PREDIKBEURTEN Baan en Ten Hove bouwde mengkelder waardoor kwaliteits- en produktieverbetering ontstond TENTOON STELLING Mededeling voor onze abonnees Coöp. Boerenleenbank „Notier" Burgerlijke Stand AGENDA IJ.l-UI.IIIIJM.I.I.-l SENSATIONELE PRIJZEN Vrijdag 28 september 1962 40e jaargang - No. 38 De abonnementsprijs voor dit blad bedraagt f 1.25 per kwartaal voor post-abonnees f 1 40 per kwartaal Administratie en Redactie Enterstraat 10. Riissen. Telef 2303 f05480) Inzending van advertenties tot uiterlijk donderdagmorgen 12 u. Advertenties 10 cent ner mm Rii contract korting Grote vooruitgang Rijssense Steenfabriek van bedrijfs automobielen j in Londen. Een overzicht van Earls Court f| in Londen, waar een grote tentoonstelling van bedrijfs automobielen is gehouden. Groot Brittanië had dit jaar de grootste export van bedrijfs auto's van de gehele wereld. Volksuniversiteit stelde uitzonderlijk programma samen Gevonden voorwerpen mx.m Gi'ote order voor land bouwwerktuigen fabriek enft HU 1 TEN WAL 31 - RIJSSEN Krüennzommer Zondagsdienst dierenartsen Rijssen-Wierden POSTDUIF-GOOR WEEKBLAD VOOR RIJSSEN Een van de oudste middelen van bestaan in Rijssen zijn de „tichelwerken". Eeuwenlang is het steenbakken betrekke lijk primitief gebeurd. De vele tichelders in Rijssen konden vroeger met hard wer ken slechts een karige boterham verdie nen. De mechanisatie en rationalisatie zijn aan de steenbakkerijen niet voorbij ge gaan. De wat oudere Rijssenaren, die de ar beiders op een der voornaamste vindplaat sen in de Hocht nabij de Friezenberg heb ben zien werken, zij die gezien hebben hoe het op de tichelwerken zelf toe ging en hoe de stenen in de veldovens werden gebak ken, kunnen begrijpen, wat de mechanisa tie zowel voor de steenfabrikanten als voor de arbeiders heeft betekend. Machinerieën, transportbanden, enringovens hebben de arbeid op de steenfabrieken be langrijk beïnvloed, terwijl de produktieca- paciteit enorm is vergroot. De Rijssense steenfabrieken leveren een belangrijke bijdra ge aan de volkshuisvesting enz. In het kader van de productieverhoging en kwaliteitsverbeter'ng is de fa. Baan en ten Hove aan de Brekeltweg een geheel nieu we weg ingeslagen, door het doen bouwen van een enorme mengkelder. Deze (overdekte) kelder is reeds enige tijd in gebruik en de resultaten zijn, naar ons de heer Jac. Voortman mededeelde, boven verwachting. Toen afgevaardigden van Baan en ten Hove een bedrijf in Vechta bij Hannover bezichtigden, waar een soort gelijke mengkelder in gebruik was, werd men enthousiast en na rijp beraad besloot men tot de bouw van deze reuzen-mixer" in Rijssen over te gaan. Er zitten aldus de heer Voortman vele voordelen aan deze mengkelder: Op de eer ste plaats treedt een duidelijke kwaliteits verbetering aan de dag, het maatverschil in de stenen word opgeheven en wij zijn min der afhankelijk van de weersomstandighe den, omdat wij in onze kelder 'n enorme voor raad leem, dat niet aan het weer hoeft te worden blootgesteld, kunnen brengen. Door de intensieve menging, krijgen wij 'n kleur- patroon in onze steen, dat stabiel is en niet het laatste voordeel is natuurlijk de pro- ducieverhoging. De bouw van de kelder moet een gewel dig werk zijn geweest. De afmetingen van de berg en mengplaats herinneren aan een zwembassin. De diepte is 4,20 m. de breedte 8 m en de lengte 50 m, een totale inhoud van 16.800 m3 dus, waarvan niet minder dan 1 miljoen stenen kunne worden ge bakken. Met het bouwen van de kelder was de kous nog niet af. De eigenlijke menging wordt verricht door een baggermachine, die een du laagje leem vanuit de bodem van de kelder naar boven trekt en leidt naai- een 70 meter lange transportband, via welke de grondstof naar een ingenieuze, ingewik kelde machine wordt geleid, die zorgt, adt de homogene leem in de vorm van een recht hoek op de af snij tafel wordt gebracht, waar de vormen in groepen van 3 worden afge sneden. De machine, waarin de menging verricht wordt is volautomatisch en is af- stelbaar, (momenteel afgesteld op de dage lijkse productie), maar kan natuurlijk ook qua capaciteit worden geïntensiveerd. De dagproductie van de fa. Baan en ten Ho ve, waar ondanks de mechanisatie een ui terst gemoedelijke sfeer hangt, bedraagt thans 60.000 stenen. Men heeft de verwach ting, dat deze dagproductie in de nabije toe komst opgevoerd kan worden tot 100.00. De mogelijkheden, die de mengkelder biedt hebben misschien de verwachtingen wel overtroffen en de firmanten zijn ver heugd dat men tot de bouw van de kelder en de aanschaf van de mengmachine is overgegaan. Per locomotief wordt de leem aangevoerd vanaf de Hocht. De loc. trekt 20 kipkar ren naar de kelder en maakt per dag 5 ritten. Dagelijks wordt de inhoud van 100 kipkar ren in de kelder gestort. In een minimum van tijd zijn de kipkarren leeg waarna de locomotief weer terug kan rijden door de fraaie omgeving. De Fa Baan en ten Hove heeft het voordeel, dat de steenfabriek be trekkelijk dicht bij de vindplaats is gele gen. In de Hocht waar de leem wordt ge vonden heeft eigenlijk al een belangrijk proces plaats, zoals de heer Voortman ons vertelde. Het is daar reeds waar een bag germachine zorgt voor het feit dat de leem van keien en stenen wordt vrijgemaakt. De heer Voortman, die met veel liefde over de steenbakkerijen kan praten heeft ons enkele interessante bijzonderheden ver telt, waardoor de rondleiding over het fa brieksterrein zeer interessant werd. De baksteenindustrie is duizenden jaren oud. Het eerste machtige bouwwerk waar over de Bijbel spreekt is de toren van Ba- bel, welke gemaakt werd van bakstenen. De Romeinen hebben de kunst van het steenbakken tot een grote ontwikkeling ge bracht. Tot in de 12e eeuw werden in ons land huizen en gebouwen veelal gemaakt van hout of ander materiaal, tot men overging op de bakstenen. Vooral in een land, als Nederland, dat practisch geen natuursteen heeft, werden de steenbakkerijen van enor me betekenis. Zonder dat de gemiddelde Nederlander dit beseft moet de baksteen industrie tot een belangrijke nationale .in dustrie worden gerekend. Van welk groot belang een bedrijf voor b.v. de woningbouw kan zijn blijkt uit het feit, dat b.v. de fa. Baan en ten Hove in de naaste toekomst kans zal zien dage lijks tote en productie van 100.000 stenen te komen. Met de vooruitgang die men verkregen heeft door de nieuwe mengmethode is men nog lang niet aan het einde van het Latijn, steeds wordt naar nieuwe wegen gezocht, die er toe moeten leiden, dat de fabrieken die de Riessender stenen leveren, op econo misch verantwoorde wijze kunnen blijven werken. Het bestuur van de Volksuniversiteit Rijs sen is er in geslaagd een zeer aantrekkelijk progi amma samen te stellen, dat zeer zeker bij de leden, en bij diegenen die belang stellen in de doelstellingen van de V.U. in de smaak zal vallen. De eerste vergadering van dit seizoen zal worden gehouden op 5 oktober. Op deze avond zal een verkie zing van enkele nieuwe bestuursleden wor den gehouden waarna enige culturele films zullen worden vertoond. Voor niet leden van de Volksuniversiteit Rijssen is het van belang te vermelden, dat tegen betaling van een bijdrage toegang tot een programmaavond zal worden verleend. Als men zich na afloop of tijdens de pauze als lid aanmeldt, betaalt men de ver schuldigde jaarcontributie onder aftrek van de betaalde bijdrage. Als men zich aanmeldt voor de vergade ring, die op 5 oktober wordt gehouden zal men ook aan de verkiezing van de nieuwe bestuursleden kunnen deelnemen. Het bestuur heeft het volgende program ma kunnen samenstellen. Vrijdag 12 oktober: Een boeiende avond over het onderwerp: In de greep van het oerwoud door de heer Lode van Gent uit Utrecht (met kleurenprojectie) Vrijdag 30 november: Prof. Dr. W. H. C. ten Haeff, hoogleraar aan de Rijksuniver siteit te Utrecht houdt een lezing over het onderwerp: Telepathie en Helderziendheid. Dit is een inleiding in de para psycholo gie met een populair-wetenschappelijk ka rakter. Vrijdag 11 januari 1963: Met Dingeldein Sedert de laatste vaststelling van de abonnementsprijs is ons Weekblad aan merkelijk in omvang toegenomen. In verband hiermede wordt de abonne mentsprijs met ingang van 1 oktober a.s vastgesteld op f 1.50 per kwartaal; voor postabonné's op f 1.65 per kwartaal Wij vertrouwen, dat deze in verhou ding tot hetgeen onze abonné's meer ge boden wordt geringe verhoging van 25 cent per kwartaal voor hen geen be zwaar zal vormen. DE ADMINISTRATIE. Een zwart hondje (teef). Een rol kast papier (afwasbaar). Zwarte regen pijpen. Een bruine portemonnaie inh. 34.75 en foto Een halsketting met hanger (Maria en kind) Een bruine portemonnaie inh. 4 cent. Een pot chocolade pasta. Bruine dameshandschoe nen. Een armbandhorloge. Een linkerheren- handschoen grijs leer en gebreid. Een rode damesportemonnaie inh. 2.28. Heren gabar dine-jas, groen grijs. Een linker heren glacé bruin. Een hangertje met blauwe steentjes. Een armband. Een toilletzakje. Een huis- sleutelt no. 45). Inlichtingen over bovenstaande voorwer pen zijn te verkrijgen aan het groepsbureau der rijkspolitie te Rijssen, Wierdensestraat 7 op werkdagen tussen 18.00 en 20.00 uur; niet telefonisch. KAHRIÏ COM en Jans langs de Dinkel. Deze avond wordt verzorgd door de bekende Almelose archi tect Jan Jans. Woensdag 13 februari 1963: De bekende radio en TV spreker mr. G. B. J. Hilter- man, hoofdredacteur van de Haagse Post houdt een inleiding over het onderwerp: „De Europese Integratie" (de betekenis en de gevolgen daarvan voor Nederland) Vrijdag 22 maart 1963: De heer Jan Strij- bos houdt een causerie over het onderwerp: Land en volk van het Iberisch Schiereiland. Het bestuur van de Volksuniversiteit Rijs sen hoopt, dat de samenstelling van dit uitzonderlijke programma voor vele Rijsse naren aanleiding zal zijn om zich als lid van de V.U. aan te melden. Het hoofdproduct van de landbouwwerk- tuigenfabriek van de Gebr. Schuitemaker, n.l. de- stalmeststrooier met zelflossende wagens trekt grote belangstelling. Geleidelijk hoopt de directie van de onderneming con tact te krijgen met verschillende Europese landen, waarmee reeds een veelbelovend be gin is gemaakt. Dezer dagen ontving men de verrassende order tot levering van niet minder dan 600 stalmeststrooiers van een van de meest bekende landbouwwerktuigen- fabrieken in Duitsland. Dit aantal is de halve jaarproductie van het bedrijf, waarmee men dit jaar en een deel van het volgend jaar op volle capa citeit zal moeten werken. De fabriek, die de fa. Gebr. Schuitemaker in aanbouw heeft in de Mors, hoopt men nog dit jaar in gebruik te kunnen nemen. Advertentie Onze landelijke reserves van ruim f 100.- miljoen stellen ook Uw spaarsaldo veilig. Wendt U vol vertrouwen tot de NED. HERV. GEMEENTE Grote Kerk: 9.00 uur ds. J. Vos 10.45 uur ds. J. Vos 19.00 uur ds. W. van Tuyl Westerkerk: 9.30 uur ds. W. van Tuyl 15.00 uur ds. A. Kool (Bed. H.D.) Notter: 19.30 uur ds. A. Kool GER. GEMEENTE Noorderkerk: 9.30 en 19.00 uur ds. Van Haaren 15.00 uur leesdienst GER. KERK Boomkamp: 9.30 uur ds. Brinkman (Voorb. H.A.) 15.00 uur ds. Brinkman GER. GEM. IN NEDERLAND Eskerk: 9.30 en 18.00 uur ds. Aangeenbrug 14.30 uur leesdienst OUD GER. GEMEENTE Bevervoorde: 9.30 en 19.00 uur de heer Vosman 14.30 uur leesdienst OUD GER. GEMEENTE Oranjestraat: 9.30 en 15.00 uur ds. Van Dijk Geboren Karei Robert zv P J Smit en C M Apell Graaf Ottostraat 181, 17 sep; Geertruida Hendrika dv J Rolleman en J G Lubberts Dannenberg 73, 18 sep; Gerrit Jan zv A J Egberts en J Kolkman Zuna 4, 22 sep; Janna dv H ter Keurst en G F ter Harm- sel, Graaf Ottostraat 82, 23 sep; Maria Christina dv G ten Dam en P C van den Berg, Ligtenbergerdijk 8, 15 sep te Almelo; Jan zv H J Brandriet en H Kalkhuis Wier densestraat 96, 17 sep te Almelo; Janny Willy, dv J W ten Voorde en J van den Dijk Prins Bemhardstraat 24, 19 sep te Almelo. Ondertrouwd: Hermannus Johannes Antonius ten Berge, 31 jaar, Wierden Enter Stationsweg 12 en Gerhardina Maria Hendriksen 37 jaar Rijs sen Trompstraat 7, 21 sep. Getrouwd: Hendrikus Reterink 21 jaar en Johanna Hendrika Harbers 21 jaar Rijssen Tabaks- gaarden 55, 20 sep; Berend Jan Megelink 21 jaar en Dina Jo hanna Drijer, 21 jaar Holten Vianenweg F9c 21 sep; Hermannus Kreijkes 24 jaar en Johanna Geertruida Scholten 21 jaar Rijssen Wal- straat 44, 21 sep. Overleden: Hendrik Jan Mensink, 84 jaar weduwnaar van G. Averesch, Tabaksgaarden 24, 21 sep. I Zol wiej non nog wat zommer krieng, Het was te hopn, neetwoar, Want wiej hebt, awwe 't rech bekiekt, Neet vülle had van 't joar. Wiej kuent de zommerdage teln Dee w' dit joar hebt ehad, As één dag ees de zunne skeen, Dan was 't ne wekke nat. Mear zeeln daw' 't doon konn zoonder jas, Wolle wiej 'n dagje oet Dan numme wiej aalt 'n reangjas met, Aans kreeg wiej 'n natte hoed. Nee, 't is neet helemoale woar Wat ik non heb eskreewn, Al reangt dan vake, toch heb ik Wal 'n betje ouwerdreewn. Mear non was 't dan nen dag of wat Bezuender lekker wear, En aw' de radio kuent gleuwn, Dan kriege wiej nog mear. Zo 't lik dan zcmmert 't nog wat noa, Non, loat 't mer efkes doem, De mèeste leu dee hopt doar op En vaste wal de boem. De boem dee kuent veral dit wear Gebroekng biej 't earpel stekng, Want det ze doar nog drok met wodt Doar kuej gerus op rekng. De- earpel zeent, zo as ze zeg'nt, Heel good elukt van 't joar, 'k Heb ook nog ginnen boer heum klaang, Det zeg genog neetwoar. Dit zo dr efkes tusken duur, 'k Was oewer 't wear an 't skriewn, 't Is vuur oons allemoa te hopn Det 'n zetje zo zal bliewn. An kuelte hew', loaw' earlke wean, Toch ech nog gin gebrek, De kolnboern dan, och 'k dachen zo Dee komt wal an eur 'n trek. J. ROZENDOM RIJSSEN 28 september Ledenvergadering Pony-rijver- eniging „De Oosterhofruitertjes" hotel Gijs- bers. 28 september Pro Juventute (8 uur) Huis houdschoolter Horst Co. 4, 5, 6 oktober Fancy-fair R.K. Jongeren contact café Struik. 5 oktober Huishoudelijke vergadering Volks universiteit met culturele films gebouw Je- ruël. 8 oktober Amateurfotografenvereniging Al- dolem (bondsfotocollectie) neutrale kleu terschool. 9 oktober Ned. Ver. Huisvrouwen (instituut voor huishoudelijke voorlichting) Park gebouw. 12 oktober Feestavond 35-jarig bestaan Postduivenvereniging „Het Luchtvermaak" hotel Gijsbers 12 oktober Volksuniversiteit Spreker: Lode van Gent Gebouw Jeruël. 13 oktober Receptie Postduivenvereniging „Het Luchtvermaak" hotel Gijsbers. 15 oktober Grote najaarsmarkt, trekking marktverloting. 2 november Amateurfotografenvereniging Al- dolem(spreker J. Frijns) neutr. kleuter school. 12-13 november Uitvoering C.O.V. Hosanna Parkgebouw. 26 november Amateurfotografenvereniging Aldolem (dialezing over Israël) neutr. kleu terschool. 30 november Volksuniversiteit Spreker: Prof. Dr. W. H. C. ten Haeff. gebouw Jeruël. 30 november-1 december Clubtentoonstelling Rijssense Pluimvee- en konijnenfokkers vereniging „De Eendracht" café Koedijk. 30 november-1 december Tentoonstelling Eerste Rijssense Kanarievereniging café Baan. 14 en 15 december Tentoonstelling V.V. „Zanglust" café Baan. 14 en 15 december Tentoonstelling P.D.V. „Het Luchtvermaak" hotel Gijsbers. 11 januari 1963 Volksuniversiteit Spreker: Jan Jans gebouw Jeruël. 13 februari 1963 Volksuniversiteit Spreker: Mr. G. B. J. Hilterman gebouw Jeruël. 22 maart 1963 Volksuniversiteit Speker: Jan Strijbos gebouw Jeruël. 6 mei 1962 Amateurfotografenvereniging Al dolem. Spreker Cor van Weele. neutr. kleu terschool. Opgaven voor deze rubriek kunnen ge schieden ten stadhuize, afdeling Algemene Zaken, (Kamer 7). De dienst wordt zondag a.s. waargeno men door dierenarts J. Siebelink, Wierden tel. 05496-298. PROFITEER Zie onze advertentie op pag. 2

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1962 | | pagina 1