pompvers Behandeling in het openbaar Pater Hazewinkel met verlof uit Brazilië Grondslag voor „ambachtsschool" FOTOTENTOONSTELLING ALDOLEM mum Contactavond Vrienden van het Overijssels Philharmonisch Orkest m I Gouden jubileum Bosbad „De Koerbell opengesteld Wilde paar den vangst in Dülmen Tukkers-RKSV INZET VAN EEN GESCHIL f m - Sportdag Rijssen Vooruit Vrijdag 17 mei 1963 WEEKBLAD VOOR RTJSSEN Pagina 3 M iSs Sterke foto's Fotovreugde Woensdag was het een heugelijke dag voor de heer G. Bakker, Schoolstraat 17 Hij vier de n.l. de dag, dat hij voor 50 jaar in dienst kwam bij de firma ter Horst en Co als lift man. Namens de directie werd het woord ge voerd door de heer A. H. ter Horst. In een hartelijke toespraak dankte hij de jubilaris voor 't vele werk dat hij voor de firma in de afgelopen halve eeuw heeft verricht Als blijk van waardering bood hij hem een gouden horloge aan en het goude insigne Mevr Bak ker, die hij ook in de huldiging betrok ont ving bloemen. Advertentie 75 Ondanks het gure weer waren er nog een aantal jongelui, die saterdag een duik namen in het zwembad de Koerbelt aan de Arend Baanstraat. Nauwelijks had de voorzitter de heer Van Schooten en badmeester Tijhof de poorten van het bad geopend, of een meisje dat de regen en de kou had getrotseerd nam een sprong in het koude water. Circa een 30-tal meest meisjes, (het sterke geslacht schitterende deze middag door afwezigheid) maakten een gebruik van het zwembad. De temperatuur was amper 13 graden. Zaterdag 25 mei vindt in Dülmen de jaarlijk se wilde paardenvangst plaats. "Deze tradi tionele paardedag begint met dressuur van enkele bekende Duitse ruiters, die zeer waar schijnlijk Duitsland ook zullen vertegenwoor digen bij de Olympische spelen in Tokio. Ver der wordt medewerking verleend door de Rui- tervereniging Westbevern, Ponyclubs, met 1, 2 en 3 spans wagentjes. Nadien vindt dan de vangst plaats Van 1 jarige hengsten. Muzikale medewerking verleent het Poli- tiemuziekkorps uit Essen. R.K.S.V. gaat zondag bij de leiders van haar afdeling op bezoek. Het zal ongetwijfeld een moeilijke opgave worden. De grote zege op STEVO is mogelijk een goede stimulans om tenminste één puntje naar Rijssen mee te brengen. De opstelling is als volgt: doel: J. Pfeiffer, achter H. Nijland, en G. Alferink, midden A. Kamphuis, G. Oude Lut- tikhuis en L. Ebbing, voor. H. Hilbrink, H. Kamphuis, B. Markslag, G. Klein Rouweler, A. Tusveld. Deze kleine, mooie oude boerenwoning is de inzet geworden van een zogenaamd adminstratief geschil, dat Ged. Staten van Overijssel maandagmiddag 20 mei in Zwolle m een openbare vergadering zullen behandelen Het boerderijtje ligt aan een zandweg even bezijden de Enterstraal, schuin achter café Smit, en is enige tijd geleden door de Rijssense gemeente onbe woonbaar verklaard. Tegen die beslissing nu is de eigenaar de heer G Ruiterkamp, die vrijwel naast het pand woont, m be roep gegaan. Tot voor kort werden dergelijke geschillen met gesloten deuren afgehandeld Na het m werking treden van de nieuwe provinciewet gebeurt dat echter in het openbaar, zodat publiek en pers bij een dergelijke gebeurtenis vrij tegenwoordig kun nen zijn. Het geschil over deze boerderij is het eerste van dien aard uit ons verspreidingsgebied dat zo in Zwolle bij Ged Staten komt. y<y.\Z-. Jpyytf- RIJSSEN „AI zfjn ze dan niet conserva tief toen de Braziliaanse bisschoppen van het concilie in Rome terugkwamen zeiden ze wel: nou nou, die Hollandse bisschoppen, wat zijn die progressief. Dat heb ik tenminste wel gehoord'' Pater Raphael Hazewinkel, goed 44 jaar oud, prior en prefect van het groot-semi narie in de bergstad Teresopoiis, Brazilië zit in zijn smetteloze pij in de kleine keukenkamer van zijn ouderlijk huis. Enterstraat 44 Rijs sen. Er liggen wat sieraden voor hem op ta fel kettingen met stukjes half edelsteen, een beeldje van Maria en het Kindeke - en een stapeltje foto's van de omgeving van Te resopoiis, waar het gebergte zich onder meer manifesteert in een „Naald van de duivel" en een „Vinger Gods", een spits die 50 jaar In het Parkgebouw concerteerde het Over ijssels Blaaskwintet bestaande uit Piet Reijns, fluit; Wijnand de Leur, hobo; Poliet Vleeschouwer, klarinet; Wil Oostmeijer, hoorn en Toos Vleeschouwer, fagot. De avond werd georganiseerd in samenwer king met V.V.V. en V.U. In een kort ope ningswoord deelde de heer Dasselaar het programma mede van de Volksuniversiteit voor 't komende seizoen. De leden van de V.U. lieten echter verstek gaan, zodat voor een 60-tal toehoorders, waaronder de heer en mevrouw Landweer, het kwintet musiceerde. De hoboïst liet de instrumenten de revue passeren, na van elk instrument enkele bij zonderheden verteld te hebben. In het divertimento van Haydn kon het kwintet zich mooi inspelen door de vele uni- sono's. Het koraal klonk zeer gewijd. Het Menuet en Pondo gaven naast technische be heersing prachtige klankkleuren terwijl so listisch als in samenspel veel te genieten viel. Dit kwintet beschikt over een te prijzen eenheid in opvatting, terwijl men goed op el kaar ingespeeld is. De correcte inzetten wa ren daar een bewijs van. In Rossini's kwar tet (zonder hobo) had de fluit een leidende rol. De gespeelde dialoog tussen fluit en fagot werd 'n hoogtepunt. Op bewonderingswaar- dige wijze werden de moeilijke toonladder passages virtuoos uitgevoerd. De Hongaarse dansen van Farkas werden zeer beweeglijk en goed van ritme gespeeld. De dansvorm leent zich uitstekend voor en- semblespel. De hoorn en fagot vormen het fundament, terwijl de hobo, fluit en klarinet zorgen voor de karakteristieke melodieën, ont leend aan volksliederen. In Holland staat een huis van Hugo de Groot leverde achtereenvolgens een siciliano, een habanera een reel, blues en een tarantella op. Door het puntige ritme en grote verschei denheid is melodievoering, was dit werk een waardig slotakkoord. De musici excelleer den in grote technische beheersing van hun instrument. De enthousiaste toehoorders toon den zich erg gul met applaus. De heer Lugtigheid dankte de executanten voor hun prestaties en sprak nog een opwek kend woord voor de Stichting Vrienden O. Ph.O., die nu in Rijssen een afdeling vormt. Na de pauze hield de heer Telman, admi nistrateur van het O.Ph.O. een muzikale quiz met 34 vragen. Mevrouw Van Schooten wist er 29 goed te beantwoorden en ontving als prijs een 5-tal pocketboeken over muziek. Jammer dat zoveel Rijssenaren de weg naar het Parkgebouw niet wisten te vinden. Een avond van grote instructieve waar de en muzikaal genot werd daardoor gemist. Wellicht 'n volgende keer groter belangstel ling! Heeroom pater Hazewinkel temidden van de nichtjes die voor het eerst met hem ken nis maakten Van links naar rechts zijn dat Annette Hazewinkel (8), buurmeisje Ja cqueline Hanstede (6), Marie José (5) en Emilia (7) Hazewinkel. nttuiiii'iniB'iitiviiiiiiHaiiiiiiiiiiirwiiiiiiiBiisiiiiifliiiiimaiiiintnuiitiiiiiii geleden voor het eerst werd beklommen. „Brazilië heeft 170 bisschoppen naar het concilie gestuurd", vertelt hij ook. „Een gro te vraag voor de Braziliaanse priesters was daar of zij straks toestemming zullen krijgen inplaats van in hun toog in gewoon zwart kostuum te verschijnen. Het is namelijk zo moeilijk in je pij op een paard of in een jeep te rijden". In 60 bisdommen is het trouwens al toegestaan. Vorige week donderdagavond kwam pater Hazewinkel geboren en deels getogen in het Rijssense huis waar hij nc voor de derde maal met verlof is gekomen, per vliegtuig uit Rio de Janeiro aan. Vrijdagmiddag maak te hij kennis met de nieuwe heeroom-zegger- tjes die zich in de afgelopen zeven jaren in zijn Rijssense familiekring hebben aange diend: de schuchtere Emelia, zeven jaar, - „Toen ik vorig maal hier was was jij zó klein" wijst hij - de witblonde Annette, acht, - „Daar zijn ze in Brazilië dol op, want dat zie je er zo weinig" - en de vijfjarige Marie José. „Het geloof ligt er dunnetjes op", zegt hij wanneer we naar de toestand van de kerk in Brazilië informeren. „Dat komt doordat er zo weinig priesters zijn. Er zijn er 10.000 in Brazilië, maar we hebben er tenminste 70.000 nodig. Bij ons in Teresopoiis bijvoorbeeld is er één pastoor voor 12 kapellen". Pater Hazewinkel weet waarover hij spreekt als hij de toestand in het grote Brazilië schetst. Al in 1937 werd hij, op 18-jarige leeftijd - naar dat land uitgezonden, na een driejarige op leiding in Zenderen. Hij studeerde twee jaar aan het kle.n-seminarie te Itu, 100 km het binnenland van de staat Sao Paulo in, had een jaar noviciaat in Mogi das Cruzes, stu deerde daarna nog eens zes jaar filosofie en theologie in de stad Sao Paulo. In 1945 werd hij priester gewijd, begin 1947 werd hij leraar in Itu en enkele maanden geleden werd hij tot prior en prefect in Teresopoiis aangesteld. „Ons klooster is daar in het oudste hotel van de stad gevestigd. Ik heb er de zorg voor 18 Braziliaanse fraters en één Nederlandse, die RIJSSEN Op het uit gestrekte weiland naast het terrein van de voetbalver eniging RV aan de weg naar Wierden gelegen wordt thans slag geleverd met de vele grond die bouwrijp moet worden gemaakt voor de nieuwe technische school. Onze foto toont een deel van het grote perceel grond, waarop een graafmachine ruimte schepi voor de kelders van de school. Geheel links op de achtergrond de reeds glas dichte landbouwhuishoud school van de CBTB. Hei zandpad naar de oude. zo vervallen molen, wordt ook reeds opzij geschoven. Er komt straks een nieuwe rechtere toegangsweg voor in de plaats. na een filosofische studie van drie jaar nog vier jaar theologie in Sao Paulo gaan stude ren". Pater Hazewinkel is over zijn nieuwe stand plaats enthousiast Het klimaat is er verruk kelijk, de omgeving onvergetelijk mooi. Er zijn veel buitenlanders en rijke inwoners van Rio de Janeiro die er een zomerhuis bezitten De sportverenigng Rijssen Vooruit organi seert evenals vorig jaar op Hemelvaartsdag een groot jeugdtoernooi op haar terrein. Spe lers van Excelsior, Sportclub Rijssen, R.K.S.V. DES, Wierden. De Zwaluwen, Borne, Nijver- dal en R V. zullen elkaar bekampen teneinde met een van de prachtige prijzen huiswaarts te kunnen keren. De wedstrijden vangen aan om half negen en duren tot 's middags 3 uur Hierna spelen de in Rijssen reeds overbekende veteranen van Langendreer (Duitsland) een wedstrijd tegen de veteranen van R.V. Deze sportdag wordt 's avonds besloten met een daverende Teenagersparade die wordt georganiseerd voor alle teen agers van 8 tot 80. Dus voor „elk wat wils" Bands-zangers-zangeressen-duo's en onze R.V. man Harm Achteresch die net als altijd de show weer rond maakt met een praatje en een liedje, zullen er een fonkelende show van maken. U kunt dan van half 8 tot 11 uur 's avonds kijken en luisteren naar: The Sil ver Stars, Rudy and the Flaming Boys, Sal- land Ensemble. De Bobini's, The Sensation Rockets, The Jadi's, Géne Forte en Ansje Beumer. Tevens is er dansen in de zaal van 8 tot 1 uür.. en er voor de hitte van de voormalige hoofd stad komen schuilen. Zijn huisgenoten zien dat hij het, nu de zon buiten plaats heeft moeten maken voor wind en regen, koud heeft gekregen. „Zal ik de kachel straks even voor je aanmaken?" vraagt de gastvrouw. „Ben je mal", antwoordt hij. „Als ik het koud krijg trek ik mijn jas wel aan". Weer komt een nichtje verlegen de drem pel over. Woensdagmorgen is in het Parkgebouw te Rijssen de eerste tentoonstelling open gesteld van de bloeiende Rijssense amateurfotogra- fenvereniging Aldolem (Al doende leert men) Drie en tachtig foto's - een selectie uit het werk van een groot deel der veertig leden - zijn in de leezaal van het gebouw op grote schermen opgehangen. Tot en met zaterdagmiddag 6 uur kan men dagelijks van 10-12 en van 2-10 uur de ver zameling, die vrij toegankelijk is bekijken. Het is een bonte collectie, die men hier met vereende krachten, maar elk in zijn eigen, individuele afwerking heeft opgehangen. Een van de aardigste aspecten van een ver zameling als deze is, dal men er uit kan le ren hoeveel schoons en opmerkelijks er in eigen plaats, in eigen omgeving, te fotografe ren is. Verreweg de meeste opnamen - keurig op 30 x 40 centimeter vergroot en smetteloos op hardboard opgeplakt, hetgeen een lastig kar wei is - gunnen de bezoeker een blik in het gezin, de kennissenkring of de woonstreek van de makers. Vele kinderopnamen vinden wij er bijvoor beeld van bekoorlijke close-ups van 'n kleuter gezichtje in box of tuin tot het knaapje toe dat met vaders statief op 't trottoir staat te expe rimenteren. Dan vinden wij er opnamen van een excursie van de vereniging, een daar van geestig de deelnemers van de andere, dan de gebruikelijke kant tonend. Dan zijn er ook zeer sterke, contrastrijke foto's van een bejaarde man met krant en be jaarde vrouw met breiwerk, gegroepeerd om een eveneens kwaliteitsvolle foto van een bijbel met bril. Paarden aan een hek, een tak tegen een lichte wolkenlucht, en een zwaar wolkengor dijn boven een donker*veld zijn meer re presentatief voor de kijk, die men ontwikkelt op omgeving en natuur. Zo kan men doorgaan: er zijn oude heren tegen een muur geleund, een haringverkoopster met een klant, een serietje van amateurs clowns op een rolschaatsavond, een machtige Euromast, hals silhouet en zelfs een bla- derafdruk op vergrotingspapier, eigenlijk geen gewone foto meer. Van een expositie als deze kan en mag men geen geperfectioneerde, technisch feilloze fo togalerij verwachten; dat is zij niet en dat behoeft zij niet te zijn Wat zij wel is: een boeiend plezierig geheel dat een goede indruk geeft van de vreugde die vele bekwame fo toamateurs in Rijssen aan de fotografie be leven. Daarom: komt dat zien!

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1963 | | pagina 3