Rijksgoedkeuring voor de Technische School VRIJE BOEREN HIELDEN BIJEENKOMST TE RIJSSEN Rijssense Middenstandsvereniging H.A.B,I. hield forumavond DODENHERDENKING CONCERT OVERIJSSELS BLAASKWINTET Bespreking nieuwe sportpark Joyrider meldde zichzelf Sonnevanck - Zonnegloren Auto botste achter op stilstaande dienstbus GESLAAGD Zaterdag opent ,.De Koerbelt haar poorten weer 12 mei Moederdag AGENDA PREDIKBEURTEN Zondag 12 mei Burgerlijke Stand 41e Jaargang No. 18 Inzending van advertenties tot uiterlijk donderdagmorgen 12 uur Advertenties 12 cent per mm Bij contract korting Vrijdag 10 mei 1963 De abonnementsprijs voor dit blad bedraagt f 1.50 per kwartaal Administratie en Redactie voor postabonnees f 1,65 per kwartaal Enterstraat 10 - Rijssen - Telefoon 2303 (05480) De nieuwe l.t.s. van Rijssen maakt op nevenstaande tekening een moderne en monumentale indruk. Zondagsdienst dierenartsen RijssenWierden NED. HERV. GEMEENTE GROTE KERK RUSSEN WEEKBLAD VOOR De technische school te Rijssen krijgt een nieuw gebouw aan de Wierdensestraat. Grote vreugde vanwege de één dezer dagen afgekomen vergunning tot nieuwbouw onder bestuur en personeel der school. Nadat in 1949 het technisch onderwijs in Rijs sen startte werd in oktober 1950 het huidige schoolgebouw aan de Dokter Stokkersstraat met veel vreugde betrokken, niet vermoeden de dat dit onderwijs zo zou inslaan, dat reeds spoedig naar uitbreiding moest worden uitge zien. Reeds in 1954 verkreeg het bestuur, toen nog onder voorzitterschap van de heer L. Iwema toestemming een schetsontwerp te maken van een uitbreiding en verbouwing van de be staande school. Alle beschikbare gronden in de naaste omgeving hiervan werden op de tekening benut. Nochtans bleek deze geplan de uitbreiding niet voldoende te zijn voor de toekomst, zodat het bestuur naar een geheel ander terrein moest uitzien, voor de voorbe reiding tot de bouw van een geheel nieuwe school, waarvan na 8 jaar de goedkeuring is ontvangen. Thans is de school, naast het eigenlijke hoofdgebouw met de op dit terrein staan de noodlokalen nog in 6 andere lokaliteiten on dergebracht, zodat de tot standkomihg van dit nieuwe gebouw een geweldige aanwinst zal betekenen voor het technisch onderwijs te Rijs sen en omgeving. Meerdere lokaliteiten zijn thans ook niet meer aan te trekken, zodat het maximum aantal Ook in Rijssen vond de jaarlijkse Doden herdenking plaats. In Rijssen waar de mees te oorlogsslachtoffers op de Algemene Begraaf plaats begraven liggen vindt telken j are de Dodenherdenking plaats. Zo ook zaterdag avond. Een stoet bestaande uit het college van b en w en veel nabestaanden van oorlogs slachtoffers, leden van de voormalige B.S. en vertegenwoordigers van de Rijkspolitie ter plaatse namen aan de tocht deel. Zoals ge bruikelijk vertrok de stoet vanaf de Oranje- school. Op diverse graven werden bloemen gelegd, terwijl door leden van de Nationale Reserve de wacht bij het Monument werd be trokken. Een drietal kransen van de Oud-strijders Nationale Reserve en Rijkspolitie werden bij het monument gelegd. Op maandag 13 mei a.s. concerteert in Rijs sen het Overijssels Blaaskwintet, bestaande uit fluit, hobo, klarinet, hoorn en fagot. Het programma vermeldt naast werken van Haydn Rossini en de Hongaarse componist Farkas, variaties op een volkslied door Hugo de Groot. Vooral liefhebbers van blaasmuziek komen aan hun trekken daar de instrumenten zich zo wel solistisch als in samenspel laten horen bespeeld door vakmusici. Deze contactavond belooft interessant te worden, daar na de pauze een muzikale quiz zal worden gehouden met aantrekkelijke prij zen. De bezoekers dienen daartoe een vel papier en potlood mee te brengen. Daar het gebouw Jeruel maandag niet beschikbaar is vindt de uitvoering plaats in het Parkgebouw. De avond wordt georganiseerd door de Stich ting Vrienden van het Overijssels Philh. Or kest in samenwerking met V.V.. en V.U. Entree voor introducé's 0,50 en studerende jeugd 0,25. Aanvang 8 uur. In verband met een beraad in de sport- en culturele commissie over de beheersvorm van het nieuwe sportpark en wat daarmee samen valt heeft' zij een oriënterend gesprek gehad met de besturen van de plaatselijke voetbalverenigingen „Spotclub Rijssen" gebaat bij nieuwe speelvelden. „Sportclub Rijssen" heeft helemaal niet de beschikking over een goed speelterrein, ter wijl de voetbalverenigng „Excelsior" in ver band met gemeentelijke uitbreidingsplannen binnen afzienbare tijd uit de Mors moet ver dwijnen. leerlingen vanzelfsprekend nog niet bereikt is. Dit bedraagt heden 380 dagschoolleerlin gen. De nieuwe school, berekend op 450 a 500 leerlingen, bevat praktijklokalen, 9 theorie- 3 teken en 2 handvaardigheidslokaken, bene vens vertrekken, bestaande uit kamer direc- Tjjdens een verkiezingsbijeenkomst van de Vrije Boeren in café De Bakker deelde de heer J. Harmsen te Bennekom mede, dat momenteel op diverse plaatsen leden van de Vrije Boer worden opgesloten, die geweigerd hebben gelden aan het land bouwschap te betalen. Zo werd woensdag de plaatselijke voorzitter en gemeente raadslid Averesch naar Almelo overge bracht evenals landbouwer Klein Spen- kelink uit Zuna. Men heeft het plan ook in een drietal plaat sen in Gelderland landbouwers naar het Huis van Bewaring te Zwolle over te brengen, maar de gevangenis is daar te klein. Spre ker noemde het treurig dat dit in een vrij Nederland kan gebeuren. Waar blijft het recht, aldus de heer Harmsen, waar wij als Nederlander recht op hebben. Landbouwer Sleen in Drenthe, die wel zijn boerderij heeft teruggekregen heeft tot op de dag van vandaag nog geen cent betaald in te genstelling tot de persberichten, die door het Landbouwschap werden uitgegeven. Landbou wer Hartman is vandaag verbaliseerd omdat zijn vee in zijn eigen weide liep te grazen. Buitendien hebben de landbouwers in het Hollandse Veld, geen cent van het Landbouw schap ontvangen, ofschoon deze instelling de boerderijen heeft gekocht. Fel hekelde hij het landbouwschap, dat hij een dictatuur op het bedrijfsleven noemde. Het hele bedrijfsleven wordt er door bedreigd. Het is een uitvloei sel uit de P.B.O. Het roer zal om moeten, anders wordt het bestaan van 75 pet der Ne derlandse boeren aangetast. Op de huidige regeringspartijen hoeven we niet te rekenen, deze zijn voor een geleide econo mie. Deze partijen weren de oppositie in eigen kring. Wanneer wij zorgen dat we met een paar zetels in het nieuwe parlement ver tegenwoordigd zijn, dan zijn in ieder geval deze zetels van andere grote partijen afge snoept. Alleen wanneer deze partijen het roer omgooien kunnen zij de gunst van de kie- teur, adjunctdirecteur, leraren administratie bedienend personeel, concierge loge, dokters kamer. De architectuur is in handen van het ar- chitectenbureeau J. ter Haar en J. Jans. De omliggende tuin is een ontwerp van de tuin architect de heer J. de Koning uit Enschede. De hoofdbouw is opgedragen aan het aan nemersbedrijf N.V. Roelofs en Haase, terwijl het loodgieterswerk is gegund aan G. v. Dam, het schilderwerk aan A. ten Berge allen te Rijssen. De totale bouwkosten zullen ongeveer 23/t miljoen gulden bedragen. Men hoopt in sep tember 1964 het schoolgebouw te kunnen be trekken. zers terugwinnen. Wanneer na de verkiezingen het roer niet word omgegooid, zal er nog groter onrust op het platteland komen. De laatste maanden zijn veel Nederlanders de ogeri geopend, na het gr urde op het Hol landse Veld. Wanneer df '•f'r zijn zelfstandig heid prijs geeft, gaat de ftkrt uit zijn werk, gevolg is dat de arbeidslust verdwijnt. De fi nanciële resultaten zullen dan sterk minde ren. Ook de overheidsgaranties trok de heer Harmsen ernstig in twijfel. Wij vragen alleen wegneming van overmatige overheids bemoeiingen. In hotel Weitering waren de leden met hun respectievelijke echtgenoten of andere invité's bijeengekomen voor een feestelijke avond met als voornaamste punt op de agenda het forum. Dit forum bestond uit de dames mevr. Thomassen, als afgevaardigde van de Ned. Ver. van Huisvrouwen, mevr. Kappert, na mens de Chr. Vrouwenbond afd Rijssen, mevr. Barink van de Unie van Vrouwelijke Vrijwilligers en mevr. Goosen, die de Vrou wenvereniging in de PvdA vertegenwoordigde. Als heren namen zitting I. de Lange, J. Th. Gijsbers, B. Eshuis en als gespreksleider fun geerde de heer D. van de Lee directeur van de N.V. Stempher. Lang en breed werd er gediscussieerd over een aantal vragen, die het forum kreeg voorgelegd en die speciaal op de middenstanders betrekking hadden. Zo kwam de winkelsluiting ter plaatse ter sprake, het feit of de koopavond op donder dag bij het publiek in de smaak valt en het assortiment waarover de Rijssense Midden standers de beschikking hebben. Ook over de service die het publiek geniet, de verlich- De autobus van de HAVI-Tours te Rijssen is terecht. Op een zandweg nabij Valkens- waard aan de Belgische grens is de bus ge strand. Vrijwel onbeschadigd is hij daar ach tergelaten door de 34-jarige Rijssenaar G. W. S. De Joyrider, die zich in de loop van maan dag zelf op het politiebureau te Rijssen meld de verklaarde, dat hij de bus had meegeno men om met een drietal vrienden een ple ziertochtje te maken door België en Frankrijk. Dicht bij de Belgische grens echter was de bus op een zandweg vastgelopen. Zijn mede reizigers de 42-jarige Rijssenaar G. J. V. en de 35-jarige M. B. eveneens uit Rijssen wer den door de politie van Valkenswaard aan gehouden. De 4e reisgenoot een zekere K. uit Hengelo is nog zoek. Opnieuw heeft G. W. S. zich een onverbe terlijke joyrider getoond. In het naaste verle den is hij reeds diverse keren voor dit feit aangehouden. Reeds eerder heeft hij ook eens met een O.A.D. bus een tochtje naar Amsterdam ge maakt. In de week van 13-18 mei zal deze beken de collecte weer worden gehouden. Het blijkt dat het aantal T.B.C.-patiënten weer toeneemt. Daarom moet alles gedaan worden wat mo gelijk is om deze vreselijke ziekte te bestrij den. Laten wij daarom door onze gaven laten uitkomen, hoezeer wij onze gezondheid waar deren. Vrijdagmiddag had op de Nijverdalse weg om 3.45 u. een aanrijding plaats tussen een dienstbus van de O.A.D. bestuurder J. R. en een personenauto, bestuurd door T. M. uit Rijs sen. De personenauto reed op de dienstbus die stilhield bij de halte dicht bij de woning van T.M. De voorzijde van de personenauto werd totaal vernield, terwijl de dienstbus aan de achterzijde beschadigd werd. Onze plaatsgenote mej. G. Hodes slaagde te Utrecht voor het diploma bedienden Dames- kappen. De dienst wordt zondag a.s. waargeno men door dierenarts J. P. v. Nouhuys, Rijs sen, tel 2487. ting en de verzorging der etalages werd uit voerig gediscussieerd. Het winkelen buiten de plaats en eventuele klachten over bestel lingen waren zo ongeveer de vragen, die aan leiding waren tot debatten. Over het geheel bleek het publiek wel te vreden wat de beantwoording van bovenge noemde vragen betreft. Een pluim viel de winkeliers zelfs ten deel, voor wat betreft de verlichting op feestdagen in de winkelstra ten. Op dinsdagavond bleek echter, dat diver se winkeliers de etalges niet altijd verlicht hebben. Uitgesproken klachten werden deze avond niet gehoord. Men vond over het al gemeen, dat de Rijssense Middenstand een goed figuur sloeg in vergelijk met andere plaat sen in de omtrek. Voor de feestelijke stemming zorgde een band je, terwijl daarnaast gezelschapsspelen wer den gehouden. Vooral het gezelschapsspelle tje Benfica-Feyenoord viel zeer in de smaak. Al met al een zeer geslaagde en gezellige avond. Het bosbad „Dé Koer belt" wordt 11 mei weer in gebruik ge nomen. Hoewel de temperatuur van het water nogmet erg aanlokkelijk lijkt, zul len er toch zijn, voor namelijk longere Rijs senaren. die staan te popeten om een duik in 't water te nemen. r 'n Zuendag wodt, doar kuej op rekng, 't Vrouwleuvolk veweand, Vuur zo'n dag dan kiekt de keals Ech neet op 'n poar ceant. Ik heb disse wekke al Heel wat keals zeen Iqppm Dee vuur 't vromeanske prebeern Heel wat moois te koopm. Dieks den gef ne pareplu, Want al ieder bod Har ezeen, den ooln den was Ouwera kapot. Graads wol Mina skoone haaln Hef hee miej veteeld, Hee har 't rookn 'n poar wekke loatn, Aans har hee gin geeld. Jannoa hoof vuur 't nieje kleed Non neet mear te spoarn, Det hef Mans vuur eur ekoch, Krig zee 'n zuendagmoarn. En zoo hebt de meeste keals Noar 'n kadoo ezoch, Vrouwleu, 'n zuendag kriej te zeen Wat dr wur ekoch. Mear het vaalt oe vaste met, As de keals wat doot, Is oe det nooit op evuln, Dan doot ze 't ook good. J. ROZENDOM RIJSSEN 13 mei Volksuniversiteit Overijssels Philhar- monisch Orkestavond. Muzikale avond met muzikale quiz. In samenwerking met VW Rijssen Parkgebouw. 15, 16, 17 en 18 mei Expositie Amateurfoto- grafenvereniging Aldolem leeszaal Parkge bouw. 17 mei Contactavond pluimvee- en konijnen fokkersvereniging De Eendracht. Spreker L. Maas, A. Keurmeester R. V. B. Vertoning dia's (19.30 uur) café Koedijk. 23 mei Sportdag Rijssen Vooruit met teen agershow en dansavond. Volkspark Park gebouw. 3 juni Uitvoering gymnastiekvereniging DOS met medewerking van de Eerste Neder landse Trampolineschool te Apeldoorn, aan vang 8 uur. Na afloop openluchtfilm Volks park. 20, 21 en 22 juni Leger- en Luchtmachtten toonstelling „Paraat '63" plein Elsenerstraat 20 juni Rondgang en taptoe Jan Willem Frisokapel 21.30 uur Zonneweide zwembad „de Koerbelt". 21 juni Rondmars Tamboerkorps Koninklijke Marechaussee, 19 uur. 22 juni Zangfestival met ontspanningsavond Gemengde Arbeidersvereniging „De Stem des Volks" Volkspark. 6 en 7 dec. Tentoonstelling E.R.K.V. Opgaven voor deze rubriek kunnen geschie den op het gemeentehuis, afdeling Algemene Zaken, kamer 7 (boven). 9.30 uur de heer N. van Selm, Vinkeveen 15.00 uur Ds Kool WESTERKERK 9.00 uur en 10.45 uur Ds Vos 19.00 uur de heer N. van Selm ELSEN 10.00 uur Ds Kool GER. GEM. NOORDERKERK 9.30 uur, 15.00 u en 19.00 u Ieesdienst GER. KERK BOOMKAMP 9.30 uur en 15.00 uur Ds Brinkman OUD GER. GEM. BEVERVOORDE 9.30 uur, 14.30 u en 19.00 u Ieesdienst OUD GER. GEM. IN NED. ORANJEKERK 9.30 uur en 15.00 uur Ieesdienst GER. GEM. IN NED. ESKERK 9.30 uur en 18.00 uur Ds Aangeenbrug 14.30 uur Ieesdienst NED. PROT. BOND AFD. RIJSSEN 10.45 uur Ds M. Blom, Hengelo (O.) GEBOREN: Jenneken Hendrina, d.v. G. A. Polhaud en B. Nijland, Elsenerstraat 55, 29 apr; Hendri— kus Robert, z.v. G. J. Dangremond en G. Vos Piet Heinstraat 29, 30 apr; Hendrik Wil lem, z.v. J. ter Harmsel en J. Smelt, Graaf Ottostraat 80, 29 apr; Johanna Willemina, d.v. H. J. Altink en J. W. Dangremond, Beatrix- plein 8, 1 mei; Martin, z.v. J. Smalbrugge en G. Pongers, Molenstalweg 11, 3 mei; Jo hanna, d.v. J. van Brussel en G. Oud-Aan stoot, Stationsdwarsweg 50, 3 mei; Jan, z.v. H. Lankamp en G. Huisken, Middeldijk 6a, 4 mei; Manna, d.v. W. Beunk en J. H. Ligten- berg, de Bleijdestraat 6, 4 mei. ONDETROUWD: Hendrik Jan Scheppink, 21 jaar, Rijssen Holtentorensweg 29 en Janna van Eijk, 20 jaar, Rijssen Banisweg 34, 2 mei; Johannes Gerhard de Graaf, 24 jaar, Wier den Enter, Julianastraat 25 en Johanna Dan- nenberg, 23 jaar, Rijssen Haarstraat 141, 2 mei. GETROUWD: Jan Willem Stam, 44 jaar en Jenneken Was- sink, 33 jaar, Rijssen Borkeld 9, 1 mei Hendrik Jan Beltman, 25 jaar en Hendrika ten Hove 26 jaar, Rijssen, Esstraat 149 3 mei.

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1963 | | pagina 1