B Predikbeurten Prinsjesdag RECEPTIE .ZANGLUST' Op de beeste-moark RAAD RIJSSEN Bromfietsprobleem nog niet opgelost Ook nieuwe raad geeft geen subsidie Volkshogeschool Burgerlijke Stand Veemarkt Rijssen Vijftig-jarig jubileum Contactavond „Aldolem" Voor uw bril naar Coöp Boeren'eenbanlc „Hotter Vliegerwedstrijd „Irene AGENDA Erehaag PRIMEURS HERFST '62 Vrijdag 21 september 1962 40e jaargang - No. 37 De abonnementsprijs voor dit blad bedraagt f 1.25 per kwartaal voor post-abonnees f 1 40 per kwartaal Administratie en Redactie r Enferstraat 10 Riissen Telef 2303 f05430) Inzending van advertenties tot uiterlijk donderdagmorgen 12 u. Advertentie? 10 cent per mm Bil rnntraet korting „Ten Berye" De residentiestad Den Haag beleefde jl. dins dag weer de traditionele Prinsjesdag en tijdens de rijtoer van ons ko ninklijk gezin trotseer den velen de regen om iets van het wonder baarlijke schouwspel te zien. Onze foto toont de koningin tijdens het uit spreken van de troon rede in de Ridderzaal. Links prinses Irene en prins Bernhard, rechts de prinsessen Beatrix en Margriet rillen ökkerink HU l TtNWAL 31 - RIJSSEN Zondagsdienst dierenartsen Rijssen-Wierden POSTDUIF-GOOR POSTDUIF-GOOR WEEKBLAD VOOR RUSSEN De Rijssense raad, die vrijdagavond bij eenkwam kon na 'n debat, waaran de he le raad vrijwel deelnam niet tot een beslis sing komen wat betreft het bromfietspro bleem. Op 27 november 1961 werd door de raad het besluit genomen het op hinderlijke wijze zon der redelijk doel heen en weer rijden per bromfiets te verbieden. Deze maatregel heeft niet het gewenste effect gehad. Speciaal het verkeer op de Oosterhof ondervindt aldaar veel overlast van (vooral op bepaalde avon den) Set college kwam nu met het voorstel de Oosterhofweg vanaf de Enterstraat tot de Albertsdijk op donderdag, zaterdag en zon dag 's avonds van 19.00 tot 24.00 conform het advies van de groepscommandant v.d. rijkspolitie afgesloten te verklaren. De heer Ter Avest die als eerste spreker de debatten opende vond het voorstel te in grijpend. Hij wildevoorlopig alleen op zon- -dagen na 6 uur deze maatregel genomen zien. De heer H. Pluimers wenste dit ver bod naar voorbeeld van de gemeente Elburg voor geheel Rijssen van kracht te zien. Hij vreesde anders verplaatsing naar andere stra ten. De voorzitter vond dit voorstel te rigou reus. De heer Hodes vond deze maatregel voor zaterdagavond noodzakelijker, ofschoon hij het met 't voorstel van de gemeente eens was ook de heer Otten vreesde een verplaatsing van het euvel, wanneer het voor stel van b en w werd aangenomen. Hij stel de voor 'f eerst te proberen met een een richtingsverkeer. De voorzitter meende, dat in een dergelijk geval de heren brommers rondjes zouden gaan rijden. We gaan dan ook andere burgers van Rijssen duperen. De heer Janssen meende, dat wanneer het hui dige verbod krachtig werd uitgevoerd, dit voldoende effect zal hebben. De heer Smey- ers bond een eenrichtingsverkeer weer te rigoureus. De heer Haase zag geen be tere maatregel dan het afsluiten van de Oos terhof, zoals het college dit voorstelde. Na dat de heer Pluimers de verordening zoals deze geldt in Elburg helemaal had voorge lezen en nog eens door hem was gewezen op het lawaai van stilstaande brommers werd op voorstel van de voorzitter dit punt aan gehouden. Berst zal advies van de politie worden gevraagd. Bij het punt tot weigering van een subsi die van de Volkshogeschool, zoals dit door het college werd voorgesteld, stelde de heer Pluimers voor toch subsidie te verlenen. Op vragen van het nieuwe raadslid Jans sen wat de reden hiervan is, antwoordde wethouder J. A. Scholman, dat volgens zijn mening de Volkshogeschool wel nuttig werk zal verrichten, maar dat deze school op de allereerste plaats een rijkstaak had of een van het bedrijfsleven. In het verleden wer den hier zondags cursussen gegeven, zodat ook wat de principiële kant betreft het college tegen subsidie is. Het gaat hier niet om het kleine bedrag van 50. De heer Janssen vroeg of er nog cursussen op zondag worden gege- Geboren: Getmar Arend zv H W Wesselink en H M van Dijk Boomkamp 7 12 sep; Gerrit J an zv J Beunk en M Dannenberg, Weth H H Korteboslaan 95, 13 sep; Derkje Janke dv M Klein Legtenberg en M D Wolterink Stationsdwarsweg 15, 13 sep; Eduard Maria zv H J Embsen en G G Janssen, Wierdensesti -.at 52, 14 sep; Wilhelm Hendrik zv A J Mensink en W C Sandberg, Middel veen 6, 15 sep; Alidus zv G van den Noort en J Vosge- zang, Enterstraat 98a, 8 sep te Almelo. Ondertrouwd: Albert Pijffers, 23 jaar, Rijssen de Steege 5 en Gerritdina Pijffers, 19 jaar Rijssen, Nijverdalseweg 39, 11 sep; Nico Willem Renger 25 jaar Rijssen Oran jestraat 20 en Arendina Ligtenberg 22 jaar Rijssen Markeloseweg 67, 12 sep; Komelis Johan ten Velde, 23 jaar Haarlem Kleine Houtweg 30 en Johanna Mulder, 29 jaar, Rijssen Oosterhofweg 15, 12 sep; Arend Jan Kolhoop, 25 jaar Wierden En ter Wolvesweg 3 en Hendrika Goosen, 23 jaar, Rijssen Holtentorensweg 21, 13 sep; Frederik Jan Beverdam, 24 jaar Wierden Enter Beatrixlaan 1 en Klasina Herman- na Harbers, 23 jaar Rijssen Dannenberg 69, 13 sep. Getrouwd: Marinus ter Harmsel 32 jaar en Maria Ro- haan, 28 jaar, Rijssen Bouwstraat 3, 12 sep; Gerrit ten Berge, 27 jaar en Hendrika Lensink 22 jaar Rijssen Banisweg 14, 13 sep; Gerrit ter Maat, 29 jaar en Hendrika Breu- kink, 25 jaar, Rijssen Opbroekweg 22 14 sep; Jan Willem Altink, 25 jaar en Arendina Har bers, 22 jaar Rijssen Molenstraat 14, 14 sep; Lukas Antonie Smelt 25 jaar en Maria Bruins, 21 jaar Rijssen Markeloseweg 83a, 14 sep; Gerrit Jan Tijink, 22 jaar en Elisabeth Smelt, 24 jaar Rijssen Arend Baanstraat 1, 14 sep; Gerrit van de Maat, 23 jaar en Egbert - dina Nijenhuis, 18 jaar Rijssen Graaf Ot- tostraat 15, 14 sep. Overleden: Hendrika van de Riet, 101 jaar weduwe van G J Egbertsen, Bleekstraat 1, 10 sep; George Antoine Court, 50 jaar echtgenoot van A E Wertenbroek, Boomkamp 1, 5 sep te Hellendoom. ven, waarop wethouder Scholman antwoord de, dat dit hem niet bekend was. Maar mocht dit niet het geval zijn, dan ben ik nog te gen subsidie, want het is geen gemeente belang. De heer Pluimers zou gaarne zien, dat de wethouder zich hiervan op de hoogte zou stellen. De heer Hodes verklaarde zich voor subsidie. De heer Otten deelde mede, dat zijn fractie zal tegenstemmen i.v.m. het feit, dat in het verleden de zondag aange tast werd. Dr. P. Oosthoek vroeg hoeveel ingezetenen van Rijssen hiervan gebruik maakten waarop de voorzitter antwoordde, dat dit hem niet bekend was. Met de stemmen van de P.v.d.A. en de K.V.P. voor werd het subsidieverzoek afgewe zen. De heer Averesch stelde vragen over de eigenlijke grondprijs. Hij zou gaarne zien dat eerst de grond werd getaxeerd door on- partijdigen voor, dat tot onteigening wordt overgegaan. De heer Goosen deelde mede, dat 12 jaar geleden een commissie was be noemd, die de grond is gaan taxeren wet houder Scholman meende, dat de gemeen te juist had gehandeld. Aan de hand van cijfers maakte hij een en ander duidelijk. De moeilijkheid zit altijd in de juiste waarde te schatten. De heer Hodes vond, dat de gemeente het moet houden zoals de toestand is. De prijzen noemde hij zeer aanlokkelijk. Bij de rondvraag vroeg de heer Otten de aandacht van het college voor het hem ter ore gekomen feit, dat o.a. in Schwarz- wald verkeersborden zijn vernield en weg genomen. De voorzitter antwoordde hierop, dat de politie hierop toezicht houdt. De heer Pluimers wees op een verkeersbord op de hoek Nijverdalse weg-Hagweg, dat erg mis leidend is. Advertentie i'irSrS VOO' 1 fv* CORSET naar ons Wit advtserer U deskundig Drogisterij afd mea. bandage; I^e eioor» 2293 Aangevoerd: 1723 stuks vee, runderen 66, varkens 1651 en schapen 6. Prijzen: vette koeien van 2,80 tot 3,10 per kg. slachtgewioht. melk en kalfkoeien van 700,- tot 850,- per stuk. pinken van 500,- tot 750,- per stuk. graskalveren van 300,- tot 550,- per stuk. drachtige zeugen van 300,- tot 350,- per stuk. loopvarkens van 80,- tot f 95,- per stuk. biggen van 52,- tot 60,- per stuk. Overzicht handel: Rundvee: handel kalm, prijzen staande. Zeugen: Handel vlot, prij zen staande. Biggen-: handel vlot, prijzen staande. De heer A. J. Nijland Middeldijk 5, Rijssen herdacht woensdag de dag waarop het 50 jaar geleden was, dat hij als werknemer in dienst trad bij ter Horst en Co NV. De heer Nijland (nachtwaker) werd ont vangen op het directiekantoor en toegespro ken door de heer A. H. ter Horst, die hem dank bracht voor de wijze waarop hij de be langen van de onderneming gedurende zulk eenlange tijd had behartigd. De jubilaris werd een gouden horloge aan geboden alsmede het ere-insigne „50 jaar trouwe dienst" in goud. De echtgenote van de heer Nijland ontving bloemen. Het bestuur van de Rijssense vogelvere niging „Zanglust" hield zaterdagmiddag in café de Bakker een receptie ter gele genheid van haar 25 jarig bestaan. Het bestuur van de jubilerende vereniging werd geflankeerd door enkele kooien me-t de mooiste vertegenwoordigers van de ruim 3000 vogels der ver. die de feestvreugde ge noeglijk deelden en opluisterden. Vele personen kwamen de jubilerende be stuursleden hun gelukwensen aanbieden, een en ander vergezeld gaande met emveloppes met inhoud, bloemstukken enz. Na-mens de Ned. Bond van vogelliefheb bers sprak de heer Snrt zijn felicitatie uit. Ook burgemeester Landweer deed van zijn belangstelling blijken namens het gemeen tebestuur van Rijssen. De heren Klein Horsman en Smit boden hierna hun gelukwensen aan n-amens de voet-balver. ExceMcxr, de heren Philips, As- sink en Kamphuis 1 mens de ..Vogelvrien den" uit -V'un,.i' vde heer Nieuwenhuis namens de ver. „Zang en kleur" uit Nij- verdal. De kyn-ologenclub Rijssen was ver tegenwoordigd door de heren Holtkaimp, He rtog en Kamphuis, de heren Dangremond en Gerritsen feliciteerden namens het Rijssens Mannenkoor. Na-mens de vogelver. „De Tukker" uit Al melo kwamen de heren Van Dijk, Molltok Oelen en Bosman hun gelukwensen aanbie den. De heren A. Voortaan en G. Wessels kwamen namens d-e postdjuiivenver. „Het Luchtvermaak" te Rijssen, de heer Men sink namens de Rijssense brandstoffenhan- del en de heren Schulen-burg en Spenke- link na-mens de „Eerste Rijssense kanarie vereniging". De heer Poortman sprak na mens de schietvereniging „Tubantia", de heren Koedijk en Mensink feliciteerden na mens WV, Rijssen. Uit Deventer waren de heer en mevr. Smies gekomen, die felicitaties uitspraken na-mens de ver. „Vogellust" aldaar. Ook de oud-bestuursleden G. v. Putten en Gerritsen spraken hu-n' gelukwensen uit. Na de rij van felicitaties sprak de voor zitter van „Zanglust" de heer Beunk een dankwoord. Hij sprak o.m. de hoop uit, dat d-e aanwezigen over 25 jaar op het gouden jubileum ook van de partij zouden zijn. Des avonds stond een feestavond op het programma, waarop de heer G. van Put ten een prachtige serie dia's vertoonde, be trekking hebbende op de Amerikaanse fauna welke hij op interessante wijze toelichtte. Verder trad deze avond op de heer Ag- teresch, die enkele humoristische voordrach ten ten bes-te gaf. Advertentie De amateurt'otografenver. „Aldolem" hield onder grote belangstelling van haar leden haar eerste contactavond in dit seizoen waar in de heer P. Veltaan te Apeldoorn, bonds- consul, een lezing hield over het onderwerp. „Heeft zwart-wit nog kansen"? De heer Veltman gaf vaak op humoris tische wijze een duidelijk overzicht van de vele extra mogelijkheden, die de zwart-wit fotografie heeft, vergeleken met de kleur- opname. Speciaal het experimenteren met vergro tingen is bij de zwart-wit foto beter mogelijk, terwijl in enkele gevallen ook de stemming beter tot uitdrukking kan komen, dan zulks in kleur het geval is. De voorzitter de heer Westerik bracht aan het einde van deze geslaagde contactavond dank aan de heer Veltman voor de vele goe de aanwijzingen, die hij had gegeven. Grote keuze - Ziekenfondsleverancier Alle kortingen - Zeiss dealer. Rijksgediplomeerd Opticien. Enterstraat 14 - Telefoon 2940. Ze wam non al een half uur gangs Um de rood-boonte koo, Het zat nog vaste op nen gueln, Mear Beemd noch Jan gaf too. Non Beernd, non muj het heel rap weetn, 'k Doo dr twee kwatjes biej, Wiej dreenkt een bolt jen met mekoar En 't beesje is van meij. Hooi op de haane, zo zear Jan, Ik doo dr 'n kwatje of, Hee hüwdat 't klapn, non joa of nee, De koo dee is vekof. Allo, wiej goat er eene dreenkng, De koo blif doar wal stoan, Wonn koopman zol zon vreandXek bod Non durven of te sloan. Det het neet biej een boltjen bleef Det nemt mear rusteg an, Op een been kuej jums neet good loopm. Proost Beemd, hetzelfde Jan. Wat of ze baejde monn betaaln, Det weet ik neet zo net,. Mear 'k weet wal vaste, met nen gueln Hebt ze het neet ered. J. ROZENDOM, RIJSSEN. Advertentie De deur van onze spaarbank slaat wiid open »«or iedereen. Bovendien kennen wij alle moderne spaarvormen en werken mede met bedrijfssparen - spaarregeling voor ambtenaren jeugdsparen - schoolsparen. NEEM OOK EEN SPAARBOEKJE BIJ DE: De speeltuinver. Irene organiseert Zater dagmorgen (aanvang 9 uur) een grote vlie gerwedstrijd op de Brekelt. Deze wedstrijd zo meent het bestuur moet als iets bijzonders worden gezien, er worden n.l. een fraaie wisselheker en andere prach tige prijzen voor de winnaars beschikbaar gesteld. Het bestuur hoopt op een grote deel name en op goede weersomstandigheden. De kosten voor deelname zullen geen be zwaar hoeven te zijn (25 cent). VED. HERVORMDE GEMEENTE GROTE KERK 9.30 uur Ds. A. Koo! (Bed. H.A.) 19.00 uur Ds. A. Kool (Dankzegging) WESTERKERK 9.30 uur Ds. J. Vos (Bed. H.A.) 15.00 uur Ds. J. Vos (Dankzegging) ELSEN EN NOTTER GEEN DIENST. GER. GEM. NOORDERKERK 9.30 uur en 19.00 uur Ds. Van Haaren 15.00 uur leesdienst GER. KERK BOOMKAMP 9.30 uur en 15.00 uur Ds. Brinkman GER. GEM. IN NED. ESKERK 9.30 uur en 18.00 uur Ds. Aangeenbrug 14.30 uur leesdienst OUD GER. GEM. BEVERVOORDE 9.30 uur en 19.00 uur De heer Vosman 14.30 uur leesdienst OUD GER. GEM. ORANJESTRAAT 9.30 uur en 15.00 uur Ds. Van Dijk NED. PROTESTANTENBOND 10.45 uur Ds. M. Blom van Hengelo (O.) 28 september Pro Juventute (8 uur) huis houdschool ter Horst Co. 4, 5, 6 oktober Fancy-fair R. K. Jongeren contact café Struik. 8 oktober Amateurfotografenver. Aldolem (bondsfotocollectie) neutr. kleuterschool. 9 oktober Ned. Ver. Huisvrouwen (Instituut voor huishoudelijke voorlichting) Parkge bouw. 12 oktober Feestavond 35-jarig bestaan Post- duivenver. „Het Luchtvermaak" hotel Gijsbers. 13 oktober Receptie Postduivenver. „Het Luchtvermaak" hotel Gijsbers. 15 oktober Grote najaarsmarkt, trekking 39e marktverloting. 2 november Amateurfotografenver. Aldolem (spreken J. Frijns) neutr. kleuterschool. 26 november Amateurfotografenver. Aldolem (dialezing over Israël) neutr. kleuterschool. 30 nov./l dec. Clubtentoonstelling Rijssen se Pluimvee .en Konijnenfokkers ver. „De Eendracht" café Koedijk. 30 nov./l dec. Tentoonstelling Eerste Rijssen se Kanariever. café Baan. 15, 16 december Tentoonstelling V.V. „Zang lust" café Baan. 15, 16 december Tentoonstelling P.D.V. ,,'t Luchtvermaak" hotel Gijsbers. Opgaven voor deze rubriek kunnen ge schieden ten stadhuize, afdeling Algemene Zaken (kamer 7). De dienst wordt zondag a.s. waargenomen door dierenarts J. P. v. Nouhuys, Rijs sen, tel 2487. Vrijdagmiddag vormden kabouters een ere haag bij het verlaten van het gemeentehuis, na het voltrekken van het huwelijk tussen de heer L. A. Smelt en mej. M. Bruins. De kabouters hadden zich met versierde bogen op de stoep van het stadhuis opge steld. De bruid is ni. leidster van de kabou ters. Advertentie Zie onze advertentie op pag. 8

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1962 | | pagina 1