 0"""^ KONINKLIJKE JUTESPINNERIJ WEVERIJ RIJSSEN WEGENS VERDERE PROÜUKTIE-UITBREIDING vragen wjj vooi de WEVERIJEN in dagploeg voor 2 ploegen. Voor de KAI.ANDERI.I in dagploeg Inlichtingen over lonen enz worden gaarne vrijblijvend ver strekt op het kantooi afd Personeelszaken Boomkamp 31 en door onderstaande personen de heei M Kreijkes. Stationsdwarsweg 49, Rijssen de heet H J Vlogtman. Nijverdalseweg 101. Rijssen de heei H J Ligtenberg. Banisweg 8 Rijssen de heer G Nijland, Nijverdalseweg 30, Rijssen r Is^nerstraat i

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1963 | | pagina 8