Jf Vereniging ontwikkelde vele activiteiten SPEELTUINVER. „IRENE" VIERT 10-JARIG BESTAAN Burgerlijke stand VOOR 05D Rijssense bejaarden maakten een prettig middaguitstapje IWITGOEDWFFK Coöp. Boerenleenbank „Notter Aankoop grond voor verbetering van Blinde Banisweg Aankoop strook grond Grotestraat Binnenkort bestrating Verenlandweg Postduiven nieuws Oriënterrngsrit R.B.C. LEKKER ETN LICHTENBERG Gevonden voorwerpen Predikbeurten Veemarkt Agenda Medische sportkeuring Receptie Zwem- en Polover. ,De Mors' Marktverlotïng Excelsior Vrijdag 24 augustus 1962 40e jaargang No. 33 De abonnementsprijs voor dit blad bedraagt f 1.25 per kwartaal voor post-abonnees f 1.40 per kwartaal Administratie en Redactie Enterstraat 10, Rijssen, Telef 2303 (05480) Inzending van advertenties tot uiterlijk donderdagmorgen 12 u. Advertenties 10 cent per mm Bij contract korting HUTTEN WAL 31 - RIJSSEN Zondagsdienst „Ten Berge" POSTDUIF-GOOR WEEKBLAD VOOR De Speettuinver. Irene herdenkt op 27 au- hUff?8 3"Sj haa* 10"tar'S bestaan. Deze ver heef m de afgelopen 10 jaar een gTote Plaats ingenomen in het verenigingsleven van Russen, en moeilijk onder de woorden te brengen is het grote belang van deze vereniging, 41e aan tal van Rijssense kinde ren een verantwoorde vrije-tijdsbesteding en ontspanning heeft weten te brengen. manr!f.1?, ,van het eerste uur" zullen zich moeilijk kunnen voorstellen, dat het al weer 10 jaar geleden is, dat tot oprich ting van de speeltuinvereniging werd be sloten. Het werk, dni op zo bescheiden wijze moest worden aangepakt is uitgegroeid en men heeft vele activiteiten omwikkeld, die vaak door de noeste arbeid -an de be stuursleden veel waardering en bewonde ring hebben geoogst. He bestuursleden van Irene zijn bezield geweest van stonde af aan met een goede geest, van het willen dienen van de jeugd teneinde deze daar door veel vreugde te kunnen geven. Men denke naast de opening van de goed geoutilleerde speeltuin, aan de jaarlijkse or ganisatie van de „speeltuindag", die herin nering opwekte aan de viering van een ou derwetse koninginnedag. Voorts moet worden gereleveerd de op richting van een wandelclub, de organi satie van vliegerwedstrijden, en vooral de tot staradkoming van de jeugddrumband, die altijd veel indruk heeft gemaakt. Het plan tot de oprichting van een speel tuinver. werd geboren in een vergadering van de buurtver. ,4e Irenelaan". Hoe kun nen wij iets vinden om de jeugd van de straat te houden en haar op aangename wij ze bezig houden, was de brandende vraag, die in deze vergadering werd gesteld. Het antwoord op deze vraag wees in de oprich ting van een speeltuinver. en besloten werd de consequenties en de mogelijkheden hier van serieus te onderzoeken. Het bestuur ondernam verschillende stap pen en nam o.a. contact op met bestuur van de vereniging Marktwezen, VW en Plaatse lijke Belangen. Hier vond men veel sympathie voor het plan van de afgevaardigden van de „Irenelaan". In de Julianaschool werd een vergadering belegd, waarin als spreker optrad de heer Banis, toen secretaris van de Speeltuin centrale te Almelo. Deze wist over het belang ran een speel tuin met zoveel enthousiasme te spreken, dat dqze gevoelens werden overgebracht op de Rijssense „plannenmakers". Na nog eens de voelhorens te hebben uitgestoken bij di verse instanties en personen, werd in een vergadering die werd gehouden, op 27 augus tus 1952 tot oprichting besloten. In liet be stuur namen zitting de heren H. Eertink, voorzitter, G. H. Borkent secretaris, J. Steenbergen, J. Baan, H. Zwiers, Js. Baan en B. Koster. Er meldden zich ongeveer 80 leden van de nieuwe vereniging aan. De eerste finan ciële actie leverde 80,- op, waarmee na tuurlijk niet veel kon worden gepresteerd. Toch werd hiermede de basis gelegd voor een groot financieel succes. Men hield n.l. een grote bazar, waarmee de bestuursleden en vrijwilligers veel werk gehad hebben maai de opbrengst zijnde 2500,- gaf reden tot grote voldoening. Gewapend met de zekerheid, dat men van vele zijden medewerking ondervond gingen de initiatiefnemers praten met het college van b en w en ook hier werd alle mogelijke medewerking toegezegd. Er werd een ter. Geboren: Jenneken, dv J Wessels en M Kippers, Lentfersweg 42, 13 aug; Hendrik Jan zv J Voortman en A Broek- mate, Prins Mauritsstraat 5, 13 aug; Willemina dv J H Koedijk en G Nieuwen- huds, Tabaksgaarden 48, 14 aug; Gerrit Hendrik zv H Smit en J H Noote- boom Walstraat 57, 16 aug; Geesken dv A Ligtenberg en G Nijveld, Graaf Ottostraat 6, 19 aug; Willem zv G Assink en H Rozendom Oran jestraat 22, 19 aug; Hendrika dv H J Danneniberg en G Poort man, Dokter Stokkersstraat 23, 19 aug; Jannes zv H Boerman en H Baan, Hol- tentorensweg 9, 18 aug. Ondertrouwd: Karei Baan, 24 jaar, Rijssen Molenstraat 26 en Johanna Geertruida Averesch, 21 jaar, Rijssen Weth. H H Korteboslaan 75, 14 aug; Willem Dcxmmenholt, 29 jaar, Rijssen Holten- torensweg 19 en Anna Goossen, 23 jaar, Rijs sen Banisweg 45, 15 aug; Gerrit Jan van de Riet, 28 jaar, Wierden Enter Rondweg 36 en Wilhelmina Hendrika Paalman, 25 jaar, Rijssen Stations-dwars weg 24a, 16 aug; Gerrit Dinamt Slagman, 25 jaar, Rijssen Blinde Banisweg 5 en Janna Ligtenberg, 24 jaar, Rijssen Weijerdsteeg 17, 16 aug: Geertus Geert Kwintenberg, 22 jaar, Rijssen, Nijverdalseweg 68 en Hendrika Wamsink, 19 jaar, Holten Look 28, 16 aug; Getrouwd: Gerrit Jan Harbers, 24 jaar en Jenneken ter Maat, 26 jaar, Rijssen Holtentorensweg 12 14 aug; Jan Willem ter Keurst, 23 jaar en Wille mina Nijkamp. 22 jaar, Rijssen Arend Baan- straat 57, 16 aug; Lambertus Boeve, 28 jaar en Arendina Wag- geveid, 29 jaar, Oranjestraat 13, 17 aug; Roelof Klaas, 22 jaar en Gerritdina van de Maat, 17 jaar, Wierden Smeijerskamp- straat 9, 17 aug. Overleden: Willemina Aatftink, 75 jaar ongehuwd, We verstraat 26, 13 aug te Almelo. rein aangewezen gelegen in de Vennekes- gaarden zodat verder gewerkt kon worden. Van de NV ter Horst en Co kon men te gen schappelijke prijzen materialen, waar speeltuintoestellen van gemaakt konden wor den, betrekken. Het Gemeentelijk Elektri citeitsbedrijf zegde een schommel toe, ter wijl de werkplaats gebruikt mocht worden voor het vervaardigen van andere speelwerk- tuigen. Toen de grond geëgaliseerd was en de afrastering geplaatst, toog de hele buurt van de Irenelaan en de Vennekesgaarden en omgeving aan het werk. Er werd een zandbak gemaakt, de toestel len werden geplaatst en met man en macht slaagde men erin een speeltuin te formeren. Van de stichting Dagsanatorium Rijssen kreeg men een grote lighal, die niet meer werd gebruikt, waarvan het materiaal ge bruikt kon worden voor het maken van een gebouw. Dank zij veler medewerking kon 11 maan den na de oprichting de eerste speeltuin in Rijssen worden geopend. Locoburgemeester Scholman verrichtte de opening. Spr. was zeer verheugd over de tot standkoming er van en dankte het actieve bestuur voor het genomen initiatief. „Wij hopen niet, dat deze speeltuin de enige in Rijssen zal blijven" aldus weth. Scholman toen. Het bestuur van de vereniging was niet tevreden met de speeltuin alleen. Zoals reeds gezegd, er werd een wandelclub opgericht, een jeugddrumband, voortgekomen uit het clubhuiswerk werd onder haar hoede gesteld, er werd een prachtig bandje opgericht enz. enz. Momenteel telt de vereniging 250 leden. Is er reden om na een 10-jarig bestaan met vol doening op alles wat de vereniging heeft on dernomen terug te zien, voldaan is het be stuur van de vereniging nog niet. Men heeft een grote wens, n.l. het bezit van een gro ter gebouw, qat ten dienste kan worden ge maakt van het speeltuinwerk in breder ver band. Reeds vaak is over verschillende mogelijk heden gesproken, maar tot op heden is men nog niet vooruit gekomen op dit terrein, Niettegenstaand dat, blijft het bestuur ho pen. dat deze grote wens, binnen afzienba re tijd in vervulling zal gaan. Het jubileum zal worden herdacht met "n feestmiddag voor de kinderen en het be stuur zal een receptie houden in Hotel Gijs- bers, dit laatste op 2 augustus van 19.30 uur tot 21.30 uur. Advertentie De deur van onze spaarbank staak wfid open vnor Bovendien kennen wij *B moderne tpunrot men «n werken mtdn mmt bedrijfsleren tpurtvgeling VOO feugd speren - echooliperea. HEEM OOK EEN SFAAZBOEKjH BIJ DOt <1 Voor de verbetering en verbreding van de Blinde Banisweg zijn aldus b. en w. in een nota aan de raad, zonder meer een tweetal perceelsgedeelten nodig van de NV Roe lof® en Haase. Deze NV is genegen deze pereeelsgedeel- ten te verkopen tegen een totaal prijs van 8.472,50. B. en w. stellen de raad voor tot aankoop te besluiten. Het college van b. en w. heeft met de heer W Spekhorst overeenstemming bereikt over de aankoop van een strook grond aan de Wierdensestraat, welke gelegen is vóór de bijzondere rooigevellijn. De overeengeko men prijs, waarin mede is begrepen de scha devergoeding voor het verlies aan grond- oppervlakte bedraagt 1500.B. en w. stel len de raad tot aankoop van bedoelde strook te besluiten Binnenkort zal worden begonnen met de bestrating van de Verenlandweg en met de aanleg van een parallelweg langs de Wierdensestraat, De postduivenvereniging Het Luchtvermaak nam zaterdag jl.. deel aan een wedvlucht op Breda. Ingezet werden 1125 duiven, die werden gelost om 12.00 uur. Een gedeelte van de uitslag: 1. J. W. van Brussel (13-26-04) 2. A. M. Otto 3. W. Seppenwoolde, 4. J. W. Baan, 5. W. Koster 6. J. Willems, 7 J. Nijkamp 8. H J. Wilmink, 9. J. Aalderink, 10. G. J. v.d! Willige 11. J. Spenkelink, 12. W. Haase, 13. G. J. Bakker 14. H. Kosterbok, 15. D Den- nefcamp 16. H. Kosterbok, 17. Joh. ter Harm- sel, 18. G. J. Tijhuis, 19. H. Pieffers, 20 J. Nijkamp. De Rijssense bromfietsclub „Op Stap" or ganiseert donderdag 30 aug. een oriëntering- rit voor bromfietsen. De start en finish vin den plaats bij café Smit, Enterweg, om kwart over zeven. Dieks snuef, wat bar de vrouwe Doax toch op *t gasstel staart, Urn zo te roekng was 't leawer, Doar was hee op gedoan. Dieks loern ees in de panne, Joa, hee har 't good eharj Wat 'n woonder det de vrouwe Det neet har weg ezat. Of rol 't miskien neet goar wean, Prebeern, Dieks kreeg een me®, Het was zo goar as botter En 't smaakng bezuender bes. Het was ne fleenke leawer Den Diene har ekof, Dieks smakng, wat was det lekker, Hee snee dr nog wat of. Non goa 'k daeh Dieks noaar t berre Want aanders geet 't te gek, Dan blif dr niks van ouwer En moarn dan hej 'n gebek. Dieks keek 's moarnsvroo de vrouwe Ees met 'n skuun ooge an, z'Hef 't neet ezeen, aans zear ze Dach Dieks, dr wal wat van. Eawn later, Dieks too maak iej Het vretn vuur Bello kloar, Geewt tun dan ook "n stukng leawer, *t Steet in det penmke doar. Wat zeg iej Diene, leawer, Hej dee vuur 'n hoand ehaald, Joa, maer den was bedurven, Doar he'k niks vuur betaald. Aj ne good kolkt zear 'n slager, Dan kan t gin kwoad vuur 'n hoond, 't Was aanders toch wal zuene, Hee weug zowat dree poond. Al hef Dieks van de leawer Dee hee har op egeta, Gin las ehad, nooit hef hee, Wier hiej de panne zetn. J. ROZENDOM, RIJSSEN. A dvertentle VOOB MAATKLEDING NAAB SCHILD 2 Vulpen, merk Cora, glassnijder, bruine por temonnaie inh. 7 cenit, colbertjasje, een geel kinder badpak met rood geblokte handdoek, bruine kleine knipportemonnaie inih. 92 cent, twee baarspeldjes, hoofddoek verschillende kleuren, licht blauw jasje (topper), groen kindervest met knopen, twee geblokte thee doeken, straathond zwart met wit, donker rode met zwart gemoieerde trui, hondje, zwarte spanied, spiegel van bromfiets, hals doek, rubber voetsteunen van brommer, brui ne portemonnaie zonder inih.. blauw kinder zwembroekje met gestreepte badmuts, 3 paar glace's, 2 paar gebreide handschoenen, 2 shawls, rode portemonnaie inih. ƒ1,05, fiets pomp, groene trui (delana), witte bal, paar gele babyschoentjes, stalen meterband, bei ge damesglace's. Verder zijn op het bureau aanwezig 4 he ren rijwielen en een damesrijwiel. Inlichtingen over bovengenoemde zaken zijn te verkrijgen op alle werkdagen tussen 18.00 en 20.00 uur. Telfonische aanvragen over deze onderwerpen kunnen niet in be handeling worden genomen. DIERENARTSEN De dienst wordt zondag a.s. waargenomen door dierenarts Capel, Wierden. VERENIGING HET GROENE KRUIS De dienst wordt zondag a.s. waargenomen in het wijkgebouw Wierdensestraat, tel. 2471. NED. HERV. GEM. GROTE KERK: 9.00 uur en 10.45 uur ds. van Tuyl 19.00 uur ds. Kool, (bed. H.D.) VVESTERKERK: 9.30 uur ds. Kool 15.00 uur de heer D. Oskam, IJsselstein ELZEN: 10.00 uur de heer D. Oskam GER. GEMEENTE NOORDERKERK: 9.30 uur en 19.00 uur ds. Van Haaren 15.00 uur leesdienst GER. KERK BOOMKAMP: 9.30 uur en 15.00 uur ds. Brinkman OUD GER. GEMEENTE BEVERVOORDE: 9.00 u. 3.00 u. 14.30 u. en 19.00 u. leesdienst OUD GER. GEMEENTE ORANJESTRAAT: 9.30 uur en 15.00 uur ds. Van Dijk GER. GEM. IN NEDERLAND ESKERK: 9.30 uur en 18.00 ds. Aangeenbrug 14.00 uur leesdienst Het plaatselijk bureau Medische Sportkeu ring verzoekt ons mede te delen, dat op 30 augustus gelegenheid zal worden gegeven zich te laten keuren in het Groene Kruls- gebouw Oost. Kandidaten dienen zich om gaand bij de diverse clubsecretarissen te mel den. De aandacht wordt er op gevestigd, dat slechts gelegenheid tot sportkeuring kan worden gegeven, wanneer er voldoende kan didaten zijn om een keuringsavond te orga niseren. Bij tussentijdse aanmeldingen zal- men eerst een oproep ontvangen, wanneer door plaatselijke clubs gezamenlijk een voldoend aantal leden zich heeft gemeld. Hiervan kan zowel om financiële als om administratieve reden niet worden afgeweken. Ter gelegenheid van het behalen van het kampioenschap zal de zwem- en polovereni- ging de Mors een receptie houden in Hotel Weitering op 24 augustus (20.00 uur). Aangevoerd 51 stuks runderen. Prijzen: vette koeien van ƒ2.90 tot 3.10 per k.g. siaohtgewicbt. melk- en kalfkoeieh va nif 750,— tot 900,-- per stuk. Pinken van ƒ400, tot ƒ650, per stuk. Overzicht handel: Handel traag, prijzen onveranderd. In verhand met mond- en klauwzeer geen aanvoer op de varkensmarkt. Advertentie Korr voor Uw c CORSET naar om. Wii adviserar U daakundlg. Droguterij afd med. bandage» Telefoon 2293 24 augustus Receptie Zwem- en polovereni- gmg ,4e Mors", hotel Koendertnk. 27 augustus Receptie 10-jarig bestaan speel- tuinver. „Irene", hotel Gijsbers. 5 r 0Penin® leeszaal Plattelands- bibliotheek, gebouw Jeruël. 30 n^' 1 d€c' Clubtentoonstellng Rijssense Pluimvee- en Konijnenfokkersver. ,JDe Eendracht", café Koedijk, Opgaven voor deze rubriek kunnen ge schieden ten stadhuize, Afdeling Algemene De vereniging tot bevordering van het Marktwezen, Plaatselijke Belangen en VW zal ook dit jaar weer haar traditionele markt verlotïng houden, waarvoor de ministeriële toe stemming is afgekomen. De marktverkxting zal dit jaar voor de 39e gehouden- trekking zal plaats hebben op de dag van de grote Na jaarsmarkt op 15 oktober. De wederverkopers tot in verre omtrek hebben ach al weer in het bezit gesteld van loten, die evenals alle vorige keren hun weg naar diegenen, die hopen op de hoofdprijs „een vette koe" wel weer zullen vinden. Rijssense ouden van dagen, in totaal 160 personen, hebben dinsdag deelgenomen aan de jaarlijkse tocht, georganiseerd door bet „comité ouden van dagen". Dit jaar was het aantal deelnemende oudjes wat minder dan vorig jaar. Veel hebben de oudjes op deze rondrit genoten, gezien de glunderige gezichten en de vele opmerkingen die we bij terugkeer konden horen. De reis werd gemaakt in 4 autobussen, welke des middags op diverse plaatsen in Rijssen stonden opgesteld, waarna gezame- lyk werd vertrokken vanaf het Schild in de richting Markelo. Van deze plaats werd richting Laren aan gehouden, langs de televisietoren, door de prachtige bossen van het landgoed Verwool- de. Van Laren werd naar Lochem gere den en aldaar was de eerste halteplaats. Vervolgens ging het gezelschap een bezoek brengen aan Almen (sanatorium), waarna de richting Eefde werd genomen. Langs de sluizen te Eefde ging de route over Gorsgel, door de prachtige streken van Joppe, al waar gepauzeerd werd. Hierna werd gereden langs het voor vele Rijssenaren bekende kasteel Dorth. Bij de Bathmense molen werd de richting genomen via Lettele, Okkenforoek, via een omweg naar Nieuw Heeten. Van hier werd gereden via de grote weg Raalte-Nijverdal naar Lemele, Hellandoorn. Midden in Hellendeorn was de laatste pleisterplaats, waarna via Nijverdal naar „ooms Riessen" werd gereden. Bij aankomst in Rijssen had de muziek vereniging „Wilhelmina" voor een feestelijke ontvangst gezorgd. Vanaf de Haarstraat, waar het corps zich had opgesteld, trokken' de bussen voorafgegaan door Wilhelmina, naar het Schild, langs de weg de nodige be langstelling ondervinden. Op het Schild voor het gemeentehuis stel de het muziekcorps zich op de vluchtheuvel op en onder het spelen van vrolijke mars muziek, passeerden de bussen met de oud jes, allen zeer voldaan over het genotene. Als geneesheer had dr. Oosthoek de reis meegemaakt, terwijl drie wijkzusters van 't Groene Kruis ook meereden. Deze komen veel lof toe voor de wijze, waarop zij de tocht mee hebben voorbereid en de hulp tij dens deze tocht aan diverse oudjes verleend. Vorige week zaterdag speelde Excelsior haar derde oefenwedstrijd, welke nu niet eens tot een zege leidde. De Enschedese Boys combinatie was inderdaad een betere ploeg zodat de overwinning volkomen verdiend was. Zaterdag as. speelt Excelsior de laatste oefenwedstrijd tegen Sportclub Enschede II. Wij zijn benieuwd hoe de Rijssenaren in i-generale" voor de dag komen. Het wordt nu toch wel <te hoogste tijd, dat de juiste opstelling gevonden wordt Veel moei lijkheden kan dit toch niet opleveren, aan gezien de roodibaadjes kunnen putten uit een talentvol jeugdarsenaal. Het wil om voor komen, dat enkele oude spelers best ver vangen kunnen worden door bev. Jurriëns en Voortman. Overigens wensen wij de rood- witten een prettige wedstrijd, waarbij wij de kansen van een thuisclub iets hoger aan slaan. Advertentie "IE ONZE ADVERTENTIE OP PAGINA 3

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1962 | | pagina 1