Directeur van Ter Horst Co. toonde belangstelling WAARDIGE HERDENKING VAN HET ZILVEREN JUBILEUM VAN „UNITAS" %k$ Eerste steen gelegd van Christelijke Landbouwhuishoudschool UW NIEUWJAARSGROET! s. Bondsvoorzitter Nieuwenhuis (oud Rijssenaar): Vakbe weging heeft ook voor de toekomst nog vele taken XP Oprichting ging met veel moeilijkheden gepaard KERSTAVOND IN DE SCH1LDKERK Kerstconcert Rijssens Mannenkoor BROMFIETSVERBOD OOSTERHOFWEG In sept. 1963 in gebruik? PREDIKBEURTEN Zondag 23 december le Kerstdag 2e Kerstdag KERSTFEEST AGENDA Zondagsdienst dierenartsen ZONDAGSDIENST GROENE KRUIS Maatschappelijke zorg Vrijdag 21 december 1962 40e jaargang No. 50 De abonnementsprijs voor dit blad bedraagt f 1 50 per kwartaal voor post-abonnees f165 per kwartaal Administratie en Redactie Enterstraat 10. Rijssen. Telef 2303 (05480) Inzending van adverenties tot uiterlijk donderdagmorgen 12 uur Advertenties 12 cent per mm. Bij contract korting Rede Bondsvoorzitter Traditiegetrouw zal er in het Oudejaarsnummer (28 dec.) van ons blad weer gelegenheid zijn tot het plaatsen van NIEUWJAARSADVERTENTIES In verband met het zeer vele extra werk van dit jaargetijde, ver zoeken wij U beleefd deze zo spoedig mogelijk te willen inzenden POSTDUIF-GOOR Wegens inventarisatie is onze winkel tot 2 januari a.s. GESLOTEN POSTDUIF-GOOR VOOR Het moet voor de elf (in stemmig zwart geklede) bestuursleden van „Unitas", de Bond van Chr. Werknemers in textiel en kleding bedrijven) zaterdag een vreugdevolle dag geweest zijn. Allereerst was de in Hotel Gijsbers ge bonden receptie een Gezellige gebeurtenis, cr bestond veel belangstelling voor en van vele zijden werd het Rijssense Unitas lof toege zwaaid voor de wijze waarop het nu juist 25 jaar lang de belangen van de aangesloten leden heeft kunnen dienen. Dat het jongere element in het 11 man sterke, bestuur van Unitas goed is verte genwoordigd is een bewijs, dat de jongere ge neratie ook in de sterk gewijzigde en ver beterde omstandigheden, het belang van een vakorganisatie blijft inzien en waarderen. Hetgeen hoopvol voor de toekomst van Uni tas moet zijn. Er heerste een hartelijke, feestelijke sfeer op de receptie van Unitas. Er stonden een groot aantal zeer fraaie bloemstukken opge steld, waarin de herfstbloemen bij uitstek de chrysanten overheersten, en er werden door diverse sprekers na afloop van hun (lof) rede envelopes met inhoud overhandigd, „ter dekking" zoals er vaak werd bijgezegd „van de onkosten, die deze dag ongetwij feld met zich mee zal brengen". Deze receptie was min of meer een re ceptie van tegenstellingen. Ondervond de aanwezigheid van de directeur van ter Horst en Co NV de heer Herman Jordaan veel waardering, met verwondering vroeg men zich af, waarom het gemeentbestuur zich Aan de vooravond van Kerstmis (op maan dag 24 december) organiseert de Ned. Herv. Jeugdraad een Kerstavond in de Schildkerk. Verschillende keren is gebleken, dat het Gebouw Jeruel voor deze gelegenheid te klein was, zodat besloten is, het gebeuren thans te doen plaats hebben in de Schildkerk. Een gemengd koor, bestaande uit o.a. le den van Rijssens Mannenkoor heeft met gro te ijver gerepeteerd om het kerstgebeuren op welluidende wijze te vertolken. De meditatie wordt verzorgd door ds. Kool. De aanvang is bepaald om half 8 nm. Het Rijssens Mannenkoor zal op 2e Kerst dag in het Parkgebouw een Kerstconcert geven, voor welke gebeurtenis, die een hech te traditie geworden is, altijd zeer grote be langstelling bestaat. Het concert wordt ge geven onder leiding van de dirigent van Rijs sens Mannenkoor de heer Ber Joose uit Enschede. De heer V under ink tijdens zijn toespraak niet had laten vertegenwoordigen. Verder werd in de toespraken door de een langer door de ander korter, in het verleden ge blikt, met een herinnering aan slechte toe standen voor de arbeiders, er is vergeleken met vroeger veel verbeterd zo werd in het algemeen vastgesteld. He receptie werd ingeleid door de heer i.i uil Nijverual, bij wit. ue verdere leiding ook in goede handen was. In feite kunnen wij aldus de heer v.d. Eist stellen dat het 25-jarige Unitas eigenlijk een jonge vereniging is. Toch is er aldus spr. alle aanleiding om vandaag eens stil te staan, bij al datgene dat in deze „zilveren" periode is bereikt ook in Rijssen. Spr. sprak met waardering over het werk van de mensen van „het eerste uur'die Unitas hebben op weten te richten, hetgeen met niet weinig moeilijkheden gepaard is gegaan. Daarbij werden de namen genoemd van de heren Vundering, Slok en Nieuwenhuis, allen op de ze receptie aanwezig. De heren Slok en Nieu wenhuis, die zich met alle kracht hebben ingezet voor de (he-)oprichting van Unitas in 1937 zijn grote figuren geworden in deze belangrijke vakbeweging. De heer Slok is thans landelijk bonaspenningmeester en de oud Rijssenaar de heer J. Nieuwenhuis is landelijk voorzitter. Als eerste spreker op deze receptie trad de heer H. Nieuwenhuis, landelijk bonds voorzitter, thans wonende te Utrecht naar voren. Deze bekende figuur in de landelijke vakbeweging deed het zichtbaar genoegen, dat hij op deze receptie het woord kon voe ren, omdat door de oprichting van Unitas in Rijssen wellicht later de basis is gelegd voor zijn moeilijke, belangrijke maar ook mooie werk. Hij is een der weinigen geweest, die in 1937 beseften, dat de oprichting van een chr. vakbeweging een dwingende eis was. De heer Nieuwenhuis herinnerde met een Vervolg op pagina 3) Aan de Oosterhofweg is een bord geplaatst dat aangeeft, dat het voor berijders van brom fietsen verboden is deze.straat in te rijden op zaterdag en zon tag van 20 tot 24 uur. Deze maatregel is oor de raad genomen om het lawaai en hel' onzinnig heen en weer rijten .an .s „'gen te gaan. Of deze maatregel het gewenste effect zal hebben, of. dat het euvel naar andere stra ten zal worden gebracht, zal uiteraard af gewacht moeten worden. Onder grote belangstelling heeft mevrouw A. WesselOoms de eerste steen gelegd van de Christelijke Landbouwhuishoudschooldie onder architectuur van Jan Jans aan de invals weg vanuit Wier den verrijst. Om de plechtig heid te omlijsten teerden enige liederen door een koortje gezongen. De genodigden, onder wie twee wethouders en de gemeentesecretaris, de architect en de aannemer en niet te ver geten de directrice van de school met haar leerkrachten, waren tevoren in het tijdelijke schoolgebouw „De Halte" bijeen geweest om met gesproken tvoord deze plechtigheid enig reliëf te geven. De secretaris van de Overijsselse C.B.T.B., drs. J. J. Knibbe, opende daar, bij ontsten tenis van de voorzitter en de viee-voorzit- Advertentiè De in aanbouw zijnde Landbonivbuishoud- school, die vermoedelijk in september '63 gereed zal kunnen komen ter van deze bond beiden, de bijeenkomst met het lezen uit 1 Petrus 2 en het voorgaan in gebed. Hij heette vervolgens de eregasten van deze morgan welkom, in het bijzonder me vrouw Wessels, die als secretaresse van de commissie van toezicht de eerste steen zou gaan leggen. In het zo feestelijk met bloeme tjes hier en bloemetjes daar versierde school lokaal sprak de secretaris heel in 't kort van de 15 a 16 lang niet immer makkelijke jaren die aan dit feestelijk moment zijn voor afgegaan. Drs. Knibbe besloot zijn openingsrede met een vergelijking tussen de stenen waarmee de landbouwhuishoudschool wordt gebouwd en de mensen. „Wij zijn ook stenen, levende stenen in het gebouw dat God op de wereld voltrekt. Wij moeten trouw onze plaats en opdracht volgen en ons door Hem laten zeggen wat wij moeten doen. Dit is het fundament van ons leven en van deze school: dat wij getui gen van Jezus Christus". Namens het gemeentebestuur sprak wet houder Goossen een korte, maar krachtige gelukwens uit met de opmerking dat het in Rijssen al geen vraag meer is of deze school, de grootste van zijn aard in de Over ijsselse CBTB vruchten afwerpt. De Almelose architect Jan Jans bracht de vrolijkheid er in door een zeer geestig toe- NED. HERV. GEMEENTE GROTE KERK 9.30 uur Ds W. van Tuyl 15.00 uur Ds A. Kool (Bed. H.D.) WESTERKERK 9.00 uur Ds J. Vos 10.45 uur Ds J. Vos 19.00 uur Ds W. van Tuyl NOTTER 19.30 uur Ds A. Kool GER. GEM. NOORDERKERK 9.30 uur en 19.00 uur Ds Van Haaren 15.00 uur leesdienst GER. KERK BOOMKAMP 9.30 uur en 15.00 uur Ds. Kampei- van Wierden GER GEM. IN NEDERLAND ESKERK 9.30 en 18 uur Ds. Aangeenbrug 14.30 uur leesdienst OUD GER. GEM IN NED ORANJESTRAAT 9.30 uur 'en 15.00 uur leesdienst OUD GER GEMEENTE BEVERVOORDE 9.30 u., 14.30 u. en 19.00 u. leesdienst NED HERVORMDE GEMEENTE GROTE KERK 9.30 uur Ds A, Koöl 15.00 uur Ds J. Vos WESTERKERK 9.00 uur Ds W. van Tuyl 10.45 uur Ds W. van Tuyl 19.00 uur Ds A. Kool ELZEN 10.00 uur Ds J. Vos GER GEMEENTE NOORDERKERK 9.30 uur en 15.00 uur Ds Van Haaren GER KERK (BOOMKAMP) 9.30 uur Ds Brinkman 15.00 uur Ds Brinkman (Lithurgische dienst) GER GEM IN NED (ESKERK) 9.30 uur en 18.00 uur Ds Aangeenbrug 14.30 uur leesdienst OUD GER GEM. IN NED (ORANJESTR.) 9.30 uur en 15.00 uur Ds Van Dijk OUD GER GEM (BEVERVOORDE) 9.30 uur en 15.00 uur De heer Vosman NED. PROTESTANTSE BOND 10.45 uur Dr J. W. Samberg van Delden NKi) HERVO::.,J»E GEMEENTE GROTE KERK 9.30 uur Ds J. Vos GER GEM NOORDERKERK 9.30 uur leesdienst GER. KERK BOOMKAMP 9.30 uur Kerstfeest voor de kinderen GER. GEM IN NED (ESKERK) 9.30 uur Ds Aangeenbrug OUD GER IN NED (ORANJESTRAAT) 9.30 uur Ds Van Dijk OUD GER. GEM (BEVERVOORDE) 9.30 uur De heer Vosman spraakje, waarin hij ook zijn opvatting over het ontwerp voor deze school in enkele woor den beleed: „Dit is geen moderne school in de modieuze zin. Ze bouwen tegenwoordig scholen die overal en nergens passen. Maar dit is typisch een school die op Rijssen is ingesteld, een bebouwing naar landschap. Het terrein was een soort carbonade; dat gaf het aanzien aan een merkwaardige ruim te binnen in, met veel verrassingen. De hele conceptie is aangepast aan het rustige kli maat van Rijssen, waar de mensen halve filosofen zijn, zodat er een wisselwerking tussen school en thuis kan ontstaan". In zijn hoedanigheid van voorzitter van de commissie van toezicht sprak wethouder Scholman zijn blijdschap er over uit dat dit gelukkig, in tegenstelling van wat op de uit nodiging staat vermeld, niet de eerste, maar een van de laatste stenen is. Hij dankte de CBTB voor alle moeite die zij gedaan heeft om tot de bouw van deze school te komen. De oud-secretaris van de Overijsselse CBTB, de heer G. J. A. Zwijnenberg, noem de in zijn gelukwens de naam van wijlen de heer Hietland uit Notter-Zuna die door zijn enorme activiteiten eigenlijk de kat de bel heeft aangebonden. Nadat iedereen zich had gelaafd aan een heerlijke kop soep, evenals de voorgaande koffie en gebak opgediend door keurig in werkkleding gestoken leerlingen van de school, begaf het hele gezelschap zich tegen half twaalf naar het bouwwerk waar, zoals in onze aanhef gemeld, mevrouw Wessels met bekwame hand en met behulp van een feesttroffel aan een van de muren van de hal de specie aanbracht waarop de een voudige en daardoor verantwoorde eerste steen aan deze muur komt vast te zitten. De plechtigheid werd dan besloten met het zingen van couplet 1 en 6 van het Wilhelmus. Het streven is de nieuwe school bij het begin van het schooljaar 1963-1964 in gebruik te nemen. Wat er dan met de verschillende noodbehuizingen zal gebeuren is nog een vraag. Wel bekend is dat naast deze nieuwe school een nieuwe technische school zal wor den gebouwd. 't Was nacht toen daar in Bethl'hems dreven Het schone lied werd aangeheven, De wereld sliep toen in die nacht De blijde tijding werd gebracht. De boodschap: Jezus is geboren, Ging in die kerstnacht schier verloren, Het Heilig Hemelse akkoord Werd door zo weinigen gehoord. De wereld sliep toen Hemelboden Naar Jezus in de kribbe noodden, Slechts herders hoorden d' Engelen-stem: Gaat naar de stal in Bethlehem. Zij hoorden 't koor in Bethl'hems velden Het grote wonder Gods vermelden En toen het Eng'lenheir verdween, Spoedden zij zich naar Jezus heen. Zij gingen 't Koningskind begroeten, Zij knielden neer aan Jezus' voeten, Zij zagen niet de krib' en stal, Slechts Jezus, Koning van 't heelal. Zij zagen niet de schaam'le woning, Zij zagen enkel maar hun Koning, Niet 'n kind in doeken slechts gehuld, Maar Gods belofte, trouw vervuld. Ook heden laten Eng'lenkoren, Alom weer 't blijde kerstlied horen, Ook heden klinkt weer d'Eng'lenstem, Toeft toch niet langer, komt tot Hem. Doet als die herders in 't verleden En wendt oo^ Gij met spoed Uw schreden Naar Bethl'hems stal en kribbe heen, Daar viert Gij kerstfeest, daar alleen. J. ROZENDOM, RIJSSEN. 21 december Kerstavond Ned. Ver. voor Huisvrouwen 8 uur Parkgebouw 26 december Kerstconcert Rijssens Mannen koor Parkgebouw 5 januari 1963 Ledenvergadering Sportclub Rijssen hotel Gijsbers 10 januari Ned. Ver. voor huisvrouwen (le zing Ned. Reisvereniging 8 uur) Park- gebouw 11 januari Volksuniversiteit (spreker Jan Jans) Jeruël 11 januari Amateurfotografenvereniging Al- dolem (spreker J. Frijns) Neutrale Kleu terschool 18-19 januari Tentoonstelling P.D.V. „Het Luchtvermaak" hotel Gijsbers 15 januari Jubileumuitvoering toneelvereni ging „De Gong" Parkgebouw 18 januari Waldenzenavond Jeruël 29 januari Amateurfotograf en vereniging AI- dolem (bondsfotocollectie) Neutr. Kleu terschool 5 februari Jaarvergadering Ned. Ver. voor Huisvrouwen hotel Gijsbers 13 februari Volksuniversiteit (spreker mr. G. B. J. Hilterman) Jeruël 22 februari Ned. Ver. voor Huisvrouwen (le zing ds. van de Wal over „Humor in het leven" 18.45) Parkgebouw 22 maart Volksuniversiteit (spreker Jan Strijbos) Jeruël 6 mei Amateurfotografenvereniging Aldolem (spreker Cor van Weele) Neutr. Kleu terschool Opgaven voor deze rubriek kunnen ge schieden ten stadhuize afdeling Algemene Zaken (kamer 7). De dienst wordt zondag a.s. waargeno men door dierenarts J. Siebelink, Wierden, tel. 05496-298, le Kerstdag door J. P. v. Nou- huys, Rijssen, tel. 05480-2487, 2e Kerstdag door J. Siebelink, Wierden, tel. 05496-298. De dienst wordt van zondag 23 december t.e.m. woensdag 26 december (2e kerstdag) waargenomen in het Wijkgebouw Wierden- sestraat tel. 2471. Van het bestuur van de gemeentelijke in stelling voor maatschappelijke zorg zijn met ingang van 1 januari aan de beurt van af treden de heren G. W. Borghuis en G. Kap- pert. B. en w. doen de raad de volgende voor dracht om in de vacatures te voorzien. Vacature G. W. Borghuis: 1. G .W. Borghuis en 2 H. H. de Goeijn. Vacature G. Kappert: 1. G. Kappert en 2. J. W. Rouwendal. Advertentie

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1962 | | pagina 1