Plan winkelcentrum aangenomen Jaarvergadering Roode Kruis RAAD RIJSSEN Elsenerstraat breder Geen verkeer in winkelcentrum BUNGALOWTERREIN NABIJ SCHAPENDIJK RONDVRAAG Ongewenste afvoer Geen antwoord Extra uitkering minder validen Bromfietser onder invloed AANRIJDING op 30 april Lezing voor V.U. gaat niet door Ds. W. van Dijk plotseling overleden Zondagsdienst dierenartsen Rijssen-Wierden VEEMARKT RIJSSEN Succesvolle jacht Schaakclub Rijssen ZOATERDAGSMOARNS AGENDA Burgerlijke stand PREDIKBEURTEN zondag 24 maart Vrijdag 22 maart 1963 41e Jaargang No. 11 nnementsprijs voor dit blad bedraagt f 1 50 per kwartaal Enterstraat 10 Rijssen Telefoon 2303 f05480) Inzending van advertenties tot uiterlijk donderdagmorgen 12 uur v°°r post-abonnees f 1 65 per kwartaal Administratie en Redactie Advertenties 12 rem pe, mm - Bii contraet korting ScllQOlff^t WEEKBLAD VOOR RUSSEN Uit de wijze, waarop de raad 't voor stel van b en w, in de binnenstad een winkelcentrum te vormen, behandelde, kreeg men niet de indruk dat hier een uiterst belangrijk en verstrekkend voor stel aan de orde was. Er heerste min of meer een ongeïnteres seerde sfeer en slechts enkele raadsle den voerden het woord en dat ook nog over een bijkomstigheid. De heer ter Avest was een groot voorstan der, dat de Elzenerstraat nog breder zou wor den, als thans in het ontwerp was gepland. Dat was de hoofdzaak, rond welke een me ningsuitwisseling bestond. De heer ter Avest vond enkele mede standers, en hoewel het een bijkomstigheid was, wist men niet zeker of ir. Leupen uit Arnhem, de stedebouwkundige, verantwoor delijk voor de Rijssense uitbreidingsplannen aan de wensen van de raadsleden zou wil len voldoen. De voorzitter dacht dat de heer Leupen wel rekening zou willen houden met de wen sen van de raad, maar de heer Otten herin nerde er aan, dat in het verleden met «de wensen van de raad geen rekening is gehou den. Als de stedebouwkundige een suggestie van de raad niet wenst over te nemen valt daar aan niets te doen aldus de heer Otten. Men zat dus met de moeilijkheid, het ont werp van ir. Leupen te aanvaarden of het af te wijzen. Geïnformeerd werd naar de mogelijkheid telefonisch contact op te nemen met ir. Leu pen, met de vraag of hij bereid was met de wensen van enkele raadsleden rekening te houden. Dit telefonisch onderhoud, dat de burge meester tijdens een korte pauze voerde, wees uit, dat de heer Leupen in principe geen bezwaar had met de wensen van enkele raadsleden rekening te houden. De Arnhem se stedebouwkundige wees echter op bepaalde consequenties, die hij serieus zou bestuderen. De heer ter Avest was geen voorstander van het maken van een overkluizing over het perceel van de fam. Brand. Men kan ven 2 kanten in en uit het winkelcentrum, het geen door de heer ter Avest voldoende werd geacht. De heer Otten was het eens met de heer ter Avest, waar deze als zijn mening had gezegd, dat de Elzenerstraat bij het winkel centrum breder moest worden. Weth. Goosen releveerde de totstandkoming van dit ont werp. Het is aldus spr. uit de boezem van de raad voortgekomen. Er is een voorbereidings- besluit genomen, het ontwerp heeft ter in zage gelegen en nu moeten wij de beslissing nemen. Weth. Goosen wees er op, dat het verkeer in de Oranjestraat in de toekomst vermoedelijk veel intensiever zal worden. Het verkeer u.t het Zuiden naar het Oosten zal de Oranjestraat kiezen, zodat deze straat veel belangrijker zal worden. Het winkelcen trum kan zeer aantrekkelijk zijn, en spr. wees o.a. naar Enschede, waar met groot succes een winkelcentrum gerealiseerd is. Weth. Goosen merkte op, dat de planologen het verkeer uit de winkelcentra bewust we ren. Dat zal dus hier ook moeten gebeuren, In het winkelcentrum moet men rustig gele genheid hebben te winkelen aldus de wet houder. In de toekomst zal het doorgaande verkeer het centrum van Rijssen niet meer bereiken. De heer ter Avest, die het met deze laatste opmerking van wethouder Goosen eens was, meende dat men er rekening mee moest hou den, dat ook het stedelijk verkeer zich sterk zou gaan „vermenigvuldigen". De voorzitter wees er op, dat de stede- De raad ging akkoord met het voorstel van b en w een terrein groot 4 ha gelegen in de Lentfersstukken nabij de Schapendijk te be stemmen voor bungalowterrein. Op dit terrein kunnen ongeveer 17 bunga lows gebouwd worden. Het terrein, waarop een bungalow zal kun nen worden gebouwd moet uiteraard aan mi nimumeisen voldoen. De grondprijs is nog niet bekend. De heer ter Avest was van mening, dat op het terrein te veel bungalows zijn gepland, hetgeen ook een bezwaar was van de heer Otten, die om deze reden naar later zou blijken tegen het voorstel stemde. De voorzitter was het niet met de heren Otten en ter Avest eens. Het wordt een bun galowterrein in populaire vorm. De heer Otten dacht, dat een terrein waar op een bungalow zou kunnen worden gebouwd ten minste 30.000 zou kosten. Niemand gaat zo'n uitgave doen om „hok aan hok" naast elkaar te gaan zitten. De heer Hodes vroeg of de heer ter Keurst, die bezwaar had gemaakt tegen 't plan, om dat hij 'n groot stuk weiland niet meer zou kunnen pachten schadeloos gesteld zou wor den. Dat zal inderdaad gebeuren aldus de voor zitter. De raad ging met het voorstel van b en w zonder hoofdelijke stemming akkoord. bouwkundige ér naar streeft, het doorgaan de verkeer af te leiden van het centrum. De heer Jansen deed tot slot een sugges tie soortgelijke herzieningen in de toekomst eerst informeel ter inzage te leggen, en pas daarna een raadsbesluit te nemen. De raad ging zonder hoofdelijke stemming akkoord met het ontwerp. In de rondvraag wees de heer Haase op een zeer ongewenste situatie. De nieuwe fa briek van de Heka loost de afvoer van de closetten op een sloot lopende langs de Hol- terweg. Dat vond de heer Haase „geen werk", in deze I tijd, waarin hygiëne en volksgezondheid van zulk een groot belang worden geacht. De heer Haase wees er op, dat de bewo ners hierover zeer terecht klagen en het raadslid vroeg aan b en w of deze situatie was ontstaan met instemming van b en w, met andere woorden of het college van b en w hiervoor vergunning had gegeven. De voorzitter (burgemeester Landweer) antwoordde, dat de bewoners van de Holter- weg geen klacht bij het college van b en w hadden ingediend. „Dat is zo", reageerde de heer Haase nogal fel „geen antwoord op mijn vraag. Hebben b en w daarvoor vergunning verleend ja of nee. Wethouder Goosen antwoordde, dat jaren geleden toen de fabriek in aanbouw was een riool is gemaakt naar de Holterstraatweg. Of dit gebeurd was met of zonder vergun ning wist de wethouder niet. Toegezegd werd van de zijde van b en w hiernaar een onder zoek in te stellen. De heer H. W. Janssen (P.v.d.A.) vroeg in de rondvraag waar het antwoord bleef op een schrijven, dat de 3 leden van de fractie van de P.v.d.A. enkele weken geleden hadden ge richt tot het college van b en w. In deze brief verzocht de P.v.d.A. frac tie, in verband met de strenge winter een extra uitkering te verstrekken aan o.a. min der validen. Wij hebben geen taal of teken van de brief teruggehoord aldus de heer Jans sen. De burgemeester herinnerde zich, dat hij „enkele dagen" geleden het antwoord had on dertekend en was verwonderd, dat de frac tie van de P.v.d.A. nog geen antwoord had ontvangen. Later kwam de burgemeester op dit ant woord terug, „ik heb de brief gisteren on dertekend en vandaag is deze verzonden" al dus de voorzitter van de Rijssense raad. De heer Janssen ging met dit antwoord akkoord, en vroeg niet, waarom het zo lang moest duren, voor hij antwoord had gekre gen op een volgens hem toch belangrijke brief. Door de Rijkspolitie hier ter plaatse werd de Rijssenaar J. I. aangehouden, aangezien hij onder invloed zijn bromfiets bestuurde. I. die van Holten kwam, waar hij teveel aan Bacchus had geofferd, werd nachtlogies op 't politiebureau verleend. Mejuffrouw Janny Koster uit Rijssen werd vorige week in Zivolle gekozen tot Miss Bril Overijssel 1963. Toen het 12-jarig meisje H.A. alhier op weg naar huis de kruising Schoolstraat-Graaf Ottostraat op haar fiets overstak, verleende zij geen voorrang aan een personenauto, die vanaf de Lentfersweg naderde. Zij werd hier bij aangereden en liep naast een bloedende hoofdwonde een lichte shock op. Dr. Oost hoek, die eerste hulp verleende bracht haar naar haar ouderlijke woning. In een vergadering, onder leiding staande van de voorzitter de heer P. T. de Ridder heeft het gemeenschappelijke schoolfeestco mité besloten evenals voorgaande jaren op de verjaardag van H.M. de Koningin fees telijkheden te organiseren voor de school gaande jeugd van Rijssen. In de ochtenduren worden puzzelritten ge organiseerd voor de leerlingen van het voort gezet onderwijs, die tevens kunnen deelne men aan voetbal- en handbalwedstrijden - voor de leerlingen van de Chr. Landbouwhuis- houdschool wordt (ook in de ochtenduren) een filmvoorstelling gegeven terwijl er te vens een quiz wordt gehouden. De kleuters van de kleuterscholen gaan een autotochtje maken in de omtrek van Rijssen. Om 14 uur brengen de leerlingen van de lagere scholen op het Schild een zanghulde daarna worden op de Excelsiorsportvelden aan de Dannenberg spelletjes gehouden enz. Voor de onkosten, die het organiseren van het Oranjekinderfeest mee brengen wordt geen collecte gehouden, zoals dat vorige jaren ge beurde. Wegens het niet beschikken over col lectanten heeft het comité gemeend aan de ouders van de leerlingen een bijdrage te moeten vragen. Op deze wijze hoopt men toch het beno digde bedrag bijeen te krijgen, zodat het kinderfeest op verantwoorde wijze kan wor den opgezet en afgewerkt. Wel doet het comité een vriendelijk beroep op de ouders van de deelnemers aan het schoolfeest een verantwoorde gift aan de kin deren mee te geven. Plaatsgenoten, die geen kinderen (meer) op school hebben en zich toch gedrongen voelen een gift af te staan, kunnen dit doen bij een der comitéleden. De lezing die de heer Jan Strijbos voor de Volksuniversiteit Rijssen vrijdagavond zou houden, gaat wegens ziekte van de heer Strij bos niet door. Onder voorzitterschap van dr. P. Oosthoek hield de afd. Rijssen van het Rode Kruis haar jaarvergadering in hotel Gijsvers. Uit het jaarverslag van mevr. Ter Horst van Dorp bleek, dat de werkzaamheden tot volle tevredenheid zijn verlopen. De contri butie bracht 1072 op tegen 1014,50 vorig jaar. De collecte bracht ruim 3000 op. 6 patiënten konden met de Henri Dunant mee. De Plasma-avonden, die op 19 en 26 novem ber gehouden werden leverden 420 flessen bloed op. 38 personen zullen waarschijlijk de Landsteinerpenning ontvangen. 3 Rijssenaren werden uitgezonden naar het Dunanthuis. Het Welfare werk verloopt vrij rustig. De werksters doen heel trouw hun werk, al hoewel het vaak moeilijk is de pa tiënten te activeren. Mevr. V. Strik, de leid ster, heeft assistentie nodig. Uit het ver slag spreekt dankbaarheid voor het door haar 5-jaar lang verrichte werk. Met kerstmis wer den o.a. kerstbakjes bij patiënten gebracht. Uit het verslag van de heer H. van de Voort, wat betreft het werk van het Rode kruiscorps, bleek, dat de colonne momenteel 20 helpsters en 23 helpers telt. Onder leiding van ds. Kousemaker wordt iedere 14 dagen geoefend, 's Winters wordt in het Parkge bouw geoefend en 's zomers in de open lucht De deelname is goed te noemen. In Alt- statte werd met het Duitse Rode Kruis een gecombineerde oefening gehouden. In Hellen- doorn werd een trainingsoefening gehouden. Het R.K.K. was bij boottochten voor inva liden paraat. Er heerst een goede verstand houding tussen bestuur en colonne. Uit het financieel jaarverslag van de secretaris de heer H. Oldekamp bleek, dat er een batig saldo was van 490,62. De lectuurvoorzie ning loopt terug. Tot 2e secretaresse werd gekozen mevr. A. H. ter Horst. De heren Meinders en J. Janssen werden tot bestuurs leden herkozen. Op 64-jarige leeftijd is gistermorgen overleden ds. W. van Dijk, predikant van de oud ge reformeerde gemeente in Nederland te Rijs sen. Toen hij gisteravond van de catechisatie kwam, werd hij onwel. Ds. Van Dijk werd naar het P.I.-ziekenhuis in Almelo overge bracht waar hij gistermorgen omstreeks acht uur is overleden. Op 15 juni 1960 werd hij door ds. E. du Marchie van Voorthuizen te Rijssen beves tigd. Hij kwam toen van de gemeente Graf horst die hij vanaf 1952 diende. Daarvoor stond hij te Capelle aan de IJssel. De oud gereformeerde gemeente in Nederland is ont staan door uittreding uit de Ned. herv. kerk in 1955. Eén van de hoogtepunten tijdens de dienst vervulling in Rijssen was ongetwijfeld de in gebruikneming van een eigen kerkgebouw aan de Oranjestraat op 12 oktober 1960. Zaterdag a.s. zal de begrafenis plaats vin den vanuit het kerkgebouw der Oud. Ger. Gem. in Ned. Oranjekerk. De dienst wordt zondag a.s. waargenomen door dierenarts J. Siebelink, Wierden tel. 05496-298. Aangevoerd 77 stuks vee. Prijzen: vette koeien van 2,80 tot f 2,90 per kg. slachtgewicht. melk- en kalfkoeien van 800 tot f 900 per stuk. pinken van 500 tot 600 per stuk. Overzicht handel: Handel traag, prijzen iets hoger. In verband met mond- en klauwzeer geen aanvoer op de varkensmarkt. De heer M. Jansen had tijdens een jacht gehouden op de Hoge Veluwe een niet alle daags succes, toen hij een mouflon schoot. De kop van dit dier werd als spectaculaire jachttrofee meegenomen naar Rijssen. De Schaakclub Rijssen speelde een com- petitiewedstijd in de 3e klasse van de Twent se Schaakbond tegen e Pioniers uit Holten. De Holtenaren wisten de wedstrijd te winnen. De uitslag was nl. Holten 5V2 en Rijssen 4'/s. De gedetailleerde uitslagen waren als volgt: J. ter Harmsel F. J. Holl 0-1 F. Krommendijk P. M. van Walraven 0-1 G. J. Koedijk G. J. Hoeve V2-V2 G. Troost - H. Roelofs V2-V2 E. Dasselaar - J. Boeve 0-1 H. Baltus - H H. J. Stukker 1-0 K Munneke -AM Mudde 1-0 H. Munneke - W. A. Koopman V2-V2 K. Duindam - A. J. C. Brand 0-1 W. Munneke - H. J. Holl-Groothof 1-0 Jan, kear iej de kukn eawn an, Ik zin nog zo drok, Goojt de kniene ook meteen 'n Bet je huej in 't hok. 'n Kachel geet oons hoaste oet, Zorg iej doar eawn vuur, Iej mun ook wal koln besteln Want wiej zeent ter duur. Jan skel iej de earpel gaauw En loa'w neet vegetn Daj temet wat greunte haalt, Aans hew' niks te etn. Hoark iej 'n hof nog efkes an Vuur aj boskopn doot, Too haalt ees eawn 'n klean van boawn, Huert 't ees skreewn, den blood. Jan, 'k heb melk op 't gasstel stoan, Kokt det non nog neet, Iej past toch wal op det ter Mlej neet ouwergeet. Zoo, non ees gaauw koffie dreenkng Aans kuemp ter neet van, Zon 'n vriejn zoaterdag is mooi, Veen iej ook neet Jan. Joa zear Jan, mear an zin zeg'n Was toch wal te moarkn Det hee dach, 'k wol daw" mear wier Zoaterdags monn woarkn. J. ROZENDOM RIJSSEN. 23 maart Uitvoering leerlingen Muziekschool Rijssen Jeruël 26 maart Ledenvergadering „de laatste Eer" café Beumer X april Vergadering forum van AR en CHU Jeruël 23 april Ned. Ver. voor Huisvrouwen (spre ker Inspec. Gosker uit Arnhem over Pa rapsychologie in de praktijk, 8 uur) Park gebouw 6 mei Amateurfotografenvereniging Aldolem (Spreker Cor van Weele) Neutr. kleu terschool 15, 16, 17, 18 mei Expositie Amateurfotogra- far»vereniging Aldolem leeszaal Parkgebouw 23 mei Sportdag Rijssen Vooruit met teen agershow en dansavond volkspark Park gebouw 22 juni Zangfestival met ontspanningsavond „Stem des Volks" Volkspark. 6, 7 december Tentoonstelling E.R.K.V, Opgaven voor deze rubriek kunnen geschie den op het gemeentehuis, afdeling Algeme ne Zaken, kamer 7 (boven). Geboren: Berend Jan, z.v. M. Ligtenberg en A. Jans sen, Prins Bernhardstraat 25, 13 mrt. Manna d.v. G. Pijffers en J, Nijzink, Wil- helminastraat 8, 12 mrt; Gerrit Jan, z.v. J. Egberts en Z. M. van der Voort, Molendijk, 56 13 mrt; Remond Renghard Marthen Jaconias z.v. J. Masela en S. I. Dasmaselij, Graaf Otto straat 126, 16 mrt; Gerrit Willem z.v. H. Kreijkes en D. Bouw huis Noachstraat 18, 16 mrt; Egberdina d.v. J. Schulenburg en J. K. Las- sche Weverstraat 3, 18 mrt Derk z.v. W. Harbers en B. Scholten, Piet Heinstraat 13 17 mrt; Arend Jan z.v. J. W. Kettelarij en B. Voort man, Holterstraatweg 113, 18 mrt; Geertruida Hendrika d.v. J. Baan en M. Paalman, Ligtenbergerdijk 22, 17 mrt; Hendrik z.v. G. Ligtenberg en J. van den Noort Welleweg 92, 11 mrt te Almelo Ondertrouwd: Gerrit van Olst, 31 jr Rijssen Vennekes- gaarden 62 en Willemina Mensink, 29 jr. Rijssen Banisweg 47, 15 mrt; Jacobus Louwerse, 24 jr. Apeldoorn Franken- laan 70 en Trijntje de Witt, 26 jr. Rijssen Karei Doormanstraat 16, 18 mrt. Overleden: Aleida Johanna Lensink, 65 jr, echtgenote van G. J. Pas, Ligtenbergerdijk 15, 14 mrt Hermannus Hendertink, 74 jr weduwnaar van A. Ligtenberg, Zuiderstraat 8, 14 mrt; Dieka Toeters 70 jr. weduwe van H. G. Jansen, Wier- densestraat 88, 8 mrt te Almelo. NED. HERV. GEMEENTE GROTE KERK 9.00 uur en 10.45 uur Ds Kool 19.00 Ds Vos WESTERKERK 9.30 uur Ds. Van Tuyl (Bev. lidm). 15.00 uur Ds. Van Tuyl. ELSEN 10.00 uur Ds Vos GER. GEM. NOORDERKERK 9.30 uur, 15.00 uur en 19.00 uur leesdienst GER. KERK BOOMKAMP 9.30 uur Ds Brinkman (Voorber. H.A. en Openb. bel.) 15.00 uur Ds Brinkman OUD GER. GEM. BEVERVOORDE 9.30 uur en 19.00 uur de heer Vosman. 14.30 uur leesdienst OUD GER. GEM, IN NED. ORANJESTRAAT 9.30 uur en 15.00 uur Ds Toes, Kinderdijk GER. GEM. IN NED. ESKERK 9.30 uur en 18.00 uur Ds Aangeenbrug 14.30 uur leesdienst

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1963 | | pagina 1