Feestelijke uitvoering door Overijsselse Ph. Orkest V PREDIKBEURTEN Tegemoetkoming voor maken diepe fundering Collecte Anti-Honger-Actie Geslaagd 't Is doar had nuereg J. LICHTENBERG Agenda Veemarkt Rijssen Coöp. Boerenleenbank „Notier" Burgerlijke stand Zondagsdienst" dieren artsen Rijssen-Wierden Geëmigreerd Onteigeningsplan 1962 NOG MEER PRIJSSENSATIES Vrijdag 19 oktober 1962 40e jaargang - No. 41 De abonnementsprijs voor dit blad bedraagt f 1.50 per kwartaal voor post-abonnees f 1.65 per kwartaal Administratie en Redactie: Enterstraat 10. Rijssen, Telef 2303 (05480) Inzending van adverenties tot uiterlijk donderdagmorgen 12 uur Advertenties 12 cent per mm. Bij contract korting jf „Ten Berge" pj HU I TEM WAL 31 - RIJSSEN POSTDUIF-GOOR POSTDUIF-GQnp VOOR RUSSEN Een prachtig concert werd de kunstlie vende Rijssenaren geboden in het Parkge bouw. Jammer genoeg hebben dergelijke evenementen (nog) geen vat op het Rijssen- se publiek, verheugend is echter het feit, dat de belangstelling van de jeugd stijgen de is, een behoorlijk aantal scholieren luisterde geïnteresseerd naar het gevarieer de programma. De korte ouverture Donna Diana van v. Reznicek gaf 't orkest de ge legenheid zich in te spelen de hobo liet zich solistisch horen, terwijl de blazers- en strij kers groepen als het ware wedijverden om het Parkgebouw te vullen met pure mu ziek. Wat een gemakkelijk musiceren, wan neer de techniek vrijwel overwonnen is en alle aandacht kan worden besteed aan de intenties van de dirigent. Het teamwork van het orkest is voortreffelijk, de orkestleden zijn bezield met de echte musiceervreugde De dirigent Jan Brussen had het orkest vol komen in zijn vaste greep en zijn inter pretatie van de composities wist hij over te dragen aan solist en orkestleden. De piansit Gerard Hengeveld oogstte veel succes met de vertolking van 't „Kröhnungs- konzert" van Mozart. De bouwstenen van het werk liggen hoofdzakelijk op het terrein van de gebroken akkoorden en toonlad der figuren. Met welk een souplesse kwa men de moeilijke passages uit de grote Steinwayvleug1" h Hoofdzakelijk begeleidde 't Strijkersensemble. De blaasinstrumenten had den slechts een bescheiden rol in dit werk. Het gehele concert ademde een sfeer van voornaamheid en gratie. Voor de getrainde oren vielen de motieven en thema's te be luisteren in de dominant- en parallel-toon aarden, uiteraard steeds weer in andere orchestraties. De solist toonde zijn grote technische vaar digheid in de Cadens, waarin het gehele instrument wordt geëxposeerd. In het laatste deel werden de volksliedachtige melodieën prachtig weergegeven door een wisselwer king van solist en orkest. Deze muziek heeft geen grote contrastwer king, waardoor het totaal klankbeeld geen verandering ondergaat. Het orkest begeleidde volgzaam en vak kundig. Na de pauze kreeg het publiek werken van geheel ander allure te beluisteren. Het Cop- peliaballet van Delibes viel op door fraaie passages van de blazersgroepen. De wals was erg feestelijk terwijl in de ballade de stijlvol gespeelde vioolpartij opviel door mu zikaliteit. Als in een wervelwind kwamen alle instrumenten aan bod, waarbij excelleer den de solotrekjes van fluit, clarinet en fagot. In het Czardas kwamen gedurfde modula ties voor naar de meest uiteenlopende toon aarden die uitmondden in een machtige cli max met het ietwat abrupte slot. De opgeto gen luisteraars waren kennelijk verrast. Voor het werk van Prokohieff is een grote technische vaardigheid noodzakelijk; het or. kest had vrijwel geen moeite met de uit voering van het Scherzo en de Mars. Ritmisch en harmonisch bood dit werk veel pikante vondsten terwijl de Mars op viel door gebruikmaking van een geheel nieuw patroon. De xylophone-partij kwam bijzonder tot zijn recht. Waarschijnlijk voor de jeugdige luisteraars zal de Rhapsody in blue van Gershwin de meeste indruk hebben achtergelaten, dit was dan ook het hoogtepunt van de avond. Op typisch Amerikaanse wijze wordt het klankbeeld van het orkest door gebruikma king van dempers en het toepassen van Glis sandi veranderd. De pianist bleek zeer gedisponeerd te zijn voor dit werk, de moeilijke jazz-akkoor- dem voor de linkerhand werden vrijwel tech nisch volmaakt gespeeld. De solist is bekend door zijn bewerking van negro-spirituals. De compositie biedt veel interessante he le- en halve toonschreden volgens oude en nieuwe muziekpatronen, waarin een zekere melancholie verscholen ligt. Het slot voerde naar een geweldige climax, waarin de pia no-akkoorden exact en als uit graniet gehou wen uit de vleugel werden getoverd. Les Préludes van Loszt muntte uit door prachtig orchestratie. Het koper weerde zich bijzonder, terwijl de baspartij deed denken aan een groot concertorgel. De fantasie van de componist is gelijk aan de improvisa tie van de organist, die het grote orgel, in Ned. Herv. Gemeente (Grote Kerk) 9.30 uur: Eerw. heer D. D. Konings, van Putten, 15.00 uur: Ds. A. Kool. Westenkerk: 9.00 uur: Ds. J. Vos, 10.45 uur: De. J. Vos, 19.00 uur: Eerw. heer Ko nings. Eisen: 10.00 uur: Ds. A. Kool. Ger. Gemeente (Noorderkerk) 9.30 en 19.00 uur: Ds. Van Haaren, 15.00 leesdienst. Geref. Kerk (Boomkamp) 9.30 en 15.00 uur: Ds. Brinkman. Ger. Gem. in Nederland (Eskerk) 9.30 en 18.00 uur: Ds. Aangeentbrug, 14.30 uur leesdienst. Oud. Ger. Gemeente (Bevervoorde) 9.30 en 19.00 uur: de heer Vosman, 14.30 uur: leesdienst. Oud. Ger. Gemeente (Oranjestraat) 9.30 en 15.00 uur: Ds. Van Dijk. Ned. Protestantenbond 10.45 uur. Ds. J. Appel van Enschede. dit geval het orkest, volledig weet ten toon te spreiden. De instrumenten van het orkest werden als orgelregisters uitgetrokken en wedij verden daarbij in de steeds weer terugke rende melancholieke thema's in muzikali teit en vindingrijkheid. Krijgshaftig klonk het slot, waarna het publiek staande ovaties bracht aan alle me- dewi* kenden. Een muzikale gebeurtenis van de eerste rang! G. K. Gedurende de week van 22 tot en met 27 oktober a.s. zal ten behoeve van de An ti-Honger-Actie in de gemeente Rijssen een hui? aan huis collecte worden gehouden. Deze Anti-Honger-Actie beoogt de honge rende mensheid te helpen, Twee van de drie mensen op onze wereld lijden honger. Twee van elke drie Dat moe ten wij in ons eigen gezin aftellen, twee van de drie. Honger, ziekte en ellende. Kinder sterfte tot 80 procent. Als we dat zo doen, dan is het voor ieder duidelijk, dat er geholp n moet worden. Daarom wordt een dringend beroep op de gehele bevolking gedaan deze collecte in haar milddadigheid te gedenken om zodoen de de nood van onze naaste enigszins te kunnen verlichten. Advertentie SfiOiSiHlilfdiiS CORSET g 52 naar ons Wij adviseren IS tl deskundig. Drogisterij afd meö. bandages Te'efoon 2293 Te Amsterdam slaagde onze plaatsgenote mej. M. Muihof voor het examen medisch Laborante. De Nederlandse paar denliefhebbers hebben ook op de 3e dinsdag in oktober van dit jaar, zoals ieder jaar, hun hart kunnen op halen aan de befaam de Zutdlaarder paar denmarkt, waar een flinke aanvoer wat, zij het minder dan hel vorige iaar. De foto toont er de gezellige drukte. On danks de verregaande mechanisatie in de Nederlandse landbouw heeft de markt nog weinig aan belang in geboet. Alle dage ette wiej Mag ik annemm, zat, Wee van oons hef in zin leawn Honger ooit ehad. Honger, nee wiej weet jums neet Wat of det wal is, Alle dage steet biej oons Volop etn op 'n dis. t Is gewoon det eiken dag 't Etn wodt op edeend, Zo gewoon, da'w 't allemoa Niks bezeunders veendt. Wiej kuerat oons zelfs neet begriepm Det 't ook aanders kan, Honger lien, zeg'nt het non zelf, Deanke wiej neet an. En toch is in vuile laann Aajt nog hongersnood, Veendt duur 'n honger heel wat leu Dagelijks eur 'n dood. Vuile leu dee 't mennegmoal Doon munn zoonder etn, Loate wiej dee oarme leu Doar toch neet vegetn. d'Aandre wekke wodt op oons Wier 'n beroop edoan, Loa'we allemoale toch Oonze plioh vestoan. Ik zin ouwertuungd da'w det Allemoa wal doot, Heel bliejmeudeg, want wiej geewt Van oonzn ouwervlood. J. ROZENDOM, RIJSSEN. Advertentie Inderdaad MAATWERK staat U beter. Schild 2, Rijssen. In de raadsvergadering van 24 okt. 1961 re constructie van putringen en balken van werd een verzoek van de heren Borghuis en Ten Hove om een tegemoetkoming in verband met het feit dat zij gedwon gen waren een diepere fundering te maken voor de door hen gebouwde nieuwe woningen aan de Nassaustraat, behandeld. Het voorstel va tl het college van b en w was toen om aan deze personen geen vergoeding te geven, gelet op de vrij lage kostprijs, nl. f 7- per m2, van de door hen gekochte bouwterreinen en op het feit dat een ieder voordat hij bouwterrein koopt een peiling op de vaste grondslag kan uitvoeren. De raad was het echter met deze ziens wijze niet eens en op voorstel van de voor zitter werd het betreffende voorstel terugge nomen, teneinde eerst het advies van de com missie openbare werken te vragen. In de vergadering van 20 augustus 1962 van deze commissie is deze zaak besproken en geadviseerd werd om gedeeltelijk aan het verzoek van de heren Borghuis en Ten Hove te voldoen. De commissie is nl. van oordeel, dat wan neer de fundering lager dan 2 meter moet worden aangelegd er sprake is van een ab normaal geval, waarvoor een tegemoetkoming dierut te worden gegeven. Bij de onderhavige woningen, die in de vrije sector zijn gebouwd is de fundering dieper gelegd dan 3 meter, maar in plaats van doorgaand metselwerk is 'n goedkope- gewapend beton toegepast. Uitgaande van de berekende meerprijs wordt geadviseerd de heer Borghuis 400.- en de heer Ten Hove 500 tegemoetkoming te ge ven, met welk advies b en w zich kunnen verenigen. B en w delen de raad nog mede dat het in de bedoeling ligt om in de kostprijsbereke ning van plan Zuid een regeling op te nemen, waarbij voor bouw van woningen in de vrije sector met een funderingsdiepte van meer dan 2 meter een tegemoetkoming kan worden verleend. Voor premie- en woningwetwonin gen achten b en w een dergelijke regeling niet nodig, daar de meerdere kosten van diepere fundering in de premie worden ver disconteerd. Aangevoerd: 1414 stuks vee, runderen 82, varkens 1332. Prijzen: Vette koeien van 2,25 tot 2,60 per kg. slachtgewicht; melk- en kalfkoeien van 700 tot 850 per stuk; pinken van 400 tot 600 per stuk; graskalveren van 250 tot 350 per stuk; drachtige zeugen van 225 tot 275 per stuk; loopvai-kens van 55 tot 60 per stuk; biggen van 45 tot 55 per stuk. Overzicht handel: Rundvee: handel traag, prijzen onveranderd laag. Zeugen: handel vlot, prijzen staande Biggen: handel vlot, prijzen staande. Advertentie Onze landelijke reserves van ruim f 100.- miljoen stellen ook Uw spaarsaldo veilig. Wendt U vol vertrouwen tot de Gebaren: Geertrui,d. v. H. Nijland en G. Eeftink, Graaf Ottostraat 36, 8 okt. Willemina, d.v. J. Bruins en M. W den Braber, Esstraait 26 8 okt. Johanna, d.v. L. van Brussel en H. Voort man, Spuitstraat 25, 12 okt. Jan, z.v. L. van Eden en G. Dannenberg Brekeldlaan 20, 11 okt. Albert Jan, z.v. G. ter Maai en L. van Pij- keren, Markeloseweg 31, 12 okt. Egbert, z.v. E. Dommerholt en J. van den Berg, Elsenerstraat 56, 12 okt. Grada, d.v J. Baan en J. ten Hove, de Bleijdestraat 27 14 okt. Jenneken, d.v. G. J Kastenberg en F. Smit Haarstraat 40a, 14 okt. Gerrit, z.v. G. W Rutterkamp en W. Slooy- er, Enterstraat 180 4 okt. te Almelo; Arjen z.v. G. J. Smit en K. Goossen, Wal- straat 85, 10 okt. te Almelo. Ondertrouwd: Johannes Hendrikus Pluimers, 21 jaar Rijssen van Speystraat 9 en Janna Averesch 18 jaar, Rijssen Welleweg 3, 9 okt; Gerrit Averesch, 26 jaar, Rijssen van den Broekestraat 9 en Gerritjamtnetje Ruiterkamp 24 jaar, Rijssen Holtentorensweg 15, 10 okt. Jan van Brussel, 20 jaar, Rijssen, Elsener straat 54 en Gerritdina Oud-Aanstoot 19 jr. Rijssen Stationsdwarsweg 50, 10 okt. Bernard Hendrik Kolkman, 24 jaar, Wier den Molendijk 9 en Janna van Heek, 21 jr. Rijssen Kattenhaarsweg 37, 10 okt. Jan Nijkamp 35 jaar Rijssen Walstraat 61 en Marijtje Hermina Catsburg, 30 jaar, Wierden Bredehoopsweg 4, 11 okt; Albert Vrugteveen, 23 jaar, Hellendoorn Lig- tenbergerweg 5 en Janna ter Maat 23 jaar Rijssen, Oosterhofweg 51, 11 okt. Getrouwd: Gerrit Jan Klein Nagelvoort, 25 jaar en Roelof je van Delden, 21 jaar, Rijssen Ma- rij ketraat 15, 12 okt; Jan Seppenwoolde, 21 jaar en Janna Voort man, 18 jaar, Rijssen Tabaksgaarden 43, 12 okt. Overleden: Dirk Alidus Oldekamp, 65 jaar, echtgenoot van V. Meijer, Wierdensestraat 17, 14 okt. 6 8 20 oktober Ledenvergadering Eerste Rijssen se Kanariever. café Struik. 25 oktober Ledenvergadering IJsclub 8 uur. hotel Weitering. 26 oktober Lezing met Dia's Dierenbescher ming „De strijd om het bestaan". Lunch room cafetaria de Goeyen. 30 oktober Ledenvergadering C.H.U. Jeruël. 2 november Amateurfotografenverendging Al- dolem (Spreker J. Frijns) neutrale kleuterschool, november Ontspanningsavond Volkson derwijs, 8 uur Parkgebouw, november Muziekavond Ned. Ver. voor Huisvrouwen, 8 uur Parkgebouw. 12 en 13 november Uitvoering C.O.V, Hosan na Parkgebouw. 16 en 17 november Tentoonstelling Postdui venvereniging De Zwaluw café Koedijk. 26 november Amateurfotografen vereniging Aldolem (dialezing over Israël) neutr. kleuterschool. 30 november Volksuniversiteit (spreker Prof. dr. W. H. C. ten Haeff) Jeruël. 30 november en 1 december Clubtentoon stelling Rijssense Pluimvee- en Konijnen fokkersver. „De Eendracht" café Koe dijk. 30 november en 1 december Tentoonstelling Eerste Rijssense Kanariever. café Baan. 7 en 8 december Tentoonstelling P.D.V. Het Luchtvermaak hotel Gijsbers. 14 enl5 december Tentoonstelling V.V. Zang- lust café Baan. 21 december Kerstavond Ned. Ver. voor Huis vrouwen, 8 uur Parkgebouw. 11 januari 1963 Volksuniversiteit (spreker Jam Jans) Jeruël. 13 februari 1963 Volksuniversiteit (spreker mr. G. B. J. Hilterman) jeruël. 22 maart 1963 Volksuniversiteit (spreker Jan Strijbos) Jeruël. 6 mei 1963 Amateurfotografenvereniging Al dolem (spreker Car van Weele) neuitr. kleuterschool. Opgaven voor deze rubriek kunnen ge schieden ten stadhuize, afdeling Algemene Zaken (kamer 7). De dienst wordt zondag a.s. waargenomen door dierenarts J. Siebelink, Wierden, tel 05496-298. De heer Gerrit van de Maat, speler van het eerste elftal van de voetbalvereniging Rijssen Vooruit is eind vorige week naar Australië geëmigreerd. Het college van b en w heeft de raad een voorstel gedaan het „Onteigeningsplan 1962 Sportveldeneomplex" definitief vast te stellen. Tot voorlopige goedkeuring besloot de raad reeds op 14 aug. j.l. Dit besluit is bekend gemaakt en van de mogelijkheid tot het indienen van bezwaren (tot 2 okto ber) heeft niemand gebruik gemaakt. Advertentie Zie onze advertentie op pagina 4.

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1962 | | pagina 1