SANERING BEDRIJFSBEZETTINGEN ZATERDAG weer de grote Ronde van Overijssel DEELNEMERSLIJST Met start en finish te Rijssen Jozefschool Enter leidt in schoolvoetbaltoernooi V.V. Excelsior '31 Nieuws van de lagere Excelsior-elfallen Vrijdag 17 mei 1963 WEEKBLAD VOOR RIJSSEN Pagina 5 Altijd gaat huidje POEDER-ZALF-OLIE-ZEEP 100 H. Scheuten Het college van burgemeester en wethou ders, doet voorstellen aan de raad, over de sanering bedrijfsbezittingen. Bij de behandeling van de be groting 1963 hebben wij U toegezegd onze mening te zullen kenbaar maken omtrent eventueel mogelijke sanering van het bedrijf Bezittingen. Het is U bekend, dat wij in het verleden hiei omtrent reeds het gevoelen van de com missie openbare werken hebben gevraagd en voorts, dat gedeputeerde staten reeds eni ge keren op sanering hebben aangedrongen. Zoals bijna steeds, zijn omtrent de waarde van bepaalde zaken en de toekomstverwachting daaromtrent, verschillende meningen moge lijk. Het zal zaak zijn bij eventuele aankopen, maar ook bij het beoordelen van het nut van de reeds aanwezige bezittingen, steeds kosten en geraamd nut tegen elkaar af te wegen. Omdat de persoonlijke inzichten betreffende het toekomstige nut van bepaalde eigendom men vaak verschillen, zal het moeilijk zijn tot een zodanig advies te komen, dat een ieder door de bewijskracht daarvan wordt over tuigd. Tegen deze achtergrond zult U ons advies moeten zien. De lijst van eigendommen, ondergebracht in het bedrijf Bezittingen beziende, menen wij daaromtrent het volgende te Uwer kennis te moeten brengen. Het lijkt ons gewenst de eigendommen te bespreken in de volgorde, waarin ze vermeld staan in de bij de begroting 1963 opgenomen bijlage 1. 1 Ambtswoningen. Wij vertrouwen dat U met ons van gevoe len zult zijn, dat deze niet voor verkoop in aan merking komt. Aangezien het bezit van deze woning ook gezien kan worden als een gevolg van het algemeen beheer, zou overbrenging van het bedrijf Bezittingen, in welk bedrijf zuiver de privé-bezittingen zijn ondergebracht, naar hoofdstuk II van de Algemene Dienst, over wogen kunnen worden. Uiteindelijk zal het resultaat van begroting of rekening daardoor niet beïnvloed worden Wij menen echter uit praktische overwegin gen, dat onderbrenging in het bedrijf Bezit tingen het meest verantwoord is. 2 Woningen, a Dannenberg 8 en 10 Deze woningen zijn enige tijd geleden door ruil van het gemeentelijk energiebedrijf over genomen. In het verleden waren ze bestemd voor bewoning door de opzichters van het ge meentelijk energiebedrijf. Voor dit doel zijn ze momenteel niet meer nodig. Wel vormen deze woningen een afsluiting van het klein-in- dustrieterrein. Gezien de plannen voor centralisatie van de magazijnen, zou het misschien van belang kunnen zijn ze in eigendom te houden voor b.v. huisvesting van de magazijnmeester of ander technisch personeel, b Wierdensestraat 124 Deze woning zal binnenkort in het beeld van de te bouwen ambachtsschool moeten verdwij nen. c 4 Woningen aan de Molendijk. Dit zijn oude woningen welke deel uitma ken van het industrieterrein Noord. In we zen horen de woningen derhalve niet meer thuis in het bedrijf Bezittingen, maar zouden naar het Grondbedrijf overgebracht moeten worden, d Morsweg 23-25. Ook deze woningen zij niet als zuiver privé- bezit aan te merken. Zij zijn vanaf de bouw bestemd geweest voor huisvesting van perso neel, eerst voor toezicht op het zwembad, thans voor toezicht op de kwekerij. Gezien het huidige gebruik zou de exploi tatie ten laste van het bedrijf Gemeentewer ken, dan wel bij de bijkomende kosten van de G.S.W.-regeling kunnen komen. Vervreemding lijkt ons, gezien de ligging in het industrieterrein en in het voor de open bare dienst bestemde terrein, niet gewenst. Het lijkt ons gewenst deze woningen voors hands in het bedrijf Bezittingen te laten, e Huttenwal 33-35. Over eventuele verkoop, dan wel ruiling van deze woningen zijn nog onderhandelingen aan de gang. Wij achten deze woningen zeer ge schikt om in bijzondere gevallen als ruilob ject te gebruiken, f A. H. ter Horslaan 19-21. Deze woningen zijn niet met een bepaald doel eigendom der gemeente. Vrijwel alle aan de A. H. ter Horstlaan belendende per celen zijn eigendom van particulieren. Tegen verkoop bestaat naar ons oordeel in princi pe geen bezwaar, hoewel wij liever een ge schikt moment willen afwachten om ze als ruilobject te gebruiken. g Blinde Banisweg 28. Ook deze woning is te beschouwen als par ticulier bezit. De woning werd indertijd aan gekocht in verband met huisvesting van per soneel van een nieuwe industrie. Hoewel te gen verkoop naar onze mening in principe geen bezwaren bestaan, menen wij, gezei de bijzondere omstandigheden, waaronder de verhuur aan de huidige bewoner tot stand kwam, voorshands niet tot verkoop te moeten overgaan. sectie en grootte in m2 nummer A 97 630 A 686 2600 A 687 2670 A 1050 6640 A 1099 1460 A 1100 1370 A 1108 8790 B 4125 320 B 6665 4950 B 6709 2300 B 8363 1520 B 8365 705 B 8364 2830 D 650 2700 D 651 2890 D 904 1800 D 1541 850 D 1583 21510 D 1717 2410 E 1398 5350 E 1941 2140 E 1977 25 F 68 140 F 1322 263 G 33 298 G 605 155 H 189 224 TOTAAL I754Q h. Markeloseweg 42. Deze woning is ook niet nodig voor een speciaal doel. Gezien de ligging in het nog te realiseren plan Zuid, achten wij het ech ter niet gewenst deze woning nu reeds te vervreemden. i 6 Middenstandswoningen Molenstalweg. Het bezit van deze woningen is niet direct nodig voor het goed functioneren van de ge meentehuishouding. Hier kan dus gesproken worden van een privé-bezit. Bij ons college bestaan geen bezwaren tegen verkoop van deze woningen. Indien tot verkoop van woningen uit het bedrijf Bezittingen besloten zou worden, zal naar ons oordeel uit oogpunt van prijsvor- ming publieke verkoop de aangewezen weg zijn. 3 Gebouwen niet uitsluitend woningen zijnde, a Woning en kantoor rijksontvanger. Hoewel dit pand niet direct nodig is voor het goed functioneren van de gemeentehuis houding, menen wij, dat het indien verkoop overwogen zou worden, alvorens tot publie ke verkoop over te gaan, aanbeveling ver dient de woning eerst aan het Rijk te koop aan te bieden. b Kantoor P.T.T. met dienstwoning. Ook hier zou, bij eventuele verkoop, het Rijk de eerste koop moeten hebben, c Boomkamp 25. Dit pand is in gebruik als brandweergara ge. In feite kan hier dus niet gesproken wor den over „privé-bezit". Begrotingstechnisch gezien, zou de exploitatie van deze woning naar hoofdstuk III van de Algemene Dienst gebracht moeten worden. Uiteraard zal het totale begrotingsbeeld hierdoor niet worden beïnvloed, d Spuitstraat 9. Dit gebouw is de laatste jaren steeds ver huurd geweest aan industrieën. Gezien deze bestemming, die naar het zich laat aanzien ook in de naaaste toekomst wel bestendigd zal blijven, zou het juister zijn, indien de exploitatie ten laste van hoofdstuk X van de Algemene Dienst werd gebracht. Het eind resultaat van de begroting zal hierdoor niet veranderen, e Huttenwal 32. Dit pand bestaat uit woning en schuur. De schuur is nog ingericht als B.B.-post. Deze bestemming wordt echter zeer binnenkort op geheven. Het woonhuis als zodanig is dan niet direct meer nodig voor de gemeentehuishou ding. Tegen verkoop of ruiling hebben wij daarom geen bezwaar, f Stationsdwarsweg 7. Deze winkel kan voorshands slechts als pri vé-bezit worden aangemerkt, hoewel wij te gen de achtergrond van eventueel toekom stige wegverbetering, voorshands niet voor verkoop zijn, achten wij onderbrenging in het bedrijf Bezittingen, totdat omtrent een even tuele bestemming meer bekend is, het meest juist. g Autoboxen. Ook hier is prake van een bezit, dat niet beslist nodig is voor de uitoefening van de taak van het gemeentebestuur. Wij achten het dus mogelijk de boxen aan particulieren te verkopen. Blijft de exploitatie in handen van de gemeente, dan is onderbrenging in het bedrijf Bezittingen het meest gewenst h Boerderij „de Verdeling" Ook hier is sprake van een bezit, hetwelk de gemeente niet nodig heeft om haar taak als overheid te kunnen uitoefenen. Formeel gezien is déze grond, ook in de verder verwijderde toekomst, niet direct no dig voor stadsuitbreiding of dergelijke. Zo lang er pachtverplichtingen op rusten, kan de grond eveneens niet gebruikt worden als ruil object voor landbouwgronden, welke in het kader van de uitvoering van uitbreidingsplan nen verworven moet worden. Hier is dus spra ke van een bezit wat weinig of geen rende ment oplevert. Tegenover eventuele verkoop zullen wij ons nog nader beraden. 4 Ongebouwde eigendommen, a De Mors. Een gedeelte hiervan is reeds tot industrie terrein bestemd. De rest moet naar onze me ning, in verband met eventuele toekomstige uitbreiding, eigendom der gemeente blijven, hoewel het rendement zeer gering is. b Gronden op de Akkers en in de Leiding. Deze gronden zijn reeds voor een groot deel vervreemd, middels ruiling met grond van landbouwers, welke voor de realisering van een uitbreidingsplan grond moesten afstaan. Wij menen in deze richting te moeten voort gaan. c Gronden in de Overtoom. Ook deze gronden zouden wij in de toe komst, indien mogelijk, als ruilobject willen gebruiken voor grond van landbouwers, beno digd voor uitbreidingsplannen, d Diverse verspreide gronden, a Zuidzijde Es. Dit betreft gronden tussen autoweg en Mid- deldijk, welke in wezen vrijwel geheel deel uitmaken van het bosbezit en in het uitbrei dingsplan voor vakantiehuisjes bestemd, b Perceel Enterstraat. Dit perceel is inmiddels verkocht, c Verschillende percelen. Het betreft hier de volgende percelen: Enkele van deze percelen kunnen mogelijk in de toekomst als ruilobject dienst doen. Geen der percelen leent zich direct voor verkoop of overbrenging naar een ander onderdeel der gemeentehuishouding. e Bossen en heidevelden. Hier is sprake van een bezit, waarvan het rendement in geld uitgedrukt zeer laag is. Wij menen desondanks, dat dit bezit niet vervreemd moet worden, omdat het rendement in verband met de recreatie van de inwoners, hoewel niet in geld aantoonbaar zeer groot is. f Stadsbleek. Hierover is reeds herhaaldelijk gesproken Ook hier geldt, dat indien men kosten en ba ten tegenover elkaar stelt, sprake is van een zeer onrendabel bezit. Hoewel wij de waarde van groen in de bebouwde kom beslist niet onderschatten en er tevens ook wel oog voor hebben dat hier historische betekenis een rol kan spelen, me nen wij, dat hiervoor uiteindelijk een oplos sing moet worden gezocht, welke minder kost baar is voor de gemeente. Het ligt in onze be doeling, in overleg met de stedebouwkundige een verantwoorde bestemming te zoeken. Uiter aard is het onze bedoeling, zulks ter uitvoe ring van het besluit van Uw college, vooruit lopende op eventuele toekomstige maatregelen binnenkort het geheel als eenvoudig plant soen aan te leggen. 5 Overige eigendommen, a Afrastering Mors. Deze moet gemeentebezit blijven, b Hypotheken. Aan verschillende ingezetenen is indertijd ten behoeve van de woningbouw een hypotheek verstrekt. De gelden daarvoor zijn genomen uit het privé-vermogen der gemeente. Het ware denkbaar, gezien de doelstelling, namelijk bevordering van de volkshuisvesting, deze inkomsten en uitgaven over te brengen naar hoofdstuk V van de gewone dienst. Ver antwoording in het bedrijf Bezittingen lijkt ons evenwel niet minder verantwoord, c Aandelen Bank voor Nederl. Gemeenten. Ook hier is geen sprake van een, voor de uitoefening van de taak als overheid, nood zakelijk bezit. Gezien het rendement en de aaid van het bezit, lijkt ons onderbrenging in het bedrijf en niet vervreemding gewenst. Zij het in grote lijnen, hebben wij U hier mee een beeld gegeven van eventueel moge lijke sanering van het bedrijf Bezittingen. Wij stellen U voor om: 1. tot het over brengen van die eigendommen, welke naar onze mening tot een ander onderdeel van de gemeentehuishouding behoren, te besluiten; II. Ons college op te dragen die maatrege len te nemen, welke nodig zijn om de ver koop van die eigendommen, welke naar onze mening verkocht zouden kunnen worden, voor te vereiden. Uiteraard zullen u daaromtrent dan te zij ner tijd eventuele verkoopvoorstellen berei ken. Burgemeester en wethouders van Rijssen, De secretaris, De burgemeester, H. J. NIJLAND. C. B. J. LANDWEER. Advertentie Zaterdag zal met als start en finishplaats Rijssen voor de twaalfde maal de grote wieler klassieker van Overijssel- de ronde van Overijs sel - worden verreden. Het wordt grootser dan groots, want de top van de Nederlandse wieleramateurs beeft ingeschreven. Om er enkele te noemen: Cor Schim ring, kampioen van Nederland op de weg. Arie den Hartogh winnaar van de ronde van Friesland en der de bij de wereldkampioenschappen 1962 in het plaatsje Salo in Italië en natuurlijk de winnaar van de ronde van Overijssel 1962 de Amsterdammer Henk Cornelisse. Hiermee zijn de grote favorieten voor de eindzege wel genoemd, maar zij starten niet alleen. Meer dan 135 wielrenners zullen za terdagmiddag in Rijssen worden weggescho ten door burgemeester Landweer. Deze ronde die door het Dagblad van het Oosten in samenwerking met de VVV te Rijs sen wordt georganiseerd heeft enige tijd op een laag pitje gestaan. Rijkswaterstaat Zwol le weigerde namelijk iedere toestemming aan deze grote wieier klassieker Na een routewij ziging ging tdepartement voor Waterstaat in Den Haag akkoord met de route. Gingen de renners vroeger van Rijssenn via Wierden rechtstreeks op Almelo aan, met de nieuwe route gaat het van Rijssen via Elzen Goor en Haaksbergen naar Enschede om vervol gens via Oldenzaal Almelo en Deventer weer de grote bocht terug naar Rijssen te nemen. De finish is dit jaar gepland om tien mi nuten voor zes. ALMELO sun a nwsK ■russen OLDENZAAL DEVENTER ENSCHEDE Route en tgdschema voor de RONDE VAN OVERIJSSEL op zaterdag 18 mei 1963 over 195 km Afstand in km Uur van doorkomst RIJSSEN ELZEN GOOR HENGEVELDE HAAKSBERGEN ENSCHEDE OLDENZAAL ROSSUM OOTMARSUM ALBERGEN ALMELO VRIEZENVEEN WESTERHAAR 0 13.00 start VROOMSHOOP 97 15.25 6 13.09 DEN HAM 103 15.34 12 13.18 MARLE 109 15.43 18 13.27 NIJVERDAL 115 15.52 26 13.39 HAARLE 120 16.00 39 13.59 HEETEN 130 16.15 49 14.14 WEZEPE 140 16.30 53 14.19 DEVENTER 152 16.48 61 14.31 SCHALKHAAR 155 16.53 71 14.46 HEETEN 164 17.06 78 14.57 HOLTEN 175 17.23 87 15.10 MARKELO 182 17.34 92 15.20 RIJSSEN 195 17.50 finish omschrijving weiland/weg tussen Molendijk en gemeentegrens woeste grond Ligtenbergerveld. weiland bouw-/weiland Zuidermors (oost Molendijk) weiland Ligtenbergerveld idem bouw-/weiland „de Maten", oostelijk Molendijk, weiland met hakhout Opbroek. bouwland (oude spoorlijn) Wierdensestraat 124. broekgrond bij Pelmolen oude spoorlijn w.o. 2 noodwoningen (Pelmolen) idem grasland bij Pelmolen. veengrond tussen Geskesdijk/Middeldijk. idem veengrond aan weg tussen Keizersdijk/Geskesdijk kruispunt Borkelerdijk/Keizersdijk. bouw-/weiland Holterstraatweg bij gemeentegrens, grasland Borkeld aan de Geskesdijk. weiland Norkerij. weiland Veneslagen. weiland Schrapert. gedeelte Spoorweg bij Moddesteeg. oude Joodse begraafplaats. strook grond bij dagsanatorium. erf naast, tandarts Brouwer, Enterstraat. erf achter kapper Dannenberg, Tabaksgaarden. Op de helft van de Schoolvoetbalcompetitie heeft de Jozefschool, de huidige bekerhouder de leiding genomen. Met een punt voorsprong op de Rijssense Wilhelminaschool gaat zij aan de kop van de ranglijst. De Wilhelminaschool moest n.l. met een 2-2 gelijkspel genoegen nemen in de wedstrijd tegen de Julianaschool. De jeugdige Enternaren wonnen met ruim verschil van de Hervormde school. De open bare school behaalde een monsteroverwinning op de Chr. Nat. school te Enter. De uitsla gen waren: Wilhelmina-Juliana 2-2. Herv.- school-Jozefschool 0-7. O.L.S.Chr. Nat. Enter 8-0. De stand luidt: Jozefschool 4-8 p. Wilhel- mina 4-7 p. Juliana 4-5 p. R.K. Rijssen 3-4 p. O L.S. 4-4 p. Oranje school 3-2 p. Herv. school 4-0 p. Chr. school 4-0. p. Na een week van rust, gaat Excelsior zater dag beginnen aan het restantje van de com petitie. De roodwitten hebben nog een uitwed strijd tegen het Vriezenveense DETO voor de boeg en volgende week zaterdag tenslotte de thuiswedstrijd tegen DES uit Nijverdal. Zaterdag wordt dus een bezoek gebracht aan de ploeg uit de Weitemanslanden. Tech nisch zullen de Rijssenaren ongetwijfeld de betere zijn, doch het is een bekend feit, dat DETO thuis moeilijk te kloppen is. Naar on ze mening zal er wenig krachtsverschil zijn, zodat n draw de meest voor de hand liggen de prognose is. Misschien dat de betere tech niek van de „Morsbewoners" een doorslag geeft? Juichend sprongen de elf spelertjes van Excelsior B zaterdagmiddag op, toen de scheidsrechter voor de laatste maal floot in de wedstrijd Excelsior ES.V.V.N. E, en die zij met 5-2 hadden gewonnen, waardoor het kampioenschap van hun afdeling een feit was geworden. Nadat zij door het bestuur waren gefeliciteerd met het behaalde succes, wer den de jeugdige Rood-Witten natuurlijk ge trakteerd, wat begrijpelijk zeer op prijs werd gesteld. Voor de junioren leiders en de trai ners een mooi resultaat, dat na het D-elftal voor veertien dagen nu ook de E-junioren de hoogste plaats in hun afdeling behaalde. In hun uitwedstrijd tegen Sportclub Rijssen 4 stelde Excelsior 4 wel iets teleur door van hun plaatsgenoten met 2-1 te verliezen. Voor a.s. zaterdag is het programma heel klein doordat de meeste Excelsior elftallen uitgespeeld zijn. Alleen Excelsior 4 komt in het veld en heeft een thuiswedstrijd tegen Enter Vooruit 3. Ook speelt dit elftal van Excelsior donderdag 23 mei 'smorgens om 11 uur een competitiewedstrijd tegen het Nijverdalse S.V..N. 4. Eindhoven Breda Bier-ploeg: 1 A. van Aert 2 L. van Dongen 3 C. Haast 4 M. de Jong 5 H. de Jong 6 J. v. d. Kloot Caballero-ploeg 7 C. van Espen 8 W. de Jager 9 G. Krabbenbos 10 H. Peters 11 Jac. Schouten 12 C. Visser 13 Capelux Verf-ploeg: 14 M. Gerrits 15 A. den Hartog 16 L. Hermens 17 M. van Lee 18 T. Nikkessen 60 J. Gisbers 21 J. van Vleuten 22 J. v. d. Wetering Dextro Energen-ploeg: 23 B. Boom 24 J. Fransen 25 J. Mesters 26 L. ter Riele 27 H. Schouten 28 G. de Wit Cycles-Peugeot-Parijs-ploeg DTS Zaandam: 29 A. Drop 30 C. Duyker 32 C. Fontijn 33 T. Greuter 34 H. A. Meyer 35 H. Ottenbros 36 P. Troost 37 C. Verberkt Polynormploeg 129 J. Boog Laren 130 B. Heusinkveld 131 P. van Dijk 132 J. Pietersen 133 Van Ginneken 134 38 J. van Amsterdam Leiderdorp 39 A. Aarts Bavel 40 G. v. d. Berg Rijssen 41 H. ten Berge Enter 42 F. Boonman 's Heerenhoek 43 D. Bossink Den Ham 44 M. Breure Rotterdam 45 C. Broekmans Zevenbergsehoek 46 J. Brink 't Harde 47 R. Brink 't Harde 48 P. Coo remans Breda 49 H. Cornelisse Amsterdam 50 P. J. Damen Beekbergen 51 Dekker Dalfsen 52 G. Dei j kers St Willebrord 53 J. Dokter Halfweg 54 G. van Dijk Oranjewoud 35 W. Emo Utrecht 56 B. van Eldik Utrecht 57 J. ter Eist 58 B. Fransen 59 M. Fransen 61 A. van Haren 62 J. van Haaren 63 W. van Heyst 64 W. ter Herkei 65 N. Hendriks 66 H. Hinsenveld 67 B. Huizing 68 G. Hijnekamp 69 L. van Inge 70 J. v. d. Kamp 71 Van Kerkwijk 72 A. van Kemenade 73 G. Kloosterman 74 J. Koster 75 A. Kraan 76 J. Kuiper 77 Q. Kuijs 78 N. van Leeuwen 79 A. Leijten 80 W. van Lente 81 H. J. Lichtenberg 82 H. F. Lücking 83 W. Lijnders 84 M. v. d. Meulen 85 L. Motké 86 H. Merx 87 J. Naberman 88 H. Nieuwkamp 89 B. C. Odijk 90 J. Olthof 91 B. Osendarp 92 J. Oudkerk 93 R. Paul 95 G. Pluimers 96 J. Pluimers 97 J. H. Protzman 98 T. Rijkers 99 H. Severs 101 W. Schuling 102 A. Schuitema 103 C. Schijf 104 M. Schotkamp 105 P. Schreur 106 B. Schenk 107 B. W. J. Slot 108 W. van Smirren 109 C. Smouter 110 P. Soetekouw 111 G. Steinbach 112 A. Thoonen 113 P. v. d. Touw 114 A. Veenendaal 115 M. ter Velde 116 J. F. Visser 117 J. de Vries 118 W. Vermetten 119 P. Vesseur 120 K. Weliinghof 121 J. H Wilkens 122 H. Wiering 123 H. v. d Wijk 124 N J. Wijnands 125 A. van Iazendoom 126 H. van Zantvoort 127 C. Zoontjens 128 G. H. Zwienenberg Delden Ubachtsberg Uden Puttershoek Nijmegen Haarsteeg Amsterdam Utrecht Enter Middelssum Siebengewald Amsterdam Arnhem Amsterdam Eindhoven Kollumerzwaag Hoogeveen Gouda Hoorn Hilvarenbeek Zeist Eindhoven Genemuiden Lochem Amsterdam Broekhuizenvorst Enschede Roermond Waubach Utrecht Borne Alphen aan de Rij Vriezen veen Utrecht Amsterdam Den Haag Enter Enter Almelo Amsterdam Waspik Hengelo Den Haag Zuidwolde Rijnsburg Enschede Wolvega Haarlem Wierden Amsterdam Nieuw Amsterdam Nijmegen Kampen Nijmegen Den Haag Zeist Deventer Amsterdam Ruinerwold Rijen Tilburg Amsterdam Gieten Enschede Amsterdam Amersfoort Driebergen 's Hertogenbosch Tilburg Enter 135 C. Schuring, Amsterdam

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1963 | | pagina 5