RAADSLEDEN HAALDEN DE KASTANJES UIT HET VUUR 'N ALMANAK Uitgebreid debat wijziging uitbreidingsplan I Melkslijters openden nieuw spoellokaal (Ottostraat) w PREDIKBEURTEN Burgerlijke stand Attentie Attentie CURSUS VOOR MACHINESCHRIJVEN Willy Scheidegger NV Burgemeester (hersteld van ziekte) leidt weer raadsvergaderin g Zondagsdienst Gr. Kruis EXCELSIOR LICHTENBERG Zondagsdienst dierenartsen Vrijdag 17 augustus 1962 40e jaargang No. 32 De abonnementsprijs voor dit blad bedraagt f 1.25 per kwartaal voor post-abonnees f 1 40 per kwartaal Administratie en Redactie Enterstraat 10. Rijssen. Telef 2303 (05480) Inzending van advertenties tot uiterlijk donderdagmorgen 12 u. Advertenties 10 cent per mm Bii contract korting (Vervolg op pagina 3) m Coöp. Boerenleenbank „Notter 'vaa.ww WEEKBLAD VOOR RUSSEN Hoewel de Rijssense Raad in het verle den wel eens in korte tijd beslissingen in het raam van het vaststellen van een uitbreidingsplan heeft genomen, die van beslist verstrekkender betekenis waren vooral van eigenaren, wiens eigendom men, vaak zelfs belangrijke geheel moes ten verdwijnen, vormde gisteravond een kastanjeboom voor vele raadsleden een onoverkomenlük bezwaar. Door de (eeuwenoude) kastanjeboom staan de bij het café de Pol was het alsof ver schillen le raadsleden het bos, om deze beeld spraak te gebruiken niet meer zagen. De bedoeling van de wijziging van het uit breidingsplan was onder meer een betere verkeerssituatie te scheppen voor de in en uitrit van de Lentfersweg - Elzenerstraat. Tegen deze wijziging van het uitbreidings plan waren een 4-tal bezwaren ingediend die gedeeltelijk door b en w „weggemoti- veerd" werden. Kon de raad zich met de visie van het college ten aanzien van een tweetal bezwaren verenigen, niet was da-t het geval met de commentaar op het be zwaar van de heer Lammertink, wiens wo ning zou moeten verdwijnen als de raad het voorstel van b. en w. had geaccepteerd. Hoezeer de raad van mening verschilde met het dagelijks bestuur van de gemeente bleek daaruit,, dat bij de stemming over dit on derdeel, alleen de beide wethouders zich voorstander, verklaarden van het. voorstel van b. en w. en dat zegge en schrijve alle an dere raadsleden zich gedecideerd tegen ver klaarden. Het debat- over deze aangelegenheid werd geopend door de heer J. Voortaan (SGP) die de verklaring van b. en w. dat bij de uitvoering van het plan zoveel mogelijk re kening zou worden gehouden met het door de heer Snijders Al&iiaar van cafe de Pol ingediende bezwaarschrift, te vaag achtte. De heer Snijders had bezwaar gemaakt tegen het verdwijnen van de „mooie kas tanjeboom" en van het ter plaatse aanwe zige terrasje. Ook de heer Paauwe kon 't bezwaar van de eigenaar van het café begrijpen, terwijl hij de voorgestelde haakse aansluiting Lent ferswegElzenerstraat gevaarlijker achtte dan de huidige situatie. De heer Otten had een andere mening. Dit raadslid was juist wel voor een haakse aansluiting op de Elzenerstraat, omdat het verkeer komende van de Lentfersweg on voldoende zicht had op dat, komende van de Markeloseweg. Desondanks wilde spr. niet zo ver gaan als b en w hadden voorge steld. „Wij moeten niet verder gaan dan nodig is", aldus de heer Otten. De heer Jansen zei in le instantie dat het verkeer komende van de Markeloseweg met bestemming Lentfersweg een zeer slecht overzicht had op het komende verkeer daar vandaan. Spr. was van mening, dat een behoorlijk stuk van het „terras van café de Pol ten offer zou moeten vallen". De boom kan misschien nog gespaard worden. De heer Hodes ging in op de verschillen de ingediende bezwaarschriften tegen deze wijziging van het plan. In verschillende bezwaarschriften kan ik aldus spr. heel goed inkomen. Spr. meende dat ten aanzien van de Pol, het voldoende zou zijn als men ging tot de boom. Het terras en de boom kan worden gespaard, zo was zijn mening. De consequentie van uitvoering van het plan vond de heer Hodes voor de heer Lam mertink „ernstig." Deze persoon mag op zijn terrein in de toekomst niet bouwen. Hij wordt de dupe van een transactie die hij gevoerd heeft met het kerkbestuur van de Oud Ger. Gem. Nu wordt er geredeneerd, dat er om de kerk ruimte moet zijn. Ook de heer Borghuis wodrt gedupeerd aldus de heer Hodes. B. en w zeggen dat dit pand in waarde zal stijgen. Daarmee ben ik het in het geheel niet eens. Als deze woning zou afbranden, zou deze man daar niet weer mogen bouwen. Noemt u dat een waardestijging van het pand? zo vroeg hij tot slot. De heer Ter Avest stelde, dat hij geen behoefte had de mensen meer af te nemen dat nodig was. Als de kastanjeboom bij café de Pol kan blijven staan is het mooi, maar spr. betwijfelde of dat mogelijk zou zijn. De raad was het eens met de redenering, van b. en w. dat een boerderij als die van de heer Harbers op dit punt niet meer doenlijk is. Via de schadevergoedingsveror dening moet hiervoor een oplossing worden gevonden. De heer ter Avest wijdde vervolgens aan dacht aan het geval Borghuis. Deze man mag zoals het nu wordt voorgesteld blij ven wonen, maar atóus spr. „o wee als er wat gebeurt". De kwestie van de heer Lammertink vond de heer Ter Avest zoals hij noemde „naar" Deze heeft indertijd nl. meegewerkt een gedeelt evan zijn perceel te verkopen aan het kerkbestuur van de Oud Ger. Gem. Nu redeneert men, dat er meer ruimte moet worden gemaakt om de kerk beter te laten uitkomen. Maar om daarvan de heer Lam mertink de dupe te laten worden gaat mij veel te ver, aldus spr. Daartegen heb ik grote bezwaren en ik doe daaran niet mee aldus de heer Ter Avest. Wethouder Goosen ging op de door ver schillende raadsleden naar voren gebrachte opmerkingen in met te zeggen, dat het gemeentebestuur zeer zeker 'n open oog had voor de fraaie boom bij café de Pol Wij mogen deze boom, (die op de duur de weg zal gaan van alle bomen), niet stellen boven de verkeersveiligheid. Dat b. en w. hebben toegezegd, dat zoveel mogelijk re kening zal worden gehouden mét het be zwaarschrift van de heer Snijders vond de wethouder een toezegging, die toch van grote betekenis moest worden geacht De heer Otten had liever een toezeggen dan een vage opmerking als „proberen", en de heer Haase wilde hieromtrent graag een nadere toelichting. De wethouder Goosen herinnerde er aan, dat het plan nog niet nader ontwikkeld was. De heer Jansen stélde, dat er beslissin gen van veel belangrijkere aard zijn geno men dan het verdwijnen van een boom. Het terras waarover in het bezwaarschrift is gesproken is nooit als zodanig gebruikt, natuurlijk was ook het standpunt van de heer Jansen dat men niet verder moest gaan dan noodzakelijk was. De heer Otten sprekende over het be zwaar Borghuis was van mening, dat deze man anders dan b. en w. stelden zon der meer gedupeerd was. Wethouder Goosen verweerde zich tegen een gemaakte opmerking van de herein Ho des en Jansen over het bezwaar Lammer tink met te zeggen,, dat het nu eenmaal een streven is, om rond openbare gebouwen zoveel mogelijk ruimte te scheppen en noem de als voorbeeld o.a. de Ned. Herv. Kerk op het Schild. Dat argument vond de heer Ter Avest „zwak". De Herv. Kerk is gebouwd in een tij l met heel andere gewoonten en inzich ten. Inderdaad redeneer: men in deze tijd rond een kerk moet zoveel mogelijk ruimte zijn. Daarmee is bij de bouw van de Noor- der- en Westerkerk rekening gehouden. Advertentie U kunt gratis deelnemen aan onze le cursusavond op dinsdag 21 augustus in hotel Gijsbers te Rijssen. Aanvang 19.30 uur. WILLY SCHEIDEGGER Europa's Grootste Machineechrijf-Insti- tuut, start wederom in Rijssen met zijn en correspondentie. Met onze bekende kleurenmethode is het tien-vinger-blind-typen, zowel voor jong als oud, met succes verzekerd. Voorkennis is niet noodzakelijk en bo vendien wordt een machine door ons, >m thuis te oefenen, beschikbaar gesteld Onze cursus vindt plaats in Hotel Gijs bers. Enterstraat 7 Tel. 2470 Een iedei die het perfect wil leren .heeft nu een unieke kans. Meldt U bij Hotel Gijsbers, of bel even op. U krijgt dan volkomen gratis inlichtin gen over ons Cursusprogramma NEDERLANDS-ZWITSERS MAOHTNESCHRIJF-INSTITUUT Een beeld van de ondertekening in de zaal van de Veilig heidsraad in New York van het akkoord tussen Ne derland en Indonesië in de kwestie Nieuw-Guinea. Op de foto v.l.n.r. op de voorste rjj tüdens het tekenen van de akkoorden De Indonesische mi nister van Buiten, landse Zaken. acebantiLo. de Amerikaanse be middelaar Elsworth Bunker, secretaris generaal Oe Thant van de V.N. en de Nederlandse onder handelaar dr. J. H. van Royen. Voor het eerst sinds enkele maanden stond de raadsvergadering weer onder leiding van burgemeester Landweer, die wegens ziekte zijn wekzaamheden niet heeft kunnen uitoe fenen. De burgemeester bracht aan het begin van de vergadering dank aan de belangstelling van de zijde van de raad ondervonden (me de namens mijn vrouw) en ook voor de be langstelling van de zijde der bevolking zeg de Spr" zeer hartelijk dank. De dienst wordt zondag a.s. waargenomen in het wijkgebouw Koninginneweg, tel. 2878. Zaterdag a.s. speelt roodwit de derde oe fenwedstrijd en wel tegen de reserves van Enschedese Boys. Poortman c.s. zullen onge twijfeld beter weten aanpakken dan vorige week tegen Hengelo. De Enschedese Boys zullen zeker op revanche belust zijn. Dit immers werd reeds vorig jaar in een oefen wedstrijd kenbaar gemaakt. Aan een voorspelling zullen we ons maar niet wagen, Excelsior zal tevreden moeten zijn met een gelijk spel. De wedstrijd vangt om 4 uur aan. Het was maandag voor de Malkslij- tersver. „Rijssen en omstreken" een be langrijke dag, want het nieuwe spoello kaal, staande achter de zuivelfabriek Omefa aan de Graaf Ottostraat werd 's avonds officieel geopend. Tot nog toe maakten de melkslijters al hier voor het reinigen van hun matriaal ge bruik van 'n ruimte in de fabriek Omefa, maar, in verband met het grote gebrek aam fabrieksruimte had het bestuur besloten tot bouw vain deze localiteit. De grootte van het gebouw is 13 bij 11 meter en het is van moderne spoetmidde- len voorzien. De leden kunnen gebruik ma ken van water en stoom van de fabriek Omefa. In totaal maken 22 melkslijters ge bruik van deze nieuwe localiteit om hun ma teriaal (bussen, flessen, enz) grondig te rei nigen. Bij de opening waren aanwezig de direc teur van het bedrijfschap Zwolle de heer Lammertink, de bondsvoorzitter de heer Na- vers uit Almelo, de directeur van Omefa de heer Eerdmans, bestuur en leden, aanne mers, e.a. iii Us Laaf er dan ook iet» va< naar ont<- Spaarbdn'. liegen 'J *.ordt er bete. van! HUfTENWAl 31 BUSSEN Nadat de voorzitter de heer Pluimers al len welkom geheten had, opende de heer Navers het nieuwe gebouw Het totstand komen van dit gebouw heeft wel de nodige moeilijkheden met zich mee gebracht, aldus spr. Namens d'e p-rov. bond bracht hij feli citaties over. Vervolgens werd het gebouw bezichtigd, waarbij de opmerkingen gemaakt werden, dat dit nieuwe lokaal een flinke stap vooruit is voor de melkslijters. Hierna volgde een receptie in de vergader zaal van de ver. aan de Enterstraat. Hier voerde de bondsvoorzitter de heer Navers het woord. Hij noemde het een fees telijke bijeenkomst, want heden was de kroon op 'n stuk werk gezet. Het spoelen en rei nigen van het materiaal geschiedt thans in een eigen ruimte en het was spr. een genoe gen te kunnen aonstateren, dat hier iets is gemaakt, dat de toets der kritiek kan doorstaan. Het is groot van opzet en zal aan alle eisen kunnen voldoen. Spr. noem de het feit, dat in Rijssen bij de melkslij ters een teamgeest aanwezig is, die nodig is om tot dit resultaat te kunnen komen. Spr. verwachtte dat in de naaste toekomst nog veel activiteien ondernomen zullen wor den, want veel wacht nog op uitvoering, al dus spr. Door noeste vlijt en samenwerking is iets tot stand gekomen en spr. sprak de hoop uit dat op dezelfde wijze de ver. in de naaste toekomst zal doorgaan. Voorzitter Pluimers sprak hierna zijn dank uit aam de N.V. Omefa voor de prettige sa- memwerking. Namens de directie van Omefa sprak hier na de heer B. G. Eerdrtians. Spr. hoopte, dat de ver. veel nut van dit spoellokaal mag hebben, hoewel hij d'e toekomst wat som ber inzag, aangezien de losse-melk verkoop steeds terugloopt en overgaat in flessemmelk Hij bood een elektrische klok aan met het opschrift „Met melk meer mans". De heer Lammerimk was de volgende spre ker, die memoreerde, dat de ver. al onge veer 7 jaar eerder' een dergelijke lokali teit had willen doen bouwen. Hij wenste het bestuur geluk met dit lokaal. Architect Van de Bovenkamp speet't dat het gebouw niet groter gemaakt had kunnen worden, zoals oorspronkelijk het plan was geweest. Namens de aannemers bood tenslotte de heer Wolterink een cadeau aan, waarna men enige tijd gezellig bijeen bleef. Wat was dr 'n almanak wier neus, Doar klopn neet vuile van, Juli zol 't mooie wear beginn, Dan gung 't 'n poax moand vedan. In juli zol 't heel heete worn Vuurspeeln ons 'n almanak, En reang dat was um zo te zeg'n Dee moaon' een algerak. Ook in augustus eiken dag Bezuender sommerwear, Vuile vetrouwn in 'n almanak Heb ik toch ech neet mear. Meax kiek, dear s'teet neet biej of 't hier Of det 't in Boetolaand is, Wiej kuenit dus zoomder mear neet zeg'n Den almanak hef 't mis. Want zee, omdet doar 'n almanak Met op de vlakte blif. Kan hee dr aaltied wier met oet. Net wat geliek hee skrif. Aj 't zo bekiekt, dan kriege wiej Op 'n almanak gin vat, Dan heffe 't aaltied toch wal oams Biej 't rechte eane had. Nen heeln hoop leu dee zeemt toch krek Nen almanak, neetwoar, Wat of ze zeg'nit of wat ze d'OOt, Ze komt dr aajt met kloasr. Het mag dan 'nog zo raor goan loöpm, Dee leu dee hebt geliek, Aaltied hooit ze ne slag um 'n oarm, Det neumt ze polletiek. J. ROZENDOM, RIJSSEN. A dvertentle VOOR MAATKLEDING NAAR SCHILD 2 53E5S3EHS52 GEBOREN: Geertruida Everdina, d.v. G. Jansen en G. Wilms, Prins Frederik Hen drikstraat i, 6 aug; Gerrit Jan, z.v. G. Timmerman en H. H. Slettenhaar, Haarstraat 32, 7 aug; Johannes Rutgert, z.v. A. van den Noort en A. Stegeman, Hagvveg 25b, 7 aug; Hendrika, d.v. J. Nijland en J. G. Nieu- wenhuis, Holterstraatweg 60, 9 aug; Roeifke d.v. H. Akker en R. Waltje, de Kaem- pe 21, 10 aug; Theodorus Everhardus, z.v. A. D. Meulman en C. M. G. Bruggeman, Nassaustraat 84, 6 aug. te Almelo; Johanna Hendrika, d.v. E. Lensink en M. H. Companje, Weijerdsteeg 10, 4, aug; te Almelo. ONDERTROUWD: Jacob Alberts, 28 jaar, Hellendoom, Nijver- dal, Papaverstraat 27 en Dina Heuten, 20 jr. Rijssen, Lentfersweg 71, 7 aug; Abram ter Harmsel, 29 jr, Rijssen Welle- weg 1 en Catharina Hendrieka van Brus sel, 25 jr, Rijssen, Wierdensestraat 114, 7 aug; Hendrik Zwoferink, 33 jr, Rijssen, Walstraat 40 en Gerritdina Kreijkes, 23 jr, Rijssen, Hangerad 23a, 7 aug; Gezinus Hendrik Smit, 26 jaar, Rijssen, Boomkamp 21 en Willemina van der Stouw, 22 jr, Rijssen, Haarstraat 28, 7 aug; Hendrikus Willems 26 jr, Rijssen, Nijverdal- seweg 88 en Hermina Tijhof 18 jr, Rijssen, Wierdensestraat 98, 8 aug; GETROUWD: Martinus Sapulette, 22 jr en Hermanna ter Haar, 19 jaar, Almelo, Frans Halsstraat 1, 3 aug; Frederik Jan van de Maat, 28 jr, en Jenne- ken Spenkelink, 27 jr, Rijssen, Weverstraat 24, 9 aug; Dirk Immink, 27 jr en Willemina Timpers 28 jr, Rijssen, Arend Baanstraat 46 g, 10 aug; Henk Voortman, 26 jaar en Willemina Tim pers, 25 jr, Rijssen, Prins Bemhardstraat 56 10 aug; OVERLEDEN Johanna Wessels 78 jr, echtgenote van Jan Voortman, Walstraat 4a, 11 aug; De dienst wordt zondag a.s. waargenomen door dierenarts J. P. v. Nouhuys, Rijssen tel. 2487, Ned. Herv. Gem.: Grote Kerk: 9.00 en 10.45 Ds. J. Vos, 19.00 uur ds. Van Tuyl. Westerkerk: 9.30 uur ds. Van Tuyl. 15.00 uur ds. Kool. Notter: 19.30 uur ds. Kool. Ger. Gemeente Noorderkerk: 9.30 uur, 15.00 en 19.00 uur leesdienst. Ger. Kerk. Boomkamp: 9.30 uur en 15.00 uur ds. Brinikman. Oud. Ger. Gemeente: Bevervoorde: 9.30 uur en 19.00 uur de heer Vosman 14.30 uur leesdienst. Oud. Ger. Gemeente: Oranjestraat: 9.30 uur en 15.00 uur ds. Van Dijk. Ger. Gem. in Nederl. Eskerk: 9.30 uur en 18.00 uur ds. Aangeenbrug 14.30 uur lees dienst.

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1962 | | pagina 1