Receptie jubileum „Irene Moede* 1 mm TAPIJT-WEEK mmmm m. *BABYDERMS£R£Ï VLIEGERWEDSTRIJD GEEN SUBSIDIE VOOR VOLKSHOGESCHOOL Afscheid leerkrachten christelijke scholen HULDE Varkensmarkt weer open PREDIKBEURTEN Coöp. Boerenleenbank „Notter" OOSTERHOFWEG gesloten voor bromfietsen t£». GEMEENTERAADS VERGADERING 't Mut oe meer gebuurn BURGERLIJKE STAND AGENDA Erehaag voetbalbruidspaar LICHTENBERG Vrijdag augustus 1962 40e jaargang No. 34 De abonnementsprijs voor dit blad bedraagt f 1.25 per kwartaal voor post-abonnees f 1 40 per kwartaal Administratie en Redactie Enterstraat 10, Rijssen, Telef 2303 (05480) Inzending van advertenties tot uiterlijk donderdagmorgen 12 u. Advertenties 10 cent per mm Rij contract korting Baby-huidje HUTTENWAL 31 - RIJSSEN GOOR VOOR RUSSEN - Het bestuur van de speeltuinver. Irene te Rijssen hield, in verband met het 10-jarig bestaan der ver. maandagavond in hotel Gijsbers een receptie, welke druk werd be zocht. De plaatsvervangend voorzitter de heer T. Brandriet sprak een openingswoord, waar in hij dank bracht aan de oprichters, die als doel hadden iets voor de kinderen te kunnen doen. Hierbij werd hulp van gemeen- Advertentie Het bestuur van de speeltuinver. „Irene" te Rijssen organiseerde maandag ter gele genheid van haar 10-jarig bestaan voor de jeugd van Rijssen een vliegerwedstrijd op de Brekeld. Ongeveer 40 vliegers probeerde men in de lucht te krijgen. Jammer dat de harde wind het oplaten bemoeilijkte, maar toch is de wedstrijd naar wens verlopen. De jury, bestaande uit de heren Haan, van Maanen en Altena, had dan ook geen gemakkelijke taak bij de beoordeling van de deelnemers. De uitslag was als volgt: le prijs J. Brandriet, met 82% pt, 2e prijs J. Poort man met 81% pt. en 3e prijs D. Dijk met 81 pt. De voorzitter de heer T. Brandriet be dankte tenslotte de jeugd voor de mede werking en deelde mede, dat op 15 septem ber a.s. nog weer een vliegerwedstrijd zal worden gehouden en dan om een wissel beker, gevolgd door een puzzelrit. Zwemdiploma's til Op zaterdag 24 augustus 1962 werden in het zwembad „De Koerbeld" te Rijssen zwemproeven afgelegd het zg. „diploma zwemmen" het A diploma werd behaald door: Ineke Groteboer, Geertje Kamp, Ria Kuipers, Gertrud van Weerd, Jannie Krey- kers, Hannie Nauta, Janny Krabshuis, Diny Eertink, Marietje Renzen, Jacqueline v. Ben- them, Riet Kienhuis, Ineke Rietman, Eva de Lange, Willy Zandvoort, Mineke Pas, Janny Dannenberg, Janneke Pas, Gerritjan Tijhof, W. J. Velner, Anneke v. Tuyl, Wil lenden Kreykers, Cecilia Meulman, Hermien Schuiterd, Joke Koedijk, Gerdien Klein Hors man, Dina ter Keurst, Hermien ter Keurst, Diny Dangremond, Rebecca de Ridder, Gees- je Koster, Gerda Teela. Het diploma geoefend zwemmen B door: Jennie van Putten, Hans de Ridder, Her man Nijkamp, Anita Struik, Richard To- kaya, Marjan Veen, Ineke Bloemendaal, An neke ten Bolscher, Fenneke te Berge, Zwaan tje Maats, Toos Geerdink, Hermien van Dijk Tilla ter Harmsel, Derk Eshuis, Barbera Bearzatto, Mineke Teela. Het diploma D door: Tjeerda Nauta, Man nes Ligtenberg. De proeven stonden onder toezicht van de heer J. C. J .Hageraats, van de KNZB en van badmeester J. Tijhof. afscheid In café J. Struik nam de voetbalvereni ging „R.K.S.V." officieel afscheid van haar voorzitter de heer A. P. Linders, die Rijs sen wegens verandering van werkkring gaat verlaten. Namens het bestuur werd de heer Linders door de nieuwe voorzitter de heer H. Tielen toegesproken. Hij dankte hem voor het vele, dat hij in de afgelopen 14 jaar voor de r.k. voetbalvereniging had verricht. Hij sprak de wens uit, dat het hem in zijn nieuwe werkkring naar wens mag gaan. Als blijk van waardering bood hij een actentas aan. Mevr. Linders ontving een boeket bloe men. Ook kapelaan D. van der Hoorn sprak woorden van waardering ook namens het kerkbestuur, waarvan hij deel heeft uitge maakt. Tot slot dankte de heer A. Linders voor de waarderende woorden tot hem ge richt en de cadeaus. Ik draag R.K.S.V. nog steeds een warm hart toe, aldus de ge wezen voorzitter. ZONDAGSDIENST DIERENARTSEN De zondagsdienst wordt zondag a.s. waarge nomen door dokter J. P. van Nouhuijs, Dr. Stokkerstraat 37, Rijssen, tel. 2487. tebestuur en VW ontvangen en 11 maan den daarna kon de wens verwezenlijkt wor den. Spr. betreurde het gemis van een club gebouw om de jeugd ook 's avonds en bij slecht weer van de straat te houden. Namens de zusterver. Margriet te Rijs sen sprak hierna de heer Dannenberg, die memoreerde dat zijn ver. was voortgeko men uit Irene, dank zij de prettige sa menwerking en raadgevingen. De oprichting van het clubgebouw van Margriet is een succes geworden en spr. wenste, dat een eventuele op te richten der de speeltuinver. in de hulp van de bestaande ver. een grote stimulans mag ondervinden. Spr. bood een enveloppe met inhoud aan. De heer Nijland uitA lmelo sprak vervol gens namens de Almelose speeltuincentrale en namens de NUSO. Er was een hechte band tussen de Rijssense en de Almelose speeltuinverenigingen. Spr. had bewondering voor de wijze van aanpak en de animering var. het speeltuinwerk in Rijssen. Veel jeugdrecreatie-mogelijkheden worden beperkt door bebouwing of de bordjes Ver boden toegang. De jeugd is momenteel niet slechter, dan vroeger, aldus spr. maar zij komt voor andere facetten te staan. Spr. hoopte, dat de ver. spoedig over een club gebouw kan beschikken, want, aldus spr. een ver. zonder gebouw is een „onding". Hij overhandigde een enveloppe met inhoud. Verder boden hun gelukwensen aan: de heer Grob namens de windhondenrenver. Rijssen (met enveloppe met inhoud) mej. Haan en Bolks en de heer H. Pas namens de jazzband „The lucky Stars", de heer J. Berkel namens de jeugddrumband Irene, mevr. Oosthoek en mevr. Roeterdink namens de chr. gymnastiekver. VEK, de heren A. Voortman en G. Wessels namens de post duivenvereniging het Luchtvermaak, de da mes G. Bakker en A. Ziekman namens de gym. ver. DOS (de heer Beumer namens de voetbalver. Rijssen Vooruit, de heer Vis ser namens Sportclub Rijssen, de heer Ca- pelle namens de ijsclub Rijssen, de heer G. Ka'ppert namens WV Rijssen, de heer R. Smelt namens Rijssens Mannenkoor. Van diverse plaatselijke verenigingen wer den nog bloemstukken ontvangen. Het bestuur van de Volkshogeschool Die- pendaal heeft de gemeente verzocht haar jaarlijks een subsidie te willen verlenen. B. en w. hebben dit verzoek in handen ge steld van de sport en culturele commissie waarvan 3 leden adviseerden een subsidie van 50,- te verlenen en de andere 3 leden adviseerden het verzoek niet toe te staan. B. en w. stellen de raad voor afwijzend op dit verzoek te beschikken. Drie leerkrachten van de chr. scholen Ju- lianaschool en Wilhelminaschool te Rijssen namen woendagmiddag officieel afscheid van bestuur en personeel wegens vertrek. De heer W. G. Ligterink, onderwijzer aan de Wilhelminasehool vertrekt naar de chr. ulo. school te Rijssen, de heer J. F. Stokman, onderwijzer aan de JiUianaschool vertrekt naar Bemme' en mej. de Brake, handwerk- onderwijzeres vertrekt wegens a.s. huwelijk. Men was hiertoe samengekomen in een lokaal van de Wilhelmniaschool, waar eerst de heer R. Bosma namens het bestuur al len dank bracht voor het gegeven onderwijs gedurende verschillende periodes en hen voor de toekomst "et beste toewenste. Namens het personeel van de Wilhelmi nasehool sprak de heer Altena (hoofd) waar derende wooren tot de heer Ligterink en bood hem een boekenbon aan. Woensdag herdacht mej. J. Voortman, wo nende Haarstraat 126 te Rijssen, het feit dat zij 40 jaar werkzaam was geweest op jde afdeling naaierij van de jutefabrieken van ter Horst en co. te Rijssen. In verband hier mee ontving zij uit handen van burgemees ter Landweer een decoratie, nl. de ereme daille in brons verbonden aan de orde van Oranje Nassau. Namens de directie werd zij met hartelijke woorden toegesproken door de heer H. Jordaan, die de jubilaresse een enveloppe met inhoud en het draagspeldje 40-jarige dienst overhandigde. Maandag a.s. zal de 14-daagse veemarkt weer een ander beeld geven, dan de periode sinds december 1960, toen een vervoersver- vfrband met het besmettelijke mond- en Klauwzeer, dat de varkensstapel teisterde. Maandag wordt in Rijssen weer varkens- markt gehouden. Dit is vooral een verheu gend feit, voor de handelaren, die toch vele maanden een moeilijke tijd hebben gehad, verwacht in Rijssen maandag grote belang stelling. GROTE KERK 9.00 uur Ds. A. Kool 19.45 uur Ds. A. Kool 19.00 uur Ds. J. Vos (Bed. H.D.) WESTERKERK 9.30 uur Ds. J. Vos 15.00 uur Ds. W. van Tuyl 19.30 uur Ds. W. van Tuyl NOTTER GER. GEM. NOORDERKERK 9.30 uur en 19.00 uur Ds Van Haaren 15.00 uur Leesdienst. OUD GER. GEM. BEVERVOORDE 9.30 uur en 19.00 uur de heer Vosman .1340 uur Leesdienst. OUD GER. GEM. ORANJESTRAAT 9.30 uur en 15.00 uur Ds. Van Dijk GER. GEM. IN NEDERLAND (ESKERK) 9.30 uur en 18.30 uur Ds. Aangeenbrug 14.30 uur Leesdienst GEREF. KERK BOOMKAMP 9.30 uur en 15.00 uur Ds. Brinkman Advertentie Onze landelijk* reserves ruim f 100.- miljoen stellen ooi Uw spaarsaldo veilic Wendt U vol vertrou&en tot de In een vergadering van 27 november 1961 werd door de raad een wijziging van de al gemene politieverordening vastgesteld, waar bij het verboden werd op hinderlijke wijze zonder redelijk doel voortdurend heen en weer te rijden met bromfietsen. Het is echter gebleken, dat deze maatre gel niet het gewenste effect heeft gesorteerd, Toen namelijk in het begin door de politie is opgetreden scheen nadien de werking van deze wijziging voldoende bekend te zijn en kon de politie moeilijk meer met vrucht een proces-verbaal opmaken. Speciaal het verkeer op de Oosterhofweg on dervindt vrij veel last van deze bromfietsen. Veel jeugd is daar op bepaalde avonden, speciaal op donderdag-, zaterdag- en zondag avond, aanwezig en voor de verkeersveilig heid is het noodzakelijk, dat de Oosterhof weg vanaf de Enterstraat tot aan de Albert- dijk op deze bepaalde avonden gesloten wordt verklaard voor het - erkeer van rijwielen met ingeschakelde hulpmotor, conform het ad vies van de groepscommandant van de rijks politie d.d. 14 augustus 1962, aldus b. en w. tot de raad. Bij de doorlaatpost „Charlie" aan iU sectorgrens tussen Oost- en W est-Duitsland is een ambulance van het Amerikaanse leger gestationeerd. Dit om medische hulp te verlenen aan vluchtelingen uit Oost-Duitsland, die bij de muur worden ri<eer LrJUtvil. De agenda luidt: 1. Vaststelling van de notulen van de ver gaderingen d.d. 16 juli en 14 augustus 1962. 2. Ingekomen stukken 3. Voorstel van bürgemeester en wethouders d.d. 14 augustus 1962, nr. 157, tot het ver lenen van medewerking ex artikel 72 der Lager-onderwijswet 1920 ten behoeve van de Chr. Ulo-school. 4 Alsvoren tot ruiling van grond met J. ten Bolscher. 5. Alsvoren tot ruiling van grond met de Vereniging Chr. Boeren- en Tuindersbond O verij ssel-N oordoostpolder. 6. Alsvoren tot aankoop van voorstroken langs de Blinde Banisweg van de N.V. Roelofs en Haase. 7. Alvorens tot aankoop van een voorstrookje van B. Spekhorst. 8 Alsvoren tot 10e wijziging der begroting 1962 bedrijf gemeentewerken en 41e wijzi ging gemeente-begroting 1962 (reparatie to ren Schildkerk). 9 Alsvoren tot 11e wijziging der begroting 1962 bedrijf gemeentewerken en 42e wijzi ging gemeente-begroting 1962 (schilderwerk roltrommel vuilnisauto). 10. Alsvoren betreffende de plannen tot de bouw van een nieuw stadhuis. 11. Alsvoren tot het beschikbaar stellen van een krediet voor de bouw van een nieuw stadhuis. 12. Alsvoren tot le wijziging van de begro ting 1962 van het woningbedrijf, 3e wijzi ging begroting 1962 bedrijf bezittingen, 2e wijziging begroting 1962 van het grondbe drijf en 43e wijziging gemeentebegroting 1962 schilderwerk gemeentewoningen 13. Alsvoren tot aankoop van grond voor bouw van een trafohuisje bij N.V. Heka. 14 Alsvoren tot het verlenen van eervol ont slag aan mej. J. H. Meilink, als onderwij zeres aan de openbare lagere school. Jan den was an 't rogge meejn, 't Was vuur d'eeste keer, Umdet aander joarn zin vaa Det woark aaltied deer. Ees eawn russen, hee was meu, Want vanmoarn al vroo Wass' hier hen egoan, dus Jan Was doar wal an too. Efkes laank oet in het grüs, Zo det deer um good, 'n Half uurkn later begun Jan Wier met friske mood. Mear teeng oawnd, Jan har 't ered, Hee har 't kloar ekreeng, Achter of bekekn vul 't Jan Earlke nog neet teeng. Jan zin vaa, eeh niejnde noar Woer 't Jan was egoan, Kum eawn later efkes kiekng; Jan wat hej edoan. Jan wus neet woer of hee 't har, Keek zin vaa ees an, Det is oonze rogge neet, Wat doar neus lig Jan. J. ROZENDOM, RIJSSEN. GEBOREN: Johan, z.v. J. Schuurman en J. Tigelaar, Prins Bernhardstraat 40, 23 augustus. ONDERTROUWD: Jan Baan, 27 jaar, Rijssen Haarstraat 162 en Hendrika Tijhuis,' 28 jaar, Rijssen Holterstraatweg 127, 21 aug; Berend Wolterink, 22 jaar, Rijssen Hutten- wal 20 en Janna Dirkje Pas, 19 jaar Rijs sen Molenstraat 28a, 23 aug. GETROUWD: Hendrik Zwoferink, 33 jaar en Gerritdina Kreijkes, 23 jaar, Rijssen Walstraat 40, 21 aug.; Gezines Hendrik Smit, 26 jaar en W:ilemina van der Stouw, 22 j., Rijssen Boomkamp 21, 21 aug; Jacob Al berts, 28 jaar en Dina Heuten, 20 jaar, Hel- lendoom Nijverdal, Lage Esweg 8, 24 aug; Hendrikus Willems, 26 jaar en Hermina Tijhof, 18 jaar, Rijssen Nijverdalseweg 88, 24 augustus. OVERLEDEN: Gerritdina van de Maat, 86 jaar, weduwe van J. Harbers, Noachstr. 50, 23 aug; Antjen Willemink, 63 jaar, we duwe van W. Baan, Molenstraat 50, 17 aug te Almelo. 5 sept. Opening leeszaal Plattelandsbiblio theek gebouw Jeruël. 7 sept. Jaarvergadering Amateurfotografen- vereniging Aldolem hotel Gijsbers. 30 nov.-l dec. Clubtentoonstelling Rijssense Pluimvee en Konijnenfokkersver. „De Een dracht" café Koedijk. Opgaven voor deze rubriek kunnen ge schieden ten stadhuize, Afdeling Algeme ne Zaken (kamer 7). Er bestond woensdagmiddag voor de vol trekking van het huwelijk tussen G. Kwin- tenberg - H. Wansink ten gemeentenhuize van Rijssen een bijzondere belangstelling. Vanaf het bordes van het gemeentehuis had een groep pupillen en junioren voetballers van „Rijssen Vooruit" zich opgesteld, welke een erehaag vormden, waartussendoor de bruidsstoet bij het verlaten van het gemeen tehuis liep. De bruidegom is nl. speler in het eerste elftal van „Rijssen Vooruit". Een der pu pillen H. Dijkgraaf, bood de bruid een boe ket bloemen aan. Advertentie smsssmzvs. VOOR MAATKLEDING NAAR SCHILD 2 15 Alsvoren tot aankoop van grond van G. Nijland. 16 Alsvoren tot ruiling van grond met H. J. Ligtenberg. 17 Alsvoren tot aankoop van grond van G. Voortman. 18 Alsvoren tot aankoop van grond van Th H. Koedijk. 19 Alsvoren tot wijziging van de pachtover eenkomst betreffende boerderij „de Verde ling". 20. Alsvoren tot wijziging van de pachtover eenkomst betreffende boerderij „de Smale" 21 Alsvoren tot wijziging van de pachtover eenkomst betreffende boerderij „Klompjan". 22 Alsvoren betreffende de exploitatievergoe ding over 1959 aan de besturen der bijzon dere scholen voor lager onderwijs. 23 Alsvoren betreffendede exploitatievergoe ding over 1959 aan de Chr. B.L.O.-school. Advertentie n Zie onze advertentie op pag. 6

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1962 | | pagina 1