n m Arbeidersbouwfonds Ter Horst Co. bereikte mi Él Meer dan 1 miljoen aan renteloze voorschotten 257 woningen 37 leden losten alles af Een groot bedrijf Folklore Genemuiden Betonwoningen Belangrijke voordelen Grote legertentoonstelling Grondverkoop aan „OME FA" VEEMARKT RIJSSEN Ds. Vergunst sprak over reis naar nabije Oosten Opjaagstation in plan Zuid Verenlandweg geen B-weg meer Afscheid bij Ter Horst Co, INZATE WEILANDEN NUTSSPAARBANK ZONDAGDIENST DIERENARTSEN BURGERLIJKE STAND 1 APRIL AGENDA NOTTER P.J.G.O. hield dropping Opening nieuwe zelfbe diening Fa. Klein Horsman PREDIKBEURTEN zondag 7 april en goede vrijdag 12 april Vrijdag 5 april 1963 41e Jaargang No. 13 De abonnementsprijs voor dit blad bedraagt 1 50 per kwartaal voor post-abonnees f 1 65 per kwartaal Enterstraat 10 Rijssen Telefoon 2303 (05480) Inzending van advertenties tot uiterlijk donderdagmorgen 12 uur Administratie en RedactieAdvertenties 12 cent per mm Rij contract korting VOOR RIJSSE pgpijf- Deze woning (foto boven) aan de Nijverdalseweg is één der eerste woningen gebouwd door een spaarder van het Bouwfonds van de Fa. Ter Horst Co. Op nevenstaande foto ziet u één der laatste woningen van een Bouwfonds spaarder. Dit buis kunt u vinden aan de Joban Willem Frisostraat. Naar schatting de helft van de gehuwde werknemers van ter Horst en Co is in het bezit van een eigen woning. Deze mening sprak de voorzitter van het arbeidersbouwfonds van ter Horst en Co NV, de heer H. Jordaan zaterdagmiddag uit tijdens de jaarvergadering, die een bijzonder cachet kreeg door de mededeling, dat in het afgelo pen jaar een belangrijke mijlpaal is gepas seerd. Aan renteloze voorschotten werd de 1 miljoen gepasseerd. Uit het overzicht dat de heer Jordaan als inleiding tot de vergadering gaf, kwamen enkele bijzondere feiten naar voren, waaruit bleek dat het arbeidersbouw fonds, niet alleen voor de leden, maar ook j voor de Rijssense gemeenschap, van zeer groot belang moet worden geacht. Immers, zonder de activiteiten van het bouwfonds, zou de woningnood in Rijssen veel en veel groter zijn geweest, als thans het geval is, terwijl dit woningtekort ook in Rijssen zeker groot en schrijnend moet wor den genoemd. Niet minder dan 257 leden van het bouw fonds zijn, sinds de oprichting in 1946 in het bezit gekomen van een eigen nieuwe woning, een resultaat aldus de heer Jordaan, dat ik destijds niet voor mogelijk had gehouden. Het bouwfonds werd in 1946 opgericht met 32 leden, het ledental bedraagt thans 340. Met voldoening deelde de heer Jordaan voorts mede, dat reeds 37 leden alles hebben afgelost en wat spr. vooral veel vreugde gaf was het feit, dat de laatste tijd veel jongeren tot het bouwfonds zijn toegetreden waaruit blijkt, dat ook de jonge generatie het belang van het bouwfonds inziet. Als men op jeugdige leeftijd begint te sparen, heeft men daar la ter veel voldoening van en aldus de heer Jordaan lachend eigenlijk zou het zo moeten zijn, dat de meisjes aan het begin van de verkering aan de jongens moesten vragen of ze lid van het bouwfonds waren. Het bouwfonds is sterk gegroeid, het is ei genlijk een groot bedrijf geworden, aldus de heer Jordaan, die niettemin een beroep op alle aanwezigen deed, propaganda te maken voor het fonds vooral bij de jongeren. In deze vergadering werd afscheid geno men van de heer ten Hove, die vanaf de op richting secretaris is geweest en van de heer Nijland, die eveneens vanaf de oprichting be stuurslid was. De heer Jordaan dankte beiden voor het werk, dat zij in de afgelopen jaren in het belang van het bouwfonds hadden verricht. De heer ten Hove, mede sprekende namens de heer Nijland, meende dankbaar te kunnen terugzien op hetgeen tot stand was gebracht, mede dank zij de grote stoot door ter Horst en Co bij de oprichting in 1946 gegeven. Door de renteloze voorschotten aldus de heer Ten Hove is het bouwfondstot grote bloei gekomen. Uit het jaarverslag van de penningmeester de heer J. W. Rouwendal bleek o.a. dat sinds 1947 toen de eerste som ad. f 2.485,20 werd Op 1 mei 's morgens om 7 uur worden de bewoners van G>ti» gewekt door kinder gezang. Deze kinderen - soms 200 in getal - voeren een aantal met voorjaarsbloemen ver sierde ladders met zich mee. Het is de viering van „Luie Motte". Op deze manier worden de kinderen van Genemuiden er elk jaar weer aan herinnerd op tijd op te staan, voorgeschoten is uitgekeerd een bedrag van f 1.002 000.-. In 't afgelopen boekjaar werden 25 bouw sommen uitgekeerd tot een totaalbedrag van 123.500.-. Door II leden werd ,,de eindstreep" gehaald, zodat het aantal leden dat alles heeft afgelost, is gestegen tot 37. Het bouw fonds telde op 31 januari 340 leden, het vorig jaar 274, zodat het aantal leden is toegeno men met 66. Naar schatting zal in het komende jaar, zo werd medegedeeld, een bedrag van 145.000 aan bouwsommen worden uitge keerd. In plaats van de heer Ten Hove, werd tot bestuurslid benoemd de heer J. W. Pongers, terwijl in plaats van de heer Nijland de heer G. Peters gekozen werd. In de rondvraag stelde de heer v.d. Belt het bouwen van betonwoningen aan de orde. Hem was toestemming tot douw daarvan gewei- versmaden is. adres te richten aan de raad, met het verzoek hiervoor terreinen aan te wijzen. Het bestuur zegde toe naar de behoefte een onderzoek in te stellen. Het arbeidersbouwfonds van ter Horst en Co levert voor de leden zeer belangrijke voordelen op. Personeelsleden van ter Horst en Co, kunnen lid worden van deze „vere niging". Bij het lidmaatschap gaat men spa ren voor een streefbedrag. Was dit bedrag In 1946 rond 5.000.- thans varieert dit van f BO.OOO tot 20.000. Hiervoor gaat men sparen, minimaal f 0.50 per f 1000.- en max mum 2.- per 1.000. per week. Voor elke 50 die per 1000.- is ge spaard krijgt men wekelijks 10 punten toe gewezen. Als 15 pet van de bouwsom is gespaard en men met de punten „aan de beurt" is krijgt men een renteloos voorschot toegewe zen, dat in 13 jaar kan worden afgelost. Deze aflossing is bepaald op f 1.20 per f 1.000.-. Dat men over het voorschot geen rente behoeft te betalen is een voordeel, dat zo als blijkt uit het grote ledenaantal niet te gerd. Spr. verzocht het bestuur te onderzoe ken of meer leden plannen tot de bouw van een dergelijke woning hadden en indien zulks het geval was, vroeg hij het bestuur een Via het bouwfonds werkt het bouwfonds van ter Horst en Co mee aan een wijze van bezitsvorming, die wel uniek kan worden ge noemd. Op donderdag 20 juni, zal de officiële ope ning plaats hebben van de legertentoonstel ling „Paraat", welke ten doel heeft de bevol king een beter inzicht te verschaffen om trent de krijgsmacht. Er zal een mobiele expositiehal worden op gesteld op het terrein van de driehoek tussen Kerkstraat, Elzenerstraat en Rozengaarde. In deze hal zal een expositie worden gehou den, die zal bestaan uit stands van de Kon. Landmacht en van de Kon. Luchtmacht. Rondom de hal zal groter materiaal, zowel van land- als van luchtmacht worden geëxpo seerd oa. tanks en vliegtuigen. De tentoonstelling zal worden gehouden op donderdag, vrijdag en zaterdag resp. 20, 21, en 22 juni. Op de openingsdag, donderdag 20 juni dus, zal 's avonds door de Johan Willem Friso- kapel een taptoe worden gehouden op de zon neweide van het zwembad de Koerbelt. Deze kapel zal ook eën mars door de stad maken. Op vrijdag 21 juni zal het tamboercorps van de Kon. Marechaussee een mars door de stad maken, waarna de Kon Marechaus see verder motordemonstraties zal geven, op een terrein, dat nog nader bekend zal wor den gemaakt. De N.V. Omefa heeft het gemeentebestuur verzocht haar een stuk grond, groot 344 m2 te verkopen, teneinde dit perceel te bestem men voor aanleg van parkeerterreinen en plantsoen. Het college van b en w heeft tegen ver koop van dit stuk geen bezwaar, omdat dit grondstuk niet voor andere doeleinden bruik baar is. B en w stellen de raad voor het per ceelsgedeelte te verkopen tegen een prijs van f 12.05 pr m2 Aangevoerd 153 stuks runderen. Prijzen: vette koeien van f 2,90 tot 3,10 per kg. slacht- gewicht, melk- en kalfkoeien van f 725,- tot 900,- per stuk, pinken van 450,- tot f 550,- per stuk, graskalveren van 250,- tot f 350 per stuk. Overzicht handel: Rundvee: Handel vlotter en geanimeerd, prijzen hoger. In verband met mond- en klauwzeer geen aanvoer op de varkensmarkt. In gebouw Jeruël werd een gecombineer de ouderavond gehouden van de Oranjesehool en de Wilhelminaschool. De avond werd geopend door de voorzitter van het bestuur tot stichting en instandhou ding van scholen met de Bijbel te Rijssen de heer R. Bosma. Door ds. E. F. Vergunst, thans te Ede, eertijds predikant bij de Ned. herv. gem. te Rijssen werd een lezing gehouden met dia's over een reis door hem gemaakt naar het nabije Oosten. Ds. Vergunst bezocht o.a. Syrië, de Libanon en Israël, waarover hij vele wetenswaardig heden wist te vertellen en ook kon laten zien. Door de heer Altena werd 'n verslag uitge bracht over de situatie in de Wilhelminaschool en door de heer Eshuis over de Oranjesehool. De heer Eshuis releveerde het overlijden van mej. G. M. van der Woord. De waterleiidngmij. „Overijssel" is voor nemens om een opjaagstation te bouwen in plan Zuid. De bouw van dit station is geprojecteerd in het plantsoen gelegen aan de westzijde van de Eschstraat en ten zuiden van de Wijnand Zeeuwstraat Het station, zal behoudens een toegangskoker ondergrondsworden gebouwd, Door de gemeente Rijssen moet aan de W.M.O. hiervoor een perceel grond ongeveer 42 m2 aan de W.M.O. worden verkocht. Dit perceelsgedeelte is niet opgenomen in de exploitatieopzet van plan zuid zodat hier voor geen vastgestelde prijs geldt. B en w achten het billijk, dat de WMO hiervoor een prijs van 14 gulden per m2 be taalt. B en w stellen de raad voor de grond voor deze' prijs te verkopen. Nu de Veerenlandweg is verbeterd, en van een meuwe verharding is voorzien, is het niet meei nodig dat aan het verkeer op deze straat beperkingen worden opgelegd. Het college van b en w stelt de raad voor, de aanwijzing tot B-weg van de Veeren landweg in te trekken. Door de directie van de N.V. ter Horst en Co. werd afscheid genomen van de heer A. Mekenkamp, keurder in de kalanderij, die niet minder dan 51 jaar in dienst van Ter Horst en Co is geweest. De heer A. H ter Horst sprak de scheiden de werknemer toe, en bracht hem dank voor de wijze waarop hij in het bedrijf van Ter Horst en Co gedurende zulk een lange reeks van jaren werkzaam was geweest. Spr overhandigde de heer Mekenkamp 'n wandbord. In café Jan Kuper aan de Boomkamp vond ten overstaan van notaris F. van Schooten de inzet plaats van percelen bouw- en wei land. Voor de erven Nijkamp-Borghuis werd in gezet een weiland in de Norkerij bij de Ak- kerdijk groot ongeveer 1.35.25 HA op 3.000.- Een weiland in de Struikelt bij het Schoen makersdijkje groot 52 are op 1000.- Een bouwland in de Schrapert bij de Hol- terstraatweg groot 11.15 are op 700.- Voor de heer W tei Keurst werd ingezet een weiland gelegen in de Leiding groot 49.90 are op 500.- Voor de heer G. J. Nijsink werd ingezet een grasland gelegen in de Overtoom groot 58.90 are op 700.-. En voor dezelfde eigenaar een weiland in de leiding groot 13.55 are op 60.-. De toeslag zal plaats vinden op dinsdag 16 april a.s. Gedurende de maand maart werd bij de Nutsspaarbank Almelo, bijkantoor Rijssen in gelegd een bedrag van 209.511.05 en terugbe taald 183.889,93. In deze maand werden 58 nieuwe spaarrekeningen geopend. De dienst wordt zondag a.s. waargenomen door dierenarts J. Siebelink, Wierden, tel. 05496-298. GEBOREN: Gradus z.v. W. Bekkernens en G. van de Maat, Dannenberg 56, 28 mrt; Geesken, d.v. J. H. Pluimers en J. Averesch, Welleweg 3, 28 mrt; Wilhelmina Theresia d.v. J. Hoekstra en J. Vossebelt, Keizersdijk 13, 29 mrt; Gérald, z.v. H. Pluimers en R. Keizer, Arend Baanstraat 47, 29 mrt; Maria d.v. H. J. Wind en J. H. Poortman, Zuiderstraat 19, 31 mrt; Hendrikus, z.v. M. van Heek en W. Wild, Baankamp 3, 30 mrt; Gerrit Dinant Geert, zv. A. Voortman en H. Harbers, Lentfersweg 10, 31 mrt; Hendrik Jan, z.v. J. H. Kamphuis en H. Ag- teresch, Holterstraatweg 44, 31 mrt; Herman, z.v. H. Roosink en G. Sikkelbein, A. H. ter Horstlaan 5, 31 mrt; Berendina dv. J. W. Averesch en G. J. Baan, De Bleijdestraat 2, 1 april; Gerrit z.v. G. J. Klein Nagelvoort en R. van Delden, Enterstraat 182, 31 maart; Arend Jan, z.v. J. Nijkamp en J. Koedijk, Lentfersweg 62, 29 mrt; Geesken, d.v. G. J. Bruins en G. Troost, Kat- tenhaarsweg, 31, 24 mrt te Almelo; Jan, z.v. J. Vossebelt en F. W. van Wijnber gen, Tabaksgaarden 23, 28 mrt te Almelo. ONDERTROUWD: Hendrik Leonard Ter Avest 28 jaar, Rijssen Wierdensestraat 86 en Johanna Aleida van Klaveren, 23 jaar, Rijs sen Enterstraat 172, 26 mrt; Jan Cornelis Baauw, 21 jaar, Maurik Rijs wijk Zandberg 8 en Hendrikje Hazelhorst 21 haar, Rijssen Holterstraatweg 152, 27 mrt, Gerard Johannes Maria Teunissen, 28 jaar, Wierden Stamanstraat 37 en Cornelia Wesse- link, 24 jaar Rijssen Zuiderstraat 36, 29 mrt. GETROUWD: Hermannus Sanderman, 25 jaar en Gerritdina Buursink, 29 jaar Rijssen Holterstraatweg 70, 26 mrt; Gerrit van Olst 31 jaar en Willemina Mensink 29 jaar, Rijssen Banisweg 47, 29 mrt. OVERLEDENHendrika Klein Horsman, 63 jaar, echtgenote van H. Pas, Elsenerstraat 78. 26 mrt. Hendrik Leferink, 50 jaar, echtgenoot van T. Stam, A. H. ter Horstlaan 29, 24 mrt. Hendik Goorman 80 jaar, weduwnaar van J. Baan, Nijverdalseweg 7, 28 mrt; Hanna Engelina Poortman, 68 jaar, ongehuwd Haarstraat 171, 27 mrt. Den kroam met det goodkoope spil Hef neet op 'n Skeeld estoan, Den koopman den hef moandagmoam Zo 't bleek, vestek loatn goan. Neen, 'n koopman is neet op komm daang, Mear zoo ze hebt veteeld, Is hee neet zoo mear vot ebleewn, Har hee wal op ebeeld. Hee har ezeg neet te geleuwn, Hier vuile te vekoopm, De leu deankt vaste det ik eur 'n Moandag vuur gek loa loopm. Want 'n moandag is het één april, Nen hoop deankt dan gewis, Det wat ter in de kraante stun, Gewoon ne grappe is. Toch hef hee 't mis ehad, hee har Hier ech wal wat vekoch, Nen heeln hoop leu hebt moandagmoarn Noar dissen kroam ezoch. Dus al dee leu dee hebt edach Da'k eur te pakng wol nemm, Dee munn non toch zoo zol ik deankng, Aandre gedachen hemm. J. ROZENDOM RIJSSEN, De jongens afdeling Notter-Zuna-Rijssen van de P.J.G.O. hield in de bosrijke omgeving van Notter een dropping in samenwerking met de onlangs opgerichte meisjesafdeling. Aan deze dropping, waarin tal van valstrik ken en puzzels waren opgenomen welke door de deelnemers moesten worden opgelost, werd door 25 dames en heren deelgenomen. Vanaf het café Derksen aan het Veer, waar ook de finish was, werden de deelnemers ver voerd in een gesloten auto, en na op de plaats van bestemming te zijn aangekomen gedropt in groepen van 3 en één groep van 4 personen. Winnaars waren met 30 strafpunten de groep ven mej. H. Eertink en de heren D. Stegeman en W. Bremmer. Eveneens met 30 strafpunten de groep van de heren H. Lodeweges, G. Baan en G. J. ter Maat, terwijl de groep van mej. Jo Lohuis en de heren H. Bieleman, B. Brinks en J. Roelofs, 50 strafpunten behaalden. De voorzitter van de jongensafdeling de heer A. Ooms jr. reikte na afloop met een kort dankwoord aan de deelnemers en medewerkers van deze dropping de prijzen uit, waarna men nog enige tijd gezellig bijeen bleef. 9 april Bespreking Kynologenclub Reo, me vrouw A. Hondrekson-Ievers-Brown over hon denrassen, 8 uur Spekhorst. 23 april Ned. Ver. voor Huisvrouwen (spre ker Inspec. Gosker uit Arnhem over Pa rapsychologie in de praktijk, 8 uur) Park gebouw. 26 april Ledenvergadering dierenbescherming, inleiding K. Bos uit Holten café Hegeman. 6 mei Amateurfotografenvereniging Aldolem (spreker Cor van Weele) Neutr. kleuter school. 15, 16, 17 en 18 mei Expositie Amateurfoto grafenvereniging Aldolem leeszaal Parkge bouw. 23 mei Sportdag Rijssen Vooruit met teena gershow en dansavond Volkspark Parkge- gebouw. 22 juni Zangfestival met ontspanningsavond Gem. Arb. Zangvereniging „Stem des Volks" Volkspark. 6, 7 december Tentoonstelling E.R.K.V. Opgaven voor deze rubriek kunnen geschie den op het gemeentehuis, afdeling Algemene Zaken, kamer 7 (boven). Een wel zeer geslaagde en gemoderniseer de verbouwing is uitgevoerd bij de fa. Klein Horsman aan de Elzenerstraat, op het re sultaat waarvan men kan terugzien met veel voldoening. Er is een hoogst moderne zelfbediening tot stand gekomen, die aan zeei hoge eisen vol doet. Er is een fraaie zaak gecreëerd, waarin men de grote ruimte uitstekend heeft weten te benutten. De verschillende kruideniers, en bakkersar tikelen zijn in verschillende afdelingen, op zeer overzichtelijke wijze opgesteld en kosten noch moeite zijn gespaard om in de winkel een zo aangenaam mogelijke sfeer te schep pen. De vele belangstellenden op de openingsdag getuigden van hun grote bewondering, met wat hier tot stand is gebracht. De gekoelde vitrine met gebak enz komt in de nieuwe zaak uitstekend tot zijn recht, terwijl ook de afdeling vleeswaren in een hoog moderne gekoelde vitrine een belangrij ke plaats in de zaak inneemt. Zowel winkel betimmering schilderwerk als verlichting ma ken een zeer verzorgde indruk. De redactie van dit blad wenst de fa. Klein Horsman veel succes. NED. HERV. GEMEENTE Grote Kerk: 9.30 uur ds. Kool (bev. lid maten). 15.00 uur ds. Vos (H.D.). Westerkerk: 9.00 uur en 10.45 uur ds. Van Tuyl. 19.00 ds Kool. Eisen: 10.00 uur ds. Vos. Goede vrijdag Westerkerk: 9.30 ds. Van Tuyl. Grote Kerk: 19.30 uur ds. Vos. GER. GEM. „NOORDERKERK" 9.30 uur en 19.00 uur ds. Van Haaren. 15.00 uur leesdienst. Goede vrijdag 9.30 uur ds. Van Haaren. GER. KERK BOOMKAMP 9.30 en 15.00 uur ds. Brinkman. OUD GER. GEM. BEVERVOORDE 9.30 uur, 14.30 uur en 19.00 uur leesdienst. Goede vrijdag 9.30 uur de heer Vosman. OUD GER. GEM. IN NED. Oranjekerk 9.30 uur en 15.00 uur leesdienst. Goede vrijdag 9.30 uur leesdienst. GER. GEM. IN NED. Eskerk 9.30 uur_ en 18.00 uur ds. Aangeenbrug 14.30 uur leesdienst Goede vrijdag 19.00 uur ds. Aangeenbrug.

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1963 | | pagina 1