Uitbreidingsplan en exploitatie plan Noord uitgesteld Otten tegen grondprijspolitiek plan Zuid WEEKENDER COLLECTIE MEULENBELT Raad Rijssen behandelde belangrijke voorstellen KOUDETOESLAG GEMEENTEPERSONEEI. PREDIKBEURTEN Zojuist ontvangen: ONZE NIEUWE voor vader en zoon Beroepen In1000+1 gevallen tl IJEJbKUEJ Aanrijdingen Veemarkt blijft gesloten AGENDA Burgerlijke Stand Vrijdag 22 februari 1963 41e Jaargang No. 8 De abonnementsprijs voor dit blad bedraagt f 1.50 per kwartaal voor post-abonnees 1.65 per kwartaal Enterstraat 10 Rijssen Telefoon 2303 (05480) Administratie en Redactie Inzending van advertenties tot uiterlijk donderdagmorgen 12 uur Advertenties 12 cent per mm Rij contract korting ZONDAG 24 FEBRUARI DTNSDAG 26 FEBRUARI WOENSDAG 27 FEBRUART - wat de huid ook deert of ontsiert helpt PUROL LEDENVERGDERTNG R. B. C. „OP STAP" Zondagsdienst dierenartsen RijssenWierden WEEKBLAD VOOR Het belangrijkste agendapunt van de raadsvergadering, die vrijdagavond werd gehouden, werd niet in behandeling ge nomen. Het betrof de herziening VE van het uitbreidingsplan. De consequentie van dit plan, als het sou zijn aangenomen zou zijn geweest, dat practisch alle woningen en winkel huizen begrensd door de Elzenerstraat hoek Oranjestraat, Elzenerstraat tot Ro- zengaarde lopende tot de slijperij en krui- deniersbedrijf van de heer Wessels (Ro- zengaarde) zouden moeten worden afge broken. Alle eigenaren van deze woningen en win kelhuizen hadden bezwaren ingediend, die door het college van b en w niet van dien aard waren geacht, dat wijziging in het ont werp voorgesteld werd. TEKENINGEN (TE) ONDUIDELIJK Het belangrijke voorstel van b en w tot aanneming van het ontwerp is dus niet in behandeling gekomen, omdat de raadsleden, doordrongen zijnde van de ingrijpende be slissing die hiermede zou worden genomen, te weinig inzicht hadden in de huidige situa tie en in de toekomstige doordat de tekenin gen, te weinig overzichtelijk waren. Het was de heer ter Avest die de wens kenbaar maakte, graag een tekening van de huidige situatie te willen zien, om het ont werp goeji te kunnen beoordelen. Dat de tekeningen, die ter inzage hadden gelegen, wel enigszins onduidelijk waren ge weest, werd door de voorzitter (burgemees ter Landweer) erkend. Intussen zijn er dui delijker tekeningen bijgekomen, die door de raad kunnen worden bestudeerd, aldus de voorzitter. Op voorstel van de heer ter Avest werd het betreffende voorstel verdaagd en zal in een volgende vergadering, dus opnieuw aan de orde worden gesteld. GESCHROKKEN VAN HOGE PRIJS Een ander belangrijk punt, dat eveneens verdaagd werd, was de vaststelling van de exploitatieopzet voor plan Noord, belangrijk vooral met betrekking tot de prijzen, die in de toekomst voor het industrieterrein zullen moeten worden betaald. Wij zijn aldus de voorzitter tijdens de dis cussie rond dit voorstel „zelf geschrokken'' van de hoge prijs, die „uit de bus is geko men". Gold vroeger een prijs van 1,625 per m2, op aandringen van Ged. Staten is later de prijs verhoogd tot 3.-. De wens van Ged. Staten tot een totale vaststelling via een verantwoorde exploitatie- opzet te komen heeft er toe geleid, dat de raad dit voorstel heeft bereikt. Het raads besluit moet voor 1 maart bij Ged. Staten worden ingediend. De raadsleden, hadden het voorstel slechts 2 dagen thuis gehad, een termijn, die veel te kort werd genoemd. Vooral de heer Haase had grote bezwaren tegen de wijze waarop de kostprijsberekening was toegepast. Dit raadslid vond het onbegrijpelijk, dat prijzen variërende van 7,50 tot 4,- per m2, worden voorgesteld. Wethouder Scholman attendeerde op het feit, dat de prijs van het industrieterrein tot nu toe met opzet laag was gehouden. De wens van Ged. Staten is, dat het gehele plan Noord waarin het industrieterrein prak tisch allemaal is gelegen in de opzet wordt gebracht. In de exploitatieopzet is rekening gehou den, met een post onvoorziene uitgaven, met de aanleg van straten, rioleringen enz., het geen allemaal drukt op de exploitatie. Dat begreep de heer Haase wel, maar zijn conclusie was: INDUSTRIEËN BETAALDEN TE WEINIG De gevestigde industrieën in de Mors, heb ben in het verleden te weinig betaald, de gemeente heeft een bepaald verlies geleden, en dat moet door toekomstige industrieën worden betaald Dat was naar sprekers me ning niet anders dan onbillijk Geen enkel raadslid, die de redenering van de heer Haa se omver kon werpen Men zag zich echter geen kans .om de onbillijkheid op te heffen De 'kwestie moet aldus de voorzitter „haal baar" zijn bij Ged Staten. De heer Haase wilde per se, het plan Noord in tweeën splitsen, enerzijds het gedeelte, dat reeds verkocht is en anderzijds dat gedeelte, dat nog „geplaatst" moet worden Dat was naar de mening van weth Goosen onmogelijk Het is aldus spr. één plan. Onder geen be ding wilde de heer Haase het „voorstel, dat ons plompverloren 2 dagen geleden is toege zonden, slikken". ANDERE OPLOSSING Er moet een andere oplossing gezocht wor den aldus spr De voorzitter was bereid het voorstel te verdagen tot maandag 25 februari, dan zal voor deze aangelegenheid een spe ciale vergadering worden belegd. In ieder geval moet de aangelegenheid voor 1 maart in bezit zijn van Ged. Staten te Zwolle aldus de voorzitter. LOODGIETER IN DIENST GEMEENTE Het voorstel van b en w tot het aanstellen van een loodgieter in dienst van gemeente- v. erken werd aangenomen. De raad stelde de eis, dat, als deze vakman werkzaamhe den moest uitvoeren aan gemeentewonin gen, het verzoek daartoe niet over teveel schijven zou gaan lopen. Vooral de heer Nij- land drong aan op een efficiënte werkwijze. De heer Averesch vroeg waarom niet alle sollicitanten waren opgeroepen. De voorzitter antwoordde, dat zulks niet de gewoonte was. er wordt een zekere selectie toegepast. DE BESTE ER BUITEN De heer Averesch: U hebt de beste er bui ten gehouden. Wethouder Goosen reageerde met de opmerking: Er is nog niemand be noemd" De heer Pluimers, was niets geble ken van de noodzaak van het aanstellen van een loodgieter in dienst van de gemeente, omdat particuliere bedrijven graag werkzaam heden voor de gemeente willen verrichten Bij informaties bij 2 loodgietersbedrijven had de heer Pluimers inlichtingen gekregen, dat het werk door de gemeente opgedragen altijd binnen 14 dagen klaar was geweest NIET OVER TE VEEL SCH IJVEN Met de toezeging van de voorzitter, dat de opdrachten aan de loodgieter in dienst van de gemeente niet over te veel schijven zouden lopen, nam de raad het voorstel met de stem van de heer Pluimers tegen, aan. ONTEIGENING VOORKOMEN Wethouder Goosen herhaalde, dat b en w alles in het werk stelden, om onteigening te voorkomen De heer ter Avest was het volkomen eens met het beleid van b en w in dezen Deze voorstellen beantwoordden aan de opvattingen van de raad Door met ver schillende aankopen akkoord te gaan, heeft de raad in principe de grondprijs in plan Zuid vastgesteld De heer Haase deed de suggestie om de aankooppolitiek nog eens in een afzonderlijke vergadering te bespreken om een lijn „van recente datum vast te stel len" Wethouder Scholman wees er op, dat bij iedere aankoop van een perceel grond door de raad een uitspraak ovei de prijs wordt gedaan. Nog onlangs is in de commissie van openbare werken de uitspraak gedaan dal van de grondprijs van de „maagdelijke grond zijnde f 0.50 per m2 niet moet wor den afge weken Dat is nu niet in het geding, het gaat om de bouwterreinprijs. GEEN ANDERE PRIJS Wethouder Scholman zou het onjuist vin den, als een andere prijs zou worden vast gesteld, vooral ook om te voorkomen dal ei genaren van percelen grond zouden gaan den ken om nog maar met verkoop te wachten omdat er heel misschien een andere prijs uit de bus zou komen De heer Haase zei het nuttig te vinden als besprekingen in de commissie van openbare werken over grondpolitiek e.d. ter kennis van de raad werden gebracht Het college van b en w was het hiermede eens. De raad nam de voorstellen van b en w omtrent alle aankopen in plan Zuid aan De heer Otten verklaarde zich als enige raads lid tegen al deze besluiten. In het begin van de vergadering maakte de heer Otten een opmerking over de inge komen stukken met name over dat van de heer P. v.d. Deure over het raadsbesluit tot verkoop van een perceei grond aan de heer G. J. Haase. BEROEP OP GED. STATEN Dit perceel grond waarop bungalowbouw is toegestaan, stond in de belangstelling van meerdere Rijssenaren .o.a. bij de heer v.d Deure die ook in berr/ep is gegaan bij Ged. Staten over deze kwesjie. B en w stelden de raad voor de Brief van de heer v.d. Deure voor kennisgeving aan te nemen, hetgeen door de heer Otten niet juist werd geacht. Spr zag graag dat een uitvoerig rapport aan de heer v.d. Deure zou worden gezonden. De heer Otten, die in de vorige raadsver gadering, waarin het voorstel tot verkoop van het betreffende terrein aan de heer G. J. Haase was gedaan, niet aanwezig was NIET BIJ DE RAAD BEKEND Het was ook bij geen enkel raadslid be kend, dat de gemeente terrein voor bunga lowbouw te koop had Als dit door een be paalde handigheid is opgemerkt, is wei re kening gehouden met een individueel belang maar niet met het belang van meerderen Verzoeken op gemeentewerken zijn altijd af gewezen met de opmerking, dat geen bun galowterrein aanwezig was, en nu is tot „mijn verwondering" plotseling wel een terrein waarop deze bouw is toegestaan verkocht Op de agenda stonden voorts een groot aan tal voorstellen van b en w vermeld, tot aan koop van percelen in plan Zuid. Advertentie Advertentie VERRASSEND MOOI VERRASSENDE MODELLEN VERRASSEND VOORDELIG Wie de weg weet gaat naar NED. HERVORMDE GEMEENTE GROTE KERK 9.00 uur en 10 45 uur Ds. van Tuyl 19 00 uur Ds. Kool WESTERKERK 9.30 uur Ds. Kool 15.00 uur Ds Vos (H.D.) NOTTER 19 30 uur Ds Vos GER GEM NOORDERKERK 9.30 uur en 19 00 uur Ds. van Haaren 15.00 uur leesdienst GER KERK BOOMKAMP 9.30 uur en 15 00 uur Ds Brinkman OUD GER GEM BEVERVOORDE 9.30 uur en 19 00 uur de heer Vosman 14.30 uur leesdienst OUD GER GEM IN NED ORANJESTRAAT 9 30 uur en 15.00 uur Ds van Dijk GER GEM. IN NED ESKERK 9.30 uur en 18 00 uur Ds Aangec-^ug 14.30 uur leesdienst OUD GER GEM, BEVERVOORDE 19 30 uur Ds C de Jonge. IJsselmuiden NED HERVORMDE GEM WESTERKERK 19 30 uur Ds van Tuvl (Bijbellezing) GER GEM NOORDERKERK 19 30 uur Ds v d Bijl. Genemuiden (Zendingsavond! OUD GER GEM. IN NED ORANJESTRAAT 19 30 uur Ds van Dijk GER GEM. IN NED. ESKERK 19.30 uur Ds Aangeenbrug Bij de Oud Ger Gemeente Bevervoorde, is tot predikant beroepen de heer H. A. Vosman, thans lerend ouderling, alhier. GEEN BEPAALDE LIJN De heer G. Otten fulmineerde scherp tegen de door b en w gevolgde gedragslijn, omdat volgens hem niet een bepaalde lijn wordt gevolgd bij de aankopen in plan Zuid. De z.g. 30-50 meter grens, in de Arend Baan- straat, die bepalend is voor de vaststelling van de prijs werd door de heer Otten „wil lekeurig" geacht. Het vorig jaar aldus de heer Otten heb ik geattendeerd op het gevaar hieraan verbon den, bij de aankoop van een perceei grond van de heer Hofman, dat gelegen was binnen de 30 meter van de Markeloseweg. Voor dat perceel is toen 1,- per m2 be taald en de grond buiten deze grens gelegen werd betaald met f 0.50 per m2. Nu er voorstellen vorden gedaan om per celen die binnen de 30 tot 50 meter grens van de Arend Baanstraat zijn gelegen aan te kopen voor prijzen van 12 en 6 per m2 vind ik dat inconsequent, aldus de heer Ot ten. OVERGEHAALD Het vorig jaar, bij het voorstel tot aankoop van het perceel van de heer Hofman heb ik me laten overhalen door de 14 wijzen uit de raad Thans wordt een voorstel door b en w gedaan, in de geest zoals ik mij dat het vorig jaar had gedacht. Het besluit betrek king hebbend op de aankoop van het perceel van de heer Hofman moet achterhaald wor den, aldus de heer Otten anders ben ik tegen alle voorstellen betrekking hebbende op aan koop van grond in plan Zuid, tenzij de raad de grondprijs zal willen herzien. De fractiegenoot van de heer Otten de heer G. J. Smeijers, was het in grote lijnen met de heer Otten eens- De 30-50 meter grens is ontstaan om even tuele onteigening van percelen grond gele gen tussen Enterstraat en Oosterhofweg te voorkomen, althans om met de eigenaren op een redelijker basis te kunnen onderhande len MOEILIJK PROBLEEM Ook de heer H W Jansen zag in de grond politiek van b en w niet een duidelijke lijn, hoewel hij erkende dat dit een moeilijk pro bleem voor het college moest zijn De heei Jansen zag graag, dat iedereen een zelfde prijs voor gelijke percelen zou ontvangen Spr. zei nl. het idee te hebben, dat diegenen, die het langst „vast houden" het meeste betaald kregen Wethouder Goosen stelde vast. dat ook in plan Zuid de laatste loodjes het zwaaist wo gen, ook vooi b en w Wij zijn verplicht zo veel mogelijk onteigeningen te voorkomen Het perceel, dat door de heer Otten was genoemd (Hofman) lag niet aan e Maikelo- seweg en vormde ook g™n verbinding mei deze straat De percelen, die vanavond aan de orde zijn. liggen alle aan straten, zodat hier bouwterreinprijs kan en moet worden be taald Natuurlijk, aldus wethouder Goosen, moet 'n bepaalde lijn gehanteerd woiden maai deze lijn kan niet altijd uiterst strak worden ge houden. AFWACHTEN Wethouder Goosen. stelde voor het stand punt van Ged Staten in dezen af te wachten Wethouder Scholman deelde mede, dal deze kwestie niet geheei lag zoals de heer Otten naai voren had gehiacht Ik heb aldus weth Scholman meerdere ma len inwoners van Rijssen geattendeerd op de aanwezigheid van een bungalowterrein De heei Otten Dat is op gemeentewerken niet gebeurd Tot lid van de commsisie tot wering van schoolverzuim werd in de vacature Rengei benoemd de heer J Eshuis Tot lid van hel bestuur van de gemeentelij ke instelling voor maatschappelijke zorg werd in de vacature A. Knol benoemd de heer D van Dijk. KOUDETOESLAG GEMEENTEPERSONEEL Het voorstel van b en w een gratificatie toe te kennen aan het gemeentepet soneel in de buitendienst als koudetoeslag voor het ver richten van werkzaamheden ondei zeer moei lijke omstandigheden werd door de raad goed gekeurd. Het in aanmerking komende personeel zal een uitkering ontvangen van 50 netto. De Rijssense bromfietsclub „Op Stap" heeft een ledenvergadering gehouden in café Smit waarvoor een bevredigende bealngstelling be stond De voorzitter, de heer A Smit. sprak een openingswoord uit en dankte iedereen voor de opkomst Daarna gaf de secretaris'een jaar overzicht Hieruit bleek dat de club zich mag verheugen in de geweldige belangstelling die bestond voor de door haar verzorgde oriënle- ringsritten Een dankwoord werd gebracht aan allen, die op één of andere manier hebben mee gewerkt aan het verzorgen en het slagen van de ritten Hierna ging de vergadering over tot het behandelen van de agendapunten Besloten werd ook dit (aar weer een 10-tal ritten uit te zetten, waarvan ongeveer de helft zeer ge schikt zal zijn voor beginnelingen en mindér geroutineerde rijders, zodat men enige erva ring in het rijden van puzzel, en oriënterings- ritten zal kunnen krijgen De wisselbeker die door de club beschikbaar werd gesteld, is in 1962 gewonnen door de heer J Smalbrugge Van de gehouden ritten wist hij zich n.l. 4 keer als eerste te klasseren. Het volgende punt van de agenda was het uitstapje Gezien het succes van vorig jaar zal er ook in 1963 weer een dagtrip worden ge organiseerd door de mooie Overijsselse- en Gelderse achterhoek Als het weer meewerkt belooft dit weer iets moois te worden De heren B ter Harmsel, G Wessels. G J Schulenburg G Poortman en G J Meijerink. hebben zich beschikbaar gesteld om de dagtrip uit te stip pelen Genoemde heren zullen er dan ook voor zorgen dat de mooiste landschappen en be zienswaardigheden worden bezocht. Bij de bestuursverkiezing werd het oude be stuur voltallig herkozen In de rondvraag werden verschillende vragen door de voor zitter beantwoord, waarna hij de vergadering sloot met de beste wensen voor 1963. COLLECTE Gedurende de week van 22 febr t/m 2 mrt wordt in onze gemeente een collecte gehouden voor de 12 Groesbeekse tehuizen Wee 't eeste har erop van Braand, Det wus gin meanske mear, Meat in een oongblik warn de buum Allmoale in de wear. Wat ne tremul op 'n Leggenboarg, Ze woatkn met man en mach, Ai 't vee wur rap oet 'n stal ehaald In vaejleghaejd ebrag. Woer zol den braand wean an eküra, Doar hooj neet noar te roan. Zo zear Getjan. del za k oe zeg'n, Duur huejbruej is 't ontstoan. Det weet ik nog zo vaste neet, Ik zeg het oe Beernd Jan, 't Huej is te nat van 't taand ehaald Nemt det meat van miej an. Zeg Dieks, iej stoat toch niks te doon, Goa iej het Goajt veteln, Hee zit in 'n stoom, aj 't Heendrek vroangt Mag iej wal efkes beln. Dieks vot op 'n draf um op te beln, Joa. Heendrek vuen 't wal good, Hee zear nog wal Dieks deankt dr an, Dat iej 't vezrehtrg doot. Mear det was um wal an vetrouwd, Dieks een vesteandeg man, Deer het toen hee Goajl kreeg te sprekng, Het ech wai heaneg an. Met tien minuutn was Goajt biej 't hoes, Ëes wal wal ouwerstuer, Mear woer hee keek, nee hee zag noarns Wat hee edach har, vuer. Hee keek vewoonderd um zik hen; Goajt, zo zear toen Getjan, 't Is 't huej wat iej op 'n zooider hebt Mear doot 't vezichtig an. Pas op det doar gin weend biej kuemp, Want dan beleaw iej wat, Getjan wat kwaak iej, 'k heb in joam Gin huej in 't hoes ehad. Wat zeg iej Goajt, gin huej, mear toch Kum 'n rook de pann net duur, Getjan is del wal rook ewes, Weet iej det heel sekuur. As iej het miej vroangt was het daamp, Heb iej nog nooit eweetn, Det vee op 'n stal, met heel koold wear Heel vake had mut zweetn. Het vee stun heel gaauw wier in 'n stal, 't Gun rusteg wier an 't vretn, Tk deanke det ze 't earder dan De leu wier zeent vegetn. J Rozendom Rijssen. In enkele uren tijds hadden er maandag op verschillende punten te Rijssen liefst drie aanrijdingen plaats Op de hoek van Dannenberg-Morsweg tus sen een vrachtauto, bestuurder GG uit Gioes- beek en een personenauto, bestuurd door A J A.B te Almelo De personenauto, die zeei waarschijnlijk geen voorrang verleende werd aan de voorzijde ernstig beschadigd. Om één uur vond er op de kruising Es- straat-BIeekstraat een botsing plaats, toen 'n personenauto, bestuurde G K uit Rijssen, moest uitwijken voor een driewielige melk- auto, eigenaar M.P eveneens uit Rijssen Beide voertuigen kwamen met elkaar in aan raking, toen de personenauto bij 't uitwij ken gehinderd werd door een tweetal dames, die op de rijweg een praatje maakten Hij werd gedwongen te remmen, waardoor de wagen begon te slippen en een aanrijding het gevolg was Ook hier was alleen mate riële schade Even voor tweeën kwam op de Wierdenseweg, ter hoogte van 't R.V sport terrein een achteruitrijdende vrachtauto, be stuurder A.K te Nieuw-Leusen in botsing met een aldaar geparkeerde personenauto ei genaar J.J te D uit Enter De personenauto werd hierbij aan de achterzijde beschadigd De opening van de Rijssense veemarkt waarvan reeds sprake was. is dooi dit nieu we geval van de ziekle uitgesteld Het vervoersverbod binnen de gemeente Rijssen van varkens en herkauwend vee blijft onverminderd van kracht.' 22 februari Ned Ver voor Huisvrouwen (le zing ds v.d Wal over „Humor in het le ven' 19 45 uur) Paikgebouw 22 februari Filmavond Kynologenclub R.E.O. (8 uur) café Struik 22 februari Amateurfotografenvereniging Al- dolem (spreker D Helfferich, Doetin- chem) Neutr kleuterschool 22 februari V V „Zanglust" (lezing van de heer Lensink over het kweken van ka naries) café de Bakker 26 februari Feestavond 40-jarig bestaan „De Macht van het kleine" Jeruël 4 en 5 maart Uitvoering Chr gymnastiek- ver V E K Parkgebouw 9 maart Jaarvergadering V.V. „Zanglust" café de Bakker 12 maart Ned. Ver van Huisvrouwen (2 ste wardessen van de KLM vertellen over het Verre Oosten en Japan, 8 uur) Parkge bouw 12 maart Uitvoering gymnastiekvereniging DOS Parkgebouw 22 maart Volksuniversiteit (spreker Jan Strij- bos) Jeruël 23 maart Uitvoering leerlingen Muziekschool Rijssen Jeruël 23 april Ned Ver voor Huisvrouwen (spre. In spec Gosker uit Arnhem over Para psychologie in de praktijk, 8 uur) Park gebouw 6 mei Amateurfotografenvereniging Aldolem (spreker Cor van Weele) Neutr kleuter school 22 juni ZangfestivaJ met ontspanningsavond Gem Arb Zangvereniging „Stem des Volks" Volkspark. Opgaven voor deze rubriek kunnen geschie den op het gemeentehuis, afdeling Algeme ne Zaken, kamer 7 (boven). De dienst wordt zondag as waargenomen dooi dierenarts J Siebelink. Wierden, telefoon 05496 298. GEBOREN Hans z.v B D Jansen en W Mensink, Wierdensestraat 88, 14 febr. Mirjam Mar- greet Christien d.v. A. J Bloemendaal en A J Haarhuis. Welleweg 36 16 febr. Gerrit Hendrik z.v J Abbink en J Roze- muller, Willem de Zwijgerstraat 6, 17 febr. ONDERTROUWD: Marinus Ravenshorst 20 jaar, Hellendoorn Nij- verdal Lochtersweg en Maria Paalman, 20 jr Rijssen Stationsdwarsweg 24a 14 febr; OVERLEDEN Johanna Catharina Barmentlo, 83 jr. ongeh. Rozengaarde 31 14 febr Klaar IJspelder 74 jaar, ongehuwd, Haarstr 46 3 febr te Deventer.

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1963 | | pagina 1