Wilhelmina gaf ereconcert m f* lil tentoonstelling van de Oudheidkamer in de Schildschool PREDIKBEURTEN n Zilveren jubileum bij Ter Horst" en Co. Bosbad ,de Koerbelt' POLOWEDSTRIJD Puzzelrit Nijverdal TIJDENS VAKANTIE-PERIODE GESLAAGD 200 Herencolberts corduroy f 15- 200 Jongenscolberts corduroy f9.75 ONGEVAL Postduivennieuws Belangrijke waterpolowedstrijd Coöp. Boerenleenbank „Notter" VEKAANSIE LICHTENBERG AGENDA Burgerlijke Stand Zondaa*d«enst Groene Kruis Vrijdag 27 juli 1962 4De jaargang No. 29 De abonnementsprijs voor dit blad bedraagt f 1.25 per kwartaal voor post-abonnees f 1.40 per kwartaal Administratie en Redactie Enterstraat 10, Rijssen, Telef 2303 (05480) Inzending van advertenties tot uiterlijk donderdagmorgen 12 u. Advertenties 10 cent per mm Bij contract korting F IS - -Tv.-C- -• „Ten Berge" m m POSTDUIF-GOOR POSTDUIF-GOOR HUTTENWAL 31 - RIJSSEN WEEKBLAD VOOR In verband met de behaalde successen van de muziekvereniging Wilhelmina op 't vorige week zaterdag gehouden concours, (de vereniging behaalde evenals het tam boerkorps een le prijs) werd vrijdagavond in de nieuwe muziektent van het volkspark onder leiding van de heer A. Sommer uit Almelo een ere-concert gegeven waarin o.a. de beide conooursnummers ten gehore wer den gebracht. Het korps maakte allereerst een feestelij ke rondgang door het stadje. Het concert werd met grote aandacht beluisterd en dui delijk werd, dat het korps een hoog peil heeft bereikt. Na afloop van het ere-concert werd in de koffiezaal van het Parkgebouw een re ceptie gehouden, waarin de loco burgemees ter de heer J. A. Scholman als eerste har telijke woorden richtte tot het bestuur en de leden van Wilhelmina. Als vertegenwoor diger van het gemeentebestuur aldus de locoburgemeester stel ik het zeer op prijs in de gelegenheid te zijn u met de behaalde successen hartelijk te feliciteren. Vooral daarom zijn wij verheugd, omdat Wilhel mina in Rijssen toch wel een bijzondere plaats inneemt. Bij feestelijke gebeurtenis sen enz. doet men nooit tevergeefs een be roep op de muziekvereniging. Het fraaie succes, dat u heeft weten te behalen is alleen bereikt door de trouwe opkomst bij de repetities en door de grote liefde voor demuziek van uw le den aldus spr. Voor een groot gedeelte is het succes natuurlijk te danken aan de be kwame leiding, die Wilhelmina in de persoon van de heer Sommer heeft gevonden. De loco-burgemeester beëindigde zijn toespraak met de wens uit te spreken dat Wilhel mina nog vele jaren de bijzondere plaats mocht blijven innemen, die zij thans heeft, en bood namens het gemeentebestuur een fraaie bloemenmand aan. De heer Bos sprak namens het muziek korps met de KSW te Nij verdal zijn vreug de uit over de fraaie prestaties van Wil helmina, met welke vereniging wij door dezelfde leiding van de heer Sommer min of meer verbroederd zjn, aldus spr. Namenshet Rijssens mannenkoor voerde de heer G. J. Rozendom het woord. Spr. zei, dt het hem niet zo erg had verwonderd dat Wilhelmina een le prijs had gehaald. Onder een bekwame dirigent als de heer Advertentie SI Korr voor Uw Ei ES Sommer haal j e altijd een le prijs, zo was zijn redenering geweest. De felicita ties aan het adres van de vereniging en de dirigent zijn er niet minder hartelijk om en wij hebben veel bewondering voor de prestaties die men heeft verricht. Spr. be treurde het, dat de waardering vanuit bre de kringen der bevolking niet altijd tot ui ting komt, en hoopt dat dit in de toekomst zou worden verbeterd, de heer Pauwe bracht alle sprekers dank voor de waarderende woorden en de bloemstukken, die van vele Rijssense verenigingen binnen waren geko men. Een 3-tal werknemers bij ter Horst en Co vierde dezer dagen zijn zilveren jubileum in dienst van deze onderneming, n.l. de he ren J. Nijland, Prinsenstr 8, H. Bakker Bleijdestraat 25 en G. Pongers Zuiderdwars weg 7 te Enter, De jubilarissen werden ten directiekantore toegesproken door de heer H. Jordaan, die deze dag een bijzondere vond en voor de onderneming en voor de jubilarissen. Spr. bracht hen dank voor de' trouwe wijze waarop zij de belangen van ter Horst en Co hadden gediend en bood hen een cadeau onder couvert aan, alsmede het ere insigne „25 jaar trouwe dienst". Advertentie Hedenavond 8 uur Neptunes, ArnhemMilitair zevental 7.15 uur: de MorsZ.P.A.. Almelo Donderdag 2 augustus wordt in Nijverdal een puzzeltocht over 40 k.m. georganiseerd voor auto's en motoren. Start bij hotel Dal- zicht. Inschrijven vanaf 18 uur. Bij Oostmahorn is de indijking van de Lauwerszee officieel begonnen. De minister van Ver keer en Waterstaat en de hoogste, deels waarnemende, ge zagsdragers van de drie noordelijke pro vincies, hesen daar toe de nationale driekleur en de vlag gen van Friesland, Groningen en Dren te op een grote maquette, die ver uit de kust de lijnen van de toekomstige haven- en sluizen- co-mplexen in de nieuwe dijk aanga ven. Op de foto: Minister drs. A. H. Korthals en de commissaris der Koningin in Friesland, mr. H. P. Linthorst Homan, bij de vlaggemast. CORSET naar ons Wit advlserer U deskundig. Drogisterij ?gj afd med. bandages Te'etoon 2293 De heer G. J. Rozendom slaagde te Bor- culo aan de Rijkstechnische school voor het examen schoenmaken. Voor het Middenstandsdiploma slaagden: mej. T. Jansen en de heren A. Baan, H. Baan, J. Beunk, J. Bouwhuis, G. Kreijkes en G. J. Pas. NED. HERV. GEM. GROTE KERK: 9.00 uur Ds. J. Vos, 10.45 uur Ds. H. Binnekamp, Goudriaan, 19.00 uur Ds. A. N. Langhout, Brakel. WESTERKERK: 9.30 uur Ds. A. N. Lang hout, Brakel, 15.00 uur Ds. J. van Dijk, Hoog- blokland. ELSEN: 10.30 uur Ds. J. Vos. GER. GEMEENTE NOORDERKERK: 9.30 uur en 19.00 uur Ds. J. van Haaren, 15.00 uur Leesdienst. OUD GER. GEMEENTE. BEVERVOORDE: 9,30 uur, 14.30 uur en 19.00 uur leesdienst. OUD GER. GEMEENTE. Oranjestraat: 9.30 uur en 15.00 uur Ds. Van Dijk. GER. KERK. BOOMKAMP: 9.45 uur en 15.00 uur Ds. Vruggink, Haaksbergen. GER. GEM. IN NEDERL. ESKERK: 9.30 uur en 18.00 uur Ds. Aan- geenbrug, 14.30 uur leesdienst. Het is een goed idee geweest van de Stichting Oudheidkamer Riessen tijdens de vakantieperiode een tentoonstelling te organi seren, welke in de Schildschool wordt ge houden van donderdag 26 juli tot en met zaterdag 4 augustus. De oudheidkamer Riessen is er in ge slaagd tijdens haar bestaan een aardige col lectie op te bouwen, hoewel het door het bestuur en door haar vele leden betreurd wordt, dat men nog steeds niet de beschik king heeft over een permanent gebouw, waar de collectie doorlopend kan worden ge toond. Er zijn in de loop der jaren al vele mogelijkheden geopperd, maar nog geen en kel plan kon worden gerealiseerd. Hoewel de tentoonstelling nog niet geopend was, stelde het bestuur ons in de gelegen heid een indruk op te doen over de bijeen gebrachte collectie en het kan zonder over drijving vastgesteld worden, dat de Oudheid kamer er in is geslaagd eer aantal voor werpen te conserveren, die anders voor Rijs sen verloren zouden zijn gegaan. Zonder twijfel zal vooral de oudere ge neratie veel belangstelling voor de tentoon stelling in de Schildschool weten op te bren gen, In een der lokalen van de openbare lagere school herleeft het verleden, het verleden, waarover vooral de oudere generatie met veel heimwee nog kan praten en het verle den, dat zich vooral in Rijssen zo geken merkt heeft door een grote gemoedelijkheid, die nu grotendeels verloren is gegaan. Ook de jongere generatie zal op de ten toonstelling veel kunnen zien, waarover men aan het denken wordt gebracht. Hier ont rolt zich het beeld van leven, werken en wonen in vroegere tijden. Men zal met ver wondering voorwerpen bestuderen, waarmee in vroeger jaren moest worden gewerkt en zal respect krijgen voor het feit, dat men oudtijds met gebrekkige middelen toch nog tot behoorlijke prestaties wist te komen. Advertentie Vanaf dinsdag 31 juli 1962 t/m zaterdag 4 aug. 1962 LAATSTE RESTANTEN SHOWROOM o.a. Zie ook onze advertentie ">d pag. 6 van dit blad h Zeker kan men ook een indruk verkrijgen van de wijze waarop men vroeger in huizen en boerderijen leefde. Een groot haoliezer met ijzeren pot ver telt het verhaal van het lösse hoes, de klon tjestang en de kaarsen snuiter vormen scher pe contrasten met de huishoudelijke artike- Mevr. M. wonende in de buurtschap Not- ter had in Hellendoom het ongeluk, toen zij van een hellende straat reed en daarbij krachtig remde ten val te komen, waardoor er niet minder dan 12 hechtingen moesten worden aangebracht. Zij werd in een ziekenauto naar haar woning vervoerd. De postduivenvereniging Het Luehtver- maak nam deel aan een wedvlucht op Es sen met 1172 duiven. De vogels werden gelost om 12 uur. Eerst- aankomende duif om 14-32-17. Een deel van de uitslag luidt als volgt: 1. A. Harbers, 2. G. J. de Wilde, 3. J. Slagman, 4. A. J. v.d. Willige 5 J Barg- boer, 6. A. J. v.d. Willige. J. H. Averesch 8. A. J. v.d Willige 9 en 10 H J. Bouw huis 11. J. Aalderink 12 H. J. Bouwhuis, 13. H. Nijkamp 14 A. A Pennings 15 A Jan sen 16. A. J. v.d. Willige 17 G. J. Scherp hof, 18 G. Strokaft, 19. M Boerman 20 A. J. v. d. Willige. Winnaar serie van 2 J Nijkamp, winnaar serie van 3. G. J. Bekkernens. Vrijdagavond wordt in het zwembad de Koerbelt een bijzonder interessante polowed strijd gespeeld tussen het Ned. Militair ze vental en Neptunus uit Arnhem. Van de zijde der militairen is de belang stelling zeer groot en niet minder dan 200 militairen, gelegerd te Schalkhaar hebben van de militaire autoriteiten toestemming gekregen de wedstrijd als supporter bij te wonen. De reis naar Rijssen zal worden ge maakt in vrachtwagens. Het nationaal militair elftal zal samen worden gesteld uit de volgende spelers: P. F. Rutte van de Meeuwen te Amsterdam, A. Hermsen van de Robben uit Hilversum, J. Iedema van Polar Bears uit Ede, R. van Berkel en G. C. van der Kolk van ZIAN J. D. van Bekkum van S. A. W Alkmaar, G. Th. Trimp van AZ 1870 uit Amsterdam, H. van Ommen van P.S.V. Eindhoven, E. R. Peeters van de Meeuwen uit Amsterdam, R. v. d. Hoofdakker van AZ en P. C. H Beu gelaar van 't Gooi, D. Slager van D. Z. V. Delft en J. D. vzn der Zwan van dezelfde vereniging. De officiële samenstelling van het nat mil. zevental zal eerst kort voor de wedstrijd te gen Neptunus bekend worden gemaakt. Bij voorbaat staat vast, dat vooral van de zijde van de militairen met een grote gela denheid zal worden gespeeld niet alleen om de eer van de overwinning tegen Neptunus maar vooral om de individuele eer in het nationaal team te blijven of te worden opge steld. Van belang is nog te vermelden dat voor de grote wedstrijd (aanvang 20.00 uur) om 19.00 uur een voorwedstrijd zal worden ge speeld tussen de Mors 1 en Z.P.A. uit Alme lo, welke laatste vereniging onlangs het kampioenschap van de 3e klasse van de KNZB veroverde. Advertentie De deur van onze spaarbank slaat wiid open vnor iedereen. Bovendien kennen wij (11e moderne spaarvormen en werken mede mee: bedrijfssparen - spaarregeling voor ambtenaren jèugdsparen tchoolsparcn. NEEM OOK EEN SPAARBOEKJE BIJ DE: Wat een drokte op de weage, Alle leu, zo 't ieek, harn vriej, Heel wat maakng d'r lange raejzen, Aandern zochen 't kotter biej. In de buske, op de haejde, An de kaante van de weg, Harn zik de vekaansiegengers Rusteg op de rugge leg. Want het wear, de leste dage Rech an ',t biestern, koold en nat, Was oons non toch ech goodguensteg, Nee, wiej hebt gin klaang ehad. Zunnebrill' en kotte boksens Hebt dit keer wai diens edoan, Smangs dan dach iej wal's wat zeent 't non, Meaks of jongs, doar mo'j noar roan. 't Is zo jammer, de vekaansie Woer 'j op hopt een heel joar laank, Geet zo gaauw, is zo wierumme, Joa det is mear net de gaank. Mear al is dan de vekaansie Nog zo rap verbiej egoan, 't Hef oons dach ik allemoale Toch bezuender bes edoan. c J. ROZENDOM, RIJSSEN. A dvertentie VOOR MAATKLEDING NAAR SCHILD 2 Vrijdag 27 juli Ronde van Rijssen. 2 uur, start Leyerweerdsdijk. Vrijdag 27 juli Parkgebouw, 8 uur, filmvoor stelling. Vrijdag 27 juli, bosbad de Koerbelt, 7.15 uur polowedstrijd de MorsZ.P.A.Alme lo 8 uur polowedstrijd Neptunes, Amhem-Mil zevental. Zaterdag 28 juli, Parkgebouw, 8 uur film voorstelling. Volkspark, 8 uur, de Larense Schotsers en de boerenkapel de Knollentrekkers, Ommen. Maandag 30 juli, 8-13 vakantiegoederenmarkt met standwerkersconcours. Dinsdag 31 juli, 19.30 uur, vanaf Volkspark, puzzelrit voor auto's matoren en bromfiet sen. Woensdag 1 augustus, 8 uur Parkgebouw filmvoorstelling. Donderdag 2 augustus, 8 uur, Volkspark optreden van artiesten van 'd Oprechte Ama teur (A.V.R.O.). Vrijdag 3 augustus, 8 uur, filmvoorstelling. Zaterdag 4 augustus, Volkspark, 3 uur, kin dervoorstelling, Tom Poes en Ollie B. Bom mel. Zaterdag 4 augustus, Volkspark, 8 uur. Kapel de Stroodorpers, Zutfen. Na afloop vuurwerk. Zaterdag 4 augustus, Parkgebouw, 8 uur filmvoorstelling. GEBOREN: Albert, z.v. A. Troost en E. Koert, Nijverdalseweg 79, 16 juli; Geertje, d.v. J. Mensink en W. J. Breukink, Holter- straatweg 176, 19 juli; Wilhelmus Richard Ju lius, z.v. W. G. Dittrich en G. H. T. Koe dijk, Oosterhofweg 27, 18 juli; Jannette, d. v. P. Meijerink en J. Nijkamp, van den Broekestraat 16, 20 juli; Manna, d.v. W. Pijffers en Z. H. Stam, Piet Heinstraat 19, 20 juli; Janna, d.v. J. H. Jansen en C. Borghuis, Elsenerstraat 30, 20 juli; Jan, z.v. J. W. Sohuttevaar en H. A.' Hazelhorst, Bouwstraat 11, 21 juli; Petra Jamden, d.v. N. E. van Vliet en H. A. Reekers, Blinde Ba- nisweg 28, 21 juli; Janmie, d.v. A ter Harm- sel en H. Goosen, Leijerweerdsdijk 14, 13 juli te Almelo. ONDERTROUWD: Frederik Jan van de Maat, 28 jaar, Rijssen Esstraat 34 en Jen- neken Spenkelink 27 jaar, Rijssen Holtento- rensweg 31, 17 juli; Gerhardus Aliedus ten Hove, 23 jaar, Rijssen Tabaksgaarden 50 en Willemina Nieuwenhuis, 24 jaar, Rijs sen Esstraat 25, 18 juli; Dirk Immink, 27 jaar, Rijssen Arend Baanstraat 29 en Wil lemina Timpers, 28 jaar, Rijssen Arend Baanstraat 46, 19 juli; Jan Willem Gulink, 19 jaar, Wierden Enter, Julianastraat 35 en Klazina Harbers, 17 jaar, Rijssen Holtento- rensweg 41, 19 juli; Martinus Sapulette, 22 jaar, Almelo Frans Halsstraat 1 en Herman- na ter Haar, 19 jaar, Rijssen, Arend Baan straat 44, 19 juli. GETROUWD: Johan Zwoferink, 26 jaar, en Alberdina van Heek, 26 jaar, Rijssen Oranjestraat 38, 18 juli; Cees Verschoor, 29 jaar en Hanny Nauta, 25 jaar, Rijssen Graaf Ottostraat 183, 19 juli; Jannes Plui- mers, 28 jaar en Gerritdina Sanderman, 22 jaar, Rijssen Beatrixplein 1, 19 juli; Johan Smalbrugge, 26 jaar en Gerda Pongers, 21 jaar, Rijssen Molenstalweg 11, 19 juli; Reint Harbers, 28 jaar en Hendrika ten Ho ve, 20 jaar, Rijssen Koninginneweg 6, 20 ju li; Jan Gerritsen, 26 jaar en Hendrika Wil lemina Poortman, 24 jaar, Rijssen Keizers- dijk 8, 20 juli; Berend Sehoolderman, 28 jaar en Lamberta Jansen, 27 jaar, Wierden Enter Wierdenseweg 19a, 20 jitli. OVERLEDEN: Gerritdina ter Avest, 15 jaar ongehuwd Dammen berg 50c, 20 juli; Hen drik Altink. 60 jaar. echtgenoot van G. J. Keizer. Molenstraat 14, 17 juli te Almelo. De dienst wordt zondag a.s. waargenomen in het wijkgebouw Wierdensestraat, tel. 2878.

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1962 | | pagina 1