RAAD R/JSSRN INDUSTRIETERREIN WORDT AANMERKELIJK DUURDER m Zilveren jubileum Ciir. Bouwvakarbeiders Multicolour REGENJAS MEULENBELT NE ZEARN TAND Eerste gemeentewoningen verkocht Prijs was veel te laag Bij wijze van proef Rondvraag Raadsvergadering HABI ORGANISEERT VOORJAARSACTIE BURGERLIJKE STAND BEEN GEBROKEN Jongeman machteloos aangetroffen Publieke verkoop BENOEMD PREDIKBEURTEN Zondag 3 maart Woensdag 6 maart AGENDA Speeltuin in plan-Zuid winkelwaarde f 67.50 U BETAALT f 52.50 Uw voordeel f 15.00 ZIJDEN De abonnementsprijs voor dit blad bedraagt f150 per kwartaal Enterstraat 10 Rijssen Telefoon 2303 (05480) Inzending van advertenties tot uiterlijk donderdagmorgen 12 uur vooi\ pos a onnees f 1 per kwartaal Administratie en Redaetie Advertenties 12 cent pet mm Rij contract korting Vrijdag 1 maart 1963 H Zondagsdienst dierenartsen Rijssen—Wierden WEEKAANBIEDING geldig tot 8 maart 1963! en o W g Z •- ■8 S J 8 5 H <t S 03 S .5 C/S g o s voor Vader en Zoon VOOR Dieks har las van zeare taane, Joa al wa ne dag ol wat, Hee har non al een poar nachte Ginne. weank In d'oongne had. Met kejak en asperientjes Kon hee 't ook neet mear vezetn, En zo har hee dan op 't leste Duur 'n zoem appel hen ebetn. Twee man zatn dr al te wochen, 'n Dokter zol wa zoo beginn, En joawa, het doem meai efkes Toen kon 'n eessen al noar binn. De wijze waarop de kostprijsberekening voor de gronden in plan Noord was opge zet, had in een vorige vergadering tegen stand ondervonden van enkele raadsleden en het college van b. en w. nam het voor stel terug om te trachten aan de geuite wensen van enkele raadsleden te voldoen. Met name had de heer Haase scherpe kri tiek op het feit, dat de gronden in dit plan Noord in hoofdzaak bestemd voor industrie vestiging nogal duur in prijs waren geworden, vooral omdat vroeger (enkele jaren gelden) de industrieterreinen nog verkocht werden voor een uiterst lage prijs /I 1,625). De heer Haase was van mening, dat deze lage prijs, die later op aandringen van Ged Staten verhoogd is, in de toekomst door toe komstige kopers moet worden goedgemaakt Dat vond dit SGP raadslid onjuist en zijn wens was, plan Noord te splitsen enerzijds in een deel, waarvan de terreinen reeds ver kocht waren en anderzijds in een deel, waar van de terreinen nog te koop zijn. De me ning van b. en w. op deze visie was, dat het gedeelte van het klein industrieterrein, dat reeds verkocht is tot nog toe altijd bij de voorgaande exploitatieopzetten als één geheel is beschouwd met het groot industrieterrein, welk standpunt ook tegenover Ged. Staten is verdedigd. B. en w. meenden, dat het niet reëel zou zijn thans op dit standpunt terug te komen. Inmiddels is een nieuw uitbreidingsplan Noord vastgesteld, dat zich over een groter gebied uitstrekt dan aanvankelijk voor dit plan gold. B. en w. hebben gemeend voor het gehele gebied, dat thans uitbreidingsplan Noord om vat, één kostprijsberekening te moeten vast stellen ook voor het gedeelte Gravenstraat, dat aanvankelijk in plan Molenstal was be trokken., Het college, dat graag de kostprijsbereke ning zag goedgekeurd, in verband met een gedane toezegging aan Ged. Staten een er an der voor 1 maart te zullen inzenden had het eerder gedane voorstel In grote lijnen ge handhaafd. Teneinde de prijs enigszins te ver lagen was de post „kosten stadsuitleg" met ƒ1,- per m2 verminderd. De heer Pluimers wilde het voorstel van b. en w. in die zin amenderen, dat de prijs bestemd voor groot industrie met f 0,60 per m2 zou worden verhoogd, waardoor het ter rein voor klein industrieterrein volgens zijn inzicht niet öhbelangrijk kon worden vermin derd. Dit voorstel vond weinig bijval en in een later stadium van de besprekingen trok de heer Pluimers zijn voorstel dan ook in. De heer Haase, die het industrieterrein graag gesplitst zag in een verkocht en een onverkocht deel vond, dat b. en w. niet veel bereidheid hadden getoond om op zijn denk beeld in te gaan. De heer Ter Avest wilde graag een kosten verlaging bereiken, door de geplande sport velden te laten vallen en deze terreinen ten goede laten komen voor industrievestiging. aanvaardde daarna 't gewijzigde voorstel van b en w met algemene stemmen. Met het voorstel van b en w een 6-tal woningen in de van Wijngaardenstraat aan de huidige huurders te verkopen ging de raad akkoord De heer Haase attendeerde er op dat verschillende aspirant kopers van mening zijn. dat na de koop nog verschillende reparaties van gemeentewege zullen worden verricht. Weth Goosen gaf ten antwoord dat dit in derdaad mogelijk was, het betreft slechts klei ne reparties aldus spr die reeds zijn toe gezegd De heer Ter Avest informeerde naar de stand van zaken met de plannen tot verkoop van woningwetwoningen in het alge meen. De voorzitter (burgemeester Landweer) gaf ten antwoord dat deze eerste bij wijze van proef verkocht worden, en dat het mogelijk is, dat meerdere woningwetwoningen aan de huidige bewoners zullen worden verkocht Weth Goosen vulde aan, dat een gehouden enquete heeft bewezen, dat ongeveer 50 pet van de huurders in principe genegen zijn de woning te kopen De grote vraag is altijd de prijs van de woning geweest. Die vraag in teresseerde b. en w eveneens zeer Volgens richtlijnen van de minister zijn de thans vast gestelde prijzen meegevallen en er kan nu ver der worden gewerkt. In de rondvraag kwam de heer J Averesch terug op een vraag door hem in een vorige ver gadering gesteld n.l waarom een bepaalde sollicitant naar de functie van loodgieter in dienst van gemeentewerken niet door b. en w. was opgeroepen. Weth. Goosen had hem toen geen definitief antwoord gegeven klaag de de heer Averesch. Een broer van deze sollicitant, die gesolli citeerd had naar de betrekking van bosar- beider was evenmin opgeroepen Een van de ombtenaren zou verklaard hebben, aldus de heer Averesch, dat deze sollicitant geen grondwerker kon worden genoemd, maar volgens mij zijn er bij gemeentewerken slechts zeer weinige arbeiders, die grondwerker in de ware zin des woord zijn aldus de heer Averesch. De heer Averesch was van mening, dat het beti effende gezin was aangetast in haar eer en goede naam Deze vreemde conclusie van de heer Aver esch werd door wethouder Goosen met beslist heid afgewezen. Bij sollicitatie doen wij ons best, de meest geschikte man te benoemen. Wij menen te kunnen volstaan met een bepaalde selectie en voorts aldus burgemeester Landweer is dit een bevoegdheid van b. en w. De gemeentebegroting van Rijssen zal door de raad worden behandeld in een openbare vergadering op dinsdag 19 maart. Aanvang 14 uur. Ren Engelse en een onder de Panamt t vlag varende tanker kwamen maandagmtd dag op de Wester- schelde met elkaar vn botsing, waarbij laatstgenoemde vrij wel onmiddellijk m brand vloog en negen doden waren te be treuren. Roven Twee vrou wen die de ramp aan boord van bei tankschip Mtraflores hebben overleejd, overmand door emo tie m het dorpthms van Rilland Bath. Hiernaast or er leven den komen op ver haal m het dorpshui' van Rilland Bath Enige schepelingen zijn gehhld in warme dekens. Er wordt nu gesproken over een hoge prijs van de terreinen in plan Noord. Als iemand recht heeft om te klagen ben ik het wel al dus de heer Ter Avest. Hoevaak heb ik niet geattendeerd op de veel te lage prijs, van het industrieterrein, en nu zien wij de gevol gen van de onverantwoorde beleidslijn in deze. Wethouder Goosen meende dat de visie van de heer Ter Avest de sportterreinen te laten vervallen niet juist was. De gevestigde be drijven hebben behoefte aan sportvelden en de verwachting is, dat de behoefte in plan Noord zeker aanwezig zal zijn. De heer Ter Avest: Dat zou dan te herstel len zijn, de Mors is groot genoeg. De heer Smeijers deed een voorstel de post onvoor zien 0.63 per m2 te verlagen met 0.50 per m2, waardoor de prijs voor het groot en klein industrieterrein verlaagd kan worden met 0.50 per m2. Hiertoe waren b. en w. bereid en de raad GEBOREN: Hendrika, d.v. B. Wolterink en J. D. Pas, Haarstraat 121, 21 feb; Hendrina, d.v. D. ten Bolscher en G. van Woerden, Bevervoorde 19, 22 febr; Jannita Hendrika Johanna, d.v. M. ten Hove en J. Smit, Wierdensestraat 9, 14 febr. te Almelo. ONDERTROUWD: Rudolph Zwarts 23 jaar Rijssen, en Sina Descendre 17 jaar, Rijssen, 20 febr. GETROUWD: Jan Albert Preuter, 22 jaar en Jenneken Smit, 20 jaar, Rijssen Nassau- straat 47, 22 febr; Petrus Lambertus Kleijnen, 30 jaar, en Cor nell Fransica Huiskes, 27 jaar Rijssen, Sta tionsdwarsweg 56a, 22 feb; OVERLEDEN: Hermannus Wilhelmus Meij er, 81 jaar, weduwnaar van G. E. H. Vrie- link, Rijssen, Elsenerstraat 4, 24 feb. Hermannus Wessels 19 jaar, ongehuwd Rijs sen Prinsenstraat 5, 19 febr;. De Middenstandsvereniging HABI hield on der voorzitterschap van de heer I. de Lange een ledenvergadering in hotel Gijsbers. De heer De Lange wekte in zijn openings woord de leden op tot groter enthousiasme en was van mening dat het ledental (90) in een plaats als Rijssen belangrijk hoger kon zijn. De secretaris penningmeester de heer D. Slettenhaar bracht een financieel verslag uit, waarin hij o.a. een terugblik wierp op de door devereniging georganiseerde acties. De Veilig Verkeersactie (in het voorjaar) en de St. Nicolaasactie, die beiden werden geor ganiseerd in samenwerking met de R.K.- Mid denstandsvereniging hebben aan de verwach tingen beantwoord, aldus spr. Ook werd gememoreerd de organisatie van de zomerontspanningsdagen in samenwerking met de VVV en de R.K Middenstandsvereni ging. De beide bestuursleden de heren E. Bouw meester en B. Eshuis werden herkozen. Tot slot werd mededeling gedaan over de voor jaarsactie die zal worden gehouden in de pe riode van 30 maart tot en met 13 april. Men heeft van deze actie grote verwachtin gen. De actie wordt op andere leest ge schoeid als het vorig jaar. Thans zullen er bij aankoop van iedere 0.50 zegels met een verkeersteken worden verstrekt. Van deze zegels zijn er 40 in omloop Iedere avond, zal er evenals dat bij de fifty fifty actie het geval is, een winnende winkelier worden aangewe zen Daarnaast wordt een winnende zegel aange wezen Eenieder, die in het bezit is van win nende zegels, verstrekt door een winnende winkelier, krijgt voor iedere zegel f 10.- uit betaald. In de buurschap Rectum kwam gisteren de landbouwer W bij zijn boerderij ten gevolge van de gladheid te vallen. W brak hierbij zijn been, en moest zich in 't r.-k. ziekenhuis te Almelo laten behandelen. De afd. Rijssen van de N.C.B., bond van werknemers in de hout en bouwnijverheid viert op 16 maart haar 25 jarig jubileum. Het C.N.V., her In deze bond altijd een grote plaats ingenomen. De afdeling Rijssen werd opgericht op 12 maart 1938 na een gehouden propaganda-avond in gebouw Jeruël waar in de heer Veldwijk een propagandisti sche rede hield. Het bestuur, dat in de oprichtingsverga dering werd gekozen, werd samengesteld uit de heren: J. H. Eshuis, J. Beunk, secretaris, J. Markvoort penningmeester en A. Rooi- man alg. adj. De heer Eshuis, die het werk in de bond altijd verrichtte met groot idealisme en en thousiasme, werd in 1946 benoemd tot 2e voor zitter van de landelijke Bond en vestigde zich in Utrecht. En als commandant aan de plaatselijke „on dergrondse" en als lid van de gemeenteraad genoot de heer Eshuis een grote bekendheid en velen betreurden het, dat deze veelzijdige man Rijssen ging verlaten. Niet in het minst betreurden dat de chr. bouwvakarbei ders in Rijssen die in de heer Eshuis altijd een steun wisten, die ten allen tijde klaar stond de helpende hand te bieden. De afd. Rijssen heeft geen gemakkelijke jaren gehad In 1938 was het ook in de bouw vakken een moeilijke tijd, en toen de bond in 1941 ingelijfd werd bij de nat. soc. NVVV ging de Rijssense afdeling onderduiken. Dat de afdeling in de eerste jaren niet veel kon be ginnen kan blijken uit het financiële verslag van de penningmeester uit een der jaren voor de oorlog. De jaar inkomsten bedroegen 42,-, de jaaruitgaven f 32.70. Na de oorlog ontstond onmiddellijk weer de behoefte aan organisatie. In 1945 werd de N.C.B. afd Rijssen heropgericht en er meld den zich meer leden aan dan in dejaren voor de oorlog. Het ledental is geleidelijk gestegen Op de Elsenerstraat, nabij de rijwielhan delaar Warner Sok werd de Rijssenaar W. B. liggend naast zijn fiets met een bloe dende hoofdwonde aangetroffen. Hij was niet meer bij machte op te staan Per ziekenauto is hij naar huis overgebracht. In café Jan Kuper werd ten overstaan van notaris Van Schooten dinsdagavond publiek verkocht een woonhuis met erf en tuin aan de Noachstraat 5 ingezet op 13 000 gemijnd op 16.000 twee bouwterreinen aan de Eschstraat, ingezet op 7.900.- gemijnd op f 10.100.- een bouwland aan de Holsterstraatweg in gezet op 1100.- verkocht voor f 1500.- een weiland aan de Telgendijk, ingezet op 3200.- werd niet verhoogd, perceeltje grond in de Overtoom, ingezet op 150.- werd verkocht voor 160 Een bouwland aan de Turf weg werd ver kocht voor 1300. Weiland aan de Telgendijk, ingezet op f 1100 werd niet verhoogd. De heer G Klein Rouweler werd benoemd tot onderwijzer aan de R.K. Meisjesschool aan de Rozengaarde. en het bestuur streeft naar een mijlpaal, waarvan men hoopt, dat die bij de viering van het zilveren jubileum bekend kan worden ge maakt Ei zijn verschillende leden, die vanaf rjq op richting lid zijn van de afd en de heer A Rooiman thans voorzitter van de afd Rijssen is vanaf de oprichting bestuurslid van de NCB geweest. Op 16 maart wordt er een receptie gehou den in gebouw Jeruël Het huidige bestuur be staat uit de heren A Rooiman, voorzitter. H J Sanderman secretaris, G Otten penning meester, R Borghuis 2e voorzitter, J Kreijkes 2e secretaris, M de Boer alg. adj. E. Goosen W. ter Harmsel A Otten. NED. HERV GEMEENTE GROTE KERK 9.00 uur en 10.45 uur Ds. Kool 19 00 uur Ds. van Tuyl WESTERKERK 9 30 uur Ds Westland Wierden 15 00 uur Ds van Tuyl (H.D.) ELSEN 10 00 uur Ds van Tuyl GER. GEM NOORDERKERK 9 30 uur en 19 00 uur Ds. van Haaren 15 00 uur leesdienst GER KERK BOOMKAMP 9.30 uur en 15 00 uur Ds Brinkman OUD GER GEMEENTE BEVERVOORDE 9 30 uur en 19 00 uur de heer Vosman 14.30 uur leesdienst OUD GER GEM IN NED ORANJESTRAAT 9.30 uur en 15 00 uur Ds. van Dijk GER GEM IN NED ESKERK 9.30 uur en 18 00 uur Ds. Aangeenbrug 14.30 uur leesdienst NED, PROT. BOND AFD. RIJSSEN 10.45 uur Dr J W Samberg, Delden NED. HERV GEMEENTE WESTERKERK 19 30 uur Ds van Tuyl. (Bijbellezing) GER. GEM NOORDERKERK 19.30 uur Ds van Haaren, (Bijbellezing) OUD GER GEMEENTE BEVERVOORDE 19 30 uur de heer Vosman OUD GER GEM IN NED ORANJESTRAAT 19.30 uur Ds van Dijk GER. GEM IN NED. ESKERK 19.30 uur Ds. Aangeenbrug Advert Dieks was jachtereg, en gin betje, loa wee non, Dieks kreeg ne skrik, Nommer twee was an de buurte, Dieks den zuchen, non kom ik. Doar keek 'n dokter un de duure, Joa komt ter mear in menear, Zoo, zet iej oe doar mear dale, Dokter, dooj miej neet zoo zear. O penee, iej kriengt een spuitje En dan trek ik um dr oet, Dieks den zat in 'n stool te fiddem, 't Hemd det plakng un op de hoed. Zoo, doot 'n moond mear lus, zear 'n dokter, Efkes rusteg, 't is a) kloar, Non menear, zeg'nt non ees earlke, Det vu) nog wa) met, neetwoar. Joa, knikn Dieks, mear biej zikzelven Daehen hee, mear non nog trekng, Want doar har hee a) dee dage O zoo slim teeng an ekekn. 'n Poar minuutn mos Dieks nog wochen En toen mos het dan gebuurn, 'n Dokter pakng ne groote tange, Dieks den kreeg van alle kiuurn. Vuur Dieks auw kon skreewn, zear 'n dokter, Zoo, den hef zin plicb edoan, Dieks den wus neet wat hee zeg'n mos, Det was toch wal rap egoan. Det is gaauw, zear Dieks teeng 'n dokter, Ik heb dr niks van venumm, As ik det eweetn har, wa'k hier Vuile earder hen ekumm. Mear zoo is het toch zoo vake, Det, wawwe heel duuster zeet, Det vaalt achterof toch meestied Nog wal met, is 't waor of neet J. ROZENDOM, RIJSSEN. 4 en 5 maart Uitvoering Chr. Gymnastiek- ver V. E. K. Parkgebouw. 9 maart Jaarvergadering V.V. „Zanglust" café de Bakker. 12 maart Ned. Ver. voor Huisvrouwen (2 ste wardessen van de K LM. vertellen over het Verre Oosten en Japan, 8 uur) Park gebouw. 12 maart Uitvoering gymnastiekver. D.O.S. Parkgebouw. 18 maart Ledenvergadering afd. Rijssen Roo- de Kruis Hotel Gijsbers. 22 maart Volksuniversiteit (spreker Jan Strijbos) Jeruël. 23 maart Uitvoering leerlingen Muziekschool Rijssen Jeruël. 23 april Ned Ver. voor Huisvrouwen (spre ker Inspec. Gosker uit Arnhem over Pa rapsychologie in de praktijk, 8 uur), Park gebouw. 6 mei Amateurfotograf en ver. Aldolem (spre ker Cor van Weele), Neutr. kleuterschool. 22 juni Zangfestival met onspanningsavond Gem. Arb Zangvereniging „Stem des Volks" Volkspark. Opgaven voor deze rubriek kunnen ge schieden op het gemeentehuis, afdeling Al gemene Zaken, kamer 7 (boven). Er bestaan plannen om in het z.g. plan Zuid een speeltuinvereniging op te richten. De initiatiefnemers hebben zich gewend tot het gemeentebestuur teneinde de noodzakelij ke medewerking te verkrijgen, terwijl men ook gesteund wordt door de besturen van de beide bestaande speeltuinverenigingen. De verwachting is, dat de gemeente dit ini tiatief te komen tot oprichting van een 3e speeltuinvereniging effectief zal steunen., De dienst wordt zondag a.s. waargenomen dooi dierenarts J. P. v. Nouhuys, Rijssen, tel. 2487. e n t i e Ié* Diverse kleuren Groninger fabrikaat 65 ««1 t- Wie de weg weet slaagt voordelig bij Bovendi«i als extra-* Tegen inlev aankoop vt ter waarde

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1963 | | pagina 1