GRONDAANKOPEN PLAN ZUID OVERHEMD OAMPO Uitleencijfers Plattelands- bibliotheek Dierenbescherming vraagt extra subsidie Reclame-aanbieding M0-IR0N Reclameprijs 9.95 voor vader en zoon Straalwagon van T sjech isrhe spoorwegen AGENDA PREDIKBEURTEN Inzate woonhuis en percelen grond Het penningske van de weduwe AGENDA RA A DS VERGADERING verkouden Burgerlijke Stand Koudetoeslag Gemeen tepersoneel SLACHTOFFERS VAN DUBBELE MOORD IN ROTTERDAM BEGRAVEN Vrijdag 15 februari 1963 41e Jaargang No. 7 Op de Zuide- "raafplaats in Rotterdam heeft woensdagmiddag de be grafenis pidalj?gevonden van de 38-jarige mevrouw A. B. van der Hoff van Heek en haar achtjarige zoontje Marcel, de slachtoffers van de dub bele moord in de Maasstad. Foto: De beide kisten worden naar het graf gedragen. De familieleden achter de baar werden gevolgd door een lange rij belangstellenden. bij De Tsjechische spoorwegen heb ben een straal motor van een buiten dienst Zondag 17 februari: NEDè HERVORMDE GEMEENTE GROTE KERK Woensdag 20 februari: Donderdag 21 februari: De abonnementsprijs voor dit blad bedraagt ƒ1.50 per kwartaal Enterstraat 10 - Rijssen - Telefoon 2303 (05480) Inzending van advertenties tot uiterlijk donderdagmorgen 12 uur ooi post-abonnees f 1.65 per kwartaal Administratie en Redactie: Advertenties 12 cent per mm Bij contract korting gesteld vliegtuig op een wagon ge monteerd om de baanvakken sneeuw- en ijsvrij te kunnen maken In een uur kan 2 a 3 km spoorweg worden afgewerkt De Centrale Plattelandsbibliotheek Overijs sel passeerde in januari voor het eerst tijdens haar oprichting de grens van 100.000 uitle ningen per maand. Men bereikte nl. niet minder dan 110.988 uitleningen tegenover 88.501 uitleningen in januari 1962. Een opvallend verschijnsel is de sterke stijging van de uitleningen in de bibliothe ken in Twente met name in Borne, Enter. Haaksbergen, Markelo, Vriezenveen, Vrooms- hoop en Westerhaar, waarbij de biliotheek van Rijssen de kroon spant met 8848 uitle ningen tegen 5702 in januari 1962. In noord oost Overijssel waren de bibliotheken in Har- denberg De Krim en Lutten uitschieters. De afd. Rijssen van de Ned. vereniging tot bescherming van dieren heeft het ge meentebestuur verzocht haar een extra sub sidie te verlenen als tegemoetkoming in de gemaakte en nog te maken kosten voor het inrichten van voederplaatsen voor de in nood verkerende dieren in deze barre winter. B en w adviseren de raad het verzoek in te willigen en een subsidie van 250 toe te kennen. Advertentie geldig tot vrijdag 22 februari diverse dessins nomaal 14.90 GROTESTRAAT RIJSSEN 16 februari Ledenvergadering E.R.K.V. café Struik 21 februari Contactavond Supportersver. „Ex celsior hotel Weitering 22 februari Ned. Ver. voor Huisvrouwen (le zing ds. v.d. Wal over „Humor in het leven" 19.45 uur) Parkgebouw 22 februari Filmavond Kynologenclub R.E.O. (8 uur) café Struik 22 februari Amateurfotografenvereniging Al- dolem (spreker D. Helffricht, Doetinchem Neutr kleuterschool 22 februari V.V. „Zanglust" (lezing van de heer Lensink over het kweken van ka naries) café de Bakker 26 februari Feestavond 40-jarig bestaan „De Macht van het kleine" Jeruël 4 en 5 maart Uitvoering Chr. gymnastiekver. V.E.K Parkgebouw 9 maart Jaarvergadering V.V. „Zanglust" café de Bakker 12 maart Ned. Ver. voor Huisvrouwen (2 stewardessen van de K.L.M vertellen over het vérre Oosten en Japan 8 uur) Park gebouw 22 maart Volksuniversiteit (spreker Jan Strij- bos) Jeruël 23 maart uitvoering leerlingen Muziekschool Rijssen Jeruël 23 april Ned Ver. voor Huisvrouwen (spre ker Inspec. Gosker uit Arnhem over Pa rapsychologie in de praktijk 8 uur Park gebouw 6 mei Amateurfotografenvereniging Aldolem (spreker Cor van Weele) Neutr. kleuter school 22 juni Zangfestival met ontspanningsavond Gem. Arb. Zangvereniging „Stem des Volks" Volkspark Opgaven voor deze rubriek kunnen ge schieden op het gemeentehuis, afdeling Al gemene Zaken, kamer 7. Zondagsdienst dierenartsen RijssenWierden. De dienst wordt zondag a.s. waargenomen door dierenarts J .P. van Nouhuys, Rijssen, tel. 2487. 9.00 uur en 10.45 uur Ds. Vos 19.00 uur Ds. van Tuyl WESTERKERK 9.30 uur Ds. van Tuyl 15 00 uur Ds Kool (H.D.) ELSEN 10.00 uur leesdienst GER. GEM NOORDERKERK 9.30, 15 00 en 19 00 uur leesdienst GER KERK BOOMKAMP 9.30 uut en 15.00 uur Ds Schenk, Enter OUD GER GEM BEVERVOORDE 9.30 uur en 19 00 uur de heer Vosman 14.30 uur leesdienst OUD GER GEM. IN NED ORANJESTRAAT 9.30 uur en 15 00 uur Ds. Van Dijk GER GEM IN NEDERLAND ESKERK 9.30 uur en 18.00 uur Ds. Aangeenbrug 14.30 uur leesdienst NED. PROT. BOND 10.45 uur Ds. M Blom. Hengelo (O.) NED HERVORMDE GEM WESTERKERK 19.30 uur Ds Van Tuvl (Bijbellezing) GER GEM NOORDERKERK 19 30 uur Ds Van Haaren OUD GER. GEM. IN NED. ORANJESTRAAT 19.30 uur Ds. Van Dijk GER. GEM. IN NED. ESKERK 19.30 uur Ds Aangeenbrug 19.30 uur Ds. C. Smits. Sliedrecht. Advertentie A. Voor verwezenlijking van plan Zuid zijn onder meer nodig de volgende percelen, ka dastraal bekend gemeente Rijssen: sectie H nr. 289, groot 382 m2, in eigendom toebeho rend aan de heer B. H. Kwintenberg, wonen de alhier, Nijverdalseweg 52. Betrokkene is genegen dit perceel aan de gemeente te verkopen tegen een prijs van 0,50 per m2. B. Sectie H. nr. 743, groot 855 m2, in eigen dom toebehorend aan de erven wed. J. Har- bers, p.a. notaris F. van Schooten te Rijs sen. Betrokkenen zijn genegen genoemd perceel aan de gemeente te verkopen tegen een prijs van 0,50 per m2. C. Een zuid-oostelijk randdeel, groot plm 90 m2 van het perceel kadastraal bekend ge meente Rijssen, sectie G. nr. 931, in eigen dom toebehorende aan de heer B. Jansen, woenende te Rijssen, Markeloseweg 21. De heer Jansen is genegen genoemd per ceelsgedeelte aan de gemeente te verkopen tegen een totaal-bedrag, groot 552,-, bere kend naar 32 m.2 a 12,- (gelegen binnen 30 meter vanuit de Markeloseweg) en 28 m2 f 6,—) gelegen in de zone 30-50 meter vanuit de Markeloseweg). D. Sectie H. nr. 288, groot 373 m2, uitge zonderd een zuid-oostelijk randdeel, groot plm. 8 m2, in eigendom toebehorend aan me vrouw G. Kreijkes-Seppenwoolde, Esstraat 118 te Rijssen. Betrokkene is genegen genoemd perceels gedeelte aan de gemeente te verkopen tegen een prijs van 1,- per m2. Voorts wenst zij een vergoeding van 38, voor het verplaat sen van afrastering. E. Een noordelijk deel, groot plm. 105 m2 en een noordelijk en oostelijk deel aaneen, groot plm. 725 m2 van respectievelijk de per celen kadastraal bekend gemeente Rijssen, sectie G. nrs. 646 en 693, in eigendom toe behorend aan de heer J. Schulenburg, wo nende alhier Arend Baanstraat 63. Betrokkene is genegen genoemde perceels gedeelten aan de gemeente te verkopen te gen een totaalbedrag van 6.215., berekend naar 3000 m2 a /ll,- (gelegen binnen 30 me ter vanuit de Arend Baanstraat) en 530 m2 a f 3,50 (gelegen binnen de 30-50 meter vanuit de Arend Baanstraat). Vooi'ts wenst hij een vergoeding van 593,50 voor het verplaatsen van oude en plaatsen De raad van Rijssen komt vandaag (vrij dag 15 feb.) om 19.30 in openbare vergadering bijeen. AGENDA: 1 Vaststelling van de notulen van de ver gadering van 18 jan. 1963. 2 Ingekomen stukken. 3 Voorstel van burgemeester en wethouders tot 10e wijziging van de begroting 1962 van het energiebedrijf (veiligheidsgas slangen). 4 Voorziening in een vacature in de com missie tot wering van schoolverzuim. 5 Vergoeding van de exploitatiekosten over 1960 van de bijzondere school voor b.l.o 6 Het verstrekken van gelijke vergoeding over 1961. 7 Toekenning van een voorschot over 1963 op de b.l.o.-marge. 8 Aanstelling van een loodgieter. 9 Zevende wijziging van de Bezoldigings verordening 1960. 10 Vaststelling van herziening V.E. van het uitbreiding. 11 Vaststelling van het bedrag per leerling voor 1963 voor de b.l.o.-school. 12 Toekenning van een voorschot op de ex ploitatie-vergoeding over 1963 voor het b.l.o.-onderwijs. 13 Vaststelling van het bedrag per leerling voor het l.o. voor 1963. 14 Aankoop van grond van D. J. Voortman 15 Aankoop van grond van B. Jansen. 16 Voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 29 jan 1963, nr 35, betreffende ver koop van een strook grond aan J. Koster 17 Aankoop van grond van de ervan H. J Wesselink. 18 Aankoop van grond van H. Flim mej G. Ligtenberg 19 Aankoop van grond van A. Bonninghorst 20 Aankoop van grond van de fa. M Jansen 21 Het garanderen van geldleningen aan te gaan door de Nederlands Hervormde Stichting voor verzorging van ouden van dagen 22 Ruiling van grond met H. van de Belt. 23 Toekenning van een extra subsidie aan de afdeling Rijssen van de Nederlandse Vereniging tot bescherming van dieren 24 61e wijziging van de gemente-begroting 1962. 25 Vaststelling van de exploitatieopzet voor plan Noord, 26 Aankoop van grond van B. H. Kwinten- berg. 27 Voorziening in een vacature in het be stuur van de gemeentelijke instelling voor Maatschappelijke Zorg. 28 Aankoop van grond van mevr. G Kreij kes-Seppenwoolde 29 Aankoop van grond van de erven wed J. Harbers 30 Aankoop van grond van J Nijkamp 31 Aankoop van grond van J Schuilenburg 32 Het nemen van zogenaamde voorberei- dingsbesluiten. 33 Het beschikbaarstellen van een krediet voor het toekennen van een koudetoeslag aan personeel in buitendienst. GEBOREN: Hendrikus zv, H van Losser en G. ten Hove; Albert zv. M Baas en J. W. Brinks, Almelo ONDERTROUWD: Jan Albert Preuter 22 jr en Jenneken Smit 20 jr OVERLEDEN: Antonie Jansen 60 jr. ev. B. Nijland; Jan Timpers 82 jr. wedn. v. J.' Schulenburg. van nieuwe afrastering, het opnemen van li gusterheg en verplaatsen van drooglijnen. F. Een zuidelijk deel, groot plm. 1070 m2, van het perceel kadastraal bekend gemeente Rijssen, sectie H nr. 1120. in eigendom toe behorend aan de heer H. van den Belt, wo nende Arend Baanstraat 36 te Rijssen. Met betrokkene hebben b en w hieromtrent de volgende overeenstemming bereikt. De heer Van den Belt staat bovengenoemd gedeelte aan de gemeente af De gemeente staat aan de heer van den Belt af een drie- hoekvormig deel, groot plm 157 m2 van het perceel, kadastraal bekend gemeente Rijssen. sectie H nr. 385. De gemeente betaalt aan de heer Van den Belt als toegift een totaal-bedrag van 4.596,50, berekend naar 828 m2 a 5,50 (gelegen in zone 30-50 meter vanuit de Arend Baanstraat) en 85 m2 a 0,50 B en w stellen voor vorenstaande ruiling van grond aan te gaan. G. Sectie G. nr. 932, groot 3004 m2 in ei gendom toebehorend aan de heer A. Bonning horst, p.a. de heer H. Rouwendal wonende alhier, Markeloseweg 15. De heer Bonninghorst is genegen genoemd perceel aan de gemeente af te staan tegen een totaalbedrag van 8.164,-, berekend naar 113 m2 a f 12,- (gelegen binnen 30 meter van uit de Markeloseweg) 975 m2 a f 6,- (gelegen in de zone 30-50 meter vanuit de Markelose weg) en 1916 m2 0,50. H. Sectie H. nrs 434 en 1119, groot respec tievelijk 123 m2 en 188 m2, in eigendom toe behorend aan de erven H. J. Wesselink, p.a Oosterhofweg 4, alhier. Betrokkenen zijn genegen genoemde perce len aan de gemeente te verkopen tegen een prijs van 4,- per m2, voor wat het perceel H nr. 434 betreft en het andere perceel voor 3,- per m2. Beide percelen zijn gelegen binnen een af stand van 30 meter vanuit de Arend Baan straat. Met de gevraagde prijzen per m2 kunnen b en w zich verenigingen I. Sectie G nr. 436, groot 1655 m2, in eigen dom toebehorende aan de heer H. Flim en mejuffrouw G. Ligtenberg, ieder voor de helft, i'-«. Beatrixstraat 6 te Rijssen. Betrokkenen zijn genegen het onderhavige perceel aan de gemeente af te staan tegen een prijs van 0,50 per m2. J. Sectie H. nr. 264, groot 1575 m2 in eigen dom toebehorend aan de heer D. J. Voort man, wonende te Rijssen, Baankamp 20 De heer Voortman is genegen genoemd perceel aan de gemeente te verkopen tegen een prijs van f 0,50 per m2. Voorts wenst hij een vergoeding, groot 612,50 voor het verwijderen van een kap- berg en gewassen, welke op het onderhavige perceel staan. Met de prijs, alsmede met de vergoeding kunnen b en w zich verenigen. K Zuid-oostelijk randdeel, groot plm. 116 m2 van het perceel kadastraal bekend ge meente Rijssen, sectie G. nr. 930, in eigendom toebehorend aan de firma M. Jansen waar van de vennoten zijn de heren J. en B. Jansen, Met het oog op de strenge winter hebben wij ons beraden over het toekennen van een koudetoeslag aan het gemeentepersoneel in de buitendienst, aldus b en w van Rijssen in een nota aan de raad. Een dergelijke toeslag moet worden ge zien als een gratificatie voor het verrichten van abnormale werkzaamheden onder zeer moeitelij ke omstandigheden. B en w stellen de raad voor een krediet be schikbaar te stellen van 3500 zodat aan het betrokken personeel een gratificatie kan worden toegekend van netto 50 (loonbe lasting, premie AOW en andere sociale las ten ten laste van de gemeente). wonende respectievelijk Van den Broekestraat 4 en Markeloseweg 21 te Rijssen. Betrokkenen zijn genegen genoemd perceels gedeelte aan de gemeente af te staan tegen een totaal-bedrag van 344,-, berekend naar 52 m2 a 6,- (gelegen in zone 30-50 meter vanuit Markeloseweg' en 64 m? a 0,50 L. Sectie G. nr 694. groot 365 m2, in eigen dom toebehorend aan de heei J Nijkamp wonende alhier, Arend Baanstraat 65 De heet Nijkamp is genegen genoemd perceel aan de gemeente te verkopen tegen een prijs van 5,50 per m2 (gelegen tussen 30-50 meter vanuit de Arend Baanstraat) Voorts wenst hij een vergoeding van 43,50 voor het verplaatsen van een ligusterheg en drooglijnpalen. B en w stellen de raad voor bovengenoemde percelen aan te kopen. In café Jan Kuper werd ten overstaan van notaris Van Schooten, ingezet een woonhuis en een aantal percelen grond en weilanden. Voor de fam. Harbers v.d Maat werd inge zet een woonhuis aan de Noachstraat voor 13.000, een bouwterrein aan de Eschstraat naast no. 113 groot 3 a. 82 voor 4000,-, een bouwterrein aan de Eschstraat naast no 119 groot 3 a 81 voor 3.900,-, een perceel grond aan de Molenstraat tussen de huisnummers 8 en 12 groot 4 are voor f 2.800,- een perceel bouwland aan de Holterweg groot 24 a. 30 voor f 1100,- een weiland aan de Telgendijk groot 50 are voor 3200,- een weiland in het Noorderbos bij de Ligtenbergerdijk groot 35 are 34 voor f 1100,- een perceel grond aan de Overtoom groot 11 are 40 voor 150,-. Voor de familie Wolterink werd ingezet een perceel grond aan de Turfweg groot 25 are 60 voor 1200,- Met trots gebaar wierp hij een flink bedrag In de kollektezak, zo, dat 't een ieder zag, Hij voelde hoe de mensen naar hem keken, Gewis, zij zouden over hem gaan spreken. Zijn ruime gift was vast geen mens ontgaan, 't Zou hem geen schade doen, hij voelde zich voldaan, Door deze daad zou hij in aanzien stijgen, Een goede naam bij vele mensen krijgen. Een weduwvrouw, reeds jaren lang alleen, Met slechts een klein pensioen, keek aarz'lend om zich heen, Zij kreeg maar net genoeg om van te leven. Het speet haar echt dat zij niet meer kon ge ven. Reeds weken lang had zij met zorg gespaard, Met heel veel moeite 'n klein bedrag ver gaard, O nee, geen mens behoefde het te weten. Dat zij hiervoor vaak minder had gegeten. Gaf niet de arme weduwvrouw veel meer, Dan deze rijke man, die enkel dacht aan eer, Zou niet haar Offer heel wat groter wezen, Dan d'aalmoes van de man, zo graag gepre zen. J. ROZENDOM RIJSSEN.

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1963 | | pagina 1