Vernielzucht Agenda H.K.H. Prinses Wilhelmina herdacht Prinses Wilhelmina na haar troonsafstand m - m Predikbeurten Eendrach maakt mach. Alles voor Sini Nicolaas arfumerie aauwe RAAD RIJSSEN VAN DER STOUW VAN DER STOUW m - m BURGERLIJKE STAND Zondag 2 december Woensdag 5 december ZONDAGSDIENST DIERENARTSEN 100 elekf r, strijkijzers 14,90 100 metalen boekenrekjes 41 7-50 Vrijdag 30 november 1962 De abonnementsprijs voor dit blad bedraagt f 1.50 per kwartaal voor post-abonnees f 1.65 per kwartaal 40e jaargang - No. 47 Administratie en Redactie: Enterstraat 10. Rijssen. Télef 2303 (05480) Inzending van adverenties tot uiterlijk donderdagmorgen 12 uur Advertenties 12 cent per mm. Bij contract korting LEZING OVER ISRAËL II fe f ft BENOEMD POSTDUIF-GOOR IF-GO OR VOOR De raadsvergadering, die woensdagavond werd gehouden werd ingeleid door burge meester Landweer met een herdenkingswoord bij het overlijden van H. K. H. Prinses Wilhelmina. In treffende bewoordingen stond de bur gemeester stil bij de plaats, die Koningin Wilhelmina zulk een lange reeks van jaren bij het Nederlandse volk heeft ingenomen. Op verzoek van burgemeester Landweer werd er door de raad enkele minuten stilte in acht genomen. De agenda van de vergadering vermeldde weinig belangrijke punten, tengevolge waar van de hele agenda in ongeveer een half uur een „bekeken zaak" was geworden, in clusief de tijd die nodig was voor de rond vraag. Het voorstel van b. en w. tot het aanstel len van "n loodgieter in dienst van gemeente werken werd niet door de raad overgeno men. Hoewel verschillende raadsleden het met het college eens waren, dat reparaties aan gemeentewoningen niet altijd tijdig wor den uitgevoerd, zag men toch een aantal bezwaren in de benoeming in vaste dienst van een loodgieter. De heer Smeijers, was van mening, dat als deze zomer de werkzaamheden door gevestigde bedrijven niet op de gewenste tijd zijn uitgevoerd dit moest worden geweten aan het feit, dat men deze zomer „over de kop" druk is geweest. Langzamerhand zal daar wellicht een wijziging inkomen. Sympto men daarvan ziet men reeds in Brabant (waar een aantal bouwvakarbeiders werk loos is) en aldus de heer Smeijers als ik mij niet vergis, ziet men ook hier een begin van dit verschijnsel. Wij krijgen niet de in druk, dat meerdere raadsleden dit standpunt deelden. Waarschijnlijk had de voorzitter de indruk, dat de raad niet enthousiast was over het voornemen van b en w tot aanstelling van een loodgieter, zodat besloten werd dit punt aan te houden. Inmiddels is er reeds een oproep geplaatst en hebben zich een aantal sollicitanten voor deze functie gemeld. De heer Pluimers deed bij het begin van de vergadering het voorstel het presentie geld van deze raadsvergadering af te dra gen aan de actie „Open het Dorp" welige sympathieke gedachte niet werd overge nomen. Wethouder Goosen, verklaarde van mening te zijn, dat men de raadsleden niet collec tief moet dwingen aan een actie als deze het presentiegeld af te dragen, hoe sympa thiek de actie ook is. Het moet een persoonlijke kwestie blij ven meende spr. ook dan komt het heus wel goed met de bijdragen "oor Het Dorp zo was zijn standpunt. Door de raad werd een z.g. Kapverorde- ning vastgesteld. Deze verordening was naar de mening van b en w noodzakelijk in ver- Advertentie GESCHENKEN voor VADER MOEDER ZOON en DOCHTER U WEET HET HEEFT HET Wat was het volk van Hollaand één, Wiej hebt 't kunn huern en ook kunn zeen, Het was een komm en 't was een goan, Hoast elkeene heft met edoan. Joa, klean en groot en riek en oarm Leüpn toch vuur disse aktie woarm, Het geeld greujn an tot een bedrag Woeran gin meanske har edach. Het was gewoon ne stroom van geeld, Met man en mach mos worn eteeld, En nog konn ze 't mear nuwkes an, An een stuk gung het doar vedan. Met doezenden wur 't geeld ebrag, 't Gung stikum duur, zelfs miln in nach, As één man hef oons volk egeewn, Nee, det is ech neet ouwerdreewn. Van wat geloow' of poletiek, Van wat vuur staand, 't was net geliek, Want alle muurks warn ummetrean, Zol 't hier neet aaltied zo kunn wean? Wat zol het mooi wean as det kon, Aajt toch zo eensgezeend as non, Vedeeldhaejd trekt een volk oet een, Eendrach maakt mach, det hew' kunn zeen. J. ROZENDOM RIJSSEN. band met een veranderde structuur. Meer en meer vormen de bossen een bron van recrea tie voor velen en geven rust aan de opge jaagde mens, zo hadden b en w in een nota gesteld. De nieuwe Boswel, waarop de gemeente lijke kapverordening is aangepast legt aan de eigenaar van houtopstanden de verplich ting op aanmelding te doen bij Staatsbosbe heer als hij houtopstanden wil vellen of uit dunnen. De eigenaar is tevens verplicht tot her- ptenting. De heer Haase vroeg of deze verordening wel nut had, waarop dit raadslid een beves tigend antwoord kreeg. De heer Haase merkte op: Hebben we nog geen verordeningen genoeg en moet er voor het kappen van een boom nog een nieu we bijkomen? De voorzitter repliceerde daarop met te zeggen, dat praktisch alle gemeenten een kapverordening hebben uitgevaardigd. De raad besloot aan het Staatsbosbeheer voor Overijssel bos en heidepercelen gelegen in de gemeente Markelo te verkopen tegen de prijs van 4.000,- per Ha. Het ligt in de be doeling van Staatsbosbeheer in dit veld 'n natuurreservaat te stichten. In de rondvraag vestigde de heer Haase de aandacht van het college van b en w op de toestand van de voormalige stads- bleek de Weijerd. De afrastering is zeer slecht en onmiddellijk voor de ingang is een diep gat ontstaan, hetgeen gevaarlijk is. Is het niet mogelijk aan de Weijerd een andere bestemming te geven, of anders moet het raadsbesluit worden uitgevoerd (het ma ken van een plantsoen). „Alles is beter dan de Weijerd te laten zoals ze er nu bijligt". De voorzitter maak te duidelijk, dat het college heeft getracht van de zijde van het rijk subsidie te krijgen. Er is echter pas bericht ontvangen, dat de gemeente dat niet kan verwachten. De heer Pluimers vond het bevreemdend, dat het raadsbesluit nog niet was uitgevoerd. Aanvrage van subsidie was toch bij het vaststellen van het raadsbesluit niet ter spra ke gekomen meende spr. De voorzitter her haalde, dat b en w alleen maar een po ging hebben gedaan „omdat we weten, dat het rijk voor dergelijke projecten met een historisch karakter wel vaker subsidieert", Nu zal er op korte termijn iets gebeuren zegde de voorzitter toe. De heer Nijland haa kritiek op de gang van zaken met betrek king tot de terugbetaling van de waarborg sommen bij het bouwen van woningen e.d. De mensen moeten bedelen om hun eigen geld terug te krijgen. Weth. Goosen gaf ten antwoord, dat deze kwestie onderwerp van gesprek is geweest in de commissie van openbare werken. Het is bijzonder moeilijk om een bevredigende regeling te vinden. Wel attendeerde spr. er op, dat als men de verplichtingen niet nakomt het logisch is, dat de terugbetaling van de waarborg som lange tijd vergt. De heer Nijland hield echter aan. Het duurt te lang die terugbe taling, ook als de mensen hun verplichtin gen wel zijn nagekomen. Weth. Goosen meende te weten, dat er iedere 2 maanden een controle werd inge steld. Wel wist spr. zeker, dat er een ach terstand was geweest hetgeen een mogelij ke oorzaak is voor de klacht, die de heer Nijland aan de orde heeft gesteld. De heer Ter Avest stelde, dat deze kwestie te ingewikkeld door de gemeente was opge zet. Men kan dat veel gemakkelijker, veel simpeler regelen meende spr. Er wordt con trole uitgeoefend door mensen, die veel nut tiger werk kunnen doen, aldus de heer Ter Avest. Weth. Goosen bleef er bij, dat dit een „moeilijke" zaak was. Wij moeten oppassen, dat de gemeente haar rechten blijft behou den. De heer Kreijkes wees op een geheel ander facet van deze materie. Er wordt van de waarborgsom somtijds een bepaald bedrag' ingehouden. Dit wordt terugbetaald als men de beschadiging herstelt. Hoe wordt er soms geredeneerd? Laat de gemeente een en andere maar herstellen en aldus de heer Kreijkes lachend de ge meente herstelt nooit. De heer Hodes vroeg of het eerste gedeelte van de Molendijk niet met spoed gereed kon worden gemaakt. Het molenaarsbedrijf van de fa. Slaghekke on dervindt ontstellend veel hinder van het feit. dat de Molendijk is afgesloten. Hier moet spoedig een einde aan gemaakf worden al dus spr. Voor een goed gevuld lokaal van de Neu trale Kleuterschool organiseerde de ama- teurfotografenver. „Aldolem" een lezing met dia's over Israël. De dia's die gemaakt waren door een Am sterdamse amateurfotograaf gaven een goed beeld van 't wonen en werken der verschil lende bevolkingsgroepen in zowel het oude als het nieuwe Israël. Al met al was het een zeer geslaagde avond. In de nacht van dinsdag op voensdag te één minuut voor één is Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Wilhelmina in het Paleis Het Loo op 82-jarige leeftijd in haar slaap overleden. De begrafenis van de Prinses heeft plaats op zaterdag 8 decem ber te Delft. Overeenkomstig de wens van de Prinses zal het een begrafenis zijn in het wit. Dit was ook het geval bij de begrafenis van wijlen haar echtgenoot Prins Hendrik in 1934. In haar boek „Eenzaam maar niet alleen" maakt prinses Wil helmina hiervan gewag in de vol gende passage: „Mijn man en ik hadden reeds lang voor zijn heengaan herhaal delijk gesproken over de beteke nis van het sterven en het daar opvolgende eeuwige leven. Wij hadden beiden de geloofszekerheid dat de dood de ingang tot het leven is en elkaar daarom beloofd, dat onze begrafenis geheel in het wit zou geschieden". Koningin Wilhelmina is meer dan vijftig jaren aan het bewind geweest. Als 18-jarige, enige uit het Oranjehuis overgebleven loot, werd zij in 18o i ingehuldigd als koningin der Nederlanden. Op 4 september IS i8 tekende zij de akte van abdicatie, het bewind overdragend aan haar enige doch ter. koningin 'uliana. De periode, welke koningin Wilhelmina aan het bewind was, was een bewogen tijd. Hierin vie len twee wereldoorlogen. In so ciaal en velerlei ander opzicht werd een enorme vooruitgang ge boekt. Koningin Wilhelmina wist, dat er geen terug was, maar wel een steeds voorwaarts. V «L,j - - •V 1 De banden van liefde tussen volk en vorstenhuis werden vooral sinds de tweede wereldoorlog zeer nauw aangehaald. In aller harten nam koningin Wilhelmina een warme plaats in. Zij was moedig en doortastend, vooral in moeilijke omstandigheden. De viering van het gouden re geringsjubileum van de koningin was een grote demonstratie van trouw en aanhankelijkheid. De thans overledene was een groot vorstin. Uit alle werelddelen zijn bewijzen van medeleven gezonden. Moge zij rusten in vrede. GEBOREN: Aaltjen Dirkje d.v. G. Mensink en M. Poort man, Haarstraat 149a, 21 nov; Hendrik, z.v. E. Mekenkamp en H. Haase, de Bleijdestraat 5, 22 nov; Gerritdina, d.v. J. Bakker en L. Drijer, Moddesteeg 3, 26 nov; Mannes z.v. A. van den Berg en E. Dan- nenberg, Hagweg 7, 24 nov; Jan, z.v. M. Avdresch en J. H. Kappert, Piet Heinstraat 18, 16 nov te Almelo; ONDERTROUWD: Berend Jan Ligtenberg, 28 jaar, Hellendoorn Nijverdal P. C. Stamstraat 23 en Janna Pongers, 23 jaar, Rijssen, Tabaksgaarden 44, 20 nov; Jannes Waanders, 25 jaar, Rijssen Esstraat 92 en Johanna Eshuis, 22 jaar Wierden Rijs- sensestraat 112, 22 nov; Dinand Jan Getkate, 42 jaar, Wierden En ter Disselsweg 14 en Janna Jansen, 21 jaar Rijssen Lentfersweg 44, 22 nov; Pieter Gouderjaan, 23 jaar, Arnhem Velper- weg 142 en Willemina Markvoort, 23 jaar, Rijssen van Wijngaardenstraat 14, 23 nov; GETROUWD Dirk Wessels, 28 jaar en Hendrika Gerrit dina ter Keurs, 23 jaar, Rijssen de Steege 5, 22 nov; Jan Huisken, 22 jaar en Gerritdina Chris tina Aitink, 21 jaar, Rijssen Haarstraat 174 23 nov; Hendrik Jan Vossebelt, 32 jaar en Gerrit dina Harbers 33 jaar Rijssen Nassaustraat 57, 23 nov; Jan Hendrik Nijkamp, 21 jaar en Zwaan- tjen Maats, 17 jaar, Rijssen, de Kaempe 29, 23 nov. De heer J. Eshuis, waarn. hoofd van de Oranjeschool is tot definitief hoofd benoemd met ingang van de datum waarop de heer G. B. B. Renger met pensioen gaat. Mej. A. Rooiman, alhier is benoemd tot hoofd van een kleuterschool te Emmer Erf- scheiderveen. Advertentie P Ned. Herv. Gem. GROTE KERK 9.30 uur ds. van Tuyl (voor- ber. H. A.) 15.00 uur Ds. Kool. WESTERKERK 9.00 uur en 10.45 uur Ds. Vos (voorber. H. A.) 19.00 uur Ds. van Tuyl. ELSEN 10.00 uur ds. Kool. Ger. Gem. Noorderkerk. 9.30 uur en 19.00 uur ds. Van Haaren. 15.00 uur leesdienst. Ger. Kerk. (Boomkamp) 9.30 uur en 15.00 uur ds. Brinkman. Ger. Gem. in Ned. (Eskerk) 9.30. uur en 18.00 uur Ds. Aangeenburg 14.30 uur leesdienst. Oud. Ger. Gem. Bevervoorde 9.30 uur en 19.00 de heer Vosman 14.30 uur leesdienst. Oud Ger. Gem. in Ned. (Oranjestr.) 9.30 uur en 15.00 uur ds. van Dijk. Ned. Prot. Bond afd. Rijssen. 10.45 uur ds. W. H. Stenfert Kroese, Almelo. Ned. Herv. Gem. Westerkerk 19.30 uur ds. Vos, (Bijbellezing) Ger. Gem. Noorderkerk 19.30 uur ds. Van Haaren. Oud. Ger. Gem. (Bevervoorde) 19.30 uur de heer Vosman. Oud. Ger. Gem. in Ned. (Oranjestr.) 19.30 uur ds. Van Dijk. Ger. Gem. in Nederl. (Eskerk) 19.30 uur ds. Aangeenbrug. De politie heeft de 26 jarige H. M. en de 25-jarige M. H. Aangehouden. Deze jonge lui hebben n.l. aan de Markelosche weg een 15 tal bomen afgebroken en op het rij wielpad gedeponeerd. 30 november Volksuniversiteit (spreker prof. dr. W. H. C. ten Haeff) Jeruël. 30 november Clubtentoonstelling Rijssense Pluimvee- en Konijnen fokkersvereniging „De Eendracht" café Koedijk. 30 november en 1 december Tentoonstelling Eerste Rijssense kanarievereniging café Baan. 7 en 8 december Tentoonstelling P.D.V. „Het Luchtvermaak" hotel Gijsbers. 11 december Vergadering CHU Jeruël. 14 en 15 december Tentoonstelling V.V. „Zanglust" café Baan. 21 december Kerstavond Ned. Ver. voor Huisvrouwen 8 uur Parkgebouw. 26 december Kerstconcert Rijssens Mannen koor Parkgebouw. 5 januari '63 Ledenvergadering Sportclub Rijssen hotel Gijsbers. 10 januari Ned. Ver. voor Huisvrouwen (le zing Ned. Reisverenigïng 8 uur) Parkge bouw. 11 januari Volksuniversiteit (spreker Jan Jans) Jeruël. 15 januari Jubileumuitvoering Toneelver. „De Gong" Parkgebouw. 5 februari Jaarvergadering Ned. Ver. voor huisvrouwen hotel Gijst>ers. ,13 februari Volksuniversiteit (spreker mr. G. B. J. Hilterman) Jeruël. 22 februari Ned. Ver. voor Huisvrouwen (le zing ds. Van de Wal over „Humor in het leven", 19.45 uur). Parkgebouw. 22 maart Volksuniversiteit (spreker Jan Strij- bos) Jeruël. 6 mei Amateurfotografenveréniging Aldolem (spreker Cor van Weele) neutr. Kleuter school. Opgaven voor deze rubriek kunnen geschie den ten stadhuize, afdeling Algemene Za ken, (kamer 7). De dienst wordt zondag a.s. waargeno men door dierenarts J. P. v. Nouhuys, Rijs sen, tel 2487. Advertentie en nog veel meer op pagina 8

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1962 | | pagina 1