RAAD RIJSSEN Nog geen zomerhuisjes - Terrein niet geschikt volgens Ged. Staten - Raad op excursie in de buitenwijken 4 w Det hcwwe wier ehad BURGERLIJKE STAND Ledenvergadering Meisjes afdeling van de PJ.G.O. AGENDA Zondagsdienst dierenartsen Lezing voor De Eendracht PREDIKBEURTEN Vrijdag 24 mei 1963 41e Jaargang No. 20 De abonnementsprijs voor dit blad bedraagt f 1.50 per kwartaal voor postabonnees f 1,65 per kwartaal Administratie en Redactie Enterstraat 10 Rijssen Telefoon 2303 (05460) Inzending van advertenties tot uiterlijk donderdagmorgen 12 uur Advertenties 12 cent per mm Bij contract korting iP V" Het plan van het gemeentebestuur van Rijs sen om zomerhuisjes te bouwen aan de Bre- keldlaan is door G. S. afgewezen. Dit is wel een der belangrijkste punten uit de R(jssen- se Raadzitting van vrijdagavond. Lang discussieerde de raad over onteige ning van een perceel grond. Vooral de heer Ter Avest zat deze onteigening hoog. Hij noem de onteigening een zware ingreep, een aan tasting van het particuliere bezit. Ook deze avond bracht de raad door met ellenlange disputen over grondtransacties en wat daar aan vast zit. In zijn openingswoord dankte de voorzitter voor de vele belangstelling die hij had onder vonden bij zijn koninklijke onderscheiding. Hij deelde mede, dat de heer Kreykes met kennisgeving afwezig was. Van de afwezigheid van de heer Averesch weet u. De heer Ter Avest opende de debatten. Spr. vond de motivering van het college, wat betreft het overbrengen van de exploitatie van het landgoed de Oosterhof uit het Dokter Stokkersfonds niet helemaal juist. De heer Otten zag graag een positieve be stemming van de Oosterhof. Met overbren ging schieten we niet veel op. Hij wees op het voorstel, dat hij indertijd had gedaan de Oos terhof als kraamcentrum te bestemmen. De hele bevolking profiteert er dan van. Hier op antwoordde de voorzitter, dat er te- zijnertijd een bestemming aan zal worden ge geven waarop de heer Otten repliceerde: niet te zijner tijd. Dr. Oosthoek wilde er ook een bestemming aan geven, zo gauw mogelijk. Een kraamcentrum zag hij gaarne meer in het centrum van Rijssen. De heer Ter Avest vroeg zich af of i.v.m. voor waarden en aankopen de raad niet gebonden was aan voorschriften, wat betreft de bestem ming. Wethouder Scholman deelde nog mede, dat de baten moeten worden gereserveerd en niet worden gereserveerd voor algemene dienst. De heer Ter Avest meende met. de bestem ming een verfraaiing van de gemeente Rijssen te zien. De heer Smeijers vroeg zich af, waarom het geld van hét dr. Stókkerfonds niet voor b.v. verfraaiing van de Stadsbleek mocht worden gebruikt. De raad bleek echter, wat de inter pretatie betreft nogal van mening te verschil len. De voorzitter zag tenslotte zijn wens vervuld, overbrenging, wat de technische kant betreft, naar 1963. De voorlopige goedkeuring van 't Onteigenings plan 1963 west leverde na enige discussies zelfs nog tot een stemming. Het betrof hier de onteigening van een perceel grond eigenaar L. Spanjer aan de J. ter Horst J.H.zn straat. Dit terrein is niet diep genoeg om woningbouw mogelijk te maken. Aan deze ongewenste toestand wil het college op deze manier een eind maken De heer Janssen was van mening dat i.v.m. vorige gelijke transacties van bouwterreinen nu niet de gelijke weg wordt bewandeld. De heer Ter Avest was in tegenstelling met de heer Janssen van mening, dat het hier cultuurgrond betreft en het hier in het uit breidingsplan valt. Ook de heer Otten vond, dat deze grond niet als bouwterrein kan wor den aangemerkt. De heer Ter Avest vond ont eigening niet verstandig, hij wilde het laten zoals het was. De prijs, die de heer Spanjer vraagt zal hem toch niet worden uitbetaald. Onteigenen vond hij alleen gewenst, wanneer de gemeente grond speciaal nodig heeft. De heer Pluimers vroeg zich af of de gemeente in dit geval wel het recht hier toe had. De heer Hase wilde wel onteigenen, aan gezien hij het wilde zien in het beeld van het uitbreidingsplan. De brief, die we ontvangen hebben, was ietwat scheef gesteld vond hij. De heer Hodes had zoals hij zei, deze oude kwestie nog eens opnieuw bezien. Hij noemde de onteigening normaal, ofschoon hij het een moeilijk geval vond. De heer Spanjer heeft echter de mogelijkheid grond van de gemeen te te kopen. De heer Smeijers merkte nog op, dat deze grond nog nooit bouwterrein is ge weest. Het gemeentebestuur is hier enigszins van de verkaveling afgeweken van het uitbrei dingsplan. GEBOREN: Maria dv J Theijink en H Bosman, Bloemstr. 7; Jan Hendrik zv A Nij- zink en J ^Jansen, Walstraat 67; Willem zv J Gerritsen en H W Poortman, Keizersdijk 8; Jacob Lodewijk Willem zv S L Sahupa- la en A C Patty de Ruyterstraat 39 te Al melo. ONDERTROUWD: Wolter Johannes Krol 26 jr, Almelo Aalbersehof 20 en Johanna Everdina Kosterbok 25 jr, Rijssen Kerkstr. 11; Jan Willem Paalman 25 jr Markelo En- terbroekweg 12 en Johanna Augusta Enoch, 26 jr, van de Broekestraat 6; Seinie Nie- zink 23 jaar, Wierden Abraham Kuyperstr. 13 en Janna Rutterkamp 25 jr, van Wijn gaardenstraat 16. GETROUWT): Johannes Gerhard de Graaf 24 jr en Johanna Dannenberg 23 jr Hol- terstraatweg 76; Gerrit Jan Hazelhorst 29 jr en Hendrika Kippers 24 jr, Vriezenveen West einde 566. OVERLEDEN: Christiaan Pluygers 79 jr echtgen. van M Mees, Oosterhofweg 82; Hen drik Jan Nieuwenhuis 77 jr, wed. van J. Nijland, Hogepad 39, te Almelo. De voorzitter zei ter verduidelijking, we wil len onteigenen om het zaakje rond te krijgen Wethouder Goosen gaf uitvoerig verslag van het gesprek, dat hij met de eigenaar van de grond had gehad. Hij had deze voorgesteld een neutrale commissie van deskundigen de zaak te laten uitzoeken Het is heel normaal or de op zaken te stellen Deze grond heeft nooit aan de weg gelegen. Door verkaveling dooi de gemeente gaat het bouwterrein worden, waarop de heer Otten interrumpeerde: kan 't bouwterrein worden. Wethouder Goossen ver volgde; er had indertijd, 8 a 9 jaar geleden al tot onteigenening moeten zijn besloten De heer Janssen bleef bij zijn verwering Nog maals noemde de heer Ter Avest onteigening een zware ingreep en niet noodzakelijk in dit geval. De heer Hodes meende dat dit geval zich vanzelf oplost, wanneer beide stukken worden samengevoegd. De heer Haase meende zelfs, dat wanneer de raad tot onteigening besloot de oplossing nog eerder zal komen Met de stemmen van de heren Ter Avest Janssen, Oosthoek en Pluimers tegen werd dit principebesluit tenslotte aangenomen De heer Hodes was tegen aankoop van per celen grond van de heer A Barneveld, aan gezien de eigenaar de restrictie er bij kreeg tijdens zijn leven te kunnen blijven wonen. Wethouder Goossen meende, dat men risico moest nemen Ook de voorzitter vond het be ding niet van dien aard, dat het bezwaarlijk genoemd kon worden De aankoop van een perceel van de heei J. Seppenwoolde ter afronding van het plan Vennekesgaarden deed de heer Otten in het geweer komen. In dit verband wees hij erop dat volgens zijn mening de stedebouwkundige de geprojecteerde verbindingsweg verkeerd ziet. Hij vond het argument zijdelings. Bin nenkort hopen we de heer Leupen in ons mid den te hebben aldus de voorzitter ter gerust stelling. De heer Janssen vond het nodig met de mees te klem te betonen, dat de eigenaar deze grond graag kwijt wil. Hij heeft de grond zelfs te koop aangeboden De gemeente heeft er geen direct belang bij. Wethouder Goossen merkte op, dat de heer Seppenwoolde vorig jaar zelf daar wilde bouwen. Hodes haakte hierop in en zeide, dat het niet de schuld was van de heer Seppen woolde, maar van de gemeente, dat hij de grond kwijt wilde. De raad ging tenslotte akkoord met het voorstel van het college. De aankoop van een perceel grond aan de Ligtenbergerdijk ten name van de heer Nijland. Walstraat had een hele discussie tot gevolg, aangezien het college met de eigenaar was overeengekomen hem een slecht stuk weidegrond voor 20 c per m2 te verkopen. De heer Ter Avest vond, dat de gemeente met zulke grondspecualties de verkeerde en gevaarlijke kant uitgaat.. De heer Smeijers zag de consequenties, waartoe dit wel zou kun nen leiden donker in. Ook de heer Otten was tegen. Nijland merkte op, dat men in de landbouwcommissie hier ook tegen is. Wethouder Goossen merkti op, dat dit geen landbouwgrond is. We zitten er mee in de maag. We doen dit om een op lossing te vinden. De voorzitter merkte op: dit is kikkerland. De heer Ter Avest vond, dat het ging om de idee. De heer Haase wilde de grond eerst volstorten met vuilnis en dan verkopen De voorzitter deelde tenslotte mede, dit punt aan te houden. Donderdag 13 juni staat er een excursie voor de raad op het program ma, een fietstocht naar de buitenwijken van de gemeente 's middags om 2 uur. We kun nen dan ook dit perceel bekijken. We zullen er een witte vlag bijzetten, aldus de voorzit ter. .'■r -■ V-,'- uN- MS 1 i - De fotntentnnnstelling van Aldnlem ie Rt/ssen is een groot succes geweest, wat ook wel blijkt uil toet onverwacht grote aantal bezoekers In totaal bezochten ruim 900 personen de expositie, nl, 550 individuele bezoekers en 350 leerlingen van de L.T.S In de loop van zaterdagmiddag kon het bestuur de 500e bezoeker verwei komen nl mevr Beunk Poortman De voorzitter de heer W estenk overhan digde haar na haar verwelkomd te heb ben, een waardebon van f 5 -, te be steden bij een der twee exposanten op de tentoonstelling, de ja. Ter Harmsel boekhandel nj de ja Brourver. jolograaf. De mogelijke sanering van de bedrijfsbezit- tingen, waai van de raadsleden een concept hadden gekregen werd vrijdagavond niet in de raadsveigadenng besproken - De korte tijd van voorbereiding was hiervan de oorzaak De leden van de raad kunnen zich nu voot de volgende zitting hieraf ernstig verdiepen De gemeenteraad gin verder akkoord met beschikbaarstellen t an een krediet voor de aanschaffing van 'iat Bestelwagen voor het Ene> giehed v kosten bedragen 5905,-. De oude Volkswagen levert aan, in- ruilwaarde nog 1900 op. Ook stelde zij een krediet beschikbaar i.v.m onderhoudswerken aan de B.L.O. behalve nieuw grint is hier een elektrische ventilatoi nodig. Ook de afrastering dient verbeterd. Bij de rondvraag wees de heer Otten erop. dat hij verkeerspijlen in verband met wegom- leidingen aan de Enterstraat miste. De voorzitter deelde mede, dat dit al was doorgegeven aan de betrokken instanties. Naar aanleiding van vragen van de heer Ter Avest om eerst te beginnen met 't verbouwen van magazijnen, merkte wethouder Goossen op, dat het college nog niet weet, waar het aan toe is. De voorzitter deelde nog mede, dat door G.S. de grondverkoop aan de heer A. Pierik niet is goedgekeurd. De heer Otten vond het niet prettig, dat het college bij een vorige vergadering het advies van de adviescommissie niet bij de stukken had gedeponeerd. De voorzitter merkte op, dat dit niet doelbewust is gebeurd. De heer Haase wilde wel eerst duidelijker geïnfor meerd worden om een uitspraak van de raad te horen dienaangaande. Het betrof hier een wijziging wat betreft het plein Elsenerstraat. Uit uitlatingen van wethouder Goossen bleek echter, dat het werk reeds was opgedragen. De heer Smeijers en Hodes vroegen of er niets gedaan kon worden i.v.m. het bouw terrein van de heer Bearzatto. Dit terrein moet eerst circa 9 m worden afgegraven voor er op gebouwd kan worden. Het college zal onder zoeken of 't te bouwen woonhuis niet een 6-tal meter achteruit kan worden gebouwd. De heer Nijland stelde de vraag of 't Ter Horstbouwfonds grond had aangevraagd voor de bouw van bungalows. Uit antwoorden bleek. dat de grond hiervoor niet geëigend is. De heer Janssen zag gaarne dat het college maatregelen nam, tegen het feit, dat in Schwarzwald het bouwen van een garage is aangevraagd, terwijl dit gebouwtje tot zomer huisje ver bouwd is De voorzitter wees erop, dat het college dit met kon tolereren Achteraf bleek, dat de gebouwde garage in tweeën gesplitst was door een muur De heer Ter Avest scheen dit evenals de heer Janssen nog ai hoog te liggen, want errst genoemde maakte de opmerking: „Laat het college zich niet in de luren laten leggen!!" De heer Pluimers maakte van de rondvraag gebruik door zijn dank te betuigen voor de klok op het Schild. Tot slot deelde voorzitter nog mede, dat de verbetering van de verbinding Molenstraat- Haarstraat nu ter hand is genomen door met de afbraak van het pand van de heer Vos een aanvang te maken. Er zal hier een pa rallelweg komen. Onder leiding van haar presidente Hen- nie Smeijers hield in het kantoor van de Coöp: Aan en Verk. Vereen de meisjesaf deling Notter-Zuna-Rijssen een ledenvergade ring, waarvoor ook uitgenodigd waren de afd. Notter-Zuna-Rijssen van de B.D.V. Als spreekster was op deze vergadering aanwezig mej. Kraaienveld van het Ned. Zui- velbureau, welke op leerzame en duidelijke wijze een kaasdemonstratie gaf, waarbij zij aantoonde op welke wijze men de verschil lende kaassoorten kon onderkennen, terwijl zij ter verduidelijking talrijke zuivelproduk- ten liet proeven. Na afloop van deze demonstratie bood de presidente mej. Kraaienveld een kleine ver rassing aan, waarbij zij dank bracht voor de leerzame avond. Tot slot deelde zij nog me de dat de bloemenuitreiking in samenwerking met de B.D.V. doorging en over 14 dagen zou plaats vinden. «mi Maandagavond zijn de eerste Duitse mi litairen in de leger plaats Budel aange komen. Het betref: hier 'n groep kwar tiermakers. Foto: De kwartier makers krijgen in structie van, hun commandant. Haupt- mann E. Pohl. Zoo, het leed is wier eleen, Det hewwe wier ehad, Op 't lessen ziej 't. zeg'nt non zelf, 't Earlke mear as zat. Heel wat daage van te vuurtn Kiek iej dr teeng an, Deank ie] wonear zot 't heginn, Joa, doar kriej' wat van. En toch weet iej det 't gebuurt, Teeng hooln kuej het neet, Het is ieder joar opniej Wier hetzelfde leed. Want wat of iej ook prebeert, 't Is almoa vuur nums, Loaw' oons russen, want wiej weet, 't Kuemp dr toch van jums. Nee, det kruus det murre wiej Almoa dreang neetwoar, Doar kuej niks andoon. al vaalt Het oons nog zoo zwoar. Mear non hewwe 't wier eleen Vuur ne moand of wat, 't Heele hoes det hef ees wier Ne goo buurte had. Rijssen. J- HOZENDOM. 3 juni: Uitvoering gymnastiekvereniging DOS met medewerking van de Eerste Ned, Trampolineschool te Apeldoorn, aanvang 8, in het Volkspark. Na afloop openluchtfilm. 20, 21 en 22 juni Leger- en Luchtmachtten toonstelling „Paraat 1963" op het plein Elsenerstraat. 20 juni: Rondgang en taptoe J. W. Frisokapel 21.30 uur, op zonneweide zwembad „De Koerbelt". 21 juni: Rondmars Tamboerkorps Kon. Marechaussee, 19.00 uur. 22 juni: Zangfestival met ontspanningavond Gem. Arbeiderszangver. „De stem des Volks", in hei Volkspark. 13 juli: Clubmatch Kynologenclub R.E.O. in het Parkgebouw, 1 uur. 6 en 7 dec. Tentoonstelling E.R.K.V. Opgaven voor deze rubriek kunnen geschie den op het gemeentehuis, afdeling Algemene Zaken, kamer 7 (boven). De dienst wordt zondag a.s. waargenomen door dierenarts J. P. v. Nouhuys, telefoon 2487. De Rijssense pluimvee en konijnenfokkers vereniging „De Eendracht" hield in café W. Koedijk een vergadering onder voorzitterschap van de heer P. Holtkamp. De heer L. Maas uit Enschede, A-keurmeester van de Raad van Beheer hield een inleiding over het die renleven in de vrije natuur. Spr. behandelde het leven van het damhert (de vos en de uilen, broeden en opvoeden) een en ander verduidelijkt met dia's. Hierna nam spreker de sierduivensport onder de loep. Hij begon bij het oertype en de oerkleur, waaruit ongeveer 200 verschillende soorten zijn gefokt. Ook besprak hij diverse soorten hoender-kruisingen, met name hoe fouten er uit en goede eigenschappen er in gefokt kunnen worden. Vervolgens behandelde hij de diverse ko nijnenrassen vanaf de dwergrassen (Pooltjes) tot de grootste rassen (Vlaamse reuzen) en de bijzondere types, zoals de Belgische haas. Spr. besloot met diverse natuuropnamen en kleurendia's van 25 jaar terug. Voorzitter Holtkamp bedankte de heer Maas en bood mevr. Maas bloemen aan. NED. HERV. GEMEENTE GROTE KERK 9 30 uur Ds G. J. Voortman van Dussen 15.00 uur Ds W van Tuyl WESTERKERK 9 00 uur en 10 45 uur Ds A Kool 19 00 uur Ds G. J. Voortman ELSEN 10 00 uur Ds W. van Tuyl GER GEM. NOORDERKERK 9.30 uur en 19.00 uur Ds J. van Haaren 15.00 uur leesdienst GER. KERK BOOMKAMP 9.30 uur Ds Brinkman 15.00 uur Ds Brinkman OUD GER. GEM. BEVERVOORDE 9.30 uur en 19 00 uur Ds Vosman 14.30 uur leesdienst OUD GER. GEM. IN NED ORANJEKERK 9.30 uur en 15.00 uur leesdienst GER. GEM, IN NED. ESKERK 9.30 uur en 19 00 uur Ds Aangeenbrug 14.30 uur leesdienst NED PROTESTANTENBOND 10.45 uur Ds J. C. M. v. d. Sluijs van Hengelo

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1963 | | pagina 1