„HOSANNA" EXCEIMRM IN „EIN DEUiSCHES REQUIEM" GEMEENTE STELT VAKLIEDEN AAN Beroepen PREDIKBEURTEN Agenda BURGERLIJKE STAND Vrijdag 16 november 1962 40e jaargang - No. 45 De abonnementsprijs voor dit blad bedraagt f 1 50 per kwartaal voor post-abonnees f 1.65 per kwartaal Administratie en Redactie: Enterstraat 10. Rijssen. Telef 2203 (05480) Inzending van adverenties tot uiterlijk donderdagmorgen 12 uur Advertenties 12 cent per mm Bij contract korting Hond niet aan de lijn: Bekeuring Causerie over muziek Brand Aj 't good weelt doon, dan zuej munn bloon Geslaagd Vorige week is in Zwolle de mil joenste na de oorlog in Neder land gebouwde woning officieel in gebruik ge nomen in aan wezigheid van H.M. Koningin Juliana. Foto: De Konin gin bekijkt het monument, dat zij voor de jubileumwoning heeft onthuld. Het is een kope ren plastiek van Henk Krijger. Eénrichting-verkeer Haarstraat NOORDERKERK Bloedplasma-campagne Ned. Roode Kruis POSTDUIF-GOOR 100 rolschaatsen 5.00 100 el. koffiemolens 8.90 a POSTDUIF-GOOR Zondaasdiensf dieren artsen Riissen-Wierden VOOR Voor een vrijwel geheel bezet Parkge bouw werd één van Brahms' meesterwerken vertolkt. Als inleiding werd Kantate nr. 56 van Joh. Seb. Bach „Ich will den Kreuzstab gerne tragen" uitgevoerd, waarin het aan dachtig luisterend auditorium genoot van de fraaie bas-bariton van Rom Kalma. Begeleid door instrumentalisten van het Overijssels Philharmonisch Orkest werden een 2-tal aria's en recitatieven zeer muzi kaal gezongen. De techniek stelt hoge eisen aan de solist door de grote omvang van de melodie. Zo wel de lage basnoten als de passages in het baritonregister leverden voor de solist geen moeilijkheden op, vooral het lichtvoetige zin gen op de vocalen wekte veel bewondering. „Hosanna" had in deze kantate een be scheiden aandeel, het koraal aan het slot gaf het koor gelegenheid zich in te zingen. Men hield eerst pauze, die wel erg vroeg inviel. Na de confrontatie met het meester werk van Bach, de grootste reformatori sche componist, welke muziek ons zeer sterk aanspreekt, ging men zich instellen oj Brahms' Requiem. Welk een verschil van compositie met het ingetogen werk van Bach.- Bij Brahms veel gedurfde modulaties, veel toegepaste chromatiek en harmoniek, grote contrastwerking door inschakelen van een volledig bezet orkest, waarin o.m. de pauken een behoorlijk aandeel leveren. Dit moeilijke werk stelt aan een oratorium vereniging zeer hoge eisen. De lastige in tervallen zijn moeilijk te treffen en vorderen een behoorlijke stemtechniek. De dirigent Gerrit Peuscher wist het koor door alle moeilijkheden heen te loodsen, met behulp van de vakkundige begeleiding van het or kest al ontkwam men niet aan de indruk, dat het samenspel niet altijd correct was. De blazersgroep dient speciaal gememo reerd te worden, de moeilijke partijen kwa men vrijwel gaaf naar voren. De dirigent had het koor goed geinstrueerd, zodat be houdens een enkele foutieve inzet, de noten vrijwel gerealiseerd werden en overwegend zeer muzikaal werd gezongen. Enkele kanttekeningen: deel I: zeer mooi ingezet, waarbij de tenoren uitblonken ajo>' fraaie toonvorming. Het slot eindigde wat pijnlijk door een onjuiste inzet van de so pranen. De balans was even zoek, zodat de harp-accoorden niet goed tot hun recht kwamen. deel II: Het unisono gezongen gedeelte was indrukwekkend, terwijl opvielen de fraai gezongen duetten tussen vrouwen- en mannenstemmen De sopranen wisten de moeilijke inter vallen (o.m. overmatige quinten) juist te treffen. deel III: De fugagedeelten werden uitste kend ingezet terwijl het orkest in het slot prachtig secondeerde met. de ostinate bas, een lang aangehouden orgelpunt, waarop 't koor zich veilig kon uitzingen in de jubel: „der Gerechten Seelen sin din Gottes Hand und keine Qual rühret sie an". deel IV: Het best geslaagde koor, de be weeglijke gedeelten werden ritmisch juist en fraai van toon gezongen. deel V: De sopraansoliste Ank Reinders wist met haar fraaie, goed geschoolde stem de solo: „Ich will euch trosten, wie Einen seine Mutter tröstet" tot het hoogtepunt van de avond te maken. Het koor volgde de so liste ingetogen, terwijl de strijkers van het orkest het geheel reliëf gaven. Dit was ware musiceervreugde. deel VI: Hierin had de bassolist een groot aandeel, op overtuigende wijze en een in dringende dictie op de tekst wist Rom Kal ma sterk te boeien. Het koor zong enthou siast de fugato's, liet zich door de onhar monische voortzettingen niet beïnvloeden, met ruggesteun van het orkest kwam men tezamen tot een jubelend: „Preis und Ehre und Kraft". deel VII: De moeilijke modelaties vorm den geen belemmering, een enkele maal werd de muzikale stroom verbroken. Het koor rehabiliteerde zich bij het slotkoor. De inzetten kwamen op het juiste moment, men bereikte na een muzikaal hoogtepunt van orkest en koor het pianissimo: „Selig sind die Toten, die in dem Herren ster ben". De harpaccoorden klonken en een im ponerend slot volgde. Als een hommage aan Bach en Brahms, hun composities, en het koor, dirigent, solisten en orkest, was de stilte na het wegebben van de orkest klanken, indrukwekkend. Na afloop was het koor met genodigden nog enige tijd bijeen, waarbij wederzijds waarderende woorden werden gesproken. De Burgemeester van Rijssen complimen teerde de uitvoerenden met hun zeer ge slaagd concert, dat ongetwijfeld op hoog niveau stond. De Burgemeester sprak de hoop uit dat meedere succesvolle uitvoe ringen zouden volgen. De dirigent maakte bekend dat in studie zal worden genomen: De heer L. werd door de rijkspolitie be keurd, doordat zijn hond niet aangelijnd op straat liep. De politie zal streng toezicht houden op het gebod dat honden aan de lijn moeten wor den gehouden. „Dei Jahreszeiten" van Haydn Het koor betoonde hiermede haar instemming. On getwijfeld zal het volgend jaar een hoogte punt bereikt worden met dit bij velen be kend zijnde meesterwerk Wil „Hosanna' goed voor de dag komen, dan is het nood zakelijk dat nieuwe leden zich aanmelden Een oratoriumvereniging dient te beschik ken over een behoorlijk bezet koor, tenein de tot een goede uitvoering te geraken. Met medewerking van bekende solisten en ons eigen onvolprezen Overijssels Orkest in een uitverkocht Parkgebouw zal dit voor Rijssen een muzikale climax van betekenis worden' KASPERSMA. De afd. Rijssen van de Ned. ver. van Huis vrouwen hield een bijeenkomst waarin jhr. A. A. Barnaart een causerie hield over mu ziek. De leden van de vereniging waren in de gelegenheid geweest verzoekjes in te dienen, uit welke de heer Barnaart een keu ze had gemaakt. Het programma bestond uit de Rhapsody in blue van Tschaikowsky, het Forellenquin- tet van Schubert en de Danse Macabre van Saint Saëns. Nadat eerst het ontstaan van elk werk was uitgelegd wees de heer Barnaart op de verschillende bijzonderheden, de instrumen tatie, de speciale muziekinstrumenten die bij de uitvoering werden gebruikt enz. De aanwezigen hebben intens van de mu ziek en van de uitleg en de voordracht ge noten. Ds. W. van Tuijl predikant van de herv. gem. te Rijssen ontving een beroep van de Ned. herv. gem. van Sprang-Capelle. De Rijssense brandweer werd zondagmid dag gealarmeerd voor een brand uitgebro ken in de woning van de Ambonese fami lie Ringringlulu. De brand was ontstaan op de slaapkamer en de kleerkast ledikant en andere slaapkamermeubelen waren reeds 'n prooi der vlammen geworden. De brandweer, die spoedig ter plaatse was, wist het vuur met behulp van 2 z.g. mist- blussers, te blussen. De woning is eigendom van de rijksoverheid. De familie R. was niet verzekerd. Te Den Haag slaagde mevr. H. Ruckhor- mann-Meijer te Rijssen voor het examen schoonheidsspecialiste, (algehele schoonheids verzorging) Het personeelstekort in het bedrijfsleven ondervindt ook zijn weerslag bij werkzaam heden, die aan gemeentewoningen moeten worden verricht in die zin, dat het moeilijk is om noodzakelijke herstelwerkzaamheden aan gemeentewoningen en gebouwen te doen verrichten. Op dit vraagstuk hebben b en w zich bera den en het college stelt de raad voor over te gaan tot benoeming van o.a. een loodgie ter in dienst van de gemeente. „Hoewel in de gemeente Rijssen een 6-tal loodgietersbedrijven gevestigd is, blijkt uit voering van de nodige herstellingen aan wa terleidingen, privaten, goten, en dergelijke binnen een redelijke termijn vrijwel onmo gelijk. Het eindeloze uitstel van reparaties leidt tot voortdurende klachten en daardoor tot extra werk en tijdverlies voor de dienst ge meentewerken. Het niet tijdig uitvoeren van reparaties aan goten enz. heeft onder meer tot ge volg, dat constructies vergaan en later kost bare voorzieningen nodig zijn. In verband hiermede stellen b en w de raad voor over te gaan tot benoeming van een loodgieter in gemeentelijke dienst. Advertentie Uit betrouwbare bron vernemen wij dat weldra het verkeersprobleem in de Haarstraat zal worden opgelost. Het publiek zal hieraaan de volste medewerking verlenen Verwacht wordt dat eind november, in ieder geval begin december de verkeersstroom in de Haarstraat slechts in één richting zal worden geleid Het grote nadeel van dit éénrichtingsverkeer zal waarschijnlijk zijn dat er nogal eens opstop pingen veroorzaakt zullen worden in de nabij heid van het postkantoor. Gelukkig is er ge zorgd voor een enorme parkeerhaven. Aan deze parkeerhaven zijn nog speciale attracties verbonden Een bezwaar (kan men het be zwaar noemen?) Is dat in deze parkeerhaven voertuigen niet worden toegelaten. Parkeer- meters zijn dan ook taboe. Uitsluitend het publiek zelf heeft gratis toegang tot deze par keergelegenheid. Medeneming van bagagemid delen is niet verboden. Verwacht wordt dat de verkeersstroom zich vanzelf oplost in de par keerruimte Haarstraat 28 Zoals U weet is hier de Fa. v d. Stouw gevestigd. Van deze zijde werd ons medegedeeld tegen die tijd volkomen gereed te zijn de stroom op te vangen. Ook maakt men zich niet ongerust over de afvoer van deze verkeersstroom De fa van der Stouw verzekerde ons dat het publiek welis waar opgetogen doch rustig, huiswaarts zal keren, met het besef dit jaar toch zeker bij zonder goed geslaagd te zijn voor de sinter klaas. Wel zal men af en toe de kreet „Van der Stouw heeft het" kunnen horen. Reeds geruime tijd heeft het college van b en w gezocht naar een regeling, teneinde de procedure met betrekking tot het aan sluiten van huisriolen op de gemeentelijke riolering, zoveel mogelijk te vereenvoudigen. De meest eenvoudige oplossing aldus b en w tot de raad is de aanstelling van een vak man in dienst der gemeente, die alle voor komende rioolaansluitingen kan maken. In de resterende tijd heeft deze vakman voldoende werk aan het onderhoud van de woningen en andere gemeentegebouwen. De gemeente heeft sinds juli 1961 één straatmaker in dienst. Gebleken is, dat één straatmaker niet voldoende is om alle lopende reparaties en kleine wijzigingen aan de bestratingen in een voldoende vlot tem po uit te voeren. B en w zijn van mening, dat er voor twee straatmakers en een opperman ruim vol doende werk zal zijn. Het college stelt de raad dan ook voor tot benoeming van een straatmaker over te gaan waartoe reeds een oproep in diverse dag bladen is gedaan. ZONDAG 18 NOV. 1962 NED. HERVORMDE GEMEENTE GROTE KERK 9.30 uur Ds L. Doppenberg van Wilsum 15.00 uur Ds. J. Vos (bed. H. D.). WESTERKERK 9.00 uur Ds. W. van Tuyl. 10.45 uur Ds. W. van Tuyl 19.00 uur Ds. A. Kool. ELSEN 10.00 uur Ds. J. Vos. GER. GEMEENTE. 9.30 uur en 19.00 uur Ds. van Haaren 15.00 uur leesdienst. GER. KERK BOOMKAMP. 9.30 uur en 15.00 uur Ds. Brinkman. GER. GEM. IN NEDERL. ESKERK. 9.30 uur en 18.00 uur Ds. Aangeenbrug. 14.30 uur leesdienst. OUD. GER. GEM. IN NED. ORANJESTR. 9.30 uur en 15.00 uur Ds. van Dijk. Op initiatief van de afd. Rijssen van het Ned. Roode Kruis wordt op 19 en 26 novem ber in het Parkgebouw een bloedplasmacam- pagne gehouden. Voor dames en heren van 18 tot 65 jaar bestaat er op de avonden van bovengenoemde data gelegenheid tot het af staan van een halve liter bloed. Bij ongevallen, chirurgische ingrepen e.d. kan het aanwezig zijn van bloedplasma van de juiste bloedgroep bepalend zijn voor het redden van een mensenleven. Het hele jaar door wordt in geheel Ne derland een beroep gedaan op donors, ter wijl Het Roode Kruis ook graag over een reserve voorraad de beschikking wil heb ben bij nationale of internationale rampen. Bij de ramp in Perzië heeft het Roode Kruis uit deze reserve ongeveer 1000 bloed- plasma-sets ter beschikking gesteld. De afd. Rijssen doet ook dit jaar een drin gend beroep op de Rijssense bevolking om medewerking aan haar campagne te geven. Door toevallige omstandigheden is het niet mogelijk geweest ieder Rijssens gezin te be zoeken met de vraag of men wel of niet als donor wil medewerken. Het bestuur hoopt, dat het besef van de dringende noodzakelijkheid van het slagen van de campagne in Rijssen levendig is, en dat velen zich als donor zullen melden. Werk mee aan het redden van een men senleven. OUD GER. GEM. BEVERVOORDE. 9.30 uur en 19.00 uur de heer Vosman 14.30 uur leesdienst. NED. PROT. BOND. 10.45 uur Ds. J. H. Bokhove, Neede. WOENSDAGAVOND 21 NOV. NED. HERV. GEM. WESTERKERK 19.30 uur. Ds. J. Vos (Bijbellezing). OUD. GER. GEM. IN NrD. ORANJESTR. 19.30 uur Ds. W. van Dijk. OUD. GER. GEM. BEVERVOORDE. 19.30 uur de heer Vosman. GER. GEM. IN NED. ESKERK. 19.30 uur Ds. Aangeenbrug. Advertentie "n nog veel meer op pagina fi. Aj 't good weelt doon, dan zuej munn Het Roo-Kruus hef op oons almoa Riek en oarm, 'n beroop edoan, Mear duur tiednood was 't neet mueglek Um biej elkeen an te goan. Nee huer, maakt oe mear neet bange, 't Kost oe disse keer gin geald, Miskien weet iej 't al, aans wodt 't oe Hier nog wier ne keer verteald. Disse keer geet 't um wat aanders, Disse keer geet 't um oons blood, En het is toch ginnen vroage Mear, wat of ze doar met doot. Ouwera woer het mear efkes Nuereg is wodt 't hen estuerd, Perzië nog pas elene, Det hej miskien wal ehuerd. Het Roo-Kruus hopt det ter vuile Wier de noodzaak züet ver toan, En det ter de aandre wekke (19 en 26 november van 7 tot 10 uur in het Parkge bouw.) Waejneg leu verstek loat goan. Mear ik mos miej stoark vergissen Of het geet ook non wal good, Het Roo-Kruus krig van de meessen Wal nen halven liter blood. Stelt oe 's vuur daj zelf of ecne Den oe leef is, blood mut hemm, Aj 't neet mag'nt van 'n dokter, zal het Oe gin meanske kwoalek nemm. Mear wonear aj good gezoond zecnt, Ook al ziej neet op eskreeuwn. Is 't oew plich um d'aandre wekke 'n Halven liter blood te geewn. J. ROZENDOM, RIJSSEN. 16 november Amateurfotografenvereniging Aldolem (bespreking foto's Deventer fo tokring) neutr. kleuterschool. 16-17 november Tentoonstelling Postduiven- veren. „De Zwaluw" café Koedijk. 20 november Vergadering A.R. Kiesvereni ging kanti-"' Heka. '26 november Amateurfotografenvereniging Aldolem (dialezing over Israël) neutr. kleuterschool. 30 november Volksuniversiteit (spreker Prof Dr. W. H. C. ten Haeff) Jeruël. 30 november- 1 december Clubtentoonstel ling Rijssense Pluimvee- en konijnen fokkersver. „De Eendracht" café Koe dijk. 30 november- 1 december Tentoonstelling Eerste Rijssense Kanariever. café Baan. 7-8 decembf- Tentoonstelling P.D.V. „Het Luchtvermaak" hotel Gijsbers. 11 december Vergadering C.H.U. Jeruël. 14-15 december Tentoonstelling V.V. „Zang- lust" café Baan. 21 december Kerstavond Ned. Ver. voor Huisvrouwen 8 uur Parkgebouw. 10 januari '63 Ned. Ver. Huisvrouwen, le zing Ned. Reisvereniging 8 uur Park gebouw. 11 januari Volksuniversiteit (spreker Jan Jans) Jeruël. 5 februari Jaarvergadering Ned. Ver. Huis vrouwen hotel Gijsbers. 13 februari Volksuniversiteit (spreker Mr. G. B. J. Hilterman) Jeruël. 22 februari Ned. Ver. Huisvrouwen (lezing ds. v.d. Wal over „Humor in het le ven" 1945 uur' Parkgebouw. 22 maart Volksuniversiteit (spreker Jan Strijbos) Jeruël. 6 mei Amateurfotografenvereniging Aldo lem (spreker Cor van Weele) neutr. kleuterschool. Opgaven voor deze rubriek kunnen ge schieden ten stadhuize, afdeling Algemene Zaken (kamer 7). GEBOREN: Paulus Antonius Maria z.v. J. H. Schulte en M. A. Heerink, Graaf Ottostraat 32, 5 nov: Anna d.v. W. Wesselink en J. Vijfschaft, Trompstraat 30, 8 nov; Gradus, z.v. H. Borkent en W. Sanderman, Holterstraatweg 68, 8 nov. te Almelo. ONDERTROUWD: Hendrik Jan Vossebelt, 32 jaar Rijssen Kei- zersdijk 13 en Gerritdina Harbers, 33 jaar, Rijssen Vennekesgaarden 16, 6 nov; Jan Huisken, 22 jaar, Rijssen Zuna 5 en Gerritdina Christina Altink 21, jaar, Rijs sen Haarstraat 174, 6 nov; Jan Hendrik ten Hove, 26 jaar, Almelo de Savornin Lohmanstraat 24 en Hendrika ter Harmsel, 24 jaar, Rijssen Esstraat 4, 6 nov; T xk Wessels, 28 jaar, Rijssen Keizersdijk 20 en Hendrika Gerritdina ter Keurs, 23 jaar Oosterhofweg 80, 8 nov; Jan Hendrik Nijkamp, 21 jaar Rijssen, Sta- tionsdwarsweg 37 en Zwaantjen Maats, 17 jaar Rijssen de Kaempe 29, 8 nov; Hendrik Averesch, 24 jaar, Rijssen Water molen 45 en Hendrina Dam Wiechers, 21 jaar, Wierden Enter Dorpsstraat 47, 9 nov GETROUWD: Albertus Gerardus Wilhelmus Schapenk, 27 jaar en Alida Margaretha Landweer, 26 jaar Leersum Kon. Julianalaan 87, 6 nov. Zondagsdienst dierenartsen Rijssen-Wierden De dienst wordt zondag a.s. waargenomen door dierenarts J. P. van Nouhuys, Rijs sen, tel 2487.

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1962 | | pagina 1