Begrafenis Ds. Technische School gaat dieren helpen met zilvervloot-aktie W. van Dijk Zoaterdagsmoarns (Wat de vrouwe dr van dech) AGENDA Jongerenbijeenkomst gaat (nog) niet door PREDIKBEURTEN Zondag 31 maart Steunt de SIMAVï-collecte van 1 tot en met 16 april TOESLAG WEILAND Film voor de schooljeugd GOUDEN JUBILARISSEN JAARVERGADERING „LAATSTE EER" Schoon heidsverzorging Arrestant ontsnapt uit politiebureau 10-jarig bestaan Chr. Vrouwenbond Vrijdag 29 maart 1963 41e Jaargang No. 12 De abonnementsprijs voor dit blad bedraagt ƒ1.50 per kwartaal Enterstraat 10 - Rijssen Telefoon 2303 (05480) voor post-abonnees 1 65 per kwartaal Administratie en Redactie Inzending van advertenties tot uiterlijk donderdagmorgen 12 uur Advertenties 12 cent pet mm Ril contract korting De rouwstoet voor de ingang van de alge mene begraaf plaats op Het Lentfert, waar de zeer hoog geachte predikant zijn laatste rustplaats vond. Zeg Jan, wol iej dr nog neet oet, Wat dach iej dr wal van, Half tiene is het al ewes, Miej duch det 't hoaste kan. Joa 'k kom dr an, too wil iej miej Gaauw'n poar snie stoete smearn, Bak iej miej 'n aj en zet dan ook Wat water op vuur 't skearn. Hej minne skoone al epoetst, Kreeg iej miej eawn 'n poar zükn, Wil iej miej ook de kraante krieng, Den lig wal in de kükng. 'k Heb 'n knuepken van min boezeroen, Too neejt dr det eawn an, Woer kan ik oarns ne zakdook veenn, Boawn in de kaste Jan. Dee bokse loop 'k vuur skaande met, Hier mur iej toch ees kiekng, De voole is ter heelmoa oet, Wil iej den efkes striekng. Zee zuchen en dach biej eurzelf, Al leut ze het neet moarkn, Ik wol toch earlke det dee keals Wier zoaterdags monn woarkn. J. Rozendom, Rijssen. P.S. Leeu, 'n moandagmoarn, muj neet vegetn, Um noar de moark te goan, Doar kuemp op 'n Skeeld vuur het Stadhoes Nen heeln grootn kroam te stoan. Doar wodt van als goodkoop vekoch, Ze hebt miej al veteeld, Ne radio vuur twenteg gueln, Ne fietse vuur half geeld. Vuur twee gueln al nen autoped, Vroang'nt neet woer of het kan, Ne wolne dekngne vuur ne gueln, Leu, profiteert doar van. Ook skoone, learzen, neumm mear op, En bromfietsen nen hoop, Det spul is in beslag enumm, Doarum' is 't zoo goodkoop. Dus 'n moandag allemoa noar 'n Skeeld En nemt de knippe met, Mear "k roa oe an komt wal op tied, Aans visk iej achter 't net. J.R. SiiiiiiiiHiiiiiMiïHiiiiiiiiii 1 april Vergadering forum van AR en CHU Jeruël. 23 april Ned. Ver. voor Huisvrouwen (spre ker Inspect. Gosker uit Arnhem over Pa rapsychologie in de praktijk, 8 uur) Park gebouw. 6 mei Amateurfotografenvereniging Aldolem (spreker Cor van Weele) Neutr. kleuter school. 15, 16, 17, 18 mei Expositie Amateurfotogra fenvereniging Aldolem Leeszaal Parkge bouw. 23 mei Sportdag Rijssen Vooruit met teen agershow en dansavond Volkspark Park gebouw. 22 juni Zangfestival met ontspanningsavond Gem. Arb. Zangvereniging „Stem des Volks" Volkspark. 6, 7 december Tentoonstelling E.R.K.V. Opgaven voor deze rubriek kunnen ge schieden op het gemeentehuis, afdeling Alge mene Zaken, kamer 7 (boven.). ZONDAGSDIENST DIERENARTSEN RIJSSEN—WIERDEN De dienst wordt zondag a.s. waargenomen door dierenarts J. P. v. Nouhuys, Rijssen, telefoon 2487. De voor vrijdagavond vastgestelde verga dering van Rijssense jongeren, waarin een forum van vijf personen de spits zou afbij ten voor een nauwer contact tussen de diver se groeperingen op politiek gebied, kan door omstandigheden niet doorgaan. Voorlopig is het evenement nu vastgesteld op volgende week vrijdag. De juiste plaats is nog niet bekend. GROTE KERK 9.30 uur Ds Vos. (Bev. lidmaten) 19 00 uur Ds Van Tuyl WESTERKERK 9.30 uur Ds Van Tuyl 15.00 uur Ds Kool GER GEM. NOORDERKERK 9.30 uur en 19.00 uur Ds Van Haaren 15.00 uur leesdienst GER KERK BOOMKAMP 9.30 uur en 15.00 uur Ds Brinkman OUD GER. GEM. BEVERVOORDE 9.30 uur en 19.00 uur de heer Vosman 14.30 uur leesdienst OUD GER GEM. IN NED ORANJESTRAAT 9.30 uur en 15 00 uur leesdienst GER GEM. IN NED. ESKERK 9.30 uur en 18 uur Ds Aangeenbrug 14.30 uur leesdienst NED, PROT BOND AFD. RIJSSEN 10.45 uur Ds D G van Linde De Wijk Onder grote belangstelling vond zaterdagmid dag de begrafenis plaats van het stoffelijk overschot van ds. W. van Dijk, predikant van de Oud Geref. Gemeente in Nederland te Rijssen, die vorige week plotseling over leed. In het kerkgebouw aan de Oranjestraat, die tot de laatste plaats bezet was, werd voor de teraardebestelling een rouwdienst gehou den, waarin ds. Toes uit Kinderdijk voorging. Onder de belangstellenden werden opge merkt het voltallige college van burgemees ter en wethouders van Rijssen. Ds. Van Haaren predikant van de Ger. Gemeente Noorderkerk, die vergezeld was van enkele afgevaar digden van zijn Gemeente, Ds. Aangeenburg predikant van de Ger. Gem in Nederland (Eschkerk), eveneens vergezeld van afge vaardigden van zijn Gemeente, ds. Brinkman die de Ger. Kerk (Boomkamp) verte gen- woordigde, terwijl ook de Ned. Herv. Ge meente van Rijssen vertegenwoordigd was. Namens de Oud Gereformeerde Gemeente in Nederland gaf ds. van der Poel uit Ede van zijn belangstelling blijk, evenals ds. Du Marchie van Voorthuizen uit Leersum, (die ds. van Dijk in 1960 in Rijssen had be vestigd), ds. Mieras uit Krimpen a.d. IJssel, en ds. Wiltink uit Doetinchem. Tussen de aan wezigen bevonden zich afgevaardigden van verschillende zustergemeenten uit alle delen des lands. Ds. Toes sprak naar aanleiding van Open baringen 5, vers 9, laatste gedeelte: „Want Gij zijt geslacht en hebt ons Gode gekocht met uw bloed uit alle geslacht en taal en volk en natie". Het stoffelijk overschot van ds. Van Dijk, werd tegen de afloop van de dienst voor het kerkgebouw gereden, waarna de droeve stoet zich begaf naar de Algeneme begraafplaats op Het Lentfert. Achter de volgauto's liepen alle catechi santen en verder vele gemeenteleden en an dere belangstellenden. De kist werd door leden van de kerkeraad van de Oud Ger. Gemeente in Nederland grafwaarts gedragen. Aan de geopende groeve werd het eerst het woord gevoerd door ds. Van der Poel uit Ede, namens de classis Amersfoort, daarna sprak de heer van Proo- yen uit Grafhorst namens de Gemeenten Ca- pelle a.d. Ijssel en Grafhorst en tot slot voer de ouderling Rolleman het woord. In de drie jaren, dat ds. Van Dijk in Rijssen heeft gestaan, mocht hij zegenrijke arbeid verrichten aldus de heer Rolleman, die even als de vorige sprekers woorden van troost richtte tot de echtgenote de kinderen en ver dere familieleden van de overleden predikant. Door een broer van de overledene werd een dankwoord gesproken voor de vele blijken van troost en medeleven bij het overlijden van ds. Van Dijk. Op de foto is duidelijk te zien hoe velen aanwezig waren bij de begra fenis van ds. W. van Dijk, in leven predikant van de Oud-Gereformeer de Gemeente in Nederland te Rijs sen. Ouderling J. Rolleman voert het woord namens kerkeraad en ge meente. Ds. Van Dijk werd op 15 juli 1960 door ds. Du Marchie van Voorthuizen bevestigd tot predikant van de Oud Ger. Gem. in Nederland te Rijssen. Voordien was hij predikant geweest van de O: d ger. Gem. in Nederland van Grafhorst er van Cappelle a.d. IJssel. ionder twijfel betekent het heengaan van ds V/n Dijk voor de Oud Ger. Gem. in Neder land van Rijssen een groot verlies. Ds. Van Dijk werd zeer hoog geacht door de wijze waarop hij zijn arbeid verrichtte. Als consulent voor de Oud Ger. Gem. in Ne derland te Rijssen zal optreden ds. Wiltink uit Doetinchem. Het plaatselijk SIMAVI-Comité doet een warm beroep op alle ingezetenen. De actie moet slagen! Wanneer SIMAVI brieven van doktoren krijgt van de volgende inhoud, dan moet zo'n arts toch geholpen worden. De dokter schrijft: „De acute operaties brengen je soms een wanhoop nabij als er intussen een paar hon derd mensen voor de deur staan te dringen „Ik houd uiterlijk om half tien 's avonds op, anders houd ik het niet vol.... Er blijven nog elke dag velen die niet aan de beurt komen om ingeschreven te worden en als ik 's avonds naar huis ga ligt de grond bezaaid met mensen, die niet meer weg kunnenDe enige troost in de situatie is, dat je 't toch béter ziet worden..! Ja laat het beter worden, mede door de hulp van SIMAVI door onze plaatselijke col lecte! In hotel W. G. Spekhorst vond dinsdag avond de toeslag plaats van een achttal percelen (weiland) in de Venegge te Rijssen en in de Bruine Streng onder Markelo, voor de heer J. ten Wolthuis. Er werd deze avond niet gemijnd, zodat het weiland voor een totaal bedrag van 56.400 werd verkocht. Uitgaande van de afd. Rijssen van de Ned. Ver. tot bescherming van dieren werden voor ongeveer 1000 leerlingen van de hogere klas sen der lagere scholen een tweetal films ver toond nl. „Op de Wieken" en „Vakantie". De kleurenfilm op de wieken gaf een dui delijk beeld van de voedering in een strenge winter van de watervogels, waarbij de fil mers urenlang de strenge koude moesten verdragen. De film „vakantie" gaf een interessant beeld van de omgang met verschillende die ren. De vice voorzitter van de afd. Rijssen de heer J. Rozendom dankte de schooljeugd en hun leraren voor de flinke hulp bij de voeder- inzameling voor de dieren, die de afgelopen winter werd gehouden. In dit dankwoord be trok de heer Rozendom ook de jongere leer lingen, dié een volgend jaar een filmverto ning werd toegezegd. In café Beumer hield de begrafenisvere niging „De Laatste Eer" dinsdagavond haar jaarvergadering voor het laatst onder voor zitterschap van de heer R. Bosma. Uit het jaarverslag van de heer J. Weersink bleek, dat het aantal leden met 40 was toegeno men. Steeds meer wordt overgegaan tot de bj verzekering. Er werden 22 begrafenissen uitgevoerd. De lijkwagen werd 7x uitgeleend. De vraag naar de rouwauto nam toe. Uit het financieel verslag bleek, dat er geen ba tig saldo was van 2000 dat volledig op wiskundige reserve geplaatst kon worden. In de vacature van de heer R. Bosma werd de heer A. J. Borghuis als bestuurslid geko zen. Bij monde van de heer R. Smelt werd de heer R. Bosma, die vanaf de oprichting dus 35 jaar voorzitter was geweest bedankt voor het buitengewoon vele werk, dat deze voor de vereniging heeft verricht. Op ont roerende wijze sprak de heer R. Bosma woor den van dank voor de tot hem gerichte woorden en voor het ontvangen cadeau. Vrijdag 22 maart vierden een drietal arbei ders de dag, dat zij 50 jaar geleden in dienst kwamen bij de firma Ter Horst en Co. Het waren H. Bekkernens, Zuiderstraat 7, wever, E J. Willems, Prins Hendrikstraat 1, eveneens wever en G. J. Smalbrugge, Haar- straat 104 werkzaam in de ververij. Zij werden met hun echtgenoten op het kantoor van de directie ontvangen en door de heer A. H. ter Horst namens de directie allerhartelijkst toegesproken. Hij dankte hen voor hun trouwe plichtsbetrachting en bood de jubilarissen een gouden horloge aan. Het gouden ankerinsigne werd hen op de borst gespeld. De dames ontvingen een boeket bloemen. In verband met bun 50-jarig dienstverband bij de firma ter Horst en Co werden een vijftal arbeiders ten kantore van de directie onvangen. Het betrof hier de heren A. J. Hodes, Nassaustraat 15, krasserij,- E. J. Nieuwenhuis, Noachstraat, wever, M. van de Belt Dijkerhoek a 49 Holten (sterkerij) G. Meyerink Stokmansveldweg 3 (centrale werk plaats) J. Voortman, Wilhelminastraat 11 (we ver). Het was de heer A. H. ter Horst, die namens de directie woorden van waardering uitspraak in verband met de nauwgezette plichtsbetrachting van de jubilarissen. Alle jubilarissen ontvingen een gouden hor loge en het gouden ankerinsigne. In hotel Gijsbers organiseerde mevr. Baan een lezing met demonstratie over huidverzor ging, door de schoonheidsspecialiste van dr. N. G. Paijot. Hiervoor bestond een behoorlijke belangstel ling, zodat het een gezellige en vooral ook interessante avond werd. Veel dames maakten van de gelegenheid gebruik advies te vragen. Ook de adviesdag, die volgde op de lezing, werd druk bezocht, terwijl zich 20 dames aanmeldden voor de cursussen zelf verzorging, welke door mevr. Baan worden gegeven. Woensdag startte op de Technische School in Rijssen de tweede Zilvervloot actie, uitgaan de van de plaatselijke afdeling van de Ned. Vereniging t.b.v. Dieren. Doel hiervan is, de zo noodzakelijke gel den bijeen te krijgen voor de hulp aan nood lijdende dieren in Rijssen en omstreken. Het bestuur heeft de deelname dit maal beperkt tot leerlingen van de eerste en tweede klasse van deze school. De deelnemers gaan aan hun familie en bekenden zeer fraaie artike- RIJSSEN De 23-jarige Z., ingesloten in het politiebureau te Rijssen, is nadat hij vo rige week reeds een keer kans had gezien weg te komen, zaterdagmorgen zijn bewa kers opnieuw te vlug af geweest. Gebruik makend van de verouderde situatie in het politiebureau te Rijssen - de plannen voor het nieuwe bureau staan op stapel - is hij er tijdens het luchten zaterdagmorgen van door gegaan. Hij was uit z'n cel naar het was lokaal gebracht. Op de terugweg met een agent voor zich, een achter hem en één opzij, schopte hij z'n klompen uit, tegen de politieman aan, die hem volgde. Van he' noment van beduusd heid bij z'n bewakers maakte hij gebruik er als een hazewind van door te gaan. Hij rende de straat op, schoot de Haarstr. in, niet slechts achtervolgd door de politie, maar ook door andere Rijssenaren. Hij werd al gauw gegre pen, maar wist zich even snel weer aan de greep van de hem omvattende politieman te ontworstelen. Z. rende naar het Noorderbos waar hij tenslotte overmand werd. len verkopen tegen aantrekkelijke prijzen. De ze artikelen werden speciaal voor dit doel ge maakt en ieder die ze ziet, zal ze ook graag willen bezitten. Men heeft de keuze uit zwaar verzilverde lepeltjes, asbakken, broches, wand- kleedjes, fietsvlaggen en nog héél veel ar tikelen meer. De aktie werd ingezet door de heer J. Pot, algemeen propagandist van de Dierenbescher ming, die een uiteenzetting gaf over het om vangrijke werk van de Dierenbescherming. Helaas is deze instelling, zo betoogde hij, in onze beschaafde wereld nog altijd nodig: dui zenden kettinghonden lijden een afschuwelijk bestaan, even zoveel kistkalfjes die een hevi ge vorm van bloedarmoede krijgen om mooi blank vlees te kunnen leveren, velen weten nog niet de achtergronden, van de ellende van vele circusdieren en men ziet er ook niet tegen op om uit pure wellust met een ge weer dieren neer te schieten of te verminken. Bij de jeugd is gelukkig een streven merk baar om ridderlijk voor het dier te zijn en dit als medeschepsel te zien, zonder daarbij over dreven sentimenteel te zijn. We hebben dan ook veel vertrouwen in de komende generatie. Met deze aktie zullen de jongens van de Technische school zich daadwerkelijk inzetten voor het weerloze dier. Dit is in den lande reeds de 188e Zilver vloot, waarvan de opbrengst nu totaal al het half miljoen gulden netto overschreden heeft. Wij hopen van harte, dat deze aktie in Rijssen minstens even veel sukses heeft als de vori- Het 10-jarig bestaan van de afd. Rijssen van de Ned. Chr. Vrouwenbond werd dinsdag avond in het gymnastieklokaal aan de Lent- fersweg op feestelijke wijze herdacht. Twee bestuursleden n.l. Mej. Molenmaker en mevr. Kappert- v.d. Riet resp. presiden te en secretaresse werden gehuldigd in ver band met het feit, dat zij deze functies even eens 10 jaar hadden verricht. Mevr. Land- weer-Niekerk, sprak de beide jubilaressen toe en bracht beiden dank voor de wijze waar op zij de vereniging hadden willen dienen, waarna zij mej. Molenmaker en mevr. Kap pert een kleine attentie aanbood. De avond werd in een prettige sfeer door gebracht Mevr. Alblas uit Ommen declameer de o.a. werk van Wilma (ruimtevaart^ en van Annie M. G. Schmidt. De afd. Rijssen van de Ned. Chr. Vrouwen bond werd opgericht met 48 leden, momen teel heeft de afd. ongeveer 100 leden. In het winterseizoen worden regelmatig bijeenkomsten georganiseerd, waarop de le den zich kunnen bezinnen öp de sociale en maatschappelijke vraagstukken in het licht v.d. Bijbel. Door afgevaardigden van de afdelingen Nij- verdal, Wierden en Zuna werd belangstelling getoond voor het 10-jarig jubileum. Een koor tje van leden, onder leiding van mevr. Lugtig- heid luisterde de feestelijke bijeenkomst op GESLAAGD Mej. A. P. Kieven, slaagde in Den Haag voor het examen lichaams- en sportmassage.

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1963 | | pagina 1