Raad Rijssen Grondtransacties in discussie IS Gouden jubileum m Onze kroonprinses 25 jaar A H Burgerlijke stand Avicultura's slotshow «3 'ii Oolderwets weenter AGENDA Zondagsdienst dierenartsen Rijssen-Wierden K lMl Interessante lezing Oudheidkamer „Riessen" PREDIKBEURTEN Kade bontjas f 99.BC Dames wintermantel f 19.75 ^'TT'TTl Vrijdag 25 januari 1963 41e jaargang No. 4 De abonnementsprijs voor dit blad bedraagt ƒ1.50 per kwartaal Enterstraat 10 - Rijssen - Telefoon 2303 (05480) Inzending van advertenties tot uiterlijk donderdagmorgen 12 uur voor post-abonnees 1.65 per kwartaal Administratie en RedactieAdvertenties 12 cent per mm Bij contract korting Verbouwing Banisschool Bouwterrein Enterweg (Polmansdijk) Bouwterrein Dannenberg IÉ .A - 3, ■IÜI Zondag 27 januari Woensdag 30 januari Vrijdagavond kwam de Rijssense raad in openbare zitting bijeen. De heer Smcyers was met kennisgeving afwezig. De meeste discussies betroffen deze avond grondtransacties. Vooral de verkopen van bouwterrein aan de heer G. J. Haase, waartegen het nieuwe raadslid de heer H. W. Janssen ageerde bracht de tongen nogal in beweging. Het verlenen van subsidie, waarom de V.V.V. verzocht had, werd zonder discussie aange nomen. Het raadslid Haase vond, dat de afreke ningen vergoeding Vakonderwijs aan de late kant kwamen. De voorzitter zegde toe dit zo veel mogelijk te bespoedigen. Reeds nam de Raad het besluit voor '62 en '63 deze voor schotten direct te verschaffen. Het verlenen van medewei king bij de ver bouwing van de Banisschool waarom dit schoolbestuur had verzocht (gezien de on houdbare situatie aan deze school) vond enerzijds wel de goedkeuring van de Raad. De heer Haase vroeg zich echter af, of dit de komende bouw van een nieuwe school niet zou verhinderen, althans ernstig vertra gen. De voorzitter deelde mede dat er goede gronden aanwezig zijn waarop een spoedige vergunning voor de bouw van een nieuwe school tegemoet kan worden gezien. Wethouder Scholman merkte op dat het belemmerend kan werken. Even als de heer Hodes, die opmerkte, dat de bouw broodnodig was gaf de Raad haar fiat, evenals zij dit had gedaan op het verzoek van het bestuur der Julianaschool. Het voorstel van het College: verkoop van bouwterrein aan de Enterweg (Polmansdijk) aan G. J. Haase voor de prijs van 2,48 per GEBOREN: Johanna Jacoba Maria d.v. W. H. Hospers en A.M. G. Jannink, Ligtenbergerdijk 33, 15 jan; Aleida d.v. G. de Wilde en J. Getkate, Bleek- straat 20, 14 jan; Berendina, d.v. B. J. Hazelhorst en J. M. Voogd, Nijverdalsestraat 43, 16 jan; Gerrit Dinand, z.v. G. ten Wolthuis en H. Nijkamp, Holterstraatweg 174, 21 jan; Geertruida, d.v. K. Baan en J. G. Averesch, Enterstraat 146, 21 jan. ONDERTROUWD: Harmannus Wilhelmus Wijsbeek Hengelo (O) Klimopstraat 4 en Gerharda Aleida Velnaar, Rijssen, Rozengaarde 8, 15 jan; Arend Jan Nieuwenhuis, 22 jaar, Rijssen Hol terstraatweg 60 en Janna Smit 19 jaar Rijs sen Holtentorensweg 30, 17 jan; Jan Wieringa, 21 jaar, Rijssen Vennekes- gaarden 35 en Hanna Aleida Dommerholt, 20 jaar, Rijssen Esstraat 78 18 jan. GETROUWD: Mannes Rozendom, 48 jaar en Lina Wolthuis, 33 jaar, Rijssen Karei Doormanstraat 43, 17 jan; OVERLEDEN: Albert Kwintenberg, 80 jaar, weduwnaar van W. Bolink, Keizersdijk 2, 14 jan; Dieka Fok- kert 89 jaar, weduwe van J. W. Schippers, Willem de Zwijgerstraat 25, 14 jan; Wilhelmus Hendrikus Kienhuis, 81 jaar, we duwnaar van F. M. Mensink, Enterstraat 32, 18 jan; Bernardus Jannink 72 ongehuwd, Rozengaar de 3, 20 jan; Hendrika Wesseldijk, 9 mnd, d.v. J. W. Wes- seldijk en J. H. Nijland, Ligtenbergerweg 10, 11 jan te Almelo. ■■Ü44i444iii444r"44i:i444i44ii44ii4iii44ii444iiii4i4iii44iij:i4iiiii4i- te m2 vond niet de instemming van de P.v.d.A. fractie. De heer Jansen vond de prijs aan de lage kant, vooral aangezien het hier een bouwterrein betrof voor de bouw van een bungalow. Bovendien ontbreekt het advies van gemeentewerken en is de grond niet j aan meerdere particulieren aangeboden. De heer H. Pluimers had aanmerking op de situatietekening. Wethouder Goosen merk te op, dat de prijs niet ongewoon laag was. De eigenaar zal zelf voor de nodige voor zieningen moeten zorgen o.a. ophogen grond, riolering en afstaan voor prov. weg. De gemeente is blij deze grond te kunnen kopen, die zij indertijd niet onvrijwillig van de vroegere eigenaar heeft overgenomen. De heer Jansen bleef bij zijn standpunt. Hij rekende de Raad voor dat de grond nu voor 9 per m2 werd verkocht. De overige Raadsleden waren het echter met het college eens. De voorzitter merkte op, dat we dit terrein niet kunnen vergelij ken met normaal „bouwterrein". De heer Ho- des vond evenals de heer Ter Avest de prijs behoorlijk. De heer Haase deelde naar aanlei ding van opmerkingen van het P.v.d.A.-lid mede, dat hij de normale weg heeft bewan deld. Ik heb de aanvraag schriftelijk inge diend en niet met insiders hierover gespro ken. Met de stemmen van de heren Jansen, Pluimers en Kreykes tegen werd het voorstel van het college aangenomen. De verkoop van bouwterrein aan de heer A. F. Pierik vond (nog) geen doorgang. Men besloot na enige discussie dit punt nog aan te houden in afwachting van goedkeu ring van G.S. wat betreft de grondprijzen. De heer Pluimers vond de voorgestelde verkoopprijs van 6 te hoog. Ik meen, dat door de raad 3,- per m2 is vastgesteld. Van wijziging van deze prijs heb ik nooit gehoord. Wethouder J. Scholman merkte op, dat G.S. die prijs te laag vond. Deze dagen kunnen richtlijnen hieromtrent tegemoet worden gezien. De heer Haase meende, dat de gemeente het te verkopen terrein aan de Dannenberg zelf nodig had. Veel stenen liggen langs de weg, deze kun nen hier opgeslagen worden. Hij vreesde hier een parkeerprobleem in de toekomst. De voorzitter achtte uitbreiding van de Ge- meentewerf niet nodig. Wethouder Scholman merkte op, dat de firma Pierik vraagt om verwezenlijking van het uitbreidingsplan. Er is hier een kant geprojecteerd, anders zullen wij het uitbreidingsplan moeten wij zigen. De heer Hodes zag de bouw van een fraai kantoor als een prachtige opruiming van de situatie daar ter plaatse. Na afloop van de openbare vergadering ging de raad over in geheime zitting. NOTTER In de Houtrusthallen in Den Haag waar de Kon. Ned. Vereen: „Avicultura" de slot show van het seizoen had georganiseerd van pluimvee en konijnen, behaalde de com binatie ter Harmsel - Pijffers met hun in zending pluimvee weer talrijke prachtige prijzen en predikaten. Met Maleier hen oud 1 ZZG en 2 ere prij zen, met zwarte Minorca krielen haan jong 1 ZG en 5 ereprijzen, idem haan jong, 2 ZG idem haan jong G.G. idem haan jong G, idem hen jong 2 GG, idem hen jong G.G. idem hen jong G idem hen jong G idem trio jong 1 ZG en met Modena Schietti blauw duif oud 1 ZG idem duif jong 2 ZGG. Door dit resultaat met hun Minorca krie len, werd de comb, voor de derde maal winnaar van de „Gijsels" kampioen bokaal voor de mooiste collectie Minorca krielen. 4 4 4 4 4 4 4 4 4 41 41 41 4 4! 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 !- °n 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 DONDERDAG 31 JANUARI A.S. HOOPT H.K.H. PRINSES BEATRIX HAAR VIJF-EN-TWINTIGSTE VERJAARDAG TE VIEREN (Foto: Max Koot) K« H* K« K* K* H* K« H* K« K« K« K* K« H* K« H* K« K* K* K« H* K« K« K« H* H* H* H* K« K* K« H* K* K« H* H* H* H* H* K* H> K* K« K* H* K* K« H* i_j. rf H* H* H* H* K* K« H* H* K« H> H* H* K* K« H* H* H* H* K« H* H* H* K« H* u* H* K* H* K* H* H+ K« H* tf* H* H* K« H* K* H* H* K* K* H* K* K* K« K* K* H* H* H* H* K« Ks 'k Heb kotns eskreewn det strenge hearn Hoast aajt heel kot regeart, Mear det het ook wal aanders kan, Det hew' non wal eleard. Doar is dit keer wal wat van an, 't Is alle daage koold, Het is toch earlke neet te hopn Daw' 't zoo nog lange hooit. Zwatjan den steet non 'n heeln dag rood, Wat kost det stokken 'n geeld, Um 'n haverklap dan mut al wier 'n Poar murre worn besteéld. En wat muj toozeen det oe neet De heele zaak bevrus, Want met dee vos heb iej het nog Neet één twee dree wier lus. Vegaaderge wodt of elast, Vekeer wodt stop ezat, Zon weenter hew' de leste joarn Toch ech neet mear ehad. En zoo te huern dan zeent 't de leu Wal zat zoo toovedan, As ze 't vuur 't zeg'n harn kum der rap, Heel rap een eane an. ik zelf heb van dit weenterwear Toch earlke neet vul skaa, Nee, 't koole wear det brag miej juus Wat geeld wier in de laa. 'k Heb twee keer ouwer 't weenterwear Kunn skriewn in 't Riessens blad, Dus aj het zoo bekiekt heb ik Doar vuurdeel biej ehad. J. Rozendom, Rijssen. Deze week herdacht de heer H. Timmer man, Morsweg 1 Wierden zijn gouden ju bileum bij N.V. ter Horst Co. De ju bilaris werd op het directiekantoor ontvan gen en werd woorden van dank togespro- ken door de heer A. H. ter Horst. Namens de directie werd een gouden horloge aan geboden en het ere-insigne 50 jaar trouwe dienst. De dienst wordt zondag a.s. waargeno men door dierenarts J. Siebelink, Wierden, tel. 05496-298. •«iV.Vi i*. ,^-3. L. rty Deze week werd bet ijs op de Lek bij Cn- lemborg opengesteld voor licht autover keer. Op het ogenblik kan men met perso nen- nj bestelauto's m iet versteken - althans bij daglicht. De eerste oversteker werd door onze foto graaf op de plaat ■lastgelegd. In de loop van dit jaar zal dr. Hijszeler in de buurt van de Friezenberg opgravingen ver richten. Dit deelde hij dinsdagavond mede tijdens de zeer interessane causerie, die hij voor de leden van de Oudheidkamer „Ries- sen" in hotel Weitering iield. Aan de hand van zeer fraaie dia's vertel de hij over de opgravingen, die door hem nabij Mander de laatste 17 jaren zijn gedaan. Onder meer bleek, dat Hunebedden gevon den zijn op de hellingen van heuvels op het keileem. Ten noorden van de grens Rijssen-Mar- kelo worden geen oudheidkundige vondsten gedaan, deze grond is onvruchtbaar (Alleen bij Haarle nog wel) gezien dit feit heeft Dr. Hijszeler er voor geijverd de bekende E8 weg noordelijker gelegen te krijgen. Hoewel dit streven veel kwaad bloed heeft gezet, is deze nieuwe verkeersader toch verlegd. Spr. deelde mede, dat hunebedden mo menteel nog op het eiland Soemba in Indo nesië worden gemaakt (in miniatuurvorm). Interessant bleken de z.g. paalgraven met dodenhuisjes erop. In het mondgebied van de Elbe in Duitsland worden nog dergelijke dodenhuisjes aangetroffen. Vroeger werden deze huisjes (4 bij 5 m) later om onbekende reden verbrand. Belangwekkende reconstruc ties van dergelijke huisjes liet deze oudheid kundige zien. Ook diverse vormen van graf heuvels (sleutelgat bij Tubbergen, hoefijzer- vorm) bleken zeer interessant. Daarnaast ook de gezichtsurnen, die meer in Duitsland en elders in de wereld (China) worden aan getroffen. Alleen bij Losser is een dergelijke urn in ons land gevonden. In de pauze kregen de aanwezigen o.a. barnsteenkralen, hamer en andere oudheid kundige voorwerpen te zien. Het was de heer Ter Harmsel, die zich de tolk van alle aanwezigen maakte door de heer Hijszeler hartelijk dank te zeggen voor zijn interessante en leerzame lezing. 26 januari Jaarvergadering Eerste Rijssen se Kanariver. 28 januari Amateurfotografenvereniging Aldolem (bondsfotocollectie) Neutrale Kleu terschool. 29 januari Oprichtingsvergadering Oranje vereniging hotel Weitering. 29 januari Ledenvergadering Rijssens Man nenkoor Parkgebouw. Vergadering Ned. Chr. Beambtenbond op dinsdag 29 jan. om half acht in Jeruëi. 1 februari Ledenvergadering Speeltuinver, „Margriet" Clubgebouw Lentfertsweg. 5 februari Jaarvergadering Ned. Ver. voor- Huisvrouwen hotel Gijsbers. 13 februari Volksuniversiteit (spreker Mr. C. B. J. Hilterman) Jeruëi. 21 februari Contactavond Supportersver. „Excelsior" hotel Weitering. 22 februari Ned. Ver. voor Huisvrouwen (le zing Ds. v.d. Wal over „Humor in het le ven" 18.45 uur) Parkgebouw. 22 maart Volksuniversiteit: spreker Jan Strij- bos) Jeruëi. 23 maart Uitvoering leerlingen Muziekschool Rijssen Jeruëi. 6 mei Amateurfotografenvereniging Aldolem (spreker Cor van Weele). Neutr. Kleuter school. Opgaven voor deze rubriek kunnen geschie den op het gemeentehuis, afdeling Algemene zaken, kamer 7. NED. HERV. GEMEENTE Grote kerk 9.00 uur en 10.45 uur ds. Vos 19.00 uur ds. van Tuyl Westerkerk 9.30 uur ds. van Tuyl 15.00 uur ds. Kool Eisen 19.30 uur ds. Kool. GER. GEMEENTE Noorderkerk 9.30 uur en 19.00 uur ds. van Haaren 15.00 uur leesdienst GER. KERK Boomkamp 9.30 uur en 15.00 uur ds. Brinkman OUD GER. GEM. Bevervoorde 9.30 uur en 19.00 uur de heer Vosman 14.30 uur leesdienst. OUD. GER. GEM. IN NED. Oranjestraat 9.30 uur en 15.00 uur ds. Van Dijk GER. GEM. IN NED. Eskerk 9.30 uur en 18.00 uur ds. Aangeenbrug 14.30 uur leesdienst. NED. HERV. GEM. Westerkerk 19.30 uur ds. Van Tuyl (Bijbellezing) GER. GEM. Noorderkerk 19.30 uur ds. van Haaren OUD GER. GEM. Bevervoorde 19.30 uur ds. M. J. Middelkoop, Zwolle OUD GER. GEM. IN NED. Oranjestraat 19.30 uur ds. Van Dijk. GER. GEM. IN NED. Eskerk 19.30 uur ds. Aangeenbrug. Advertentie En nog veel meer op pagina 2

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1963 | | pagina 1