Plan Otten geaccepteerd, éénrich tingsverkeer op Oosterhofweg Walkerk SPAARBANK jf REDE VOOR iedereen RAAD RUSSEN: ONBEWOONBAAR HUIS TOCH BEWOOND Donderdag 1 nov. a.s. BURGERLIJKE STAND Rede Ds. H. Wiltïnk Zangdienst Geref. Kerk ORGELSPEL Coöp. Boerenleenbank „Notter VOORSTEL OTTEN: Damclub Rijssens gezin won f 1000 Aanrijding Ongeval met bromfiets Jubileum bij Ter Horst Co. Uitvoering Chr. Oratorium vereniging „Hosanna Rooster clubwerkseizoen 1962/1963 Geslaagd Zondagsd. dierenartsen Rijssen-Wierden Klopjach J. LICHTENBERG Agenda PREDIKBEURTEN SENSATIONEEL VOORDELIG Vrijdag 26 oktober 1962 40e jaargang - No. 42 De abonnementsprijs voor dit blad bedraagt f 1.50 per kwartaal voor post-abonnees f 1.65 per kwartaal Administratie en Redactie: Enterstraat 10. Rijssen, Telef 2303 (05480) Inzending van adverenties tot uiterlijk donderdagmorgen 12 uur Advertenties 12 cent per mm. Bij contract korting In de vergadering van woensdagavond heeft de Rijssense ge meenteraad het voorstel van b. en w., om de Oosterhofweg op bepaalde uren zaterdags- en zondagsavonds voor bromfietsen ge sloten te verklaren, verworpen met negen tegen vijf stemmen. Een voorstel van de heer Otten (SGP), om op dezelfde tijdstippen één richtingsverkeer in te stellen, werd daarna met algemene stemmen aanvaard. HUTIENWAL 31 - RIJSSEN POSTDUIF-GOOR POSTDUIF-GOOR WEEKBLAD VOOR RUSSEN Het debat over deze kwestie werd geopend met de mededeling van de heer Ter Avest (AR-CHU), dat gezien de tegemoetkoming van het college, door de duur van de afslui ting terug te brengen van vijftien tot acht uur, van zijn zijde geen bezwaren meer be stonden. De heer Otten was daarentegen nog steeds van mening dat een afsluiting niet wenselijk is en bepleitte de invoering van het één-richtingsverkeer. Burgemeester C. B. J. Landweer ripos teerde dat na overleg met de politie het be wuste voorstel toch het beste was. De heer Ter Avest wilde in dat geval wel, dat men zo royaal mogelijk met ontheffingen was, om de bewoners van de Oosterhofweg en het „normale" bromfiets-verkeer niet te schaden. De heer Pluimers (P.v.d.A.) kantte zich ook tegen 't voorstel van b en w: „Ik vrees een verplaatsing van de moeilijkheden naar andere straten. Bovendien heerst er de groot ste drukte juist buiten de voorgestelde slui tingsuren, nl. van half zeven tot acht uur. Daarna wordt het wel rustiger". Zijn frac tiegenoot, de heer Jansen wilde wel met het voorstel van de heer Otten in zee gaan. Hij zag er nog een soort preventieve wer king in, als dit niet helpt gaan we het wel helemaal afsluiten. Ook de heer Hodes (KVP) zou een oplos sing als die van de heer Otten verkiezen De voorzitter wees de raad nog eens op de ervaringen van de politie met soortge lijke maatregelen in andere gemeenten, wat de heer Jansen de opmerking ontlokte: „De politie hier heeft geen ervaring...." Tenslotte kwam het voorstel van b en w toch in stemming, waarna de uitslag (9-5) aan de heer Otten de gelegenheid schonk zijn mening tot voorstel te promoveren. De raad kon zich er in zijn geheel mee vereni gen. Geruime tijd had de raad daarvoor al ge discussieerd over de onbewoonbaar verkla ring van het pand Enterstraat 182 De heer Advertentie DS. H. WILTINK in de Aanvang 7.45 uur voor ieder toegankelijk Statenkring Overijssel Oost S.G.P. GEBOREN: Gerrit Dinant, zv H J Rohaan en J Roos ink Holterstraatweg 78, 16 okt; Janny dv G Kreijkes en G Rolleman Hol terstraatweg 16, 17 okt; Marten zv G H Schotman en C L Brugge- man Oosterhofweg 20, 16 okt; Gerrit Jan zv G J Schreurs en H Baan Markeloseweg 40, 21 okt; Evert Jan zv J Voortman en B J Mulder Wierdensestraat 13, 21 okt; Beatrix Lucia dv J Hupkens en A Atyka Boomkamp 1, 14 okt te Almelo. ONDERTROUWD: Mannes van Heek, 21 jaar Rijssen Baankamp 3 en Willemina Wild 18 jaar Rijssen Es- straat 8, 17 okt; GETROUWD: Gerrit Willem Nijland 26 jaar en Gerhar- da Smeijers, 24 jaar Rijssen Tabaksgaar- den 26, 17 okt; Gerrit Jan Knol 25 jaar en Tonia Johan na Voortman 26 jaar Rijssen Banisweg 5, 19 okt. Herman Kamp 24 jaar en Wilhelmina Hen- drika Theijink 27 jaar Hellendoorn Nijver dal Rijssensestraat 361, 19 okt; Mannus Harbers 24 jaar en Berendina Jan na Brinks 25 jaar Rijssen Middeldijk 7, 19 okt. Uitgaande van de Statenkring Overijssel Oost van de S.G.P. zal op donderdag 1 nov. a.s. ds. H. Wiltink een rede houden in de Walkerk. Deze bijeenkomst die om kwart voor acht een aanvang neemt is voor ieder toegankelijk. Voor nadere bijzonder heden verwijzen wij u naar de adverten tie op de voorpagina. Averesch (Boerenpartij) kon uit eigen aan schouwing mededelen dat de huidige bewo ners het huis redelijk hadden opgeknapt, zo dat hij geen aanleiding tot een dergelijke ver klaring zag. Burgemeester Landweer toon de zich nogal verbaasd: „Woont' er dan ie mand in?" Dat bleek inderdaad het geval te zijn. Na uitgebreide discussie werd het pand tenslotte toch onbewoonbaar verklaard, maar men zal de huidige situatie nog even laten voortduren, hetgeen de heer Ter Avest de opmerking ontlokte: „Als we nog lang wach ten komen we scheef te zitten ten opzichte van anderen, die niet zo brutaal zijn om in een leegstaand huis te trekken zonder Ver gunning". Hoewel enkele raadsleden zich tegen het voorstel van b en w keerden om een subsi die te verstrekken aan de personeelsvereni ging van de gemeente, werd dit voorstel door de raad toch goedgekeurd. Ook werd een voorstel tot het beschikbaar stellen van een krediet voor aanschaffing van een droogpoe- derbluswagen voor de brandweer aangeno men. In de adviescommissie vordering woon ruimte werden de volgende heren gekozen: G. van Weerd, A. J. Hodes, A. J. Tijhof, H. Scheppink, en A. Smit. Op zondag 28 oktober a.s. des avonds van half 8 tot half 9 wordt in de Geref. Kerk (Boomkamp) een zangdienst gehouden ter herdenking van de Kerkhervorming. De Schriftlezing zal worden afgewisseld door samenzang, beurtzang en koorzang. Mede werkenden: Liturgie: H. A. Ltitooy. Orgel: A. Nawijn. Trompet: B. J. Stege man. Zangkoor: Meisjeskoor „Blijde Stemmen" onder leiding van C. Batenburg. Toegang wij. Dat Rijssen cultureel toch niet helemaal in slaap is bewijst weer eens het feit, dat er enkele Rijssenaren zijn die een cursus volgen voor „Koraa1 Improvisatie". Eind Oktober beginnen enkele personen uit onze plaats aan een cursus welke uitgaat van de „Stichting Nederlands Orgelcentrum" Deze cursus die gegeven wordt op het or gel van de Schildkerk, wordt gegeven door de bekende organist Jan Bonefaas, orga nist van de Grote Kerk te Gorichem. De maximale bezetting is 5 personen het geen hier zelfs het geval is. Door de be kende kunstenaar en orgeldeskundige Feike Asma zal er daarbij nog les gegeven wor den in „Orgelwerken en Interpretatie". Voor Rijssen en wel speciaal de kerkbezoe kers is het een verheugend feit, dat het peil van het orgelspel door deze inspanning zal worden opgevoerd. Wij wensen de 5 deel nemers dan ook veel succes toe. Advertentie De deur van onze «paarbank «laai wild open voor ledereen. Borendien kcaaea wij «O* moderne tpmsrrormen en werken mede Mt: bedrijfespucn - spaarregeling Toor ambtenaren - jengdsparea - achoobparen, NEEM OOK EEN SPAARBOEKJE BJJ DB: j Sluit de Oosterhofweg in één richting op zaterdag- en zondagavond van acht i tot twaalf uur voor rijwielen met inge- j schakelde hulpmotor. Het zal dan ver- i boden zijn de Oosterhofweg vanaf de Enterstraat in te rijden, tot de Alherts- dijk. i Dit besluit zal in werking treden, zodra de borden geplaatst zijn. Het ligt in de bedoeling van het bestuur van de speeltuinvereniging „Margriet" te komen tot de oprichtingvan een damclub en wel voor leden boven de 16 jaar. Te dien einde vindt er woensdagavond 31 okt. 'n bij eenkomst plaats in het clubgebouw. Van 8 tot 9.30. zal er gelegenheid zijn zich hiervoor optegeven. In de landelijke Vivo-prijsvraag, georgani seerd ter gelegenheid van het twintigjarig be staan van deze kruideniersinkoopcombinatie, heeft de fam. T. Brandriet, Nassaustraat 29 te Rijssen een hoofdprijs van f 1000.— gewonnen. Deze prijs is gistermiddag door de heer H. de Jong van het Centr. bureau van de Vivo te Amsterdam uitgereikt. Op de hoek Hutten walHaarstraat had dinsdagmorgen 'n aanrijding plaats tussen een motorrijtuig en een auto. Waarbij beide voertuigen materiële schade opliepen. De aanrijding vond plaats op het moment, dat de motorrijder. W. D. uit de Esstraat kwam gereden, de Huttenwel wilde inrijden, juist toen uit de richting Nijverdal de auto, be stuurd door J. B. uit Rijssen naderde. Door nog onopgehelderde oorzaak kwam postbode Smelt woensdagavond op de Oos terhofweg met zijn bromfiets ten val. Het slachtoffer dat met een zware bloedende hoofdwonde bleef liggen, klaagde bovendien over pijn in zijn schouder. Dokter P. Oost hoek verleende eerste hulp en achtte over brenging naar het Irene Ziekenhuis te Al melo noodzakelijk. Ten kantore van de directie van de fir ma Ter Horst werd dinsdag de heer J. van Brussel, Enterstraat 59 gehuldigd. De heer Van Brussel die getouwsteller is in de we verij vierde het feit, dat hij 40 jaar geleden bij genoemde firma in dienst kwam. De heer A. ter Horst wees op z'n grote nauwgezet heid en trouwe dienst. Hij ontving de bron zen medaille verbonden aan de Orde van Oranje Nassau en een envelop met inhoud. «5fep f Terwijl de aandacht van de wereld zich angstig gespannen richt op Cuba gaat een halve aardbol verder de strijd tussen India en communistisch China verder. Een beeld uit een recruteringskamp in New Delhi, waar krachten worden geworven voor de strijd aan de noordoostgrens van het land. De chr. Oratoriumvereniging Hosanna ver. zorgt op dinsdag 13 november in het Park gebouw een uitvoering van 2 vooraanstaan de werken. Uitgevoerd zullen n.l. worden de Cantate no 56" van Joh. Seb. Bach en het bekende meesterwerk van Joh. Brahms „Ein Deutsches Requiem". Aan deze uitvoering, die onder leiding staat van Hosanna's dirigent Gerrit Peuscher wordt medewerking verleend door de sopraan Ank Reinders en door de bas Rom Kalma, terwijl de begeleiding wordt verzorgd door het Overijssels Philharmonisch Orkest, met Barend Beltman, clavecimbel. De beide solisten zijn voor Rijssen geen onbekenden. In 1960 werkten zowel Ank Reinders als Rom Kalma mede aan het Weihnachts- oratorium van J.S. Bach. De cantate no 56 „Ich will den Kreuzstab geme tragen" wordt voor de pauze uitgevoerd met koor basso- list en orkest. Het werk „Ein deutsches Requiem" van Brahms, dat ongeveer een eeuw geleden ontstond en dat de componist wereldberoemd gemaakt heeft staat na de pauze op het programma. Evenals dat voorgaande jaren het geval was, zal de schooljeugd van 12 tot 17 jaar in de gelegenheid worden ge steld, de uitvoering bij de generale repe titie bij te wonen - en wel in klassever- band onder leiding van een leraar. De entreeprijs zal slechts 0,50 bedragen. MAANDAGAVOND; 6,30—7.30 uur - Hand werken meisjes - Clubhuis „Margriet", Lent- fertsweg. DINSDAGAVOND: 7—8 uur Handwer ken meisje - Clubhuis „Margriet", Lent- fertsweg. 78 uur -Timmeren jongens - Handenar- beidlokaal Schildsohool. WOENSDAGAVOND: 7—8 uur - Handen arbeid meisjes - Clubhuis „Margriet", Lent- fertsweg. DONDERDAGAVOND; 7—8 uur - Timme ren jongens Handenarbeidlokaal Schild- school. VRIJDAGAVOND: 6.30—7.30 - Zanggroep meisjes - Gymnastiekgebouw Schoolstraat. 78 uur - Timmeren jongens - Handenar beidlokaal Schildschool. 78 uur - Tekengroep jongens - Clubhuis „Margriet", Lentfertsweg. ZATERDAGMIDDAG: 3-4 u. - Instuifgroep en tafeltennis - Gymnastiekgebouw, School straat. De clubs zullen starten met ingang van 5 november as., met dien verstande, dat de handenarbeidgroep voor meisjes (woens dagavond 7-8 uur) eerst op 15 november a.s. zal beginnen. Het clubgeld is voor dit jaar gesteld op 15 cent per kind en per avond. Aanmelding voor de verschillende clubs kan voorlopig nog gebeuren op de club avonden bij de leiding. Ten Den Haag slaagde de heer G. v.d. Stouw voor het examen Vakbekwaamheid Kantoor-machinehandel. D» dienst wordt zondag a.s. waargenomen door dierenarts J. Siebelink, Wierden, tel. 05496-298. 'n Zoaterdag was 't vuur de hazen, Vuur al 't weeld nen slhchen dag, Alle jagers dee 't konn wochen, Dee warn zoaterdag op jach. Ouwera zag iej de jagers, Non en dan vul dr een skot, Allemoale wol'n ze gearne 'n Stukn weeld skeetn vuur 'n middagpot. Ook natuurlijk um de eare, Want wonear aj nooit wat raakt Wodt dr duur de aandre jagers Gekhaejd ouwer oe emaakt. Mear 't is ook vedelig aj ees Neet noar 'n slager hoowt te goan, As de vrouwe ees ne middag Een goodkoop stukn vlaejs kan broan. Zee, zo kum ik van de jagers Op de slagers, earlke woar, 'k Deer det neet met ne bedool'ge. Mear det gleuw iej wal, neetwoar. En zo zagge wlej de jagers, Hen en wier duur 't jachtveeld loopm. Menneg knientje mear ook Mesken, Mos het met de dood bekoopm. Mear ook heel wat weeld det hef ter Zoaterdag nog of ebrach, 't Zeent neet allemoale skutters Ook al goat ze dan op jach. Nee, nog heel wat van de jagers Dee kumm zoonder weeld in 't hoes, Dus dee monn wat koopm, aans ham ze Neet wat in de leenkre voes. J. Rozendom, Rijssen. Advertentie Inderdaad MAATWERK staat U beter. Schild 2, Rijssen. 26 oktober Lezing met Dia's Dierenbescher ming „De strijd" om t bestaan Lunch room cafetaria de Goeyen. 30 oktober Ledenvergadering C.H.U. Jeruël. 2 november Amateurfotografenvereniging Al- dolem (spreker J. Frijns) neutr. kleu terschool. 6 november ontspanningsavond Volksonder wijs, 8 uur Parkgebouw. 8 november Muziekavond Ned. Ver. voor Huisvrouwen, 8 uur Parkgebouw. 12-13 november Uitvoering C.O.V. Hosanna Parkgebouw. 16-17 november Tentoonstelling Postduiven vereniging De Zwaluw café Koedijk 26 november Amateurfotografenvereniging Al, dolem (Dialezing over Israël) neutr. kleu terschool. 30 november Volksuniversiteit (spreker prof. dr. W. H. C. ten Haeff) Jeruël 30 november-1 december Clubtentoonstelling Rijssense pluimvee- en Konijnenfokkers vereniging. „De Eendracht" café Koe dijk. 30 november-1 december Tentoonstelling Eer ste Rijssense Kanariever. café Baan. 7-8 december Tentoonstelling P.D.V. Het Luchtvermaak hotel Gijsbers, 14-15 december Tentoonstelling V.V. Zang- lust café Baan. 21 december Kerstavond Ned. Ver. voor Huisvrouwen, 8 uur Parkgebouw. 11 januari '63 Volksuniversiteit (spreker Jan Jans) Jeruël. 13 februari '63 Volksuniversiteit (spreker rar, G, B. J. Hilterman) Jeruël 6 mei '63 Amateurfotografenvereniging Al- dolem (spreker Cor van Weele) neutr. kleuterschool Opgaven voor deze rubriek kunnen ge schieden ten stadhuize, afdeling Algemene Zaken (kamer 7). NED. HERVORMDE GEMEENTE GROTE KERK 9.30 uur Ds. A. Kool 15.00 uur Ds. J. Vos WESTERKERK 9.00 uur Ds. W. van Tuyl 10.45 uur Ds. W. van Tuyl 19.00 uur Ds. A. Kool NOTTER 19.30 uur Ds. J. Vos WOENSDAG 31 OKTOBER, GROTE KERK 19.30 uur Ds. J. Vermaas van Huizen, Herdenking Kerkhervorming GER. GEMEENTE, NOORDERKERK 9.30 uur en 19.00 uur Ds. Van Haaren 15.00 uur Leesdienst GEREF. KERK, BOOMKAMP 9.30 uur en 15.00 uur Ds. Brinkman GER GEM. IN NED., ESKERK 9.30 uur en 18.00 uur Ds. Aangeenbrug 14.30 uur Leesdienst OUD GER GEMEENTE, BEVERVOORDE 9.30 uur en 19.00 uur De heer Vosman 14.30 uur Leesdienst OUD GER. GEMEENTE, ORANJESTRAAT 9.30 uur en 15.00 uur Ds. Van Dijk Advertentie Zie onze advertentie op pag. 2. S

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1962 | | pagina 1