Beide wethouders werden met algemene stemmen herkozen BOUW VAN NIEUW STADHUIS :erkohemden Raad Rijssen nam belangrijke beslissing bedd^ -WEEK Zin iej dankboar Loat t dan zeen t j OVER- PREDIKBEURTEN Architect Ir. LammersArnhem EERSTE VERGADERING NIEUWE RAAD Grote eenstemmigheid over verkiezing commissie Zondagsdienst dierenartsen ■ii ssen-Wierden Rijs VEEMARKT RUSSEN FRAAI GEBOUW Burgerlijke Stand 1 SPOEDEISENDE RAADSVERGADERING AGENDA Vrijdag 7 september 1963 40e jaargang No. 35 De abonnementsprijs voor dit blad bedraagt f 1.25 per kwartaal voor post-abonnees f 1 40 per kwartaal Administratie en Redactie Enterstraat 10. Riissen, Telef 2303 (054)?0) Inzending van advertenties tot uiterlijk donderdagmorgen 12 u. Advertenties 10 cent oer mm Rij contract korting „Ten Berge" j POSmUIF-GOOR POSTDUIF-GOOR (Vervolg op pagina 3) Coöp. Boerenleenbank „Notier' J. Lichtenberg, Schild 2. Rijssen De gemeenteraad zal hedenavond om 9 uur in een spoedeisende vergadering bijeenkomen. De agenda vermeldt slechts 1 punt, namelijk bespreking van het te legram van de bond Heemschut over af braak van het pand Haarstraat 3. WEEKBLAD VOOR RUSSEN De eerste vergadering van Rijssens nieu we raad (dinsdag) werd geheel in beslag genomen door verkiezingen. Het belang rijkste onderdeel hiervan was de keuze van 2 wethouders, terwijl voorts de leden gekozen moesten worden, die in de komen de 4-jarige zittingsperiode deel zullen uit maken van de verschillende raadscom missies. In deze eerste bijeenkomst heerste een gemoedelijke sfeer en over de verkiezing van de wethouders en van de leden van de verschillende commissies heerste een grote eenstemmigheid. Als uit deze grote eenstemmigheid con clusies zouden moeten worden getrokken voor de komende zittingsperiode, zouden deze niet anders dan optimistisch kunnen zijn. De beide wethouders de heren J. A. Schol man en J. Goosen werden herkozen met algemene stemmen. Beiden wisten niet min der dan 14 (van de 15) stemmen op zich te verenigingen. Voor tot deze verkiezing was overgegaan hadden de nieuwe raadsleden de eed af gelegd met uitzondering van de heer H. W. Jansen, die verklaarde er de voorkeur aan te geven de belofte af te leggen. Burgemeester Landweer sprak de nieu we raadsleden toe. „Er zullen ons in de ko mende zittingsperiode vele problemen wor den voorgelegd van belangrijke aard. Ik hoop dat de besprekingen in een goede sfeer zul len worden gehouden en dat wij met elkaar vele beslissingen zullen kunnen nemen in het belang van de gemeente Rijssen aldus bur gemeester Landweer. Nadat vast was komen te staan dat zowel wethouder Scholman als wethouder Goosen waren herkozen dankten beiden voor het in hen gestelde vertrouwen en hoopten met Gods hulp dit vertrouwen niet te bescha men. De verkiezing van de leden van de di verse commissies had het volgende resul taat. Gekozen werden in de: Landbouwcommissie: J. Averesch, H. ter Avest, M. Kreijkes en J. H. Nijland. Culturele commissie: A. M. Geuzendam, J. H. Plulmers, P. Oosthoek, G. Otten en H. Rosman. Financiële commissie: J. Averesch, W. Haase A. J. Hodes, M. Kreijkes, J. H. Nijland. Energiecommissie: A. M. Geuzendam, J. H. Pluimers, P Oosthoek, H. Rosman, G J. Smeijers. Intercommunale Kredietbank: J. Goosen Openbare werken: H. ter Avest, A. J. Hodes, H. W. Jansen, G. Otten, G. J. Smeijers. Commissie Stadhuisbouw: W. Haase, A. J. Hodes, G. J. Smeijers en J. A. Scholman, plaatsvervangende leden: G. Otten en P. Oosthoek. Commissie voor georganiseerd overleg: H. ter Avest, W. Haase en M. Kreijkes, plaats vervangende leden: A. M. Geuzendam, G. Otten en H. W. Jansen. Belangengemeenschap Twente-Oost Gelder land: Burgemeester Landweer en J. Goosen Advertentie Korr voor Uw CORSET naar ons Wii adviseren U deskundig. Drogisterij afd med. bandages j Te'efoon 2293 j De dienst wordt zondag a.s. waargenomen door dierenarts J. P. van Nouhuys, Rijs sen, tel. 05480-2487. Aangevoerd 1166 stuks vee, runderen 52 varkens 1114. Prijzen: vette koeien van 2.70 tot 3.- per kg. slachtgewicht. Melk- en kalfkoeien van 700.- tot 850.- per stuk. Pinken van 450.- tot 600.- per stuk. Graskalveren van 250.- tot 450.- per stuk. Drachtige zeugen van 275.- tot 375.- per stuk. Biggen van 54.- tot 60.- per stuk. Overzicht handel: Rundvee: handel kalm, prijzen lager. Zeugen en biggen: Handel vlot prijzen la ger dan normaal. plaatsvervangende leden J. A. Scholman en W. Haase. Openbaar Lichaam Gasvoorziening Noord Oost Nederland: Burgemeester Landweer, plaatsvervangend lid J. A. Scholman. Gedelegerde bij: De muziekschool Rijssen: J. A. Scholman. Bij de Lagere Technische School: G. J. Smeij ers; Bij de speeltuinverenigingen: G. J. Smeijers. Bij de Oudheidkamer: P. Oost hoek en bij dfe muziekschool: J. A. Schol man. Treffend beeld van de diepe ellende, welke door de aard bevingsramp over westelijk Perzië is gekomen; de handen ten hemel geheven, klaagt een oude vrouw haar nood, terwijl om haar heen het zoeken naar slachtoffers in de puinhopen door gaat. Om tweeërlei redenen was de raadsver gadering die vrijdag werd gehouden een his torische te noemen. Ten eerste, omdat door de raad een be slissing werd genomen over de stadhuisbouw (om precies te zijn moest een keuze wor den gemaakt uit 2 ideeënschetsen), en ten tweede omdat in deze vergadering de raad bijeen was. De raad had de keuze uit 2 ontwerpen, het z.g. plan Tijros en het plan Schild 1962. Beide plannen werden gelanceerd en bespro ken onder deze schuilnamen omdat de we tenschap weike architect een bepaald ont werp had gemaakt geen rol mocht spelen. De raadsleden waren dus onkundig over de maker zowel van het plan Tijros als over het andere plan. Over beide ontwerpen, had de raad door GEBOREN: Rudi Antonius z.v. H. J. ten Dam en M. A. H. de Baas, Ligtenbergerweg 8, 26 aug; Hermannus z.v. H. J. Averesch en G Tim merman, Graaf Ottostraat 5, 29 aug; Hen- drika, d.v. H. Bouwhuisen en H. Zandvoort, Bloemstraat 8, 28 aug; Johan z.v. H. J. Voortman en J. van de Riet Leijerweerds- dijk 1, 28 aug;. Willem Abraham, z.v. J. L. Spenkelijk en B. ter Harmsel, Koning inneweg 33, 30 aug; Johan, z.v. H. Nij- kamp en J. ter Harmsel, Haarstraat, 119a, 2 sep; ONDERTROUWD Gerrit ten Berge, 26 jaar, Rijssen Nassau- straat 17 en Hendrika Lensink, 22 jaar, Rijs sen Banisweg 14, 28 aug; Marinus ter Harmsel 31 jaar, Pdjssen Kerk straat 6 en Maria Rohaan, 28 jaar Wierdei Enter Ypeloseweg 7, 28 aug; Jan Willem Altink, 25 jaar, Rijssen Molen straat 14 en Arendina Harbers, 22 jaar Rijs sen Wierdensestraat 99, 29aug; Gerrit ter Maat, 29 jaar Rijssen Kerkstraa 10 en Hendrika Breukink 25 jaar Rijssen Boomkamp 19, 29 aug; Hendrikus Reterink 21 jaar, Rijssen Op broekweg 21 en Johanna Hendrika Harber. 21 jaar, Rijssen Tabaksgaarden 55, 30 aug Gerrit Jan Tijink, 21 jaar, Rijssen Zuider straat 34 en Elisabeth Smelt, 24 jaar, Rijssen Nassaustraat 52, 30 aug; Lukas Antonie Smelt, 25 jaar, Tilburg Ving- boomstraat 40 en Maria Bruins, 21 jaar, Rijssen Markeloseweg 83, 30 aug; Gerrit van de Maat, 23 jaar, Rijssen Weijerd- steeg 9 en Egbertdina Nijenhuis, 18 jaar, Rijssen Graaf Ottostraat 15, 30 aug. GETROUWD Abram ter Harmsel, 29 jaar en Catharina Hendrieka van Brussel 25 jaar, Rijssen, Arend Baan straat 34, 29 aug; Geertus Geert Kwintenberg, 22 jaar en Hen drika Wansink, 19 jaar, Rijssen, Nijverdal- seweg 68, 29 aug; Willem Dommerholt, 29 jaar en Anna Goos- sen, 23 jaar, Rijssen Graaf Ottostraat 185 21 aug; Karei Baan, 24 jaar en Johanna Geertrui- da Averesch, 21 jaar, Rijssen Weth. H. H. Korteboslaan 75, 31 aug; OVERLEDEN Hendrikus Krejenzang, 68 jaar, echtgenoot van H. Zwoferink, Walstraat 63, 1 sep. Advertentie Zie onze advertentie op pag. 4 een jury van deskundigen een rapport uit laten brengen, welke jury in duidelijke be woordingen gekozen had voor het plan Tij ros. (Architect ir H. Lammers en Ch. Lam- mers-Koeleman Er hing een bijzondere sfeer in de raads zaal, omdat men voelde, dat het hier ging om een grote beslissing. Toen burgemeester Landweer vroeg wie het eerst het woord over dit „grote" punt wilde voeren, was het alsof iedereen aar zelde de spits van di moeilijke punt af te bijten. Het was de heer C. Otten die als eerste schaap over de dam j durfde te gaan. De heer Otten vond 't ceta zeer moeilijke be slissing welke de ,/v.d nu moest nemen, hoewel het dat ziiv -el in eerste in stantie niet geweest was. Toen ik aldus de heer Otten het eerste plan zag had ik het idee: Dit plan ligt in de lijnen zoals ik die gedacht heb. Nu keurt de jury van des kundigen dit eerste plan juist af. Ik heb nu zeer veel spijt aldus de heer Otten dat we destijds niet het voorstel van de heer Hodes hebben overgenomen om nog een architect aan te wijzen voor een plan, om dat wij dan de keuze uit 3 mogelijkheden hadden gehad. Op alle 2 plannen is zo ging spr. voort wat aan te merken. Het plan Tijros is veel te eng, er is een uitwendige hoek gevormd, terwijl wij een inwendige hoek gedacht hadden. Er is altijd gesteld het geestelijke (de kerk) moet domineren maar in dit plan is het juist an dersom. Te weinig is hier ook gedacht aan de ruimtevorming. We moeten aan 't ver keer denken. De indeling is in dit plan in hoofdzaken wel gelukt. Wij kunnen u wel afgaan op datgene wat deskundigen in hun rapport zeggen, „maar gesteld moet worden, dat wij moeten be slissen". De heer Otten wilde beiden plannen nog wel eens nader bekijken om op een of andere wijze een verruiming te vinden, omdat naar zijn mening moeilijk gezegd kon worden dit plan is het en het andere moet worden afgewezen. De heer ter Horst die vervolgens het woord nam zou het jammer vinden als een be slissing over de bouw van een nieuw stad huis slechts met een kleine meerderheid zou kunnen worden opgenomen, pr. zei zich graag door deskundigen te willen laten lei den maar als men een uitspraak doet al dus spr. moet men duidelijk zijn. Spr. vond het plan „Schild 1962" (Archi tect C. de heer Rotterdam) „verreweg het mooiste", waarbij komt dat ook de gemeen te een bouwplan moet beschouwen als een particulier die graag iets goeds en moois wL hebben, maar toch ook nog let op de fi nanciële zijde. Het plan „Schild 1962' is naar schatting 300.00 goedkoper dan het andere plan. In het plan Schild 1962 is een mooi plein gecreëerd, met opzet is dat gebeurd. Hoe wel spr. van mening was, dat beide plan nen te aanvaarden waren gaf hij zijn voor keur aan het plan „Schild 1962" De heer Jansen die van mening was, dat het plan Schild 1962 op het eerste ge zicht meer rekening had gehouden met de ruimtelijke ordening, bij nader inzien blijkt dat dit geflatteerd is. Het plan Tijros is veel beter zo liet de heer Jansen zich uit en het vormt architectonisch een betere een heid dan het andere. Als gezegd wordt, dat de indeling van 't plein 'n argument kan zijn voor de keuze, dan gaan we van een verkeerd standpunt uit, aldus spr. Wij moe ten de waarde en de betekenis van het gebouw op de eerste plaats stellen. Als we meer ruimte willen hebben moeten we meer opruimen. Wij hebben niet tegen de architectn ge zegd: Besteed de ruimte goed, maar ont werp een stadhuis dat aan de daarvoor te stellen eisen voldoet. Wat van doorslaggevende aard kan zijn bij twijfel aldus de heer Jansen is het rap port van deskundige architecten, waarin una niem de voorkeur wordt gegeven aan het plan Tijros. Zelfs aldus de heer Jansen, als ik zou twijfelen en ik kan 't oordeel van de jury niet weerleggen, dan dien ik mij bij de visie en 't oordeel van de deskundigen neer te leggen. De heer Jansen sprak zich dus duidelijk uit voor het plan Tijros. Dat deed ook de heer Hodes. Als we destijds hadden besloten 3 ontwer pen te laten maken aldus de heer Hodes, dan zou de keus misschien niet zo moeilijk zijn geweest. De raad heeft opdracht ge geven een nieuw raadhuis te ontwerpen. Men is uitgegaan van de vraag: Waaran moet een raadhuis qua functie voldoen, dat is dus primair, daarna pas komt het ex terieur. Toen de plannen ter inzage werden gege ven aldus de heer Hodes, heb ik mij een oordeel trachten te vormen zonder af te gaan op het jury-rapport. Toen ik mijn me ning had gevormd gaf ik verreweg de voor keur aan het plan Tyros. Nu dat ook bij het jury-rapport het geval is, moet ik mij dus duidelijk uitspreken voor het plan Ty ros. In dit plan is 't gebouw voortreffe lijk ingedeeld, het exterieur maakt een ge weldige een imposante indruk. Het is veel meer een geheel dan het andere waarbij het gevoel ontstaat, dat het bestaat uit ver schillende stukjes omdat ik van mening ben dat 't plan Tyros verreweg het beste is, zou ik het zeer betreuren als het plan Schild 1962 zou worden aangenomen. Advertentie M Laat er dan ook iets van naar onze Spaarbank vliegen. U wordt er beter van! HUITENWAt 31 RIJSSEN Vake is een meanske rieke Zoonder det dr acht op gef, Vake steet dr neet biej stille Wat een groot bezit hee hef. Aj gezoond zeent en kuent woarken Vuur oew dagelijkse brood, Ook al muj dr had vuur wosseln, Hej ne riekdom, o zo groot. Mear is 't zo neet, det een meanske Hier de wearde pas van zut Dan, wonear hee kot of langer De gezoondhaejd missen mut. Mear ook dan krig 'n meanske ooge Vuur den riekn en heel groot zeang, Asse kik op al dee aandem Dee zon heel zwoar kruus munn dreang. Aw' gezoond zeent, nee dan deanke Wiej doar meestal zo neet an, Mear aw' kiekt op eur dan zee wiej Det het ook nog aanders Jtan. Leu in Riessen, is 't nog nuereg Oe te zeg'n woerurr of 't geet, Iej begriept wal allemoale Woer 'k op an wil, woar of neet. Want doar wodt de aandre wekke Wier 'n beroop op oons edoan, t Comité det hopt van hatte Daw' de noodzaak zuet verstoan. Mear zovear ik oeleu kenne, Heb ik earlke toch gin rean, - 't Riessens volk steet jums nooit achter Um doar bange vuur te wean. Nee ik weet wal vast en zeker, 'k Hoof oe ech neet op te wekng Good te geewn; zol iedereen Doar de knippe neet vuur trekng. J. Rozendom Rijssen In de week van 10-15 september zal er een collecte gehouden worden voor Polio patiënten (Kinderverlamming). Advertentie Alleen verkrijgbaar bij 7 september Jaarvergadering Amateurfoto graf en vere" 5ging Aldolem Hotel Gijsbers 15 sept. Vergadering Eerste Rijssense Ka narievereniging café ,,'n Hook" 15 sept. Receptie 3.30-5 uur 's middags en feestavond 25-jarig bestaan V.V. „Zang- lust" café „De Bakker" 18 sept. Ned. Vereniging Huisvrouwen (le zing dr. H. Schönfeld-Wichers) hotel Gijsbers 9 oktober Ned. Vereniging Huisvrouwen (In stituut voor huishoudelijke voorlichting) Parkgebouw 30 november-1 dec. Clubtentoonstelling Rijs sense Pluimvee- en Konijnenfokkers ver eniging „De Eendracht" café Koedijk 15 en 16 december Tentoonstelling „Zang- lust" café „De Bakker" Opgaven voor deze rubriek kunnen geschie den ten stadhuize, afdeling Algemene Za ken (kamer 7). Ned. Herv. Gemeente (Grote Kerk) 9.00 uur Ds. A. Kool, 10.45 uur Ds. A. Kool, 19.00 uur Ds. W. van Tuyl. Westerkerk: 9.30 uur Ds. W. van Tuyl, 15.00 uur Ds. J. Vos. Eisen: 10.00 uur Ds. J. Vos (herdenkingsdienst) Ger. Gemeente (Noorderkerk) 9.30 uur Ds. Van Haaren, 19.00 uur Ds. Van Haaren, 15.00 uur leesdienst. Oud Ger. Gemeente (Bevervoorde) 9.30 uur De heer Vosman, 14.30 uur Leesdienst, 19.00 uur De heer Vosman. Oud Ger. Gemeente (Oranjestraat) 9:30 uur Ds. Van Dijk, 15.00 uur Ds. Van Dijk. Geref. Kerk (Boomkamp) 9.30 uur Ds. Brink man, 15.00 uur Ds. Brinkman. Ger. Gem. in Nederland (Eskerk) 9.30 uur. Ds. Aangeenbrug, 14.30 uur Leesdienst, 18.00 uur Ds. Aangeenbrug. Ned. Protestantenbond 10.45 uur Ds. J. W. S amberg van Delden.

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1962 | | pagina 1