Een kerkganger PREDIKBEURTEN Jeugddrmnbarrc? Irene* vierde le lustrum met nationaal concours ïüÉs GESLAAGD Veel belangstelling yoor bibliotheek ONGEVAL Schuldbriefleningen Zondagsdienst Groene Kruis Zondagsdienst dierenartsen Burgerlijke Stand WÊtèÊËm Postduivennieuws GESLAAGD Coëp Boeren eenbank „Nolier1 Schoolzwemwedstrijden Nutsspaarbank LICHTENBERG Opening Spar zelf bedieningszaak Broekhaar (Grotestraat) Uitreiking B-diploma van de Part-time cursussen Vrijdag 13 juli 1962 40e jaargang No. 27 De abonnementsprijs van dit blad bedraagt f 1 25 per kwartaal, Administratie en Redactie Enterstraat 10, Rijssen, Telef. 2303 (05480) Inzending van advertenties tot uiterlijk donderdagmorgen 12 uur Advertenties 10 cent per mm. Bij contract korting. gps^jaassiiisësasisiij li! „Ten Berye" m m i! i 3' I HUUENWAL 31 - RIJSSEN M*SJL£l%B£LÏ WEEKBLAD VOOR RUSSEN De invoering van de vrije zaterdag heeft waarschijnlijk invloed gehad op de belang rijke stijging van de uitleencijfers van de boeken van de Centrale Plattelandsbiliotheek voor Overijssel. Een vergelijking met de cijfers van het le halfjaar van 1962. Met die van dezelfde periode in 1961 wijst uit, dat het aantal uitgeleende boeken is gestegen met 23 pc. De bibliotheek te Rijssen boekte zelfs meer dan 23 pet. terwijl verwacht wordt, dat de belangstelling voor de bibliotheek in Rijssen nog groter zal worden als het nieu we bibliotheekgebouw en lecsszaaj in au gustus zal worden geopend. Woensdagmorgen had mevr. S. het onge luk van een trapje te vallen waardoor zij haar rechterarm brak. Na behandeld te zijn in een ziekenhuis te Almelo kon zij weer naar huis terugkeren. De NV. Bouwfonds Nederlandse Gemeen ten, gevestigd te Assen, heeft de inschrij ving opengesteld op een tweeital 4% pet. schuldbriefleningen ter financiering van haar woningbouw-programma. Met de opmerkelijke stijging van de wo- ning-produktie van deze inter-gemeentelijke instelling (in 1961 gunde zij de bouw van 3000 eigen woningen, terwijl totaal reeds meer dan 20.000 woningen werden gefinan cierd) steeg uiteraard de behoefte aan ka pitaal voor de verstrekking van hypothecair- krediet. Voor 1962 wordt gerekend op een behoef te van 60 tot 70 miljoen gulden. Gezien het rendement van 4% pet. dat thans geboden wordt lijdt het geen twijfel of er zal veel belangstelling voor deze le ningen bestaan. Kandidaat-beleggers mogen wij verwijzen -r de advertentie in dit blad. De dienst wordt zondag a.s. waargeno men in het Wijkgebouw Wierdensestraat, tel .2471. De dienst wordt zondag a.s. waargeno men door dierenarts J. Siebelink, Wierden, tel. 05496-298. Advertentie Korr voor Uw BM CORSET aa naar ons Wii adviserer m na O deskundig Üj Drogisterij Hu afd med. bandages GEBOREN: Hermannus, z.v. H. J. Vos- sebelt en G. J. Harbers, Noachstraat 10, 2 juli; Johanna, d.v. B. D. Mensink en H. D. Baan, Esstraat 122, 2 juli; Anna, d. v. A. R. Keijman en H. Temmink, Hol- tentorensweg 11, 2 juli; Janna, d. v. M. Sanderman en J. Pennink, Walstraat 45, 3 juli; Arendina Johanna, d.v. A. J. Tij hof en B. Slendebroek, Spuitstraat 5, 3 juli; Johanna, d.v. G. Jansen en A. Wesselink, Zuiderstraat 36, 3 juli; Alberdina d.v. D. J. Gerrits en C. Kremer, Welleweg 24, 4 juli; Gerhard Willem, z.v. J. H. de Goeijen en D. Sanderman, Enterstraat 154, 4 juli; Derk, z.v. G. R. Wesselink en J. A. J. Slaghuis, van den Broekestraat 11, 5 juli; Hermina, d. v. H. Goossen en J. ten Hove, Piet. Hein- straat 24, 7 juli; Hendrik Jan, z.v. J. Zwo- ferink en J. Juurlink, Banisweg 22, 7 juli. ONDERTROUWD: Reint Harbers, 27 jaar, Rijssen, Hagweg 30 en Hendrika ten Hove, 20 jaar, Rijssen Koninginneweg 6, 3 juli; Berend Schoolderman, 28 jaar, Wierden En ter, Wierdenseweg 19a en Lamberta Jansen 27 jaar, Rijssen, Marijkestraat 9, 3 juli; Jan nes Pluimers, 28 jaar, Rijssen, Elsenerstr. 42, en Gerritdina Sanderman, 22 jaar, Rijs sen, Beatrixplein 1, 3 juli; Jan Gerritsen, 24 jaar, Rijssen, Keizersdijk 8 en Hendrina Willemina Poortman, 24 jaar, Rijssen, Han- gerad 25, 4 juli; Johan Zwoferink, 26 jaar, Rijssen Walstraat 40 en Alberdina van Heek, 25 jaar Rijssen Kattenhaarsweg 37, 4 juli; Johan Smalbrugge, 26 jaar, Rijssen Molem- stalweg 11 en Gerda Pongers, 21 jaar, Rijs sen, Esstraat 71, 4 juli; Cees Verschoor, 29 jaar, Enschede Deumingestraat 297 en Hanny Nauta, 25 jaar, Rijssen, Verenland weg 19, 4 juli; Henk Voortman, 26 jaar, Rijs sen Moddesteeg 19 en Willemina Timpers, 25 jaar Rijssen Arend Baanstraat 46g, 5 ju li. GETROUWD: Geert Frederik Fokken, 27 jaar en Hendrika Voortman, 28 jaar, Zei- hem, Halle, G 120, 6 juli. OVERLEDEN: Berend Jan Smalbrugge, 70 jaar echtgenoot van H. W. Baan, Hag weg 24, 4 juli; Janna Hendrika Meenks, 74 jaar ongehuwd, Rozengaarde 49, 7 juli. rr <T» K4 K4 K« Hf4 K4 Hf4 K4 K4 Hf4 Hf* K4 K4 K4 K4 K4 K4 K4 Hf» Hf4 -f4 K4 Hf* Hf4 ••f4 K« H4 Hf4 rf4 H* Hf4 H* Hf4 Hf4 H* H* K4 K4 Hf* Hf* Hf4 K« K4 Hf4 H* K4 H> K4 Hf4 Hf4 Hf* Hf4 K4 Hf4 K4 K4 Hf4 Hf4 K4 K4 H4 Hf4 H4 K4 K4 Hf* K4 H* K4 K4 Hf4 Hf* K4 K4 H* H4 Hf4 K4 Hf4 H4 Hf4 Hf4 Hf K4 H* Hf4 Hf4 Hf4 K4 Hf4 K4 K4 K4 rf4 Hf4 K4 K4 Hf4 Hf4 O Rijssens straten weergalmden zaterdag middag van tromgeroffel en trompetgeschal. Ter gelegenheid van het 5 jarige bestaan van de jeugddrumband „Irene" te Rijssen werd zaterdagmiddag een nationaal drumband-con cours georganiseerd op het volkspark te Rijssen. Vooraf werd een officiële ontvangst in ho tel Wei tering gehouden van bestuursleden en tamboermaitres en genodigden. O.m. waren aanwezig namens het gemeen tebestuur weth. J. A. Scholman en de heer Krijkes als gedelegeerde van de gemeente raad. A' voorzitter de heer J. Haan sprak een openingswoord, waarin hij betoogde, dat het bestuur had gemeend het 5-jarig bestaan van de drumband Irene te moeten vieren door het uitschrijven van een drumband concours. Het verheugde spr. dat er zoveel verenigingen gehoor hadden gegeven om naar Rijssen te komen. 5 jaar geleden was de gedachte bij enkele mensen, die veel voor het jeugdwerk gevoelden, opgekomen om een drumband in het leven te roepen. Zij hebben toen hoogstwaarschijnlijk niet geweten, aldus spr. wat voor moeilijke taak ze zich op de hals hadden gehaald. Er is ge start met de goedkoopste trommelstokjes en triplexplankjes. Maar al gauw begon dit de jongens en meisjes te vervelen, want ze wa ren aan een trommelclub en wilden ook wel eens .trommels zien. Gelukkig heeft het bestuur het hoofd met veel moeite boven water kunnen houden, al is er misschien wel eens een slokje water naar binnen gegaan, aldus spr. Door geld bij elkaar te scharrelen en te lenen is het gelukt met een minimum aan gelden een maximum aan trommels te kopen. We dachten dat we er toen waren, maar hierna moesten er ook uniformen komen. Het bestuur heeft de handen weer uit de mouwen gestoken, de dames hebben zich er achter gezet en kort daarna was er een prach tige drumband met nieuwe trommels en prachtige uniformen. Nadat een marsje door Rijssen werd gemaakt stroomden de aanmeldingen binnen en moest al guaw weer tot aan schaf van meerdere instrumenten worden overgegaan. De ver. zat 'n ogenblik in de put toen de .toenmalige leider naar elders vertrok,, maar gelukkig kwam de band daarna onder lei ding van de heer Dam Wichers, waarna het vlug bergopwaarts is gegaan. Momenteel staat het geheel hecht en solidair op zijn poten. Spr. bracht dank aan de ver. Plaat selijk Belang die de band veel gestuend heeft Ook de zakenmensen in Rijssen werd dank gebracht voor hun bijdrage, want met gulle hand werd geholpen aldus spr. Na dit officiële gedeelte stelden de deel nemende drumbands zich op op de Vee markt en maakten deze een rondgang door enkele straten, besloten met een défilé, af genomen op het volkspark voor de veranda door de genodigden. Hierna vingen de marswedstrijden aan der 7 deelnemende verenigingen (de jeugddrum band „Keerpunt" uit Emmen had verstek laten gaan). Als juryleden fungeerden de heren P. van Nieuwland te Vriezenveen. W. M. van de Kant uit Almelo ;en B. J. Stege- man uit Rijssen. De uitslagoy van yonccurs waren als volgt: jeugdafdeling: Jeugddrumband „Prin- I ses Irene" Almelo een le prijs met 160% pnt. (het hoogst aanta1 punten in de jeugdafde ling) en de tam boermaitre-prijs. Jeugddrum band „Dlden" 2e prijs met 147% pnt. Seniorenafdeling: Drumband „Halle luja" Hardenberg le pr. met lof met 220% pnt hoogst aantal punten van het concours), Drumband H. M. V. Hol ten een le prijs, met lof 195 punten, Drumband Wilhelmina, Rijssen een le pr. met 180% pt. en tamboermaitre-prijs Drum band St. Jan te Wierden een le pr. met 170 pt, Drumband „Vroomshoopse Drum band" een le pr. met 168 pnt, winnaar van het défilé. Na afloop vond de prijsuitreiking in het coikspark plaats. Des avonds hield de jubilerende vereniging en de muziekvereniging H.M.V. uit Holten een muzikale rondgang door enkele straten van Rijssen. De dag werd besloten met een zeer popu lair concert door de muziekvereniging H.M.V. uit Holten in de muziektent van het volkspark^ te Rijssen. Advertentie De postduivenver. de Zwaluw nam deel aan een wedvlucht op Wurzburg. Van de le den van de Zwaluw kan vooral de heer M. J. Geuzendam met veel genoegen op deze wedvlucht terugzien. De heer Geuzendam constateerde zijn eerstaankomende duif om 12.40.11, 2e, 3e en 5e werd eveneens de heer Geuzendam, 4e werd de heer A. Struik. Te Deventer slaagde voor het diploma le gezel (patroonsdiploma) bakker de heer H. F. S. Tijhuis. Advertentie £;fr rt'- y'-s Onze landelijke reserves - uit ruim f 1ÜO.- miljoen slellen ook Uw spaarsaldo veilic Wendt U vol vertrouwen tot de verkrijgbaar bij: voor vader en zoon Grotes*raat 34 Tel. 2359 In het zwembad de Koerbelt werden in teressante schoolzwemwedstrijden gehouden, waaraan door teams (meisjes en jongens) van verschillende lagere scholen en van scholen voor voortgezet onderwijs deelnamen. De wedstrijden die evenals vorig jaar door de zwem en polovereniging de Mors werden georganiseerd, hadden een vlot verloop en er werd met enthousiasme en overgave op sportieve wijze gestreden otm zo goed mo gelijke prestaties te behalen. De voorzitter van „De Koerbelt" de heer F. van Sehooten gaf evenals de voorzitter van de zwem en polaverendtginig de Mors de heer D. Oosthoek van zijn belangstelling blijk. In iedere afdeling was als le prijs een wis selbeker beschikbaar. Voor wat betreft de teams van de lagere scholen moest worden afgelegd, 25 m school slag, 25 m rugslag en 25 m vrije slag en 3 x 25 m estafette. De teams van het voor-t gezet onderwijs moesten afleggen: 50 m. schoolslag, 50 m rugslag en' 50 m vrije slag, en 5 x 50 m vrije slag. De uitslagen luiden als volgt: LAGERE SCHOLEN: (Meisjes) le prijs Schildschool 271,8 sec. 2e Juliana- school 282,8 sec. 3e Wilhelminaschool 282,4 sec. 4. Oranjeschool 305,1 sec. JONGENS: le prijs Schildschool 235,6 sec. 2e Juliana- school 241 sec. 3 Oranjeschool 243 sec. 4. Wilhelminaschool 290,6 sec. VOORTGEZET ONDERWIJS: Jongens: 1. R. K. Uloschool 976,8 sec. 2. Lagere Techn. school 980 sec. 3. Ohr. Ulo school 1035,4 sec. Meisjes: 1. Chr. Ulo school 1121,2 sec. 2. R. K. Ulo school 1126,23 sec. 3. Lamdbouwhuish.school 1138,2 sec. -durende de maand juni werd bij de Nuits- paarbank bijkantoor Rijssen ingelegd een bedrag van 158.389,80 en terugbetaald 154. 495,78. In deze maand werden 63 nieuwe spaarrekeningen geopend. Hij komt in de kerk, heeft eerst heel devoot Dat hoort immers zo, zijn hoofd reeds ont bloot. Hij schuift in de bank en achter zijn pet Sluit hij zijn ogen en doet zijn gebed. Het orgel verstomt, de dienst die vangt aan, Hij laat zijn blikken door 't kerkgebouw gaan. Hij denkt aan 't varken dat hij heeft ge slacht, 't Was toch niet zo vet als hij had gedacht. Gij zult niet begeren, hoort hij nog vaag, Wat schijnt toch 't zonnetje heerlijk van daag. Zijn hoofd wordt zwaarder, 't zakt eindelijk neer, De prediker preekt, hij hoort het niet meer. Alles vergeet hij, de slaap overwint, Hij weet al niet meer waar hij zich bevindt. De preek gaat voorbij, het einde genaakt, Het amen weerklinkt, 't is tijd, hij ontwaakt. J. Rozendom, Rijssen. A d vert"n tie VOOR MAATKLEDING NAAR SCHILD 2 Vrijdag j.l. opende de heer H. D. Broek- haar zijn geheel uitgebreide en verbouwde kruidenierszaak aan de Grotestraat. De zaak is ingericht als zelfbediening een systeem, dat vooral in de kruideniersbran che steeds meer ingang vindt. Het nieuwe spar levensmiddelenbedrijf maakt zowel wat interieur als exterieur betreft 'n uitstekend indruk, zodat ook deze zaak kan worden beschouwd als een aanwinst voor de Grote straat. Steeds opnieuw blijkt, dat de Rijssen- se middenstanders inzien, dat modernise ring van hun winkels een eis des tijds is, en de middenstand in haar gehee1 kan dat al leen maar verheugen, want een goed winkel- apparaat verhoogt de aantrekkelijkheid van een stad in niet geringe mate. De nieuwe zelfbedieningsmak is op bijzon der vakkundige wijze ingericht, de grote ruimte is op verantwoorde wijze benut, en het vele in deze zaak voorhanden materiaal schept een levendigheid en een sfeer, die de aantrekkelijkheid van deze zaak op be langrijke wijze verhoogt. De redactie van dit blad wenst de heer Broekhaar voor de toekomst veel succes toe. Afd. timmeren: J. W. Brinks, Rijssen; J. Eshuis, N'dal; H. ter Harmsel, Enter; M. Kwintenberg, Rijssen; H. J. Nekkers, Holten; H. W. Nij- kamp, Rijssen; W. Otten, Rijssen; J. T. M. Rabelink, Goor; H. J. Rietman, Hol ten; G. W. Schooien. Holten. J. Schutte, N'dal; F. Voskes, N'dal. Afd. metselen: J. Eeftink, N'dal; E. D. Harbers, Rijs sen; H. ter Harmsel, Enter; D. Jansen, Rijs sen; H. B. Kamphuis, Wierden; H. J. A. Oogink, N'.dal; H. G. Renisen, Rijssen. Afd. schilderen: D. Bekke, Wierden; J. Beltman, Rijssen; T. Bosch, Hulzen; J. A. Geuzendam, N'dal; H. J. Lankamp, Rijssen; G. J. v.d. Maat; Rijssen; G. A. A. Meulman, Wierden: H. J. Nieuwenhuis, Rijssen; Th. J. Siero, N'dal; F. Smit, Enter; J. H. Willems, Rijssen. Op het gehouden examen voor het V.O.C diploma bij de N.V. confectie fabriek Heka v.h. H. J. van Heek slaagden de volgende kandidaten: M. J. Baan, J. Dennekamp, H. Donker, H. Harbers, G. J. Egberts, J. Harm sen, J. B. Knol, J. Kwintenberg, T. Mege- ünk, B. Slagman, F. Smit, G. Tijhuis, H. Tijhuis en J. J. Vos. Slaagden voor het technisch gedeelte alle deelnemers aan het examen voor de afd. Landbouwhuishoudschool werd 1 leerling afgewezen. Ned. Ilerv. Gemeente (Grote Kerk): 9.00 u. en 10.45 uur de heer D. Oskam, IJsselstein, 19.00 uur Ds. K. Exalto, Melissant. Westerkerk: 9.30 uur Ds. K. Exalto, 15.00 uur Ds. J. Voö, (bed. H.D.) Elzen 10.00 uur Ds. J. Vos. Ger. Gemeente (Noorderkerk)9.30 u. en 19.00 uur Ds. van Haaren, 15.00 uur leesdienst. Oud Ger. Gemeente (Bevervoorde) 9.30 uur en 19.00 uur de heer Vosman, 14.30 uur lees dienst. Oud Ger. Gemeente (Oranjestraat) 9.30 uur en 15 00 uur Ds van Dijk. Ger. Kerk (Boomkamp) 9.30 uur en 15.00 uur Ds. Brinkman. Ger. Gem. in Nederl. (Eskerk) 9.30 uur en 18.00 uur Ds. Aangeenbnug, 14.30 uur leesdienst.

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1962 | | pagina 1