<3.clfckcu2e-2aak Pakjes Shorls 215 (es de Lange MEULENBELT Adverteren doet verkopen! MEISJE voor grote en kïeine Dames loor grote en kleine lieren Japonnen Blouses Vesten Jurkjes v a. f235 Weekenders Overhemden broeken MEISJE Sportwedstrijden Jachtopzichters Schoorsteen laten vegen Dinsdag a.s. Chr. Landbouwhuishoudschool [Ajaazcm Omdat Ligh^weigh!, uw derde kostuum SLACHTHANEN ܧ.U,-Max De sigaar van de week 25 SIGAREN voor f6.- GIJSBERS BARVELINK MENSINK GESLOTEN Van der STOUW W. ROZENDONS INSCHRIJVING voor het nieuwe cursusjaar WOESTE GROND A. P. KIEVEN bent u met een JAPON en MANTEL uit onze collectie. Elegante jeugdig kledende modellen hypotheek Berend van Heek lightweight KOSTUUM Travira lightweight kosfuums SS.- tot 149. voor Vader en Zoon CHR. LANDBOUW HUISHOUDSCHOOL Firma Hesselman vierde zilveren jubileum N.S.-DIENSTREGELING 1963-1964 RKSV-STEVO 4-0 Vrijdag 17 mei 1963 WEEKBLAD VOOR RIJSSEN f tl I Lange en korte GEVRAAGD NET Een collectie die aan de hoogste eisen tegemoet komt. Ook voor positie- en bruidskleding. Elsenerstraat 70 72 HET MODEHUIS VOOR MODERNE MENSEN i Dinsdag 21 mei a.s. hopen onze geliefde ouders J. A. VOORTMAN en J. G. VOORTMAN—TIJHOF hun 25-jarig huwelijk te herdenken. Hun dankbare kinderen Henk en Mien Ria Rijssen, mei 1963. Markeloseweg 72. Gelegenheid tot feliciteren 's middags van 3 tot 6 uur thuis. TE KOOP Plm. 30 grote Inplaats van kaarten. Pierre Kleynen en Corry Huiskes hebben de eer U, mede na mens, wederzijdse ouders kennis te geven van hun voorgenomen huwelijk op maandag 20 mei a.s. om 10 uur in de Parochiekerk van de H. Dionysius te Rijssen, daarna zal tot hun intentie een plechtige H. Mis aan God worden opgedragen. Mei, 1963. Maastricht, Populierweg 108. Rijssen, Stationsdwarsweg 56: Toekomstig adres. Hoen- derstr. 26, Maastricht. Gelegenheid tot felicite ren van 2.30 - 4 uur in ho tel Spekhorst. Te koop z.g.a.n. motor kopkl. 250 cc MARKELOSEWEG 64 G. van der Stouw en Femmy Kroeskop hopen DV dinsdag 21 mei a.s. in het huwelijk te tre den. Gelegenheid tot felicite ren n.m. 3.45 - 5.15 uur ho tel Rijsserberg, Burg. Knot tenbeltlaan 77. Toekomstig adres: Haar- straat 28. Tijdelijk verkrijgbaar Senator Gulden Eeuw van 7.25 Sigarenmagazijn Pluimveebedrijf Borkeld 80. Holten Dan naar Oosterhofweg 12 Wij vegen onder garantie Schoonmaakbedrijf wegens huwelijk de gehele dag Kantoorboekhandel Haarstraat 28. MILITAIRE SCHOENEN met anti slipzooi f 7.50 POUTIESCHGENEN f 7.90 a» 9.90 Elsenerstraat 32 RIJSSEN Dr. Stokkersstraat 19, tel. (05480) 2717 Aanvang augustus 1963 1. 2 jarige PRIMAIRE OPLEIDING voor meisjes, die 6 klassen van de lagere school hebben doorlopen. 2 OPLEIDING ASSISTENTE in de HUISHOUDING a duur 2 jaar voor meisjes, die 2 klassen van de Ulo-school hebben doorlopen, b duur 1 jaar, voor meisjes die in het bezit zijn van het getuigschrift van de primaire opleiding. Maandagmorgen en zaterdag vrij. Aangifte voor 1 juni. Formulieren dagelijks verkrijgbaar aan de school. Inlichtingen op het spreekuur des woensdagsmiddags van 2.30 - 3.30 uur. H. B. AALDERINK, directrice. Ger. ver. voor Gezinszorg, Rijssen. Wij vragen een in vaste dienst voor direct, ook eventueel losse hulp Salaris volgens rijksrege ling. 5-daagse werkweek. Sollicitaties bij mevrouw Visser. Trompstr. 15. Telefoon 2779. Te koop 1 ha., 30 a. en 10 ca. Gelegen in Zuna. Briefjes inleveren tot 25 mei bij J. SMALBRUGGE, Zuna 1, Rijssen ■uy.-'s. I i% ,-s p PEDICURE Haarstr 8 tel 2286 Rijssen in vele kleuren va voor 1 hele dag (vrijdags) of 2 halve dagen (donderdag en vrijdags). BROUWER Stationsplein 3. KKPAKA I IES KUNS I iE KITTEN Snel tel Oetel on g< >edknpei Drogisterij I EEK H A K M SKI. ten Berge Ksrhstraat 4 Kijs.sen VOOR EEN ELEGANT GEKLEED MAAR Braakmansdijk 4 .v-raagt inlichtingen ia, zult u zeggen, waarom nu juist zo'n het 'n verpersoon lijking is van de zomer, een heer lijk licht kostuum, dat niet kieukt, dat altijd perfect, zit. Een kostuum voor zorgeloze mensen, die graag goed gekleed gaan. uitsluitend verkrijgbaar bij Blijkens de advertentie kan weer aangifte plaats hebben voor de cursussen, die na de grote vakantie zullen beginnen. Verwacht wordt dat dan de lessen in het nieuwe gebouw aan de Wierdensestraat gegeven kunnen worden. Behalve de primaire opleiding kan ook nu weer de opleiding assistente in de huishouding worden gevolgd en de mogelijkheid bestaat weer te kiezen tussen een opleiding, waarbij de nadruk valt op de huishoudelijke vakken, of waarbij meer lessen worden gegeven in de naaldvakken. Meisjes, die 2 klassen van de ulo-schooi hebben doorlopen kunnen direct in de oplei ding assistente in de huishouding worden ge plaatst. Deze opleiding is niet alleen nuttig voor meisjes, die in de huishouding werkzaam willen zijn, maar is ook een goede voorbereiding voor de opleiding gezinsverzorgster, kraamver zorgster, bejaardenverzorgster enz. Tevens is de assistenten opleiding vereist voor de toelating tot de opleiding: a. kinderverzorgster. b. Inrichtingsassistente (Inas). c. Vooropleiding Verzorgende beroepen (VB) Wegens de beperkte ruimte is nog geen van deze vervolgopleidingen aan onze school verbonden, maar moeten de meisjes haar op leiding op scholen in de omgeving vervolgen Is evenwel de nieuwe school in gebruik, dan kunnen aan onze school één of meer ver volgopleidingen worden verbonden. Als er voldoende belangstelling voor blijkt te bestaan. ;J: De Vereniging voor Vreemdelingen verkeer in Konya, Turkije, heeft enige tijd geleden een medaille aangeboden aan een boom, een jeneverbes, de enige overlevende van de dichte bossen, die vroeger de stad omgaven Het inschrift leidde; „Eresaluut aan de eenzame boom, die niet bezweken is voor de bijl, verwaarlozing en di-oogte. Het was zaterdag een mijlpaal in het be staan van het transportbedrijf Gebr. Hessel man te Rijssen Het bedrijf bestond op die dag 25 jaar. Met een receptie, waarvoor de belangstel ling overweldigend groot was, werd dit ju bileum gevierd in hotel Weitering. Duidelijk bleek, wat Voor belangrijke plaats dit bedrijf in de gemeenschap heeft ingenomen. In 1938 werd gestrat met één vrachtauto. Bij het uitbreken van de oorlog in 1940 werd in mei al één van de twee wagens, waarover het bedrijfje toen de bésèhlkking had dooi de Duitse weermacht gevorderd. In 1942 werd opnieuw een wagen gevor derd. Aangezien het Eternitbedrijf te Goor, waarvoor de fa. Hesselman voordien werkte geen gebruik meer van haar diensten hoefde te maken (al wat door dit bedrijf gefabri ceerd werd, ging per trein linea recta naar Duitsland) ging zij over tot Veevervoer. Na de oorlog echter vroeg de N.V. Eter- nit de gebr. Hesselman of zij weer voor het transport van de Éternitbuizen wilden zorgdra gen. Vanaf dat moment ging het crescendo met het bedrijf. Het ene jaar na het andere moest het wagenpark worden vergroot. Door dat de gebr. Hesselman zelf voor revisie van haar wagenpark zorgden, legde dit hun geen windeieren. Momenteel na 25 jaar heeft de firma de beschikking over een 30-tal trucks met oplegger 16 chauffeurs heeft zij in dienst. Zij heeft echter nog één vurige wens die zij graag spoedig in vervulling zag gaan, de bouw van een garage aan de Enterweg of nog liever toestemming tot vergroting van haar gatage aan de Schoolstraat Om het huisvrouwen gemakkelijker te maken en hen het dichtnaaien van ganzen, kalkoenen en eenden te bespa ren, heeft een Amerikaanse .poelier zijn gevogelte met plastic ritssluitingen uit gerust,...L Voor wat betreft de dienstregeling voor rei zigerstreinen zal de NS breken met een ja renlang bestaande traditie inplaats van voor het zomer- en winterseizoen aparte dienstre gelingen zal met ingang van 26 mei a.s. een regeling van kracht worden met een geldig heidsduur van een jaar. Zo zal de dienstrege ling van 26 mei a.s. af geldig zijn tot en met 30 mei 1964. Belangrijkste wijziging. Ten aanzien 'van het binnenlandse treinver keer zijn tussen de huidige en de nieuwe dienst regeling geen principiële verschillen, in gro te iïjrien is de komende dienst een voortzetting van de bestaande. Wel zijn in de gevallen waar dit mogelijk bleek verbeteringen aange bracht. RKSV heeft door een ruime zege op het Geesterense Stevo haar positie op de rang lijst veilig gesteld. Voor rust, toen de gasten het windvoordeel hadden, ging de strijd vrij wel gelijk op. De strijd werd vrijwel op het middenveld uitgevochten en er deden zich dan ook weinig doelrijpe kansen voor. De verdedigingen konden dan ook gemak kelijk baas blijven. Bij de rust zag het er niet naar uit, dat de thuisclub met zulke grote cijfers zou gaan zegevieren. De thee had de Rijssenaren blijkbaar goed gedaan. Met goed opgezette aanvallen over de vleugel zetten zij het Stevo-doel onder druk. Na een aanval over rechts gaf Markslag de bal goed door aan Hilberink, die met doelman Reekers al leen voor zich geen fout maakte (1-0). Na een kwartier spelen was het 1. binnen Klein Rouwelér, die vanal de zijlijn door de Stevo-defensie oprukte en uit een moeilijke hoek scoorde (2-0) Een kwartier voor afloop stelde 1. buiten Tusveld de zege veilig toen bij doelman Reekers geen schijn van kans gaf (3-0). Mid voor Marksiag scoorde vlak vöor afloop het 4e doelpunt via de paal (4-0), Dinsdag 14 mei vonden de jaarlijkse sport wedstrijden plaats van de afd. Overijssel van de Ned. Ver. van jachtopzieners op het ter rein voor Hotel Rijsserberg. De belangstelling en deelname was ook nu weer zeer groot, 79 jachtopzieners uit alle delen van onze provincie hadden zich voor deelname laten inschrijven. Velen waren ver gezeld van hun echtgenote. De voorzitter de heer G. ter Horst heette tij dens de gezamenlijke lunch in Hotel Rijsser berg allen hartelijk welkom en sprak er zijn voldoening over uit, dat niettegenstaande het minder aanlokkelijke weer het bezoek zo groot was, wel een bewijs, dat deze sportdag door de leden geapprecieerd wordt. Er werd veel en vlot geschoten en spor tief om een ereplaats gestreden. Hier vol gen de beste uitslagen. Groep I (van 20-45 jaar) 1. G. J. Dekker Enschede 190 p winnaar wisselbeker, 2. J. M. v. Eek Hengelo 174 p. 3. G. J. Kamerik Wierden 172 p. 4. B. Rusz Holten 168 p. 5. A. Dekker Rutten 168 p. 6. J. Nijland Olden- zaal 154 p. Groep II (van 46- 59 jaar) 1. G. J. Hegeman Rijssen 176 p. 2. A. Eesing Goor 174 p 3. H. Koldeweg Bathmen 144 p. 4. J. A. Busscher Delden 142 p. 5. G. J. Wennink Enschede 138 p. 6. J. Reinink Enschede 138 p. Groep III (van 60 jaar en ouder) 1. M. Kemperman Nijverdal 184 p. 2. D. J. Neu- sink Wesepe 174 p 3. Js. Sluitei Bathmen 170 p 4. Coldeweij Colmschate 166 p 5 A Kal Dedemsvaart 164 p. 6. M Pluim Hengelo 164 p Vrije Baan afvliegers 1. B. Rusz Holten 10 x 50 p. 2. L. Bolink Holten 3 x 50 p. 3. Veldhuis Lonneker 1 x 50 p. 6 x 40 p. 4. J. Reinink Lonneker 1 x 50 p. 3. x 40 p. 1 x 30 Vrije Baan inkomers: 1. A. Eising Diepen- heim 5 x 50, 2. G. J Hegeman Rijssen 4 x 50 en 3 x 40. 3. Klein Nagelvoort Markelo 4 x 50 en 3 x 30, 4. B. Rusz Holten 3 x 50. Vrije Baan Buks. voor Dames: 1 Mevr. v. d. Beek le prijs 50 p. 2. mevr. Smit 48 p. 3. Mevr Vriese 45 p 4 mevr. Klomp 38 p. 5. mevr. J. Dekker 38 p. Ook was dit jaar een wedstrijd georgani seerd voor leden van Rijks- en Gemeentepo litie, waarvan de uitslag was ais volgt: 1. Engelbertink Delden 152 p. 2. Ten Dam Rijssen 120 p. 3. H. Wijkman Haarle 118 p. De heer H. Kooy, lid van het Hoofdbestuur en secretaris van de afd. Overijssel vermeld de de jubilea van de volgende jachtopzieners: 50 jaar dienstbetr. A. Wassink Coimschóte. A. Goldsteen, Dalfsen. 40 jaar. G. A. Volmer Weerselo. W. Koldewey Colm schate. 25 jaar: G. J. Potgieter Kloosterhaar, H. Pongers Mar kelo, T. J. Reterink Raalte, J H. Pongers, Markelo, G. J. Brinkman Wijhe, G. J. Hege man Rijssen. 12'/s jaar.: C. Spekker Haaksbergen, G. J. Wennink En schede. C .Spaans Emmeloord. H. Klein Nageivoort Markelo. Hij complimenteerde hen mede namens het hoofdbestuur en reikte de bij deze jubilea behorende onderscheidingen uil ondei applaus van de aanwezigen Aan het slot dankte de voorzitter allen die aan de organisatie van deze sportdag hun me dewerking verleenden en werden de talrijke prijzen onder applaus aan de winnaars uitge reikt L

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1963 | | pagina 7