BINNEN ENKELE MAANDEN 15.000ste INWONER VERWACHT I s Fa. B. ESHUIS ,De dochter van de bronnermaker' nieuwe LOOP DER BEVOLKING Extra aanbieding! MANTELPAKJES en HERENKOSTUUMS 10% KORTING GOUDEN JUBILEA BURGERLIJKE STAND Ds. ENKLAAR 70 JAAR Mej. v. d. Woord overleden Vogels hebben wegen- wacht-brood-nodig Jubileumuitvoering „De Gong" Zondagsdienst dierenartsen Rijssen-Wierden Voedsel voor de vogels OPRUIMING AGENDA PREDIKBEURTEN Korte bontjas f99.0r Dames wintermantel f 19.75 Vrijdag 18 januari 1963 41e jaargang No. 3 De abonnementsprijs x0°r dit blad bedraagt ƒ1.50 per kwartaal Enterstraat 10 - Rijssen - Telefoon 2303 (05480) Inzending van advertenties tot uiterlijk donderdagmorgen 12 uur voor post-abonnees 1.65 per kwartaal Administratie en Redactie Advertenties 12 cent per mm Bij contract korting Geslaagde uitvoering Storend Gift voor bejaarden ZONDAG 20 JANUARI WOENSDAG 23 JANUARI POSTDUIF^GQQR POSTDUIF-GOOR WEEKBLAD VOOR RUSSEN Naar verwachting zal het aantal inwoners van Rijssen binnen enkele maanden de 15.000 passeren. Op 31 december 1962 bedroeg het aantal in woners n.l. reeds 14.927. Op 31 december 1981 bedroeg het inwoneraantal 14.650. Door geboorten nam de bevolking toe met 175 jongens en 188 meisjes, in totaal dus met 363 personen. In 1962 vestigde zich in de gemeente Rijssen 201 mannelijke en 202 vrouwelijke personen. De bevolking vermeer derde in 1962 door geboorte en door vesti ging met 376 mannelijke en 390 vrouwelijke personen in totaal dus met 766 personen. De bevolking verminderde door overlijden van 64 mannelijke en 45 vrouwelijke perso nen met totaal 109 personen. Uit de gemeente vertrokken 192 mannelijke en 188 vrouwelijke personen totaal 380. Het totaal aantal waarmee de bevolking door overlijden en- vertrek verminderde bedroeg over het jaar 1962 489 personen. In totaal nam de bevolking toe met 277 personen en op 31 december stonden 7568 mannen en 7359 in het bevolkingregister in geschreven. In 1962 werden 145 huwelijken voltrokken en 2 echtscheidingen ingeschreven. Van de jonggeborenen, die in Rijssen werden ingeschreven zagen 48 kinderen in Almelo het eerste levenslicht, 2 in Hellen- doorn, 1 in Utrecht, en 1 in Assen. Er overleden 42 personen in een andere ge meente n.l. 35 in Almelo, 2 in Deventer, 2 in Utrecht, 1 in Hellendoorn, 1 in Wierden, 1 in Enschede en 1 in Gorssel. Er vertrokken 16 personen naar het buiten land n.l. 5 naar Australië, 9 naar Amerika, én 2 naar Perzië. Uit het buitenland vestigden zich 79 perso nen in Rijssen n.l. 31 uit Ned. Nieuw-Gui- nea, 42 uit Indonesië, 1 uit Duitsland, 4 uit Nieuw Zeeland en 1 uit Frankrijk. Advertentie Wij ontvingen reeds de eerste zendingen OOK HIEROP Woensdag herdachten een tweetal werkne mers van Ter Horst en Co, hun gouden ju bileum in dienst van deze onderneming. Het waren de heren F. J. v. d. Noort, hoofd baas en J. Ligtenberg. De jubilarissen werden ten directiekantore ontvangen, waar zij werden toegesproken door de heer A. H. ter Horst, die hen dank bracht voor de trouw en de wijze waarop zij hun werkzaamheden bij Ter Horst en Co hadden verricht. De jubilarissen ontvingen een gouden hor loge. GEBOREN: Stephanus Christiaan Wilhelmus zv H J Tem pel en H A van der Ende Trompstraat 38, 6 jan; Jansje Gerritdina dv G D Jansen en H ter Avest Welleweg 10 11 jan; Gradus zv G van den Noort en J Bever- dam Van den Broekestraat 1, 13 jan; Gerritdina dv J Harbers en G Scheppink, Bleekstraat 37, 13 'jan; Gerrit Jan zv W Nijland en G Theijink, de Kaempe 43, 3 jan te Almelo. ONDERTROUWD: GerritHendrik Baan 26 jaar Wierden Kloos- terhoeksweg 15 en Frederika Schippers 23 jaar Rijssen Vennekesgaarden 61, 10 jan; Hendrik Jan Beltman 22 jaar Rijssen de Bleijdestraat 14 en Janna Tijhuis, 21 jaar, Rijssen Holterstraatweg 127, 10 jan; GETROUWD: Jan Bakker, 25 jaar en Aleida van den Berg 22 jaar Rijssen de Kaempe 2, 10 jan. OVERLEDEN: Gerrit Jan Willems, 76 jaar echtgenoot van G van de Willige, van den Broekstraat 13, 9 jan; Arend Jan ten Berge 85 jaar weduwnaar van A ter Harmsel Dannenberg 19, 10 jan; Jan Bruins 86 jaar, weduwnaar van J. Brandriet, Haarstraat 174, 11 jan; Jan Reijerink, 84 jaar, ongehuwd, Rozen- gaarde 3, 11 jan; Grietje Maria van der Woord, 53 jaar, onge huwd, Markeloseweg 81d, 13 jan. De bevolking van Rijssen zo blijkt uit bo venstaande cijfers blijft gestadig toenemen. Al is er geen sprake van een opvallend snelle aanwas, toch wordt het geboorte ves tigingsoverschot ieder jaar hoger. In mei 1934 bereikte Rijssen 10.000 inwo ners. Het duurde niet minder dan 8 jaar, dat de 11.000ste inwoner kon worden inge schreven, dat gebeurde n.l. in 1942. De volgende mijlpaal de 12.000 inwoners werd bereikt in 1948, dat had dus 6 jaar geduurd. De weg naar de 13.000ste inwoner nam 5 jaar in beslag (1953) en de 14.000ste inwoner werd in 1959 ingeschreven, dat had dus ook 6 jaar geduurd. Als dit jaar, zoals op redelijke gronden kan worden verwacht, de 15.000ste inwoner kan worden begroet heeft dat slechts 3 jaar geduurd. Deze versnelde bevolkingsaanwas, moet wel voor een niet onbelangrijk gedeelte worden toegeschreven aan de vestiging van Ambo nezen en van gerepatrieerden uit Nieuw- Guinefl en Indonesië. Ds. J. Enkelaar te Werkhoven emeritus pre dikant van de Nederlandse hervormde kerk, heeft de leeftijd van de sterken bereikt. Ds. Enkelaar, die op 15 januari 1893 in Utrecht geboren werd, studeerde theologie aan de Rijksuniversiteit in zijn geboortestad en was daarna hervormd predikant in Bles- kensgraaf, Rijssen (1923-'26) Ouderkerk aan de IJssel, Leerdam, Jaarsveld en Vreeswijk. Op 1 mei 1958 ging hij met emeritaat. Hij vestigde zich toen in Werkhoven, waar hij thans nog bijstand verleent in het pastoraat. Ds. Enkelaar is lid van de Ger. bond in de Ned. herv. kerk. Geheel onverwacht overleed zondagmorgen op 53-jarige leeftijd, .mej. G. M. van der Woord, onderwijzeres aan de Oranjeschool, waaraan zij sinds 1929 verbonden was. Niet minder dan 33 jaar is mej. Van der Woord werkzaam geweest in het belang van het Chr. onderwijs, en de wijze waar op zij haar taak met overtuiging verrichtte maakte haar tot een zeer gewaardeerde persoonlijkheid. Vogelliefhebbers, die brood of ander voer beschikbaar hebben voor de vogels in nood, kunnen dit aan die ANWB-Wegenwachten ge ven, die op het scherm van hun gele motor of op de voorruit van hun wegenwachtauto een letter B hebben aangebracht. Met deze letter B geeft de patrouillerende wegenwacht te kennen, dat hij voor de vo gels in de plassen of sloten langs zijn route „broodnodig" brood en ander eten nodig heeft. Voert een wegenwacht deze letter niet dan betekent dit, dat er géén verzamelplaats van vogels langs zijn route voorkomt of dat hij voldoende voorzien is van brood en voer. Deze hulp van de ANWB-Wegenwacht aan de vogels zal uiteraard buiten de steden plaatsvinden omdat binnen de bebouwde kom men genoeg hulp kan worden geboden. De ANWB heeft voorts aangeboden zijn kantoren in het gehele land als distributie punten te laten fungeren voor de versprei ding van de boekjes „win ter voedering van vogels" welke wordt uitgegeven door de Ne derlandse vereniging tot bescherming van vogels. Vanaf heden zal dit boekje, dat waarde volle gegevens bevat, aan alle kantoren van de ANWB te verkrijgen zijn. Dit beeld bereikte ons van Schiermon nikoog: Het scheepje van garnalenvisser P. Toxopeus wordt door een hechte ijsual hoog tegen de beschoeiing van de aanlegsteiger gedrukt. Het opdringende ijs heeft bij een andere aanlegsteiger de dikke meerpal-èn als luci fershoutjes doen knappen T "..li De liefdadigheidsvereniging „De Gong" te Rijssen herdenkt deze maand haar 10-jarig bestaan en in verband met de her denking van dit tweede lustrum gaf de ver. dinsdagavond een jubileum-uitvoering in het parkgebouw, voor welke uitvoering een gro te belangstelling bestond, de grote zaal was geheel gevuld. De voorzitter de heer A. van Geenen sprak een kort openingswoord, waarin hij het 10- jarig bestaan releveerde. In deze 10 jaar is er veel voorspoed geweest, aldus spr., maar ook de moeilijkheden hebben niet ontbro ken. Spr. herdacht het overlijden van de heer Steenhuizen, waarmede de ver. een goede en trouwe kracht heeft verloren. Onder leiding van de regisseur de heer Van den Berg uit Delden hebben de spelers aardige successen weten te behalen. In totaal werden 15 toneel stukken ingestudeerd en tezamen werd ge speeld voor 15.000 bezoekers. Veel heeft de ver. te kampen gehad met het ledenverloop. De vereniging telt thans ongeveer 360 dona teurs. De vereniging had tot stuk voor deze avond gekozen een toneelspel in vijf bedrijven, ge titeld „De dochter van de bronnenmaker" door Marcel Pagnol. Met de opvoering van dit toneelstuk heeft „De Gong" een goed geslaagde jubileum-uit voering gegeven. Het stuk van Marcel Pagnol in de Neder landse vertaling van Antij Westerling voert de spelers en het publiek naar de Franse Provence, waar de bronnenmaker Pascal Amorette woont met zijn 5 dochters. Na het overlijden van Pascal's vrouw be stuurt zijn oudste dochter Patricia het huis houden, welke door de drukke besognes, die het huishouden met zich brengt geen tijd heeft voor de liefde, totdat Jacques Mazel een vliegenier verschijnt, op wie Patricia op het eerste gezicht verliefd wordt. Met Felipe, dé knecht van de bronnemaker, die ook verliefd op haar is, gaat Patricia naar een vliegfeest en Jacques weet haar op een listige wijze bij Felipe weg te lokken. Dezelfde avond moet Jacques plotseling ver trekken voor een geheime expeditie naar de Sahara. Jacques schrijft haar een brief en zijn moeder belooft deze aan Patricia te geven, hetgeen echter niet gebeurt. Het vliegtuig van Jacques stort in Afrika neer en Patricia ontvangt het doodsbericht De ouders van Jacques trachten het nu met Patricia in het reine te brengen. Aan het slot blijkt, dat Jacques niet gedood, doch zwaar gewond werd. Als hij terug komt is er werkelijk sprake van een happy end. De Gong heeft het zich met het stuk „De dochter van de bronnenmaker" niet gemak kelijk gemaakt. Het stuk eist van de spelers (en speelsters) een diepe beleving van de rollen. In dit stuk worden geen typen maar karakter gevraagd. De starre, stugge en eenvoudige hardheid van de handwerkslieden de trotse eigenaar van de bezittende klasse, die beiden al hun spelmoeilijkheden geven, dienen nog te worden doorweven met de „kwikzilverige" Franse esprit, hetgeen de vertolking nog moeilijker maakt, waarbij nog komt dat het stuk in sommige gedeelten een bepaalde instelling vraagt, waardoor de be doeling van de schrijver intenser kan worden doorleefd. Een zware opgave dus voor de spelers. Het ensemble heeft, afgaande op de voor noemde zware eisen, die het stuk vraagt toch nog een alleszins geslaagde opvoering gegeven. Na een schuchter begin begint het spel zich allengs te ontplooien. Met grote aandacht volgde het publiek het stuk en het leefde intens met de geschiede nis, die zich afspeelde mee. Het was jammer, dat een deel van het (jongere) publiek het stuk niet kon begrij pen of aanvoelen, zodat er gelachen werd op momenten, die diep tragisch waren. Vanzelfsprekend, dat de spelers hierdoor in hun spel gestoord werden. Het zou te ver voeren al de namen van de spelers te noemen. We willen volstaan met de vermelding van de heer H. Roosink, die een diepdoorleefde en doordachte rol van de knecht van de bronnenmaker over 't voet licht bracht. Als vastgesteld wordt, dat De Gong een aanvaardbare uitvoering van dit moeilijke stuk heeft gepresenteerd, dan is dit een com pliment voor de jubilerende vereniging. De dienst wordt zondag a.s. waargenomen door dierenarts J. P, v. Nouhuys, Rijssen tel. 2487, Wij hopen en vertrouwen dat de vereniging op de ingeslagen weg zal voort gaan om ook in de toekomst de vele Rijssense toneellief hebbers een prettige en goede toneelavond te bezorgen. In zijn slotwoord dankte de heer Roosink mevr. Vlaardingerbroek voor het genomen initiatief tot oprichting der vereniging. We gens haar gezondheidstoestand heeft zij haar krachten niet meer aan de vereniging kun nen geven. Aangezien zij thans veel doet voor de bejaardensociëteit te Rijssen, overhan digde spr. haar namens De Gong een enve loppe met 100.- te besteden voor genoemde sociëteit. Mevr. Vlaardingerbroek bracht tenslotte spr. dank voor de mooie gift. Na afloop werd nog een verloting gehou den ter bestrijding van de kosten, waarvoor als hoofdprijs beschikbaar werd gesteld een stalen aanrecht, geschonken door de Rijssen se fabriek Reginox. Er is veel brood nodig voor het voederen der vogels en andere dierenin de natuur. Sinds korte tijd verzorgt de plaatselijke po litie, de voedering der dieren. Iedere mor gen brengt ze in haar motor met zijspan (men is nog steeds geen auto rijk) het in gezamelde voedsel naar diverse plaatsen in de omgeving van Rijssen. Een Rijssens ingezetene en groot dierenvriend helpt trouw en rijdt dan ook iedere morgen met zijn auto belangeloos mee. De laatste dagen echter loopt „de aan voer" achteruit. Tot nu toe is door de Rijs sense scholen oudbrood ingezameld, terwijl de Dierenbescherming afd. Rijssen zaad be schikbaar stelde. De initiatiefnemers doen vanaf deze plaats vooral op de bakkers ook een beroep hun oudbrood op het politiebureau te brengen. Men ziet weer plakkaten hangen Waarop 't vrouwelijk geslacht, Misschien wel met groot verlangen, Reeds een tijdlang heeft gewacht. Alle prijzen naar beneden, Tien procent, vaak nog veel meer Nu kan men zich netjes kleden, Zeer goedkoop zelfs deze keer. Voor papa een aardig jasje, Warme sokken, bruin en grijs, Voor mamma een heel leuk tasje Voor een uiterst lage prijs. En een hoedje om te zoenen, Eerlijk hoor, het is geen geld, En voor een paar nieuwe schoenen wordt een tientje neergeteld. Mantels, broeken, hoeden, dassen, Vesten, kousen, wat niet al, Overhemden, regenjassen Alles haast voor niemendal. Etalages, vol gehangen, Kijken velen lokkend aan, Kinderbijslag, pas ontvangen, Heeft dit keer een kort bestaan. Deze uitverkoop reclame Brengt veel drukte weer teweeg, Straks zijn heel wat winkelramen, Maar nog veel meer beurzen leeg. J. Rozendom Rijssen 18 januari Waldenzenavond Jeruël. 18 en 19 januari Tentoonstelling PDV Het Luchtvermaak hotel Gijsbers en hotel Struik. 26 januari Jaarvergadering Eerste Rijssen se Kanariever. 28 januari Amateurfotografenvereniging Al- dolem (bondsfotocollectie). Neutr. kleu terschool. 29 januari Oprichtingsvergadering Oranje vereniging hotel Weitering. 1 februari Ledenvergadering Speeltuinver eniging „Margriet" Clubgebouw Lent- fertsweg. 5 februari Jaarvergadering Ned. Ver. voor Huisvrouwen hotel Gijsbers. 13 februari Volksuniversiteit (spreker mr. G. B. J. Hilterman). Jeruël. 21 februari Contactavond Supportersver. Ex celsior hotel Weitering. 22 februari Ned. Ver. voor Huisvrouwen (le zing Ds. Van de Wal over „Humor in het leven" 18.45 u.) Parkgebouw. 26 februari Uitvoering gymnastiekver. DOS. Parkgebouw. 22 maart Volksuniversiteit (spreker Jan Strij- bos) Jeruël. 23 maart Uitvoering leerlingen Muziekschool Rijssen Jeruël. 6. mei Amateurfotografenvereniging Aldo- lem (spreker Cor van Weele) Neutrale kleuterschool. NED. HERV. GEMEENTE Grote Kerk 9.00 en 10.45 uur ds. Kool 19.00 uur ds. Vos Westerkerk 9.30 uur ds. Vos 15.00 ds. Van Tuyl (H.D.), Eisen 10.00 uur ds. Van Tuyl GER. GEMEENTE Noorderkerk 9.30 en 19.00 ds. Van Haaren 15.00 uur leesdienst GER. KERK Boomkamp 9.30 uur en 15.00 uur ds. Brinkman OUD GER. GEMEENTE Bevervoorde 9.30 en 19.00 uur de heer Vosman 14.30 uur leesdienst OUD GER. GEM. IN NED. Oranjestraat 9.30 uur en 15.00 uur ds. Van Dijk GER. GEMEENTE IN NED. Eskerk 9.30 uur en 18.00 uur ds. Aangeenbrug 14.30 uur leesdienst NED. PROT. BOND afd Rflssen 10.45 uur dr. J. W. Samberg, Delden NED. HERV. GEMEENTE Westerkerk 19.30 uur ds. Van Tuyl GER. GEM. Noorderkerk 19 30 uur ds. Van Haaren OUD GER. GEMEENTE Bevervoorde 19.30 uur de heer Vosman OUD GER GEM. IN NED. Oranjestr. 19.30 uur ds. Van Dijk GER. GEMEENTE IN NED. Eskerk 19.30 uur ds. Aangeenbrug Advertentie En nog veel meer op pag. 8

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1963 | | pagina 1