HERDENKING BEVRIJDING I5.000STE INWONER EN JONGERE RIJSSENAREN vormen GESPREKSGROEP VAN DER STOUW Architectenbureau A. J. en H. J0RISSEN Dinsdag dubbele feestdag Emma-bloemcollecte Paasvuur alleen 2e paasdag 35-jarig jubileum DRIE HOVEN VEILIG VERKEER Vreugde Bij. na... Belangstelling Plaatskaarten buitenland aan Rijssens station De geboortekaartjes BURGERLIJKE STAND Afbranden bermen gevaarlijk LENING R.E.O. Dik Trom in Parkgebouw VERLICHTING KNOTTENBELTLAAN GESLAAGD Beroepententoonstelling te Wierden Bevolkingstoename niet spectaculair AGENDA alle opdrachten worden uitgevoerd onder de naam van Zondagsdienst dierenartsen PREDIKBEURTEN Vrijdag 12 april 1963 41e Jaargang No. 14 De abonnementsprijs voor dit blad bedraagt f 1.50 per kwartaal voor post-abonnees 1 65 per kwartaal Enterstraat 10 - Rijssen Telefoon 2303 (05480) Inzending van advertenties tot uiterlijk donderdagmorgen 12 uur Administratie en Redactie Advertenties 12 cent per mm Bij contract korting liiiil iiï: VOOR RUSSEN Si: Km s?; ■SS. sis S'is Sis Het was dinsdag een historische dag voor Rijssen. Uitgerekend op de dag, waarop Rijs sen de bevrijding kon herdenken werd de 15.000 ste inwoner in de registers van de bur gerlijke stand ingeschreven. Al enige dagen hadden de ambtenaren op het stadhuis de aangifte van de 15.000 ste verwacht, maar door overlijdensaangiften werd het grote moment steeds maar weer uitge steld. Tot Arie Oosterlaken, stationsbeambte bij het station Rijssen van de Ned. Spoorwegen, wonende Welleweg 50, niets vermoedend aan gifte kwam doen van de geboorte van zijn doch ter Ingrid Johanna Maria. Burgemeester Land weer deelde de heer Oosterlaken mee, dat zijn Ingrid werd ingeschreven als de 15.000 ste inwoner van Rijssen. De vreugde van het gezin Oosterlaken werd ook de vreugde van de gemeente Rijssen en de burgemeester overhandigde de geluk kige vader een spaarbankboekje met 150.- Dat Arie Oosterlaken na de korte plechtig heid op het stadhuis, met grote haast naar huis is gefietst, om zijn vrouw het grote nieuws te vertellen spreekt vanzelf. Ook mevr Oosterlaken was evenzeer als haar man to taal verrast. Bijna was het spaarbankboekje gereed gemaakt door de directeur van het Post kantoor Rijssen, het eigendom van zijn dochter tje Katharina Hendrika Ariena dat maan dagavond om ruim 10 uur het levenslicht aanschouwde. De heer Elzinga, die zijn dochter kwam aangeven, zag de gemeentesecretaris de heer Nijland op de afdeling bevolking staan en wees veelzeggend op de vlag die ter gele genheid van bevrijdingsdag was uitgehangen. Is dat voor de 15.000 ste vroeg de postdi recteur. Nee antwoordde de heer Nijland daar staan we op te wachten. Dan, zo reageerde de heer Elzinga, „kom ik er aan". Op het moment, dat de heer Elzinga voor het loket werd verwacht verscheen niets ver moedend de heer Oosterlaken om aangifte te doen van de geboorte van zijn dochter In grid. Direct daar achteraan kwam' de heer Elzinga de geboorte van zijn dochtertje Ka tharina melden. Vanzelfsprekend bestond er voor de ge boorte van de 15.000 ste grote belangstelling. Aan de loketten van het station Rijssen van de Ned. Spoorwegen kunnen sinds kort ook plaatskaarten worden afgegeven voor reizen naar West-Duitsland, Frankrijk, België en Luxemburg. Tot voor kort moesten deze plaats kaarten worden aangevraagd bij naburige grote stations (Almelo, Deventer) of werden ze betroken door de reizigers via reisbureaus. In verband met het aantal aanvragen van kaarten voor buitenlandse reizen is beslo ten de kaarten rechtstreeks aan de loketten te Rijssen verkrijgbaar te stellen, hetgeen een belangrijke uitbreiding van de service kan wor den genoemd. De jaarlijkse Emma bloem collecte ten behoeve van de tbc en reuma bestrijding, zal in Rijssen worden gehouden van 16-20 april. Deze collecte komt geheel ten bate van de plaatselijke kruisverenigingen. De jonge Ingrid onbewust van het feit, dat ze Rijssen's 15.000-ste is geworden, in de koesterende armen van de gelukkige moeder Oosterlaken. Burgemeester Landweer, gemeentesecreta ris Nijland en weth. Goosen kwamen de gelukige moeder Oosterlaken feliciteren met de heuglijke gebeurtenis en ook een deputa tie van het personeel van het station van de NS met aan het hoofd de stationschef de heer Brouwer kwamen de gelukige vader en moe der onder aanbieding van enige attenties ge lukwensen. Ook van de zijde van de Rijssense midden- standsvereigingen werd uiting gegeven aan de blijdschap over de bereikte mijlpaal. De heren De lange (voorzitter HABI) en Paauwe (voorzitter R.K.M.V.) boden een spaarbankboekje met een bedrag van ƒ50,- aan, alsmede een grote taart. Het zal, voor mevr. Oosterlaken vooral, wel een enerverende dag zijn geweest. Advertentie voor INGRID JOHANNA MARIA OOSTERLAKEN (de 15000ste) werden weer geleverd door KANTOORBOEKHANDEL Haarstraat 28. Het adres voor alle familie drukwerk. GEBOREN: Willem Marinus zv H Reterink en J H Har- bers, Tabaksgaarden 55 2 april i Herman- nus zv H J Ditsel en B Rensen Ligtenber- gerweg 36 3 april Gerrit hendrik zv A J Lohuis en A Slagman Blinde Banisweg 5 5 april Alidus Johan zv D Bouwhuis en C Pas, Spuitstraat 26 6 april Johanna Hen drika dv J Seppenwoolde en J Voortman Ta baksgaarden 43 6 april. ONDERTROUWD: Hendrik Jan Harbers 20 jaar Westerstraat 1 en Maria Albertdina Jansen 18 j Enterstraat 70, 2 april Willem Ligtenberg 25 jaar Bleekstraat 23 en Hermina Baan 20 j Haar straat 50 4 april Jan Ligtenberg 24 j Prins Bernhardstraat 16 en Janna Witten 24 jaar Opbroekweg 3a 4 april. GETROUWD: I Willem Nieuwenhuis 26 jaar en Johanna Kwin- tenberg 24 jaar Moddesteeg 21, 2 april Hendrik Herman de Goeijen 25 jaar en Her- ma Rohaan 23 jaar Haarstraat 5 3 april Gerhard Hendrik Leusman 21 jaar en Arend je Heuten 19 jaar Lentfersweg 71, 5 april Hermannus Veldman 19 jaar en Janna Lich tenberg 17 jaar Almelo Blauwhuisweg 59, 5 april. OVERLEDEN: Janna Getkate 70 jaar weduwe van B. Vor- kink, Holterstraatweg 76, 30 mrt te Almelo. Dank zij het optreden van de Rijssense brandweer is de bosbrand in een natuurge bied in de omgeving van Rijssen in de kiem gesmoord. Niettemin is ongeveer 500 m2 hei de en bos verbrand nabij het steenfabriek van de fa. Baan en Ten Hove gelegen ten zuiden van het nieuwe zwemband. Vermoedelijk is deze brand een gevolg van het gevaarlijke af branden van bermen. Wederom is een waarschuwing op zijn plaats, omdat dit gevaarlijke spel in het bosrijke gebied rond Rijssen ernstige gevolgen kan heb ben. In tegenstelling met ons bericht van vorige week, over het ontsteken van Paasvuren op 14 en 15 april, werd ons medegedeeld, dat door de gemeente Rijssen slechts vergunnin gen zijn afgegeven voor het ontsteken van Paasvuren op de 2e Paasdag. Op le Paasdag, waarop traditiegetrouw de Twentse baoke wordt ontstoken, zal dat in Rijssen dus niet plaats vinden. De kynologenclub REO hield een „bespre kingsavond" zoals de convocatie vermeldde in Hotel Spekhorst, waarin mevr. Gondrex- on-Ives Browne uit Rhenen verschillende hon denrassen besprak. Mevr. Gondrexon wist op zeer leerzame wijze de 8 hoofdlijnen van het hondenras te tekenen, waarin tot uiting kwam dat zij de hond in het algemeen een grote liefde toe draagt. Een erkend kynologe zijnde draagt zij de rashond uiteraard een grote liefde toe, maar ook de niet rashond omringt zij met liefde. De gemaakte opmerkingen en stellingen bewees zij aan de hand van verschillende voor beelden. Het was voo: de vele belangstellen den een leerzame avond. De voorzitter van REO de heer F. H.~. I eering uit Enter sprak een dankwoord tot ireVr. Gondrexon. In het Parkgebouw zal a.s. Donderdag om 14.30 uur een uitvoering worden gegeven van het jeugdtoneelspel „Dik Trom en zijn dorps genoten". Het spel wordt uitgevoerd door het Haags jeugdtoneel en zonder twijfel zal de Rijssense jeugd met volle teugen genieten van de avonturen van Dik en zijn kornuiten. In de volgende raadsvergadering wordt de raad een begrotingswijziging 1963 voorgelegd, waarin verwerkt is: de kosten van de bestrating etc van het terrein tussen de Nassaustraat en Koninginneweg, waarop autoboxen worden gebouwd. De kosten worden geraamd op f 7.140. Het plaatsen van een lantaarnpaal op bo vengenoemd terrein wordt begroot op 450,-. De aanlegkosten voor het aanbrengen van een richtverlichting aan de Burgemeester Knotten beltlaan (opgang Rijsserberg) zijn geraamd op 1400.-. Het ligt in de bedoeling hier 5 lantaarn palen met kelkarmaturen te plaatsen. Ten Den Haag slaagde aan de Stichting de Ned. Fotovakschool de heer Nico Brouwer voor het examen fotohandel. Dezer dagen was het 35 jaar leden, dat de heer G. Wessel (de bemer) als schilders knecht in dienst kwam van het schildersbe drijf G. Wessel (Elzenerstraat). De jubilaris werd in de werkplaats toege sproken door de heer G. Wessels (patroon) die zijn naamgenoot van harte geluk wenste. Spr. releveerde de goede verstandhouding in het bedrijf en de gemoedelijke omgang tussen bazen en knechten. Wij zijn ongeveer gelijkertijd bij het vak gekomen en in al die jaren zijn we vrienden geworden. De jubilaris ontving een werphen gel en een cadeau onder couvert. Op 23 april a.s. zal Rijssen weer in het te ken staan van het Veilig Verkeer. Op die dag zal de z.g.n. Veilig Verkeersdag worden ge houden. Op het Schildplein komt een Mobiel Teststation te staan waar iedere belangstel lende getest kan worden op het reactievermo gen. Deze test is geheel gratis. Verder worden er 's middags jeugdvoor stellingen gegeven voor de schoolgaande jeugd In deze voorstelling worden alleen films over de verkeersveiligheid vertoond. 's Avonds om plm. 7 uur zal de Drumband Irene een mars maken door de stad met als eindpunt het gebouw Jeruël, waar dan een voorstelling wordt gegeven voor volwassenen. Tevens zal de gehele dag een propaganda- wagen van het Verbond voor Veilig Verkeer door de plaats rijden en de weggebruikers verkeerswenken geven, afgewisseld met mu ziek. De gemeente Rijssen zal in samenwerking met de gemeente Wierden een beroepenten toonstelling houden, waarin voorlichting wordt gegeven over ongev. 200 beroepen voor jongens en ongeveer 100 beroepen voor meisjes. De tentoonstelling wordt ondergebracht in gebouw Het Anker te Wierden en zal worden bezocht door de leerlingen van de hoogste klas sen van de lagere scholen en door de leer lingen van het voortgezet onderwijs. De kosten van de expositie, hoofdzakelijk bestaande uit huur en verlichting van het ge bouw enz. worden geschat op f 1000,-. Aangezien de kosten voor de helft door de gemeente Wierder» zullen worden gedragen stelt het college van b. en w. de raad voor een bedrag van 500,- voor dit doel te voteren. Rijssen heeft nu 15.000 inwoners. Een van de gevolgen zal zijn, dat de ge meenteraad bij de eerstvolgende verkiezin gen zal bestaan uit 17 leden (thans 15). De salariëring van burgemeester en ambte naren ondergaat geen wijziging. Dat was wel het geval, toen de 14.000 werd ge passeerd. Spectaculair is de toename van de Rijssense bevolking niet. In 1934 werd de 10.000e inwoner aangegeven zodat het bijna 20 jaar heeft geduurd om de 15.000ste te bereiken. De toename van de bevolking gaat wel zeer geleidelijk; dat de 15,000ste eerder werd be reikt dan eigenlijk verwacht werd kan me de worden toegeschreven aan de vestiging van een betrekkelijk groot aantal Ambonnezen en gerepatrieerden uit Nieuw Guinea en Indone sië Na in 1934 de 10.000ste te hebben bereikt duurde 't tot het oorlogsjaar 1941 dat de 11.000 ste werd aangemeld en 4 jaar later (in 1948 dus) werd de 12.000ste ingeschreven. Het volgende 1000-tal werd volgemaakt in 1953 en de 14.000ste werd bereikt in 1959. Als de zelfde regelmaat blijft aanhouden kande 16.000ste worden verwacht over on geveer 6 jaar. Wat waren zij gelukig en tevreden, Hoe leefden zij in vrede met elkaar, Daar in de grote, schone Hof van Eden, Wisten van zonden, wonden noch gevaar. Zij kenden God aan 't ruisen van de winden, Zij leefden samen in volmaakt geluk, Maar Satan wist dit mensenpaar te vinden, En scheurde deze liefdesbanden stuk. Toen werden zij uit 't Paradijs verstoten, Een Engelwacht stond met een vlammend zwaard, Aan Edens poort, de ingang was gesloten, Zij hadden Gods geboden niet bewaard. 't Was middernacht en alles naamloos donker, Ook in Gethsemané, d'Olijvenhof, De lucht zo zwart, noch maan of stergeflonker, De Man van Samrten lag geknield in 't stof. Daar werd die nacht de zwaarste strijd ge streden, Zijn heilig zweet werd bloed, drupt' op de grond, Geen mensenkind heeft ooit zoveel geleden, Geen mensenhart werd ooit zo zwaar gewond. Gedruis weerklonk, de Heiland werd gevangen Men voerd' Hem weg, Hij moest ter dood ge bracht, Zijn heilig lichaam werd aan 't kruis gehangen, Daar klonk het uit Zijn mond: het is vol bracht. In Jozefs Hof begroeven Hem Zijn vrinden, Was dan Zijn komst op aard vergeefs ge weest, Kon Satan dan ook Jezus zelfs verslinden, Vierde Hij nu zijn overwinningsfeest. Soldaten moesten Jezus' graf bewaken, Zij lachten om dit schijnbaar dwaas bevel, Zou iemand 't graf weer open durven maken, Een licht ging plots'ling schijnen, klaar en hel. De Heiland had de Satan overwonnen, Als overwinnaar trad Hij uit het graf, Hij had voleindigd wat Hij was begonnen, Nam Satan d'overwinningspalm weer af. De Engel stak het zwaard weer in de schede, De poort mocht nu weer open blijven staan, Opdat nu allen binnen kunnen treden, Die als oprechte zondaars tot Hem gaan. J. ROZENDOM, RIJSSEN. iiiiminnlRril'ittifcfWfüifrfitiriiRrnhiJHTTttTtinnrfirtlrttniiifitiiiiiiiHiu» In Rijssen heeft zich een groep verschillend georiënteerde jongeren gevormd, die willen trachten, door het organiseren van gespreks- en discussieavonden meer begrip voor elkaar op te brengen. Hoewel er nog gezocht wordt naar een juiste organisatievorm is men er van overtuigd, dat, men door het opbrengen van wederzijds begrip meer waardering voor elkaar kan krijgen. In de gespreksgroep zijn praktisch alle ge lederen naar geloofs-of politieke richting ver tegenwoordigd. Een van de resultaten van deze vooruitstre vende groep is het samengaan van de jonge- rengroeperingen uit de A.R. en de C.H., deze jongeren groepen zijn opgegaan in de nieuwe „Unie van Rijssense jongeren", voor wier poging tot toenadering veel waardering moet worden opgebracht. Advertentie Door opname van mijn zoon in de bestaande praktijk zullen voortaan BOOMKAMP 9 RIJSSEN TELEFOON 2638 Architect A. J. JORISSEN Wij hebben een gespreksavond meegemaakt, en hebben met bewondering geluisterd naar de standpunten van de „toekomst van Rijs sen". Er werd deze avond eigenlijk niet ge discussieerd, uitsluitend gezocht naar de juis te organisatievorm en naar de wijze, waarop een groot aantal belangstellenden (jongelui) in de groep konden worden betrokken. Wat het meest opvallend is, is de eerlijke poging meer begrip voor elkaar op te bren gen. Ten aanzien van bepaalde principes be seft men dat men lijnrecht tegenover elkaar zal blijven staan. Men is er van overtuigd, dat er scherpe discussies, duidelijke verschil len van mening aan het licht zullen komen. De hoofdzaak is, dat wij als jongeren onze stem aan elkaar kunnen laten horen, zodat wij begrip en waardering voor elkaar zullen krij gen. Misschien zal blijken, dat de kloof die ons scheidt minder diep is, als ons altijd is gesuggereerd, aldus een der uitlatingen. Misschien zal blijken, dat wij het met de opvattingen van de ouderen lang niet altijd eens zijn, aldus een der leden van de ge spreksgroep. De bereidheid begrip voor el kaar te willen opbrengen is een basis waarop naar onze mening een vruchtbaar gesprek kan worden gevoerd. Men is voornemens op 26 april een ge spreksavond te houden. Door de heer G. Kraa zal een bepaald onderwerp worden ingeleid, waarna hierover zal worden gediscussieerd! 23 april Veilig Verkeersdag Veilig Verkeers- avond 8 uur Jeruël. 23 april Ned. Ver. voor Huisvrouwen (spre ker Inspect. Gosker uit Arnhem over Pa rapsychologie in de praktijk, 8 uur) Park gebouw. 26 april Ledenvergadering dierenbescherming inleiding K. Bos uit Holten, café Hegeman. 6 mei Amateurfotografenvereniging Aldolem (spreker Cor van Weele) Neutr. kleuter school. 15, 16, 17, en 18 mei, Expositie Amateurfo tografenvereniging Aldolem leeszaal Park gebouw. 23 mei Sportdag Rijssen Vooruit met teen agershow en dansavond Volkspark Park gebouw. 22 juni Zangfestival met ontspanningsavond Gem. Arb. zangvereniging „Stem des Volks" Volks" Volkspark. 6, 7 december Tentoonstelling E.R.K.V. Opgaven voor deze rubriek kunnen geschie den op het gemeentehuis, afdeling Algemene Zaken, kamer 7 (boven). RIJSSEN—WIERDEN De dienst wordt le en 2e Paasdag waar genomen door dierenarts J. P. v. NoUhuys, Rijssen, tel. 2487. le en 2e Paasdag NED. HERV. GEMEENTE GROTE KERK 9.30 uur Ds Vos 15.00 uur Ds van Tuyl WESTERKERK 9.00 uur en 10.45 uur Ds Kool 19.00 uur Ds Vos ELSEN 10.00 uur Ds van Tuyl GROTE KERK 2e Paasdag 9.30 uur Ds Kool GER. GEM. NOORDERKERK 9.30 uur en 19.00 uur Ds van Haaren 15.00 uur leesdienst 2e Paasdag 9.00 uur Ds van Haaren (bev. lidm.) GER. KERK BOOMKAMP 9.30 uur Ds Brinkman 15.00 uur Ds Schenk, Enter OUD GER. GEM. BEVERVOORDE 9.30 uur en 19.00 uur de heer Vosman 14.30 uur leesdienst 2e Paasdag 9.30 uur de heer Vosman OUD GER. GEM. IN NED. ORANJEKERK 9.30 uur en 15.00 uur leesdienst 2e Paasdag 9.30 uur leesdienst. GER. GEM. IN NEDERL. ESKERK 9.30 uur en 18.00 uur Ds Aangeenbrug 14.30 uur leesdienst 2e Paasdag 9.30 uur ds. Aangeenbrug. NED. PROT. BOND AFD. RIJSSEN 10.45 uur Dr J. W. Samberg

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1963 | | pagina 1