iT EEN HAPJE PROEVEN PREDIKBEURTEN Verbetering straten stagneert door gebrek aan stratenmakers RAAD RIJSSEN Attentie Attentie CURSUS VOOR MACHINESCHR1JVEN Willy Scheidegger NV Burgerlijke Stand f H 200 leder vinyl damesjasjes 7.50 V.,. Muziekver. houdt receptie na ereconcert GESLAAGD ZONDAGSDIENST GROENE KRUIS FOTOPUZZELRIT DE KEENDERWAGE LICHTENBERG SCHOOLREISJE 1 1 Oriënteringsrit „Op Stap Het nieuwe wijkgebouw aan de Koninginneweg Vrijdag 20 juli 1962 40e jaargang No. 28 De abonnementsprijs voor dit blad bedraagt f 1.25 per kwartaal voor post-abonnees f 1.40 per kwartaal Administratie en Redactie Enterstraat 10, Rijssen, Telef 2303 (05480) Inzending van advertenties tot uiterlijk donderdagmorgen 12 u. Advertenties 10 cent per mm Bij contract korting POSTDUIF-GOOR m Vanaf 21 juli 1962, 8.30 uur blauw en wit per stuk NÈitV POSTDUIF-GOOR A dvertentie VOOR MAATKLEDING NAAR Zondagsdienst dierenartsen Rijssen-W ierden I II Coöp Boerenleenbank „Notter INGEZONDEN WEEKBLAD VOOR RUSSEN De langste debatten, die maandagavond tijdens de vrij korte zitting van de Rijssen- se raad plaatsvonden gingen over verbete ringen, die aan diverse Rijssense straten en wegen dienen te worden aangebracht. De grote moeilijkheid is, zoals bleek uit ant woorden van het college van b en w het gebrek aan stratenmakers. Blijkbaar heeft de gemeente Rijssen de beschikking over slechts een stratenmaker. De heer Jansen had aanmerkingen over de notulen. Uit de gesprekken bleek, dat dit raadslid meer in de notulen opgenomen wilde zien. Spreker was van mening, dat de voetbalvereniging R.V. bang was, wan neer zij aan de eisen (die de raad nog niet had vastgesteld) zal voldoen zij toch het nieuwe Sportpark niet zal kunnen be spelen. Ongetwijfeld aldus de heer Jansen zal de raad als voorwaarde o.a. sitellen, dat dit terrein 's zondags niet zal mogen worden bespeeld. Voorzitter J. A. Scholman merkte o.a. op, dat de vereniging met de grootste be hoefte het eerst aan zijn trekken zal dienen te komen. Bij de stemming in de vacature W. C. Ha- verkorn, onderwjzer lichamelijke opvoeding werd gekozen de heer J. W. W. ten Dolle te Winterswijk. De raad nam vervolgens het besluit de begroting zo te wijzigen, dat de nieuw te bouwen industriehal, die aanvankelijk ver huurd was nu in huurkoop aan 2 gegadig den tegen 20 pet. van het bedrag kan wor den aangeboden. De heer Paauwe stelde de vraag of, wanneer blijken mocht, dat dit be drag te hoog ligt, de huurders zich terug konden trekken. De heer Scholman, die overigens meende dat er wel voldoende vraag zou blijven ant woordde, dat in dat geval het geheel her zien diende te worden. Voorts zag de heer N. Paauwe gaarne, dat wanneer het geheel gunstig verloopt zo spoedig mogelijk met een soortgelijk ob ject zal begonnen worden. De voorzitter de heer J. A. Scholman zou niets liver zien. „Wij mogen echter al blij zijn met het nu bereikte", aldus de loco burgemeester. Bij het punt goedkeuring van een bedrag van 13255 voor aanbrengen van slijtlagen op diverse buitenwegen kwamen de tongen eerst goed los. De heer Haase zag het liefst nu het zo lang duurde voor de wegverbetering van de Molendijk tot stand komt dat hier een ander wegdek zou worden aangebracht dan geprojecteerd is, aangezien hier zwaarder verkeer (vooral in de naaste toekomst) over komt. Wethouder Goosen was het in zover hiermee eens, dat hk wel wijziging in dien de te komen, maar dan zou deze straat de eerste jaren zo blijven liggen en dat is on getwijfeld niet gewenst, aldus spr. De heer Otten had het bevreemd, dat straten, die voor de helft op de begroting staan, geheel werden vernieuwd. Voorts deed hij de sug gestie het wegdek van de Akkerdijk en Tel- gendijk van 'n asfaltlaagje te voorzien. Wet houder Goosen antwoordde hierop dat, hoe wel deze straten gedeeltelijk op de lijst ston den deze inmiddels steeds meer slechte plek ken zijn gaan vertonen en daarom geheel zijn vernieuwd. In 1960 waren deze reeds aan de beurt, maar weersomstandigheden en dergelijke zijn oorzaak, dat deze niet eerder van een nieuw wegdek konden wor den voorzien. Voorts meende hij, dat de Lig- tenbergerdijk en de eerste zandweg (lange Lindeberg) veel slechter waren. Bij de be groting van 1963 kan dit nader worden be zien. Bij de rondvraag stelde de heer W. Paauwe de vraag of de urgentielijst 1962 van stra ten wel werd afgewerkt. Wethouder Goosen deelde mede, dat diver se oorzaken (tekort aan stratenmakers, ont breken rijksgoedkeuring e.d.) hiervan het gevolg zijn. Enkele straten zijn reeds ge reed. Wat betreft het aanbrengen van rood zand op de paden van de Oosterhof, waar over dit raadslid ook vragen stelde, doel de de heer Goosen mede, dat de commissie van oordeel was, dat hiervan over 1 jaar niets meer te zien zou zijn. De heer Haase vond, dat het college goed gehandeld had. De heer Hodes vroeg naar oorzaken i. v.m. meit het feit dat de riolering aan de Nijverdalse weg nog wel eens verstopt raakt dit naar aanleiding van klachten van be woners. Naar aanleiding van vragen van de heer J. Voortman over de plannen tot de bouw van het nieuwe Raadhuis, deelde de heer J. Scholman mede, dat de commissie eind juli haar eindoordeel zal indienen over de twee tekeningen, die door 2 architecten zijn gemaakt. De heer Otten zag gaarne, dat de rio lering van de graaf Ottostraat gecontroleerd werd, gezien het hoge water bij zware re genval. De heer Hodes wees in dit ver band op de Morsweg, waar ditzelfde geval zich in nog ernstiger mate voordoet. Ook de verlichting laat aldaar te wensen over. Dit raadslid wees op de lange wachttijden bij de spoorwegovergang op de Dannenberg. De voorzitter wil wachten dit punt bij de spoorwegen in discussie te brengen tot de burgemeester terugkomt (waarschijnlijk volgende week). De heer Hodes zou gaarne zien, dat hier z.g. Ahoppers werden aangebracht. Ook de verbetering van de Molenstal bracht hij nog ter sprake. De heer ter Avest vroeg hoe het gesteld was, met het plan tot plaatsing van brand- kranen, waarop de voorzitter antwoordde, dat hieraan gewerkt wordt. De heer Paauwe wees tenslotte nog op de richtingwijzer op de Holterstraat, die volgens dit raadslid on duidelijk geplaatst stond. De heer Nijland werd geantwoord naar aanleiding van een circulaire aan de bewo ners van de Nijverdalse weg, dat de aard- voltschakelaar door de exploiteurs van de woningen betaald dienen te worden. Advertentie WILLY SCHEIDEGGER Europa's Grootste Machineschrijf-Insti- tuut, start wederom in Rijssen met zijn en correspondentie. Met, onze bekende kleurenmethode is het tien-vinger-blind-typen, zowel voor jong als oud, met succes verzekerd. Voorkennis is niet noodzakelijk en bo vendien wordt eên machine door ons, om thuis te oefenen, beschikbaar gesteld. Onze cursus vindt plaats in Hotel Gijs- bers, Entenstraat 7. Tel. 2470. Een ieder die het perfect wil leren heeft nu een unieke kans. Meldt U bij Hotel Gijsbers, of bel even op. U krijgt dan volkomen gratis inlichtin gen over ons Cursusprogramma. NEDERLANDS-ZWITSERS MACHINESCHRIJF-INSTITUUT Geboren: Jan, z.v. H. Bikeer en H. Brandriet, Dan nenberg 91, 12 juli; Aalt Jan, z.v. G. J. Baan en J. Kwakkel, Enterstraat 162, 7 juli te Utrecht; Angélique Maria d.v. G. J. Braamhaar en J. B. Gerrits, Weverstraat 32, 11 juli te Almelo. Ondertrouwd: Bemardus Johannes Kienhuis, 41 jaar, Rijs sen Enterstraat 32 en Gerharda Engelina Kleinrouweler, 41 jaar, Rijssen, Graaf Ot tostraat 64, 16 juli. Getrouwd: Dirk Pas, 28 jaar en Berendina Averesch, 28 jaar, Rijssen Haarstraat 100, 10 juli. Jan Hendrik Kappert, 24 jaar en Hendrieka Baan, 22 jaar, Rijssen Wilhelminastraat 6, 12 juli. Anton Aanstoot, 31 jaar en Diena Reterink, 26 jaar, Holten, Oranjestraat 27, 13 juli. Jannes van den Belt, 25 jaar en Johanna van der Giezen, 21 jaar, Rijssen, Wal- straat 7, 13 juli; Jan Beltman, 27 jaar en Berendina Mina Pluimers, 18 jaar, Goor Kievitstraat 46, 13 juli. Willem Anton Gerrit Hendrikse, 23 jaar en Berendina Poortman, 19 jaar, Rijssen Nijver- dalseweg 74, 13 juli. Overleden: Bemardus Kamphuis, 66 jaar echtgenoot van H. J. Sorley, En'terstraat 48, 5 juli te Almelo; Gerrit Jan Nijsink, 32 jaar echtgenoot van R. A. Boode, Wierdensetraat 93, 10 juli te Almelo. Advertentie v Zie ook onze advertentie pag. 6 van dit blad 8%] W' A J Een beeld van het koninklijk bezoek aan de West: In Coronie werden de kokosnoten, zo uit de klapperboom geplukt, geproefd: Prinses Irene voert haar zuster een hapje mals kokosvlees. „Verschillende personen hebben de wens te kennen gegeven, de muziekver. „Wilhel- mina" met haar tamboer korps, welke ver eniging zaterdag j.l. op het Federatief Con cours te Hees zulke uitzonderlijk mooie eer ste prijzen heeft behaald, te complimente ren. Daartoe zal de vereniging gelegenheid geven op vrijdagavond, 20 juli a.s. waarbij in de nieuwe muziektent op het Park een ereconcert gegeven zal worden en o.m. de concoursnummers ten gehore zullen worden gebracht. Vooraf zal „Wilhelmina" met het tam boer korps een kleine rondgang door onze stad maken. Vertrek 7.30 u. van de Beek - Grote Straat - Schild - Elsenerstraat - Oran jestraat - Enterstraat - Oosterhofweg - Park! De toegang tot het Park zal gratis zijn. Aan de Ir. G. Hofstedeschool te Hengelo slaagde voor het eindexamen U.T.S. afd. Bouwkunde H. Stam te Rijssen, voor het eindexamen werktuigenbouwkunde slaagde A. Walstra en het einddiploma van de avond school (UTS) afd. werktuigbouwkunde werd behaald door G. G. Harbers. De dienst wordt zondag a.s. waargeno men in het wijkgebouw Koninginneweg, tel. 2878. NED. HERV. GEMEENTE Grote kerk: 9.00 uur en 10.45 uur ds Kool 19.00 uur ds. Kamerbeek, Poederoijen. Westerkerk: 9.30 uur ds. Kamerbeek, 15.00 uur ds. Vos. Notter: 19.30 uur ds. Vos. GER. GEMEENTE Noorderkerk: 9.30 uur, 15.00 uur en 19.00 uur, leesdienst. GER KERK Boomkamp: 9.30 uur en 15.00 uur Cand. Dijkstra, Deventer. OUD GER. GEMEENTE Bevervoorde: 9.30 uur en 19.00 uur de heer Vosman, 14.30 uur leesdienst. OUD GER. GEMEENTE Oranjestraat: 9.30 uur en 15.00 uur ds. Van Dijk. GER. GEM. IN NEDERL. Eskerk: 9.30 uur en 18.00 uur ds. Aangeen- brug. 14.30 uur leesdienst. Voor het personeel van wordt in het kader van ding op dinsdag 24 juli georganiseerd, waarvoor vaak grote belangstelling zal plaats vinden on het 9 en 11 uur v.m. ter Horst en Co de vakamtiebeste- een fotopuzzelrit in het verleden bestond. De start Volkspark tussen De keenderwage har non al 'n Poar joar gin diens edoan, Woerumme zoln ze det geval Doar tuemeg toch loatn stoan. Ze leutn ne in de kraante zetn, Woer zoln z' ne vuur bewoarn, Al warn ze dan nog neet vesletn, Ze warn al oarg op joarn. En vief joar was den stork non al Eur hoes verbiej egoan, Nee, zo as 't leek. dan har eur wal Vuur good oet 't beukn edoan. Zo, zear Getjan, den ziewe kwiet. Ha'w ne mear ear verkoch, Mear zee, een good joar noar dee tied Wur 't trouwbeukn op ezoch. Want kiek, doar wur op eur adres Nog wier wat jongs ebrach, Ze warn dus nog te rap ewes, Ze harn verkeerd edach. Deank neet det Geese en Getjan Doar neet heel bliej met warn, Het stun eur baejde heel bes an Det z' der wier eene harn. Mear zee, ze warn de wage kwiet En det dee eur wal zear, Twee tientjes buurn toendertied, Non kossen 't eur wal mear. De keenderwage hef non al Een joar gin diens edoan, Mear 'k denke dat z'um non nog wal Een zetje züet loatn stoan. J. Rozendom, Rijssen. SCHILD 2 De leerlingen van de hoogste klassen van de r.k. jongens en meisjesschool maakten gisteren onder leiding van het personeel der school een zeer geslaagd schoolreisje naar Arnhem en omstreken. De eerste halte was Dieren, waar de sluis werd bezichtigd. Na de posbank en de Bedriegertjes, werd het Openluchtmuseum bezocht. Ook werd een boottocht gemaakt naar de Westerbouwing, terwijl vanzelfsprekend ook het burgersdie renpark met een bezoek werd vereerd. Op de terugweg werd het Veluwse Eiland als laatste pleisterplaats gekozen. De dienst wordt zondag a.s. waargeno men door dierenarts J. Siebeünk, Wier den, tel. 05496-298. 5 Laaf er dun ook ietrai near r*r\ on*c Spaarbank vliegen. U y,ordi er beioé vanl HUTTENWAl 31 BUSSEN De Rijs: bromfietsclub „Op Stap" or ganiseerde a terdag 14 juli j.l. een oriën- ringsrit, toó, oor flinke belangstelling werd getoond. Het parcours ging via de Borkeld naar Holten, Markelo T.V. toren, Elzen, Rijs sen. De start en de finish vonden plaats bij Café Smit, ENTERWEG. De volgende per sonen kwamen voor een prijs in aanmer king: le pr. J. van de Barg Delden, 12 str.p. 2e pr. J. Smalbrugge Rijssen, 23 str.p. 3e pr. G. Poortman, Rijssen 27 str.p. 4e pr. G. J. ter Maat, Rijssen 31 str.p. 5e pr. D. Immink, Rijssen, 31 str.p. 6e pr. M. Tijhof, Rijssen 36 str.p. Door enkele Rijssenaren werden extra prij zen beschikbaar gesteld voor de best ge klasseerde Rijssense deelnemers. De heren J. Smalbrugge, G. Poortman, G. J. ter Maat en D. Immink kwamen voor deze prijzen in aanmerking. De poedelprijs werd uitgereikt aan 'de heer J. Wolterink, Rijssen, met 94 str. punten. Een mooi gebouw, zowel uit- als inwen dig en ieder is er vol lof over. Ook de tuin rondom het gebouw ziet er thans keu rig uit. Men zou dus verwachten dat allen willen meewerken, om dit gebouw met bij- behoren in prima staat te bewaren, nu de stichting daarvan plaats vond in het alge meen belang en bijzonder in het belang van de huismoeders, wonende in het Westen van Rijssen. Evenwel wordt veel hinder van de kin deren ondervonden. Zij betreden het terrein, hangen over het hekwerk dat voor plaat sing van rijwielen is aangebracht, drukken herhaaldelijk op de bel, zodat de wijkzus ters veel hinder ondervinden. Daarom een oproep tot de kinderen, maar meer nog tot de ouders, werk er aan mee dat deze ergernis ophoudt. Het bestuur van „het Groene Kruis" vertrouwt dat deze op roep niet tevergeefs zal zijn. R. Bosma, secretaris.

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1962 | | pagina 1