MIDDENSTANDSVERENIGINGEN BRENGEN FIFTY-FIFTY-AKTIE Geeft dit jaar eens iets persoonlijks en uw succes is verzekerd Parfumerie PAAL WE Sint Nicolaas doet gaarne inkopen bij Rijssense winkeliers Predikbeurten Zoatcrdag kuemp Sinterkloas AGENDA ATTENTIE Sinterklaasgeschenk Van der Stouw heeft *t Zaterdag komt St. Nicolaas Ds. L. Vroegindewey komt 200 BOEKENREKJES 7.50 200 GEB. SPREIEN 14.00 BURGERLIJKE STAND JUBILEUM BIJ TER HORST CO. Toneel ver. „De Gong" Zondag; 25 november Woensdagavond 2d nov. Vrijdagavond 30 november Zondagsdienst dierenartsen Rij ssen-\& ierden De abonnementsprijs voor dit blad bedraagt f 1 50 per kwartaal voor post-abonnees f 165 per kwartaal Administratie en Redactie Enterstraat 10. Rijssen Telef 2303 f05430') Inzending van adverenties tot uiterlijk donderdagmorgen 12 uur Advertenties 12 cent per mm. Bij contract korting POSTDUIF-GOOR POSTDUIF-GOOR Wij maken onze H.H. adverteerders er op attent, dat de advertenties voor het nummer van vrijdag 30 november uiterlijk woensdag 28 november in ons bezit bezit moeten zijn, dit in verband met de St. Nicolaas drukte. Adm. Weekblad voor Rijssen. V 4üt jaaigaiig 1.4 u. tu WEEKBLAD VOOR RUSSEN Ter gelegenheid van het St. Nicolaasfeest hebben de Rijssense Middenstandsverenigin gen de HABI en de R.K. Middenstands vereniging besloten weer een St. Nicolaas actie te organiseren. Men hoopt hiermede, evenals dat voor gaande jaren het geval was, een bepaalde sfeer te scheppen, die het voor Sinterklaas en allen die in de St. Nicolaasperiode inkopen willen doen, aantrekkelijk moet maken, dat juist in Rijssen te doen. Ook dit jaar organiseert men weer een z.g. Fifty-Fifty actie, een actie, die reeds verschillende jaren met groot succes is ge voerd. Doordat in deze actie een bijzonder span nend element aanwezig is, is deze actie, zeer populair geworden. Immers er bestaat een kans, dat men iedere dag opnieuw, de helft van het be stede bedrag terug kan ontvangen, onge acht de grootte van het bedrag. In voor gaande jaren hebben vele Rijssenaren reeds van deze actie geprofiteerd. Ook dit jaar zal dat zonder twijfel weer -het geval zijn. Voor de middenstanders is deze actie ie der jaar opnieuw een groot succes gewor den en in de praktijk is gebleken, dat ook vele kopers uit naburige plaatsen naar Rijssen komen om hun inkopen te doen, om mee te kunnen doen aan de Fifty-Fif- ty actie. Vooral dit is een bewijs, dat de actie een spannend en aantrekkelijk element in zich heeft. Hoewel wij er van overtuigd zijn, dat slechts weinigen niet van de gang van za ken met betrekking tot de fifty-fifty op de hoogte zijn, menen wij. er goed aan te doen nog een korte uiteenzetting te geven van de St. Nicolaas actie 1962. De periode waarin de fifty-fifty actie wordt gehouden is: Vanaf zaterdag 24 november tot en met woensdag 5 december. In deze periode wordt door alle deelne mende zaken bij aankoop van ieder be drag van 0,50 een bon verstrekt. De bonnen zijn gestempeld met de naam van de deelnemende winkelier en worden iedere dag verstrekt in een andere kleur. Door een daartoe bevoegd persoon wordt op iedere actiedag een of meer winkeliers aangewezzen, die de helft van het bij deze zakenmensenbestede bedrag, kunnen terug betalen. De winkelier kan dat, ongeacht de groot te van het bedrag, uitsluitend doen door afgifte van de verstrekte bonnen. Heeft men dus op een bepaalde dag 500 besteed bij een winkelier die als fifty-fifty winkelier is aangewezen, dan krijgt men dus niet minder dan 250 terug. Dit jaar wordt de FF actie voor de 8e keer georganiseerd. Vast staat dat in het raam van deze actie reeds duizenden gul dens door de winkeliers zijn terugbetaald. De St. Nicolaas-periode is een mooie, Advertentie VOOR EEN volgt u het éénrichtingsverkeer, n.l. richting HAARSTRAAT 28 OOK VOOR SINTERKLAAS maar ook een dure tijd. Daarom is het aantrekkelijk, dat middels de acties van de Rijssense middenstandsverenigingen de mogelijkheid van een meevaller bestaat. Men kan geen enkele invloed uitoefenen of men wel of niet tot de gelukkigen zal be horen Iedere deelnemer heeft precies even veel kans, als „gelukswinkelier" te wor den aangewezen, terwijl iedere koper ook evenveel kans heeft tot „gelukskoper" te worden aangewezen. Men hoeft, om tot de gelukkigen te gaan behoren, niets bijzonders te doen, geen bonnen op te plakken, geen lengtes te raden van koorden of draaden, niet het aantal knikkers in een fles of pot te schatten en men hoeft ook geen puzzels op te lossen. En toch kan men geluk heb ben. Het enige wat men wel moet doen om een kans te maken, dat is: te gaan kopen in een Rijssense zaak. De Rijssense winkeliers hebben zich er op voorbereid, men ziet reeds nu de feestelijke etalages, waarin men een uitgebreide keuze kan maken. Men heeft niets nagelaten om de Sinterklaasperiode tot een feest te ma ken voor jong en oud. St. Nicolaas komt op zaterdag 24 november naar Rijssen om de Fifty-Fifty actie van de beide Rijssense middenstandsverenigingen te openen. Hoewel dit een traditie is ge- wc„-?en, toonden de besturen der beide Mid- denstanüsverenigingen en van de WV zich toch verheugd, toen het bericht dat de Sint de uitnodiging aanvaard had, bij het se cretariaat binnenkwam. Het zal weer een feestelijke intocht wor den, en duizenden Rijssene kinderen zullen de grote kindervriend een enthousiast wel kom bereiden. St. Nicolaas zal zijn intoch aanvangen op de Wierdensestraat en zal op het stadhuis ontvangen worden door het gemeentebestuur Vanaf het bordes van het stadhuis zal de Sint een korte toespraak houden tot de Rijs sense jeugd, en dan zijn tocht voorzetten langs de volgende route: Elzenerstraat, Tabaksgaarden, Blinde Ba- nisweg, van Wijngaardenstraat, Bleekstraat, Eschstrzat, Haarstraat, Grotestraat, Enter- straat, Oosterhofweg naar het Parkgebouw vanwaar hij na een korte pauze naar elders zal vertrekken. Op uitnodiging van de Ned. Herv. Man- nenvereniging .Bewaar het Pand" te Rijs sen, hoopt Ds. Vroegindeweij van Delft op vrijdag 30 nov. a.s. in de Westerkerk een referaat te houden, getiteld: „De werking van de Heilige Geest in het persoonlijke ge loofsleven". Deze bijeenkomst die om kwart over zeven begint is voor iedereen toegan kelijk. Tevens bestaat er gelegenheid tot het stellen van vragen. Advertentie Heerlijke PARFUMS in alle bekende merken vanaf 1.95 tot 32.50 Pracht sortering HAARBORSTELS in alle prijzen. Geparfumeerde EAU DE COLOGNE met en zonder verstuiver in luxe doos van 6.90, 8.95, 12.14.25, 16.25, 19.50 TOILETTASSEN, MAKE UP TASJES, in alle maten. LUXE DOZEN ZEEP met en zonder Eau de Cologne vanaf 1-45, 2.25, 3.95 6.60, 8.95, 10.50 Prachtige LIP STICK HOUDER met spiegeltje 10.50 ALLE MAKE-UP ARTIKELEN GAARNE ZULLEN WIJ U ADVISEREN WIERDENSESTRAAT 59 Advertentie n nog veel meer op pag. 12 Aan het einde van de Henriëtte Roland- H olst-herdenking, maandagavond in de Singerzaal in Laren, is ie „Henriëtte Roland- Holst-prijs lc>62", welke was toegekend tan de dichter Mau- lts Mok, door prof. Garmt Stuiveling aan ie winnaar overhan digd. Op de foto zien we inks de heer Mok en 'echts prof Stuiveling met de waardevolle enveloppe. Het St. Nicolaasfeest, feest voor oud en jong, voor alle rangen en standen pleegt zijn schaduwen lange tijd vooruit te wer pen. Fabrikanten, grossiers en winkeliers rich ten vaak een groot deel van het jaar de aandacht op de eerste week van decem ber omdat in die week en enkele weken daar voor in vele zaken topomzetten worden be reikt. Dat is meer de zakelijke zijde van dit feest. Er is echter ook een andere meer ro mantische meer sprookjesachtige kant aan dit kinderfeest, dat echter ook door volwas senen met graagte wordt gevierd. Sinterklaas is voor de jeugd nog steeds het symbool van goedgeefsheid en het is of iedereen, tot de meest nuchtere figuren toe, door de sfeer van geven, de sfeer van iets extra's over te hebben voor anderen be vangen wordt. Men denke slechts aan de vele acties die worden evoerd om te zor gen dat duizenden kinderen in inrichtingen, vaak misdeelde jeugd genoemd - dat deze kinderen met Sinterklaas zullen worden be dacht met alles wat een kind blij kan maken. Men denke aan acties die gevoerd worden, om onze zieke medemensen die jaren aan het bed gekluisterd zijn, ook een tastbaar bewijs van hartelijk medeleven te doen bezor gen. De bijzondere sfeer van verwachting is vooral aanwezig bij de jeugd. Met de in tocht van St. Nicolaas te Amsterdam is het kind er weer vast van overtuigd, dat ook dit jaar de verjaardag van St. Nicolaas, altijd vitaal en gul en groots, weer gevierd kan wor den. Duizenden kinderen zagen de grote op tocht in Amsterdam en tienduizenden kin- GEBOREN: Alfons Maria z.v. M. H. Rensen en A. M. Oude Katte, Middeldijk 6, 13 nov; Frits Arnoud, z.v. G. H. Fokker en C. van Weizen, Karei Doormanstraat 25, 16 nov. ONDERTROUWD: Jan Baan, 25 jaar, Rijs sen Dannenberg 29 en Hermanna Markvoort 29 jaar, Rijssen Holtentorensweg 32, 13 nov; Jan Willems, 29 jaar, Rijssen Banisweg 27 en Janna Mekenkamp, 21 jaar, Rijssen Arend Baanstraat 2a, 14 nov; Egbert Hen drik Klein Horsman, Rijssen Elsenerstraat 38 en Dika Holsappel, Rijssen Dannenberg 61,"15 nov; Gerrit Seino Nieuwenhuis 27 jaar, Rijssen Tabaksgaarden 28 en Aaltje Ger- da Velten, 26 jaar, Wierden Enter, Rijssen- seweg 27, 15 nov; Antoni Dommerholt, 24 jaar, Rijssen Moddesteeg 7 en Janna Nij- veld, 22 jaar, Rijssen Esstraat 103, 15 nov. GETROUWD: Jan Muller, 63 jaar en Jeanne Else van der Gaast, 53 jaar, Rijssen, Boomkamp 5, 15 nov; Egbert de Jong, 27 jaar en Maria Bosman, 26 jaar, Rijssen Jo- han Willem Frisostraat 4, 16 nov; Willem Rutterkamp, 21 jaar en Janna Scholten, 17 jaar, Rijssen Enterstraat 82, 16 nov. OVERLEDEN: Regina Léonie Virginie Versteegh, 72 jaar weduwe van A. H. Tierie, Rijssen, Rijssenseveld 1, 13 nov; Geertje Kleinstra, 81 jaar weduwe van R. Vogel- vang, Rijssen Molendijk 7, 14 nov. In verband met zijn 40-jarig jubileum, als werknemer van ter Horst en Co NV werd de heer G. Lankamp, Bouwstraat 49 onder scheiden me' de ere medaille in brons ver bonden aan de Orde van Oranje Nassau. De medaille werd aan de jubilaris uitge reikt door locoburgemeester Scholman, die hem met deze decoratie hartelijk gelukwens te. Namens de directie van ter Horst en Co, werd de gedecoreerde toegesproken door de heer H. Jordaan, die hem dank bracht voor de wijze waarop hij zijn werkzaam- heen bij ter Horst en Co had verricht en bood een enveloppe met inhoud aan, als mede het ere insigne „40 jaar trouwe dienst". De Toneelvereniging De Gong heeft in studie genomen het toneelspel „de dochter van de bronnenmaker", welk stuk zal op gevoerd worden op 15 januari als jubileum uitvoering in verband met het 10-jarig be staan van deze toneelvereniging. deren zagen de Spaanse Bisschop in vol or naat arriveren middels de televisie. Vol verwachting klopt ons hart, een Sin terklaasliedje dat al vele jaren met grote overtuiging wordt gezongen en dat ook in deze tijd nog niets aan betekenis heeft ingeboet. Vol verwachting klopt ons hart, zingen de kinderen en dat die verwachting gerecht vaardigd is, zien ze iedere dag opnieuw in de feestelijke etalages, ook van de Rijssen se winkeliers, die geen moeite hebben na gelaten, om Sinterklaas te tonen, dat de Rijssense Middenstand actief is geweest, om te tonen, dat zij de Sint veel te bieden heeft. Sint Nicolaas kan de cadeautjes, die hij jong en oud in Rijssen heeft toegedacht, bij de plaatselijke middenstand betrekken. Dat is van belang, omdat dat voor hem vele voordelen meebrengt. De kosten van verzending worden gedrukt en er is sprake van een grote tijdsbespa ring. Bovendien heeft Sinterklaas, die goede re laties heeft met de Rijssense middenstand, meerdere malen verklaard, dat hij graag in de Rijssense zaken koopt. De Rijssense middenstand verstaat zijn taak, het win kelapparaat is op een behoorlijk peil geko men, men doet alle mogelijke moeite om het publiek de grootst mogelijke service te geven. Daarom maken de Rijssense winkeliers zich op ook de komende weken hun beste beentje voor te zetten. NED. HERV. GEM. GROTE KERK 9.30 uur Ds J. Vos 15.00 uur Ds W. van Tuyl (Bed. H.D.) WESTERKERK 9.00 uur Ds A. Kool 10.45 uur Ds A. Kool 19.00 uur Ds J. Vos NOTTER 19.30 uur Ds W. van Tuyl GER. GEM. NOORDERKERK 9.30 uur en 19.00 uur Ds van Haaren 15.00 uur Leesdienst GER. KERK BOOMKAMP 9.30 uur en 15.00 uur Ds Brinkman GER. GEM. IN NED. ESKERK 9.30 uur en 18.00 uur Ds Aangeenbrug 14.30 uur Leesdienst OUD GER. GEM. IN NED. (ORANJESTR,) 9.30 uur en 15.00 uur Ds van Dijk OUD GER. GEM. (BEVERVOORDE) 9.30 uur en 19.00 uur de heer Vosman 14.30 uur Leesdienst NED. HERV. GEM. WESTERKERK 19.30 uur Ds J. Vos (Bijbellezing) OUD GER. GEM. IN NED. (ORANJESTR.) 19.30 uur Ds van Dijk GER. GEM. IN NED. ESKERK 19.30 uur Ds Aangeenbrug OUD GER. GEM. BEVERVOORDE 19.30 uur de heer Vosman NED. HERV. GEM WESTERKERK 19.15 uur Ds L. Vroegindeweij van Delft Zoaterdag kuemp Sinterkloas, 'n Bet je vroo van 't joar, Mear det mut wal aans dan kuemp Hee met 't woark neet kloar. Want hee mut in heeln kotn tied Noar zo vuile stean, 't Is allene Riessen neet Woer Kloasuem mut wean. Sinterkloas kuemp ouwera Met zin pikzwatn knech, Sinterkloas weet toovedan Heel good hier de weg. Hee kuemp hier al joarn, hee hef Zo aw' noa kuent goan, Ook al vül 't um wal ees zoer, Nog nooit ouwersloan. Zoaterdag kuemp hee dan wier In oons oole stad, Alle wichter hebt non al 't Skeuntje kloar ezat. Wichter zeg ik, ook de grootn Zatn ne kloomp of skoon, In de hoppe det doar Kloas Wier wat in zal doon. Want met Sinterkloas dan ziew' Allmoale wier keend, Ziewwe net zo bliej as 'n wich Awwe 's moarns wat veendt. 'k Hoppe det oons Sinterkloas Good wat breg van 't joar, Ik zette in elk geval Béejde skoone kloar. P.S. Sinterkloas koch ook dit keer Wat hee nuereg hef Hier, woer mer'ge weenkeleer Bonn' en 't beste gef. Ik mut ouwera zeg hee Vuile mear betaaln, En 'k heb hier de kaans da'k wier d'Helfte op kan haaln. J. ROZENDOM RIJSSEN 25 november Toneeluitvoering „Kunst naar Kracht" St. Josephgebouw. 26 november Amateurfotografenvereniging Aldolem (d'alezing over Israël) neutr. kleuterschool. 27 november Propaganda-avond Ned. Blin- denbond met medewerking van Rijssens Mannenkoor Parkgebouw. 30 november Volksuniversiteit (spreker Prof. dr. W. H. C. ten Haeff) Jeruël. 30 november-1 december Clubtentoonstelling Rijssense Pluimvee- en Konijnenfokkers ver. „de Eendracht" café Koedijk. 30 november-1 december Tentoonstelling Eerste Rijssense Kanariever. café Baan 7-8 december Tentoonstelling P.D.V. „Het Luchtvermaak" hotel Gijsbers 11 december Vergadering C.H.U. Jeruël. 14-15 december Tentoonstelling V.V. „Zang- lust" café Baan 21 december Kerstavond Ned. Ver. voor Huis vrouwen 8 uur Parkgebouw. 26 december Kerstconcert Rijssens Man nenkoor Parkgebouw. 10 januari '63 Ned. Ver. voor Huis vrouwen, lezing Ned. Reisvereniging 8 u. Parkgebouw. 11 januari Volksuniversiteit (spreker Jans Jans) Jeruël 15 januari Jubileumuitvoering Toneelvereni ging „de Gong" Parkgebouw 5 februari Jaarvergadering Ned. Ver. voor Huisvrouwen hotel Gijsbers. 13 februari Volksuniversiteit (spreker mr. G. B. J. Hilterman) Jeruël 22 februari Ned. Ver. voor Huisvrouwen (le zing ds. v.d. Wal over „Humor in het leven" 19.45 uur) Parkgebouw 22 maart Volksuniversiteit (spreker Jan Strijbos) Jeruël 6 mei Amateurfotografenvereniging Aldolem (spreker Cor van Weele) neutr. kleuter school. Opgaven voor deze rubriek kunnen geschie den ten stadhuize, afdeling Algemene Za ken (kamer 7). De dienst wordt a.s. zondag waargenomen door diere: arts J. Siebelink, Wierden, tel. 05496-298. j

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1962 | | pagina 1