S- Spaartegoed thans f öprichtingsplannen muziekclub 24.95 m memm Boerenleenbank bereikte mijlpaal Overhemd 15.90 Overhemd 14.95 30.85 BENOEMD PREDIKBEURTEN Zondngsdienst dierenartsen DAMESSCHOENEN één prijs f 10. Det har slimmer ekuend AGENDA HERDENKINGSDIENST Vrijdag 14 december 1962 40e jaargang No. 49 De abonnementsprijs voor dit blad bedraagt f 1 50 per kwartaal voor post-abonnees f 1 65 oer kwartaal Administratie en Redactie: Enterstraat 10. Riissen Telef 2303 f05480) Inzending van adverenties tot uiterlijk donderdagmorgen 12 uur Advertenties 12 cent per mm. Bij contract korting Advert crilie POS TDUIF - G O O R POSTDUIF-GOOR JfÉ DÉFILÉ LANGS GRAFKELDER Een beeld van het défilé langs de Koninklijke grafkelder in de Nieuwe Kerk in Delft na de bijzetting van H.K.H. Prinses Wilhelmina. Op de achtergrond ziet men een groot aantal I belangstellenden VOOR Het was een belangrijk moment voor het bestuur van de Boerenleenbank Rijssen, toen de kassier de heer J. A. Klein Schaarsberg kon vaststellen, dat bij de Boerenleenbank (Oosterhofweg) het spaartegoed van alle in leggers 't respectabele bedrag van 1.500.000 (anderhalfmiljoen) aanwees. Deze mijlpaal werd bereikt door de inleg van de employé van de Ned. Spoorwegen de heer H. Akker, die met deze bijzondere in leg een goede „slag heeft geslagen". Het bestuur van de Boerenleenbank had een niet onbelangrijke premie toegezegd, aan diegene, met wiens inleg het anderhalfmil joen zou worden bereikt. En zo verscheen een totaal verraste spoor- man keurig in zijn uniform in het fraaie bankgebouw aan de Oosterhofweg in 'n daar voor speciaal belegde bijeenkomst, om uit handen van de voorzitter de heer W. A. W. Struik een spaarbankboekje met een bedrag van 100.- in ontvangst te nemen. De heer Struik hield een korte toespraak, waarin hij zijn vreugde uitsprak over het feit, dat de Boerenleenbank met de inleg van de heer Akker een belangrijke mijl paal had bereikt. „Een bedrag aan uitslui tend spaargelden tot anderhalfmiljoen is 'n bewijs, van het grote vertrouwen, dat het publiek van Rijssen in onze organistatie stelt", aldus spreker. De heer Struik wenste de heer Akker ge luk met de door het bestuur en de Raad van Toezicht in uitzicht gestelde premie en hoopte dat de heer Akker en met hem de vele andere spaarders zouden blijven mee werken aan de groei en bloei van de Boe renleenbank Rijssen. De heer Akker reageerde met een glun derend gezicht met de uitlating „Dat is niet gek, dat heb ik gauw verdiend", en dat moest iedereen wel met hem eens zijn. De gelukkige spoorman, die ongeveer 9 jr in Rijssen werkzaam is geweest was blij met de premie van 100.- „Vooral omdat december zo'n dure maand is". Voldoening was er ook bij de voorzitter en de kassier van de Boerenleenbank. Een half jaar geleden kon 't nieuwe bankgebouw aan de Oosterhofweg worden betrokken. In dit moderne gebouw kunnen alle bankzaken worden afgehandeld, en gebleken is, dat het gebouw in een behoefte voorziet. Al enige weken geleden vertelde de kas sier de heer Klein Schaarsberg leek het er SPECIALE KERSTAANBIEDING 1 BEL-O-FAST 1 NO-IRON Nu te samen voor Bid eulenbeit VOOR VADER EN ZOON op, dat de anderhalfmiljoen zou worden vol geboekt. Om zo te zeggen kon je er op wach ten. Wij waren er slechts 185.- vandaan Tot plotseling door enkele afschrijvingen het totaal saldo weer daalde en daarna geleide lijk weer begon te stijgen tot de heer Akker met zijn inleg de grens liet overschrijden. De laatste 10 jaar heeft de Boerenleen bank een geweldige opgang gemaakt,, het- gf'^o.a. kan worden bewezen uit het sal do van de bij haar aangesloten spaarders. Dat saldo was 10 jaar geleden n.l. onge veer 200.000 welk bedrag zich dus thans vele malen heeft verdubbeld. De Boerenleenbank werd opgericht in mei 1919 en op de eerste algemene ledenverga dering in september van datzelfde jaar slo ten zich 17 leden aan bij deze organisatie. Het bestuur werd gevormd door de he ren H. Struik, steenfabrikant H. Lammer- tink en J. Hegeman beiden landbouwers. De eerste Raad van Toezicht bestond uit de heren J. N. Klein Schaarsberg H. J. Al- tena en A. J. Klein Douwel. Tot voorzitter werd gekozen de heer H. Struik en de heer J. N. Klein Schaarsberg werd benoemd tot president van de raad van toezicht. Tot kassier werd benoemd het hoofd van de R.K. Jongensschool de heer H. J. Schutte, die deze functie vele jaren heeft uitgeoefend. De activiteiten van de boe- De oud Rijssenaar de heer W. Otten, thans hoofdcommies ter gemeentesecretarie te Leerdam werd benoemd tot referendaris te Hilversum. renleenbank bleven aanvankelijk, of beter gezegd vele jaren, beperkt tot het beharti gen van de belangen van haar leden, die praktisch allen voortkwamen uit de agrari sche sector. In de naoorlogse jaren heeft de boerenleenbank Rijssen haar werkter rein uitgebreid en verricht thans een be langrijke maatschappelijke functie, voor al le lagen der bevolking. De bank fungeert als spaarbank en is een zelfstandige instelling, in die zin, dat het ter plaatse gespaarde en beiegde via kredieten en hypotheken weer uitgezet wordt. In het raam van d. woningbouw is dit ,.-1 uui'ijkr een bstangiijke factor. ZONDAG 16 DECEMBER NED. HERVORMDE GEMEENTE GROTE KERK 9.30 uur Ds Vos 15.00 uur Ds Van Tuyl WESTERKERK 9.00 uur en 10.45 uur Ds Kool 19.00 uur Ds V09 ELZEN 10.00 uur Ds W. van Tuyl GER. GEMEENTE NOORDERKERK 9.30 uur en 19.00 uur Ds van Haaren 15.00 uur leesdienst GER KERK (BOOMKAMP) 9.30 uur en 15.00 uur Ds Brinkman OUD GER. GEM. (BEVERVOORDE) 9.30 uur en 19.00 uur de heer Vosman 14.30 uur leesdienst OUD GER. GEM. IN NED. (ORANJESTR.) 9.30 uur en 15 00 uur Ds Van Dijk GER. GEM IN NED (ESKERK) 9.30 uur en 18 00 uur Ds Aangeenbrug 14.30 uur leesdienst NED. PROT BOND AFD. RIJSSEN Geen dienst. WOENSDAG 19 DECEMBER NED. HERVORMDE GEMEENTE WESTERKERK 19.30 uur Ds J. Vos GER. GEM NOORDERKERK 19.30 uur de heer Verhoef, Capelle a. d. IJssel (theol. student) GER GEM. IN NED. (ESKERK) 19.30 uur Ds Aangeenbrug OUD GER. GEM. (BEVERVOORDE) 19.30 uur de heer Vosman OUD GER. IN NED. (ORANJESTRAAT) 19.30 uur Ds Van Dijk De dienst wordt zondag a.s. waargeno men door dierenarts J. P. van Nouhuys, Riis sen, tel. 2487. Advertentie HUID en Momenteel worden door een aantal onder nemende Rijssenaren pogingen in het werk gesteld te komen tot oprichting van een mu ziekclub. Er zijn meerdere redenen, die de initiatief nemers er toe gebracht hebben tot oprich ting hiervan over te gaan. Zoals algemeen bekend is, heeft Rijssen op cultureel gebied een grote achterstand. Op muziekgebied is er slechts een vereni ging n.l. de muziekvereniging „Wilhelmi- na", waarvan vrijwel alleen werknemers van de firma Ter Horst lid zijn. Zoals de situatie nu is, moeten Rijssense jongelui, die mu- ziekinspiraties koesteren hun heil in Holten, Nijverdal of andere omliggende plaatsen zoe ken. Vooral voor de schoolgaande jeugd is dit 'n bezwaar. Naast de kosten die dit, voor de kleinsten vooral, met zich meebrengt zijn er ook nog de vervoersperikelen. Vaak geeft dit aanleiding tot allerlei baldadigheden op de straat want een der hoofdmotieven van de oprichters is, de jeugd van de straat af Advertentie en nog veel meer op pagina 8. te houden en zo een nuttige vrijetijdsbeste ding te bezorgen. Bovendien zijn ze van mening, dat er in Rijssen ongetwijfeld behoefte is aan een dergelijke vereniging. Wat elders kan, moet hier ook kunnen vinden zij! Hoeveel Rijsse naren zijn niet in het bezit van een accor deon! Het ligt trouwens niet in de bedoeling een accordeonvereniging op te richten, maar een muziekvereniging, waar onder leiding van deskundigen naast accordeon ook mandoline gitaar en andere snaarinstrumenten zullen worden bespeeld. Reeds eerder is van r.k. zijde een poging hiertoe gedaan, maar aangezien de comuni- teit hier ter plaatse te kleine is, leed deze poging schipbreuk. Slechts enkele maanden is deze vereniging het levenslicht beschoren geweest. Deze vereniging wil leden trekken van allerlei gezindten jong en oud. Op dansvloeren zal niet gespeeld worden, evenals op zondagen. Dinsdagavond 18 dec. wordt een oprich tingsvergadering gehouden in café-restau rant W. Koedijk, aan de Varkensmarkt. Hier zullen waarschijnlijk ook in de toekomst de repetities worden gehouden. Door de heren H. Ilbrink, jr. zal de accordeon-instructie worden gegeven, terwijl dit bij de snaarin strumenten door de heer Mangelsdorf zal ge beuren. Reeds nu is bij bovenstaande heren gelegenheid zich voor de op te rich ten vereniging op tegeven, ook bij de heren, J. A. Hilgerink, Lodewijkstr. 11 en H. Pas Prins Frederikstr. 5 kan opgave geschie den. •jrar*. V -* i Zeg Dieks, wat zol oonzn Bruno hemm, Wat geet hee toch te keer, Hee spreenk en blekt an één stuk duur, Too kiekt ees noar det deer. Hee is neet good, ik heb um nog Nooit zo te keer huern goan, Non bitt' in 't gaas en zee iej det hee 'n broes op 'n bek hef stoan. Zol hee dee vrumde zeekte hemm, Kiek 't oarme deer ees beewn, Haalt 'n dokter op, miskien kan hee Doar Bruno wat vuur geewn. Dieks snuet ees 'n nueze oolderwets, Ik zal um wal eawn beln, Det kan ik 'n dokter net zo good Duur 'n kuierdroad veteln. Mear doot 't dan rap, det deer hef las, Joa Jannoa, 'k zin al weg, Met vief minuutn was hee der wier, Non Dieks, wat heffe zeg. Hee zear det hee derek wol komm, Het leek um 'n roar geval, 'k Gleuw da'k zin auto doar al huer, Joa, det is 'n dokter wal. Ziezoo, zear 'n dokter, loaw' ees kiekng, En oonderzochen 'n hoond, Hee skodn met 'n kop, det snap ik neet, Het deer is kats gezoond. Nee, ik kan niks bezuenders veenn, Mear heff' ook wat ehad, 'k Mean, heffe wat ampats egetn, Det duch miej wal, mear wat. Ik heb um net, zear Graedske wal 'n Poar suukerdinge geewn, Net peppermuentjes, non woer is Det duesken non ebleewn. Hier he'k het wal, doar zatn ze in, 'n Dokter pakng 't duesken an, Hee leus wat tr stun op eskreewn, Doar hej 't, doar heffe 't van Zeg Graads, woervulle van dee piln Hef 'n hoond van oe ehad, Ik deanke achte ongevear, O det is mear as zat. 'k Zol zeg'n wocht non mear rusteg of, Mo ara is hee wier gezoond, 'f Is good det Graedske al dee piln Het vot egeeuwn an 'n hoond. As Greadske dee har op egetn, Dan was 't verkeerd ego»n, Doarumme Jannoa, loat zuk spil Toch nooit vuur d'haane stoan. Met dit gedich, 't is echt gebuurd, Heb ik oe dit wiln zeg'n, Daj spil van 'n dokter nooit te good Vuur wichter weg kuent leg'n. J. Rozendom, Rijssen. 14-15 december tentoonstelling V.V. Zang- lust café Baan 21 december Kerstavond Ned. Ver. voor Huisvrouwen 8 uur Parkgebouw. 26 december Kerstconcert Rijssens Mannen koor Parkgebouw. 5 januari '63 Ledenvergadering Sportclub Rijssen hotel Gijsbers 10 januari Ned. Ver. voor Huisvrouwen (le zing Ned. Reisvereniging 8 uur) Park gebouw. 11 januari Volksuniversiteit (spreker Jan Jans) Jeruël 11-12 januari Tentoonstelling P.D.V. Het Luchtvermaak hotel Gijsbers 15 januari Jubileumuitvoering Toneelver. De Gong Parkgebouw 5 februari Jaarvergadering Ned. Ver. voor Huisvrouwen hotel Gijsbers 13 februari Volksuniversiteit (spreker mr. G. B. J. Hilterman) Jeruël) 22 februari Ned. Ver. voor Huisvrouwen (le zing ds. v.d. Wal over „Humor in het leven", 18.45 uur) Parkgebouw 22 maart Volksuniversiteit (spreker Jan Strijbos) Jeruël 6 mei Amateurfotografenvereniging Aldolem (spreker Cor van Weele) neutr. kleuter school Opgaven voor deze rubriek kunnen ge schieden ten stadhuize, afdeling Algemene Zaken (kamer 7). Vrijdagavond om 8 uur werd in de „Noor- derkerk" een Protestantse interkerkelijke bij eenkomst gehouden ter herdenking van het overlijden van H.K.H. Prinses Wilhelmina. Ds. J. van Haaren, predikant der Ger. Ge meente, opende de bijeenkomst en liet zin gen ps. 89:19, na de schriftlezing ps. 103, ging ds. Van Haaren voor in gebed. Tijdens het zingen van ps. 119-45 verliet hij de kan sel om plaats te maken voor ds. W. van Tuyl predikant der Ned. herv. Gemeente die een herdenkingsrede uitsprak. Als uitgangs punt voor deze dienst had spreker als tekst woorden gekozen 2 Kron. 35:24. En Koning Josia stierf en werd bijgezet in de graven zijner vaderen. Na de dienst werd gezongen ps. 103:9 en eindigde spreker met dankge bed. Onder de aanwezigen bevonden zich burgemeester C. B. J. Landweer en ver schillende plaatselijke predikanten.

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1962 | | pagina 1