Terrein voor bouw bungalows GEMEENTEBEGROTING 1963 DOO WEER BURGERLIJKE STAND Voorzichtig financieel beleid Reservering nieuw stadhuis Nadelig saldo Stokkersfonds Winst energiebedrijf Bezetting zomerhuisjes Aantal leerlingen lagere landbouwschool daalt Wandtapijten Nationale inzameling Leger des Heils INZATE WEILANDEN BEROEP AANGENOMEN AGENDA PREDIKBEURTEN Zondag 10 maart Woensdag 13 maart Zondagsdienst dierenartsen Vrijdag 8 maart 1963 De abonnementsprijs voor dit blad bedraagt ƒ150 per kwartaal voor post-abonnees 1 65 per kwartaal Enterstraat 10 Rijssen Telefoon 2303 (05480) Administratie en Redactie 41e Jaargang No. 10 Inzending van advertenties tot uiterlijk donderdagmorgen 12 uur Advertenties 12 cent per mm Rij contract korting VOOR Geboren: Janna dv G. J. Waggeveld en J. Wielaart, Haarstraat 175, 25 febr. Wilhelmus Johannes Maria zv A. J. Kamp huis en M. T. Huiskes, Wierdensestraat 50 25 febr; Frederika dv G. J. Baan en J. Rohaan, Hag- weg 34, 27 febr; Berendina Janna, dv E. J. Beunk en J. Sep- penwoolde, Nijverdalseweg 34, 28 febr; Marinus Hendrik zv H. Troost en M. Rohaan, Vennekesgaarden 29b, 3 maart; Johannes zv A Haase en F. Schapink de Bleij- destraat 3,-1 maart; Maria Elisabeth dv H. B. E. Schutte en W. B. M. Pijfers, Rozengaarde 15, 3 mrt; Hermanna dv G. J. Nijland en G. ter Brake, de Bleijdestraat 24, 22 febr; te Almelo. ONDERTROUWD: Hermannus Sanderman, 25 jaar, Rijssen Holterstraatweg 70 en Gerritdina Buursink, 29 jaar, Wierden Enter Trelliersweg 1, 26 febr; Gerrit Hendrik Harbers 23 jaar, Rijssen Wes terstraat 1 en Hendrika Altink, 28 jaar, Rijs sen Koninginneweg 3, 26 febr; Arend Jan Heovink, 35 jaar, Holten Bk 72 en Klaasje Brinks 25 jaar Rijssen Rozengaar de 37, 28 febr;. GETROUWD: Marinus Ravenshorst, 20 jaar en Maria Paal man, 20 jaar, Hellendoorn Nijverdal Loch- tersweg 14, 1 maart. OVERLEDEN: Geertruida Koedijk, 86 jaar, weduwe van J. W. ten Bolscher, Rijssen Hogepad 19 28 febr. Eto Hendrik Boddé 74 jaar echtgenoot van G. Suithoff, Rijssen Stationsdwarsweg 51, 1 maart. Geen kapitaalwerken geraain O Een zeer voorzichtig financieel beleid ten aanzien van eventuele nieuwe bapitaalswer- ken blijft geboden. Of het mogelijk is, de begrotingspositie spe ciaal ten opzichte van het peil der plaatse lijke belastingen te handhaven, is thans nog niet met zekerheid te zegen, aldus het col lege van burgemeester en wethouders van Rijssen in de z.g. aanbiedingsnota bij de ge meentebegroting 1963. Het college zegt toe, „te zullen streven naar een gezonde begro ting en een redelijk peil der plaatselijke in komsten". De begroting is sluitend. Voor onvoorziene uitgaven is een bedrag geraamd van 101945,28 Dit bedrag is niet minder dan 68.661,09 la ger dan de oorspronkelijke begroting 1962. Aangezien nu al valt vast te stellen, dat 10.000 moet worden gereserveerd, kan men voor 1963 beschikken over een post onvoor ziene uitgaven van 91.945,28. Aangezien voor onvoorziene uitgaven minimaal een bedrag van 1,50 per inwoner vereist is, (dat zou voor Rijssen 'n bedrag betekenen van 22.500) zou de veronderstelling geuit kunnen worden, dat deze begroting meer ruimte geeft voor het ontplooien van nieuwe initiatieven. B. en w. haasten zich echter te zeggen dat in deze begroting geen kapitaalwerken zijn opgeno men waarvoor door de raad reeds kredieten zijn verleend, doch waaraan met de werk zaamheden niet of nauwelijks een aanvang is gemaakt. Het betreft o.a. de werkzaamheden in het raam van de 2e fase van het sportvelden complex t.w. 259.900. de vernieuwing van de telefooncentrale op het stadhuis f 11.120, de architectenkosten voor het nieuwe stad huis 100.000 de aanleg van straten (Esch- straat, Rozengaarde, Kerkstraat en Elzener straat 26.570, verbetering van de Blinde Banisweg 139.100. Naast deze werken vragen nog meerdere zaken om een oplossing aldus b en w in de aanbiedingsnota genoemd worden o.a. de riolering in de Enterstraat, verandering van het rijkswegtracé e.d. Omdat geen raming is gedaan voor nieu we kapitaalswerken zullen nieuwe objecten door middel van een begrotingswijziging aan hangig worden gemaakt. Van de werken, die naar het inzicht van b en w zo spoedig mo gelijk moeten worden aangepakt worden o.a. genoemd: de bestrating, riolering enz. van: de Oranjestraat, de Enterstraat le ged. v.d. Broekestraat, dokter Stokkersstraat, School straat le ged. Boomkamp van Schild tot Wa termolen, Baankamp, Hangerad, Weijerdsteeg Bleekstraat, trottoirs Holterstraatweg. Voor de stadssanering zullen enkele per celen in de driehoek, Rozengaarde-Kerkstr. Elzenerstraat moeten worden aangekocht. Als de positie van de begroting dit toelaat zal over 1963 een bedrag van f 50.000 worden gereserveerd voor het nieuw te bouwen stad huis. Enkele plannen voor nieuwbouw en ver bouw van scholen verkeren in een vergevor derd stadium. Met de bouw van de Chr. ULO school in de Lentfertsstukken is reeds een aanvang gemaakt. B. en w delen de raad mede, dat de be groting in handen van de financiële com missie zal worden gesteld, welke commissie hierover verslag zal uitbrengen. Over het grondbedrijf delen b en w mede dat de gronden in plan Lentfertsstukken, plan Vennekesgaarden, plan Molenstal, plan Park straat, plan Bevervoorde en plan driehoek Keizersdijk, Banisweg op enkele verspreid lig gende percelen na, de bestemming hebben verkregen. In 1963 zal de le fase van plan Zuid in exploitatie worden genomen; de aan besteding heeft inmiddels reeds plaats gehad De voorbereiding van de 2e fase van plan Zuid is overgedragen aan Ingenieursbureau Noorman in den Haag. Er wordt naar ge streefd, dat de aanbesteding van dit plan in de maand mei kan plaats vinden. Verder wordt verwacht, dat nog in 1963 tot aanleg van enkele wegen in plan Noord kan worden overgegaan. De begroting van het dokter Stokkersfonds sluit met een nadelig saldo van f 3.547,06 tegen vorig jaar 4.937,87. Dat een voordelig saldo van dit bedrijf is omgezet in een nadelig is het gevolg van de inbreng in dit bedrijf van het landgoed De Oosterhof. Het landgoed is indertijd in dit bedrijf in gebracht met het oog op de financiering van de kapitaaluitgaaf. B. en w vragen zich af, of het niet ge wenst is dit landgoed over te brengen naai de algemene dienst of naar het bedrijf be zittingen. Voor het landgoed de Oosterhof kan de vol gende exploitatieopzet worden gemaakt: Lasten Rente van kapitaal 6.289,60 Afschrijvingen 3.325,40 Belastingen 404 Assurantie 90 Onderhoud 5880. Baten Opbrengsten 3.151,60. Nadelig saldo 12.837,40. Bij inbreng van het langoed de Oosterhof in de algemene dienst of in het bedrijf be zittingen, zal de begrotingspositie nadelig wor den beïnvloed tot een bedrag van ruim 12.800 De begroting van het gemeentelijk Ener giebedrijf sluit met een voordelig saldo voor de afdeling gas van f 14.126.23 (in 1962 28.295,19) en voor de afdeling elektriciteit van 60.723,87 (in 1962 54.447). Voor de afdeling gas wordt een lagere winst geraamd dan in 1962 in verband met de ra ming van de kosten van veiligheidsslangen en de hogere raming voor kosten schilder werk gashouder. Verder wordt de lagere raming toegeschre ven aan de normale stijging der kosten, waar tegenover geen tariefverhoging staat. Dit laatste is ook het geval ten aanzien van de afdeling elektriciteit maar daartegen over staat een behoorlijke toename van het stroomverbruik hetgeen van het gasverbruik niet in die mate kan worden gezegd. Vrijwel alle zomerhuisjes in het noordwes telijk gedeelte (het watergebied) van Overijs sel, zijn in de periode van 1 juli-15 augustus reeds verhuurd. Met de huisjes in de Vecht streek is het precies zo gesteld voor de twee de helft van juli en de eerste week van au gustus. In de bouvakvakantie - van 20-7-4-8 - is er op de Overijsselse Heuvelrug en Twente geen zomerhuisje meer te krijgen. Vóór en na deze vakantieperiode zijn er nog huisjes be schikbaar. Over het algemeen is er nog wel plaats in de hotels en pensions in Overijssel. 5 Een beeld van de mijnwerkers staking in - Frankrijk: Een optocht van demonstre rende stakers in LensDe mannen droe- gen spandoeken met zich met o.a. de tekst Lang leve de verenigde actie". - iiiitüiiiiiiRiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiüiiuiiiiiiiiiiiiiiiaiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiisiiüii Volgens gegeven,; van het Bondsministerie wordt de belangstelling voor het bezoeken van lagere landbouwscholen in Duitsland ook minder. Volgens voorlopige cijfers zijn momenteel 15.500 leerlingen bij de landbouwscholen in geschreven terwijl circa 6500 leerlingen de landbouwhuishoudscholen bezoeken. Dit bete kent dat 't aantal leerlingen van de landbouw scholen met 13 pet dat van de landbouwhuis houdscholen met 13 pet is verminderd, aldus Landbouwwereldnieuws. Wat Helga Ottenhaeym met wol vermag te doen, is van 14 maart tot 8 april in de Henge lose Kunstzaal te zien. Zij exposeert daar dan een collectie wandtapijten De tentoonstelling wordt ingeleid door drs Hs. Redeker. Twee jaren geleden exposeerde Helga Ottenheym in Eindhoven; vorig jaar in Amsterdam en de afgelopen maand waren haar produkten, waar in ze haar fantasie geheel de vrije loop laat, in Nijmegen te zien. Overal in het land zijn de heilssoldaten weer bezig met hun jaarlijkse collecte voor de veel omvattende arbeid van het Leger des Heils. Volgende week zal in Rijssen huis aan huis gecollecteerd worden voor dit mooie werk. Geeft met milde hand. Het ontwerp van de wijziging van het uit breidingsplan Oost (herziening VF) heeft ge durende de voorgeschreven termijn ter inzage gelegen. Deze wijziging beoogt om op de gronden, gelegen tussen Lentfertsweg, de Ruyterstraat, Graaf Ottostraat en Schapendijk, de bouw van bungalows mogelijk te maken. Gedurende de termijn van terinzagelegging is een bezwaarschrift binnengekomen, n.l. van de heer G. J. ter Keurs, wonende Ooster hofweg 80 alhier. Hij is pachter van de in dit gebied liggende percelen, kadastraal bekend sectie G nrs. 167, 168 en 170. In zijn bezwaarschrift voert de heer ter Keurs aan, dat zijn bedrijfsgrootte verkleind zal worden met 1.50 ha en hij daardoor in erge mate in zijn bestaanszekerheid wordt aangetast, mede gelet op het feit, dat hij zijn bedrijf volledig heeft gemechaniseerd. De vraag naar terreinen waar bungalows kunnen worden gebouwd neemt steeds toe. Om aan deze vraag te kunnen voldoen is het noodzakelijk, dat deze gronden daartoe wor den aangewezen. Het betreft hier een min of meer afgesloten geheel, dat aansluit op de hui dige bebouwing en qua ligging en grootte zeer geschikt is voor de bouw van enkele bunga lows. B. en w. erkennen wel dat bij realisering van het plan de heer Ter Keurs schade zal lijden, maar zijn niettemin van oordeel, dat het algemeen belang hier moet prevaleren boven het belang van de enkeling. Dat daarbij land bouwgrond plaats moet maken voor woning bouw is niet te vermijden. B. en w. zijn echter bereid om met de heer Ter Keurs in overleg te treden en een oplos sing te zoeken in deze kwestie. Op grond van het vorenstaande stellen b. en w. de raad voor het ontwerp ongewijzigd vast te stellen. Ten overstaan van notaris Van Schooten werden verschillende percelen weiland inge zet. Voor de heer G. J. Klein Legtenberg 2 per celen in het z.g. Lichtenbergerveld groot 1.24. 15 ha ieder. Een perceel werd ingezet voor 6.500,- het andere op 6.000,-. Voor mevr. Schultz Huizink werden 2 weilan den ingezet, een gelegen in de Plaagslagen groot 87.80 are op 4.800, en een weiland aan de Braakmansdijk groot 25.55 are op 700,- De heer H. A. Vosman, thans lerend ouder ling alhier, heeft het beroep op hem uitge bracht van de oud. ger. gemeente „Bever voorde". aangenomen. Het zunke skient en 'n snee doojt weg, Wiej hebt zoo 't lik, ehad, 't Is ouwerdag al heel mooi wear, 's Nachs vrus 't nog 'n groad of wat. Wat hewwe aans een külte had, Het vreus an een stuk duur, Wonear aw' hiernao zommer kriengt, Dan stoa 'w dr heel good vuur. Dan hebbe wiej heel wat te good, Mear of 't doar aajt noar geet? Den skearbaas hef ezeg van wal, Mear 'k weet 't zoo net nog neet. Den skearbaas har 't aans oarg bekekn, Hee was neet heel vear mis, Al deank ik wal det zoiets mear Geluk as wieshaejd is. Loat 't wean woer 't wil, 't venaamste is Det 't weenter geet vertrekng, Det 't vuurjoar kuemp, want doarnoar hew Toch allmoa oet ekekn. O nee, wiej kuent de eeste tied Nog neet in 'n hof an 't greawn, De vos dee mut ees oet de groond, En det doert nog wel eawn. Nen heeln hoop leu dee klaangt non al, Det wodt neet vroo van 't joar En as 't neet heel gaauw aanders wodt, Dan komme wiej neet kloar. Och, het is aajt nog good ekumm En dan op slot van zaakng, Wie kuent, en det is ook mear bes, 't Wear toch neet aanders maakng. J. ROZENDOM, RIJSSEN lllll!llilllllllllli!llllllllllllll!lllllllllllllllR1illlltl|tilllllllil||||!III!IUBIj||||Kl 9 maart jaarvergadering V.V, „Zanglust" ca fé De Bakker. 12 maart Ned. Ver. voor Huisvrouwen (2 ste wardessen van de K.L.M. vertellen over het Oosten en Japan 8 uur) Parkgebouw. 12 maart Uitvoering gymnastiekver. D.O.S. Parkgebouw. 15 maart Dia-avond (eigen werk) Amateur- fotografenvereniging Aldolem neutr. kleu terschool. 15 maart Jaarfeest Herv. Jeugdverenigingen, tevens viering 25 jarig bestaan meisjes ver. „Ruth" Jeruël. 18 maart Ledenvergadering afdeling Rijssen Roode Kruis Hotel Gijsbers. 19 maart Lezing huidverzorging (Dr. N. G. Payot) door mevr. G. Baan-Kwakkel 8 uur hotel Gijsbers. 22 maart Volksuniversiteit (spreker Jan Strij- bos) Jeruël. 23 maart Uitvoering leerlingen Muziekschool Rijssen Jeruël. 26 maart Ledenvergadering „De Laatste Eer" café Beumer. 23 april Ned. Ver. voor Huisvrouwen (spreker Inspec. Gosker uit Arnhem over Parapsy chologie in de praktijk 8 uur) Parkgebouw 6 mei Amateurfotografenvereniging Aldolem (spreker Cor van Weele) Neutr. kleuter school. 23 mei Sportdag Rijssen Vooruit met teen agershow en dansavond Volkspark park gebouw. 22 juni Zangfestïval met ontspanningsavond Gem. Arb. Zangvereniging „Stem des Volks" Volkspark. 6 en 7 december Tentoonstelling ERKV. Opgaven voor deze rubriek kunnen geschie den op het gemeentehuis, afdeling Algemene Zaken, kamer 7 (boven). Op Welfare Island, een centrum van gemeentelijke diensten in New York, is een bus, welke verpleegsters naar haar werk vervoerde, in de East River geredendoordat de chauffeur on wel werd. Van de elf inzittenden konden er vier worden gered, van de anderen moet worden aangenomen, dat zij zijn omgekomen. Foto: Een politieman in een bootje verandert iets aan aan de haal van de hijskraan, tvelke de bus boven water heeft gebracht. NED. HERV. GEMEENTE GROTE KERK 9.00 uur en 10.45 uur Ds Vos (voorber. H.A.) 19.00 uur De heer A. Hagedoorn, Driedorp WESTERKERK 9.30 uur De heer A. Hagedoorn, Driedorp 15 00 uur Ds Kool GER. GEM. NOORDERKERK 9.30 uur en 19 00 uur Ds van Haaren 15.00 uur leesdienst GER KERK BOOMKAMP 9 30 uui en 15.00 uur Ds Brinkman OUD GER GEM BEVERVOORDE 9.30 uur, 14 30 uur en 19.00 uur leesdienst OUD GER. GEM. IN NED ORANJESTRAAT 9 30 uur en 15.00 uur Ds van Dijk GER. GEM. IN NED ESKERK 9.30 uur en 18 00 uur Ds Aangeenbrug 14.30 uur leesdienst (BIDDAG) NED. HERV GEMEENTE GROTE KERK 9.30 uur Ds Vos NED. HERV. GEMEENTE WESTERKERK 19.30 uur Ds van Tuyl GER. GEM. NOORDERKERK 9.30 uur en 19 30 uur Ds van Haaren OUD GER. GEM. BEVERVOORDE 9.30 uur en 19.30 uur De heer Vosman OUD GER. GEM. IN NED. ORANJESTRAAT 9.30 uur en 19.30 uur Ds van Dijk GER. GEM. IN NED. ESKERK 9.30 u, 15.00 u en 19.30 u Ds Aangeenbrug De dienst wordt zondag a.s. waargenomen door dierenarts J. Siebelink, Wierden tel 05496- 298.

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1963 | | pagina 1