Mr. HILTERMAN SPREEKT VOOR VOLKSUNIVERSITEIT Dames Speeltuinvereniging ..Margriet" streeft naar een roischaatsbaan MeulenbsSt WEEKRECLAÜE REGENJAS RECLAMEPRIJS 52. AANGEHOUDEN BENOEMD WINTERTOESLAG ONDERSTEUNDEN POLMANSDIEK Zondagsdienst dierenartsen Rijssen-Wierden CHANGEANT in bruin en blauw voor vader en zoon Ger. Gemeente „Noorder- kerk gaat 2e kerk bouwen NUTSSPAARBANK BURGERLIJKE STAND AFSCHEID BH TER HORST Co. Jaarvergadering Vereniging van Huisvrouwen Veiligheidsgasslangen goedkoper Vuur de dichte duure B. en W. willen loodgieter in dienst van de gemeen Ie AGENDA PREDIKBEURTEN Zondag 10 februari Woensdag 13 februari Vrijdag 8 februari 1963 41e Jaargang No. 6 voor post-abonnees ƒ1.65 per "kwartaalPW kv'artaH' Enterstraat 10 - Rijssen Telefoon 2303 (05480) Inzending van advertenties tot uiterlijk donderdagmorgen 12 uur Administratie en Redactie: Advertenties 12 cent per mm - Bij contract korting Administratie en Redactie hcenderi H A M E A-GE L E S [r^bTlEEI BENOEMD m 1 NEDERLANDS HERVORMDE GEMEENTE .GROTE KERK" VOOR De volksuniversiteit Rijssen organiseert a.s. woensdag een belangrijke bijeenkomst. De bekende radio en televisiespreker de heer mr. G. B. J. Hiltermann zal nl. in gebouw Jeruël een rede houden over het onderwerp „Wij bouwen een nieuw Europa" De heer Hiltermann, die zich vooral de laatste jaren een grote bekendheid heeft ver worven, wordt beschouwd als een man, die voortreffelijk inzicht heeft, in de nationale zowel als internationale politiek. Heet van de naald kan hij a l'improviste zijn oordeel geven over actuele gebeurtenis sen en hij geeft vaak op indrukwekkende wijze zijn visie over eventuele gevolgen van besprekingen c.q. maatregelen. Onlangs lazen wij, dat de heer Hiltermann kan worden beschouwd als de meest beluis terde politieke commentator. Daarom verheugt het bestuur van de Volks universiteit Rijssen zich zeer, dat het er in is geslaagd de heer Hiltermann, de hoofd redacteur van de Haagse Post naar Rijssen te laten komen. Zonder twijfel zal de be langstelling zowel van leden als van niet- leden groot zijn en men verwacht zelfs dat er een aantal personen wegens plaatsgebrek in gebouw Jeruel teleurgesteld zal moeten worden. De heer Gustavo Bernardo José Hilter mann werd op 1 mei 1914 geboren in de hoofdstad van Argentinië Buenos Aires Na aanvankelijk in Amsterdam economie te hebben gestudeerd legde hij later het examen indologie af en verwierf nog later in Utrecht de graad van meester in de rechten. Hij wijdde zich voornamelijk aan de pu bliciteit voora lop het terrein van de in ternationale politiek. Tijdens oriënteringsreizen bezocht de heer Hiltermann praktisch de gehele wereld. Tot 1952 was hij hoofdredacteur van E1-. seviers Weekblad, waarna hij hoofdredac teur werd van de Haagse Post. In boekvorm verschenen van zijn hand Avontuur in Sovjet Rusland, Land om Land en de Toestand in de Wereld. Door de rijk. politie alhier zijn dezer dagen cie Rijssenaren J. Z. en H. Z. aangehouden wegens vermoedelijke diefstal van benzine uit een op de openbare weg geparkeerd mo torrijtuig. Het onderzoek is nog gaande. De heer H. Stam te Rijssen is benoemd tot tekenaar bij de gemeente-waterleiding te Amsterdam. De drie P.v.d.A.-raadsleden de heren J. H. Pluimers, M. Krei.ik's en H. W. Jansen, hebben zich met het volgende schrijven ge wend tot het college van b. en w. van Rijssen. GEACHT COLLEGE Zoals Uw college bekend is, werd door mi nister Klompé en staatssecretaris Roolvink op desbetreffende vragen door enkele Twee de-Kamerleden, geani woord, dat zij geen aanleiding vonden om van Rijkswege bijzon dere maatregelen te treffen voor een tijde lijke aanvullende toelage aan degenen welke zijn aangewezen op imaatschappelijke onder steuning. De bewindslieden meenden dat het tot de taak van de Gemeentebesturen behoort om eventuele hulp te verstrekken. In verband hiermee mogen wij U vragen of U reeds stappen in deze richting hebt ondernomen, zo niet, dan dringen wij er ten zeerste op aan, dat aan degenen welke hier voor in aanmerking komen, zo spoedig moge lijk een aanvullende uitkering wordt ver strekt. Advertentie iiiiaHTTTll I n n m ir n r ruw of schraal Het sprekwoat zeg Als iemand verre rei den doet, .can hij wat verhalen. Mer ie hoowt neet ver vot ai in Riessen op 't scheërn komt of ie stoat oop 'n Scheeld dan goat de verhaaln oawer 'n gemeenteroad en no de leste tied oawer dee groond vuur hoes- plaasen doar an Enterweg (Polmansdiek). Det ha de P.v.d.A. nog wa goat bekekn, mer dee aanden hebt der leelk biej loatn zitn. Doar zeent der wat dee zengt dee skupt mekoa n bal too, mer dat kan neet want dee van oonze petieje dee voetbalt neet, det zint goald eelke leu. Ik har ook noa een roem geweetn, mer ik heb 'n skilderiejken ekog en doar steet ook 'n sprekwoat op. Eerlijk duurt het langst. Dee zesse van oons dee mo'n ook neug zo'n sprekwoat an boozem hem 'n hang en dee aanden ook wa. Want ik wee vaste asse dee groond oop gemeentewerkn han an ebeune, dan han der meer leu van keun profeteen. En as dan Wilm de'r nog een sprekwoat biej har ehad. Geld maakt niet gelukkig. Dan week vaste det T aans was egoane. Mer het is gebuud 't Is jammer en loawe der mer neet langer, oawer klieën. Boetn Riessen lachet ze der umme, ze zengt: oetverkoap van hoesplaasen. Dus leu 'n moond dichte. En dan kank 'n road nog wa zengn, doot neet aalt met ge- sleutne duurn, net of 't gin lech kan lië. Want as de geste noa de vegadege 'n ste- wig boltjen op hebt dan zeent ze wa zo luudrugteg det de leu op de straote kunt heun, wat in 't geheim besleutn is, no'n 't beste, Dieks In haar clubgebouw aan de Lentfertsweg hield de speeltuinvereniging Margriet een goed geslaagde jaarvergadering. Uit het jaarverslag van de secretaris de heer H. Boon bleek, dat in het afgelopen jaar het nieuwe clubgebouw op 6 maart door locoburgemeester Scholman officieel was .ge opend op 6 oktober was door de kinderen het gebouw met enkele festiviteiten in gebruik genomen. Diverse verenigingen maken mo menteel gebruik van dit gebouw n.l. het Jon genskoor van het Rijssens Mannenkoor, de Stem des Volks, de vereniging „Het Club huiswerk", de onlang opgerichte Judoclub, die reeds 6 groepen telt (plm. 70 leden) en j de zondagsschool van de hervromde kerk. De bierglazenactie werd een succes, er ziin 1400 glazen verkocht. Voorts is een be- I gh-. gemaakt met uitbreiding van bet ge bouw i.v.b. met verhuur aan verenigingen. Uit het financieel verslag van de penning meester de heer R. Smelt bleek, dat er een batig saldo van 76- was. Bij de bestuursverkiezing stelden zich me vrouw Ligtenberg en de heer F. Hesselman niet herkiesbaar: hiervoor werden gekozen de heren H. Ehrenhard en H. Nijkamp. He- kozen werden de heren H. Boon, H. Hanstede en H. Schulte. Wegens drukke werkzaamheden stelde de heer H. Boon zich niet weer als secretaris beschikbaar. Gekozen werd de heer G. J. Fokker. De dienst wordt zondag a.s. waargenomen dor J. Siebelink, Wierden, tel. 05496-298. Advertentie GELDING TAL VRIJDAG 15 FEBRUARI. Winkelwaarde 67.50 VOORDELIG SLAAGT U bij In een ledenvergadering van de Gerefor meerde Gemeente (Noorderkerk) is de nood zaak besproken tot de bouw van een 2e kerk. Deze maatregel is noodzakelijk in verband met het nijpend tekort aan zitplaatsen. Het tekort bedraagt naar schatting 600 plaatsen. Door de jaarlijkse aanwas van het aantal kerkgangers (100 per jaar) valt aan de bouw van een 2e kerk niet te ontkomen. Een principebesluit hiertoe werd genomen. Getracht zal worden de kerk te doen bou wen in plan Zuid, waar ook een 3e nieuwe' school van de vereniging tot het verstrek ken van onderwijs op gereformeerde grond slag zal worden gebouwd. De plannen hiertoe zijn in een vergevor- der stadium. Het wachten is op rijks goedkeuring. Gedurende de maand januari werd bij de Nutsspaarbank Rijssen „een bedrag ingelegd van 304.674,06 en terugbetaald 156.572,07 In deze maand werden 105 nieuwe spaarre keningen geopend. GEBOREN: Jan, z.v. J. Ligtenberg en H. Koedijk, Haarstraat 68 a, 29 jan. Jan, z.v. G. J. Kwintenberg en E. Jansen, Marijke- straat 9, 1 febr. Arenda Jan, z.v. J. W. Jansen en J. van Dam, Piet Heinstraat 8 1 febr. Onder trouwd: Petrus Lambertus Kleij- nen 30 jaar Maastricht Populierenweg 108 en Cornelia Francisca Huiskes 27 jaar, Rijssen, Stationsdwarsweg 56a, 4 feb. Getrouwd: Arend Jan Nieuwenhuis 22 jaar en Janna Smit 19 jaar, Rijssen Holtentorens- weg 30, 31 jan. Jan Wieringa, 21 jaar en Hanna Aleida Dom- merholt, 20 jaar, Rijssen, Vennekesgaarden 35, 1 februari. Harmannus Wilhelmus Wijsbeek, Hengelo (0) Klimopstraat 4 en Gerharda Aleida Velner, Rijssen, Rozengaarde 8. 4 febr. OVERLEDEN: Berendina Klein Nagelvoort 83 jaar, echtgenote van Berend Jan Paal man, Middeldijk 3, 30 jan. Aleida Clara Render, 72 jaar, echtgenote van Joannes Joseph Janssen, Wierdense- j straat 52, 31 januari. De voorzitter de heer Dannenberg deelde mede, dat er nieuwe toestellen voor de speel tuin zullen worden aangeschaft. Voor het sj eeltuinzaalt.jes zal ook enig nieuw speel materiaal komen. De üamclubavonden nemen nu ook een aanvang. Het bestuur heeft aldus de heer Dannenberg plannen voor uitbrei ding van de speeltuin met als doel het aan leggen van een roischaatsbaan. s Winters kan deze baan dan dienstdoen als ijsbaan voor de jeugd. Allen die hebben meegewerkt aan de tot standkoming van het clubgebouw zullen wor den uitgenodigd voo een feestavond. Zij die hieraan meer dar 100 uren hebben ge werkt ontvangen een gereedschapvergoeding. Een probleem, waaimee de vereniging al tijd nog sukkelt is ;t aanstellen van een oppasser. Door de directie van ter Horst en Co werd afscheid genomen van de heer G. J. Jansen die niet minder dan 52 jaar in dienst van deze onderneming is geweest, laatstelijk als nachtwaker. De heer A. H. ter Horst bracht de heer Jansen dank voor de wijze, waarop hij de belangen van ter Horst en Co zulk een lan ge reeks van jaren had gediend en bood de scheidende werknemer een fraai wand bord aan. De Ned. Ver. van Huisvrouwen afd. Rijs sen hield in hotel Gijsbers haar jaarver gadering onder leiding van de presidente van de afd. Mevr. Thomassen- v.d. Wildt. Na een welkomstwoord van mevr. Thomas sen werd het jaarverslag uitgebracht door de secretaresse mevr. Duindam- van Keu len. Uit het verslag bleek, dat de afd. het af gelopen jaar een grote activiteit heeft ont plooid, gememoreerd werden de diverse lezingen ,de georganiseerde cursussen, de gemaakte uitstapjes, de gehouden demon straties enz. De penningmeesteresse mevr. Jansen-Stam kon in haar financieel verslag melding maken van een batig saldo. Door vertrek naar elders van mevr. Van Doorn en door het aftreden van mevr. Jansen-Stam moest worden voorzien in 2 vacatures in 't bestuur. Gekosen werden mevr. van Rijn-IJzerman en mevr. Barnaart-Lapra. Door mevr. Thomassen werd een hartelijke toespraak gehouden tot mevr. Jansen-Stam die niet minder dar 10 jaar bestuurslid van de afd. Rijssen is geweest. Mevr, Thomassen dankte het scheidende bestuurslid voor de wijze waarop zij 10 jaar lang het belang van de afd. heeft gediend en bood haar namens het bestuur een af- scheidsattentie aan. Er werd een bespreking gehouden over te houden excursies. Waarna tot slot enkele alleraardigste filmpjes werden vertoond. In de begroting 1962 van het gemeente lijk energiebedrijf was een bedrag geraamd van 56.000 voor kosten van aankoop en het monteren van veiligheidsgasslangen. In verband met toepassing van een ander type veiligheidssiang en door belangrijke prijsreducties kunnen de kosten van aankoop en montage aanmerkelijk lager worden ge steld. De kosten worden nl. geraamd op 35.150. B. en w stellen de raad voor een be grotingswijziging ten aanzien hiervan goed te keuren. Ziezoo Getjan, wiej zeent dr wier, Non rap oonder de dekn, Ik zear 't wal, van Meriej noar hier Doar muj 'n half uur op rekng. Joa Jannoa, 'n half uur hew' elop, Det har ik neet edach, Doot gaauw de duure lüs, wiej kuent 't Wal wier of llg'ng vannach. Getjan woer zol ik 'n slüttel hemm Den he'k vaste vegetn, Wat zeg iej, heb iej 'n slüttel neet, Hej ooit zoo zoolt egetn. Weendt oe non mear neet op Getjan, Det helpt oe jums gin zier, Springt gaauw op 'n brommer en iej zeent Met 'n good keteer hier wier. Getjan, de gooëgaejd zelf, den deer Wat Hannoa har ezeg, Kreeg 'n brommer oet de skuure en Ree zoonder teengsprekng weg. Al binn 't keteer was hee dr wier, Det's gaauw zear Jannoa bliej, Mear zoonder slüttel zear Getjan, Den was neet biej Meriej. Det mut Getjan, hej good ekekn, Getjan dach, loa'k mear zwieng, Miskien da'k 'n raemken lüs kan doon, 'k Zal eawn de ledder krieng. Hee har geluk, hee klum noar binn, Maakng rap de duure lüs, Allo Jannoa, de kleare oet Dan kroepe wiej in 't nüs. Mear Jannoa sputtern nog wat noa, Hee mut doar wean Getjan, Non, dan muj moarnvroo zelf goan kiekng. Maakt non mear 'n betje an. Jannoa goojn 'n maantal ouwer 'n stool, Doar roln wat op de groond, 't was 'n slüttel; Jannoa vül doar wat, Jannoa zear niks, hüel 'n moond. J. Rozendom, Rijssen Het voorstel van het college van B en W aan de raad betreffende het aanstellen van een loodgieter kon in november 1962 niet de goedkeuring van de raad verkrijgen. Thans ligt voor de raadsleden een rapport ter inzage, waarin door de dienst van ge meentewerken een overzicht is gegeven van te verrichten loodgieterswerkzaamheden enz. Dit rapport aldus B en W tot de raad heeft onze mening versterkt, dat aanstelling van een loodgieter zeer gewenst is, zodat B en W de raad nogmaals adviseert het benodigde krediet beschikbaar te stellen. De heer G. J. Rozendom ambtenaar ter secretarie en controleur le klasse bij de gemeente Rijssen werd benoemd tot adjunct commies A. Qiiliiiiiliiiiiii: In de Zweedse papierstad Boras heeft een grote textielindustrte een uit Amerika overgewaaide nieuwigheid, een papieren turk geïntroduceerd De foto toont grote beroepsmatige belangstelling voor de zoom van de papieren mk van man nequin Margaretha Offhander. De bedoeling is pirken te gaan maken, die zelfs nog eenmaal kunnen worden gewassen voordat ze worden weggegooid Men denkt m bet houtrijke Zweden de papieren mk voor bijzonder Lage prijs te kunnen leveren. 13 februari Verg. C.H.J.G.-Arjos Wilhelmi- naschool 13 februari Volksuniversiteit (spreker mr. G. B. J. Hilterman) Jeruël 16 februari Ledenvergadering E.R.K.V. Café Struik 21 februari Contactavond Supportersvereni ging „Excelsior" hotel Weitering i 22 februari Ned. Ver. voor Hulsvrouwen (le zing dr. v.d. Wal over „Humor in het leven" 19.45 uur) Parkgebouw 22 februari Filmavond Kynologenclub RI.O. (8 uur) Café Struik 22 februari Amateurfotografenver. Aldolem spreker D. Helfferich, Doetinchem Neutr. kleuterschool 4 en 5 maart uitvoering gymnastiekver, V.E.K. ParkgeHouw 22 maart Volksuniversiteit (spreker Jan Strij- bos) Jeruël 23 mrt. Uitvoering leerlingen muziekschool Rijssen Jeruël 6 mei Amateurfotografenvereniging Aldo lem (spreker Cor van Weele) Neutr. kleu terschool 22 juni Zangfestival met ontspanningsavond Gem. Arb. Zangvereniging „Stem des Volks" Volkspark. Opgaven voor deze rubriek kunnen geschie den op het gemeentehuis, afdeling Algeme ne Zaken, kamer 7. 9 00 uur Ds Van Tuyl 10.45 uur Ds Kool 19 00 uur Ds Vos .WESTERKERK" 9.30 uur Ds Vos 15 00 uur Ds Van Tuyl „NOTTER" Geen dienst OER GEM NOORDERKERK 930 uur en 19 00 uur Ds Van Haaren 15.00 uur leesdienst GER KERK BOOMKAMP 9.30 uur en 15.00 uur Ds Brinkman OUD GER. GEM. BEVERVOORDE 9.30 uur en 19 00 uur de heer Vosman 14.30 uur leesdienst OUD GER. GEM. IN NED. ORANJESTRAAT 9.30 uur en 15.00 uur Ds Van Dijk GER. GEM. IN NED ESKERK 9 30 uur en 18 00 uur Ds Aangeenbrug 14.30 uur leesdienst NED HERV. GEMEENTE WESTERKERK 19 30 uur Ds Van Tuyl (Bijbellezing) GER. GEM. NOORDERKERK 19 30 uur de heer Mouw. (Theol. stud.) OUD GER GEM BEVERVOORDE 19.30 uur de heer Vosman OUD GER. GEM IN NED. ORANJESTRAAT 19 30 uur Ds Van Dijk GER. GEM IN NED ESKERK 19.30 uur Ds Aangeenbrug s t'

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1963 | | pagina 1