shirts for men PREDIKBEURTEN Koperen jubileum Melkslijtersvereniging Consumentenbeurs trekt veel publiek MEULENBELT MAYFAIR kostuums MAYFAIR ja het pak van mijn hart Jubilea bij Ter Horst en Co ONGEVAL Jubileum bij ter Horst Co. Nog geen verlichting bij zebra's Pinksterzaugdienst Zondagsdienst dierenarts' u Rijssen-Wier den Mmmm Jeugddrumband-concours Postduivenniews MEULENBELT Gymnastiekvereniging DOS Coöp. Boerenleenbank „Notter" Nederlaagtoemooi Sportclub Rijsen Rectificatie HET VUKGKLNUS J. LICHTENBERG Agenda Spaarbank Oriënteringsrit BENOEMD GESLAAGD Burgerlijke stand Vrijdag 8 juni 1962 40e jaargang No. 22 De abonnementsprijs van dit blad bedraagt f 1.25 per kwartaal, v00r post-abonnees f 1 40 per kwartaal Administratie en Redactie: Enterstraat 10. Rijssen. Te lef 2308 (05480) VOOR VADER EN ZOON GROTESTRAAT 34 HUI AÜJNWAL 31 - RIJSSEN WEEKBLAD VOOR Inzending van advertenties tot uiterlijk donderdagmorgen 12 uur Advertenties 10 cent per mm Rij contract w. itirig De Melkslijtersverniging Rijssen en Om streken kon de le dag waarop haar consu mentenbeurs opgengesteld was niet klagen. Vooral in de middag trok het gebeuren veel belangstelling, waarbij vooral de huisvrou wen goed vertegenwoordigd waren. De orga niserende vereniging heeft in samenwerking met een aantal firma's en ondernemingen een overzichtelijke „tentoonstelling" samen gesteld van artikelen, die de Rijssense melk- detaillisten dagelijks aan de man trachten te brengen. Daarbij is opvallend, dat het assortiment van de artikelen, de laatste jaren steeds is toe genomen, en om dit nog te stimuleren is waarschijnlijk een van de belangrijkste re denen geweest om deze beurs te doen plaats vinden. De stands zijn alle aantrekkelijk ingericht en van de mogelijkheden om in een gezel lig hoekje een kopje koffie een glaasje wijn of limonade te consumeren maakten velen uiteraard graag gebruik. Het was ook niet voor niets een consumentenbeurs. De melkslijters hebben met deze beurs 2 vliegen in een klap gevangen. Het kope ren jubileum, dat de vereniging herdenkt was aanleiding iets voor de „klanten" te doen, terwijl anderszins ook graag een be wijs werd gegeven, van datgene wat in de afgelopen 12% jaar is bereikt. Dat is on tegenzeggelijk veel. Het nieuwe spoellokaal, dat nabij de fabriek van de NV Omefa is verrezen is een trots bewijs, van het feit, dat door samenwerking en eendracht veel kan worden bereikt. Ook deze jubileumbeurs is daarvan een dui delijk bewijs. De beurs werd geopend door de heer D. van Kampen, hoofdbestuurslid van de lan delijke organisatie van de meldetaillisten na dat hij was ingeleid door de voorzitter van de melkslijters vereniging Rijssen en Omstre ken de heer H. Pluimers, die een groot aandeel in de organisatie van deze ontmoe ting tussen klant en detaillist heeft gehad. De heer Van Kampen zei verheugd te zijn, dat de vereniging haar koperen jubi leum op deze wijze heeft georganiseerd, om dat het dienstverlenende karakter die de ver eniging heeft in deze consumentenbeurs zo duidelijk wordt gedemonstreerd. Een vergelijking makende met de historie van de handel, toen er slechts 2 elementen aan deelnamen n.l. de marktkoopman, die Advertentie Een dezer dagen werd een Mayfair- lichtreclame geplaatst bij worden met kleermakerszorgvuldigheid bewerkt, zodat het predikaat „Tailor Made" terecht op zijn plaats is. Wilt u de zichtbare voordelen van de Mayfair-confectie ontdekken loop dan eens vrijblijvend bij bovenstaande firma binnen. Verrast zul ook u zeggen: Een reeks van 40 jaar waren de heren H. Lohuis, Tuinstraat 5 en G. Pas Molenstraat 42 werkzaam bij de NV ter Horst en Co. Ter gelegenheid van dit jubileum werden de jubilarissen op het directiekantoor ont vangen, waarbij zij werden toegesproken door de heer A. H. ter Horst, die hen dank bracht voor de wijze waarop zij geduren de 40 jaar de belangen van de onderneming hadden gediend. De heer Ter Horst overhandigde de he ren Lohuis en Pas een enveloppe met in houd en het ereinsigne „40 jaar trouwe dienst". Ned. Herv. Gem. Grote Kerk: 9.30 uur ds. Vos, 15.00 uur ds. Van Tuyl. Westerkerk: 9.00 uur en 10.45 uur ds. Kool 19.00 uur ds. Vos. Elzen: 10.00 uur ds. Van Tuyl. Grote Kerk: 2e Pinksterdag 2.30 uur ds. Kool. Ger. Gemeente „Noorderkerk": 9.30 uur en 19.00 ds. Van Haaren 15.00 uur leesdienst. 2e Pinksterdag 9.00 uur ds. Van Haaren. Oud Ger. Gemeente Bevervoorde: 9.30 uur en 19.00 uur de heer Vosman 14.30 uur leesdienst 2e Pinksterdag 9.30 uur de heer Vosman. Oud Ger. Gemeente Oranjestraat 9.30 en 3 uur ds. Van Dijk 2e Pinksterdag 9.30 uur ds. Van Dijk. Ger. Kerk. Boomkamp: 9.30 uur en 15.00 uur ds. Brink man. Ger. Gemeente in Nederl. Eskerk: 9.30 uur en 18.00 uur ds. Aangeen- brug, 14.30 uur leesdienst. 2e Pinksterdag 9.30 uur en 19.00 uur Ds. Aangeenbrug. Ned. Prot. Bond. Afd. Rijssen: 10.45 uur dr. J. W. Samberg, Delden. de kopers bij zich liet komen en de mars kramer, die naar de mensen toeging, zag de heer van Kampen in de Melkslijters ook de mensen, die dagelijks aan de deur komen. Het brengen van kwaliteitsprodukten is een le eis, en op deze consumentenbeurs komt tot uiting aldus de heer Van Kampen, dat de produkten, die worden geleverd alle weerstanden kunnen 'doorstaan. Ten aanzien van het koperen jubileum van de vereniging zei de heer Van Kampen, dat er veel tot stand is gekomen, en dat hij de vereniging graag wilde feliciteren met het jubileum en met datgene wat is bereikt. Met de wens dat de beurs een groot succes zou worden verklaarde hij de beurs voor ge opend. Onmiddellijk, nadat de heer Van Kampen met het doorknippen van een oranje lint de toegang tot de tent had vrijgemaakt kon den de genodigden een indruk verkrijgen van de opzet van de consumentenbeurs, die reeds de le dag zoveel belangstelling zou trekken. Op het kruispunt Markeloseweg -A. H. ter Horstlaan werd het 10-jarige meisje M. F. uit Nagele, dat in Rijssen gelogeerd was, bij het oversteken gegrepen door een motor bestuurd door de heer E. T. uit Delden. Het meisje kreeg ten gevolge van haar val een diepe vleeswond, de motor werd be schadigd. Het was woensdag 40 jaar geleden, dat de heer G. J. Sehintz, Oranjestraat 55 in dienst trad bij Ter Horst en Co NV. De jubilaris werd op het kantoor van de directie toegesproken door de heer A. H. ter Horst, die de jubilaris dank bracht voor de wijze waarop hij zijn taak gedurende 40 jaar had verricht en bood hem het ge bruikelijke geschenk een cadeau onder cou vert en het ere insigne „40 jaar trouwe dienst" aan. In een raadsvergadering merkte een lid van at gemeenteraad op, dat het wenselijk zou zijn, dat bij de voetgangersoversteek plaatsen een goede verlichting werd aange bracht. B. en w. hebben naar aanleiding daarvan een onderzoek ingesteld, waarbij men tot de slotsom is gekomen, dat het gewenst is, nog niet dieet tot definitieve maatregelen over te gaan. Naar de mening van b. en w. is er nog steeds sprake van een ontwikkelingsstadium in deze materie en is de kwestie ook lan delijk gezien, nog in onderzoek, welkshalve het college van b. en w. van mening is, dat het beter is ten aanzien hiervan een afwach tende houding aan te nemen, teneinde dub bele kosten te voorkomen. Meerdere grote gemeenten experimenteren nog met verschillende mogelijkheden, naar aanleiding waarvan b. en w. de raad voor stellen om pas, als hieromtrent meer de finitief omlijnd is, over te gaan tot het plaat sen van de nodige verlichtingsarmaturen. Op zondagavond 10 juni a.s (le Pinkster dag) wordt van half 8 tot half 9 een Pink- sterzangdienst gehouden in de Geref. kerk (Boomkamp). Liturgie: Joh. Walstra. Orgel: G. Kaspersma. Trompet: B. J. Stegeman. Voorts verleent medewerking het meisjes koor „Blijde Stemmen" onder leiding van C. Batenburg. Toegang vrij. De dienst wordt zondag en 2e Pinkster dag waargenomen door dierenarts J. Sie- belink, Wierden, tel. 05496-298. - slfp* 'W De Amerikaanse astronaut Scott Carpenter laat een van zijn doc htertjes het interieur van zijn ruimtecapsule zien De Aurora 7" staat hier op de basis te CAPE CANAVERAL. De Drumband Irene viert op zaterdag 7 juli haar 5-jarig bestaan met een jeugd drumbandconcours en wei op het Volkspark te Rijssen. Reeds hebben 7 corpsen hiervoor ingeschre ven o.a. de jeugddrumband uit Delden, St. Jans Harmonie te Wierden, Hallejuha, Har- denberg en Wilhelmina te Rijssen. In febr. 1957 werd destijds onder leiding van de heer B. Kok :a. 20 leden gestart. In 1953 werd dooi iVfA-on J. H. Dam, Wichers en J. Berkel de leiding overgeno men. Laatstgenoemde werd tambourmaitre. In 1960 werd het coips met een aantal meisjes uitgebreid. Momenteel telt het 50 leden. In Vriezenveer» en Hardenberg werd met succes deelgenomen aan een concours, waar beide keren een eerste prijs werd behaald. Het Drumband-concours, dat de jubilerende vereniging organiseert wordt 's avonds gesloten met een licht-taptoe. De postduivenvereniging Het Luchtver maak nam deel aan een wedvlucht op St. Ghislain met 562 duiven, die werden gelost om 1045 uur. De eerstaankomende duif werd geconsta teerd door H. J. Lankamp om 15.14.44 Een gedeelte van de uitslag luidt: I. H. J. Lankamp, 2. H. Pieffers, 3. A. J. Temmink,. 4. A. Willems, 5. B. Witten, 6. W. Sikkelbein, 7. H. Koster, 8, A. D Lig- tenberg. 9. J. Slagman 10. G. D. Sprakel II. W. Nijsink, 12. W. Scherphof 13. H. J Wilmink, 14. H. Meenks, 15. W. van Brussel 16. G. H. ter Harmsel 17. W. ter Harmsel 18. E. Lohuis 19. G. J. Voortman 20. A. M. Otto. Winnaar van de serie van 2 en 3 werd A. J. Temmink. verkrijgbaar bij Voor vader en zoon GROTESTRAAT 34 TEL 2359 De gymnastiekvereniging DOS houdt maandag 11 juni een tuinuitvoering in het Volkspark. Na afloop hiervan wordt een openlucht- film vertoond, terwijl in de zaal van het Parkgebouw een dansavond wordt gehouden. Advertentie Onze landelijke reserves /art ruim 100.- miljoen stellen ooi Uw spaarsaldo veilic Wendt U vol vertrouwen tot de Sportclub Rijssen organiseert van 9 juni tot 1 juli een nederlaag toernooi op het ter rein van de Kamgarenspinnerij in de Mors. Voor de winnaar van het toernooi stelt de organiserende vereniging 11 voetbalshirts beschikbaar. De eerste wedstrijd wordt gespeeld op 9 ju ni tegen Markelo 1, op 16 juni tegen Voor waarts, 1 op 23 juni tegen Enter Vooruit 1 op 30 juni tegen Vroomshoopse Boys 1, op 7 juft tegen SVZW 1, en op 14 juli tegen Hector 1. In het verslagje dat wij de.vorige week plaatsten over het uitstapje, dat de bejaar den van de bejaardensociëteit maakten kwam niet duidelijk tot uiting, dat deze reis werd georganiseerd door de afd. Rijssen van de UW. Dit werd des te meer door ons betreurd, omdat de dames van de UW, zich het ge hele winterseizoen hebben ingespannen om de Rijssense oudjes wat ontspanning te bie den, en die ook met deze zeer geslaagde reis veel bemoeienissen hebben gehad. De leidsters van deze tocht kunnen zich verzekerd weten van de grote waardering, van de deelnemers aan deze tocht en ook van vele niet deelnemers, die weten, hoeveel genoegen de bejaarden aan het reisje heb ben beleefd. Ze wam gelukkig met mekoar, Net as een pas getrouwd joonk poar, Op 't nus verstopt in 't dichte greun Zatn ze de ajkes oet te breun. Ze ham non wal de lengste tied Op 't nus ezetn, 't was gaauw zo wied, De ajer kumm gaauw oet en dan, De vuelkes keekn mekoar ees an. Ze veuln zik ecb op eur gemak Doar oonder 't greune bladerdak, Ze fluitn en zung, het vuegelpoar Det dachen zelfs neet an gevoar. Mear zee, doar oonder op de groond, Doar keek ter eene skee in 't roond, En toen der um gineene zag Klumme in 'n boom en sleug zin slag. Wat wreed, wat iaf, wat ingemeen, Ik kan det ech neet aanders zeen, Woerumme wod de vuelkes 't rech In de natuur zo vaak' ontzeg. Is neet het hele zomraer duur Wonear we dwelt duur de natuur, De mooie vuegelzaank te huern, Woerumme ze dan non verstuem. Woerumme toch zo wreed te wean, Mtej duch, doarvuur zeent toch gin' rean, Ze zeent het weard daw' met mekoar Ze juus beskoarmt vuur elk gevoar. J. Rozendom, Rijssen. Advertentie 17 JUNI VADERDAG Grote sortering dassen, zakdoeken, pet ten. sjaals, manchetknopen, dassenhan- gers, overhemden, etc. FIRMA SCHILD RIJSSEN U juni Uitvoering gymnastiekvereniging D.O.S. Volkspark. Openlucbtfilm Dansavond Parkgebouw. 7 juli Drumbandconcours Volkspark. 23-28 juli Wielerronde en voetbaltoernooi. Voor de jeugd. Opgaven voor deze rubriek kunnen ge schieden ten sfadhuize, kamer 7 (afdeling Algemene Zaken). Gedurende de maand mei werd ingelegd bi.) de Rijkspostspaarbank op het postkan toor Rijssen een bedrag van 71.908.03 en terugbetaald ƒ65.415,54 Bij het bijkantoor Rijssen van de Nutsspaarbank Almelo werd gedurende de maand mei ingelegd een be- 168.961,87 en terugbetaald 4SiU.oy5,lD. De Rijssense Bromfietsclub „Op Stap" or ganiseert op Vrijdag 15 juni a.s. een ori- enteringsrit voor leden en niet leden. Gelegenheid tot starten is om 19.30 bij café Smit Enterweg waar ook de finish plaats zal vinden Deze rit is speciaal geschikt voor min der geroutineerde rijders. Tot lerares aan de Chr. Landbouwhuis- houdschool werd benoemd mej. A Schutte uit Smilde. Ten Den Haag slaagde onze plaatsge noot de heer G. D. Voortman voor het di ploma Gemeenteadministratie 1. GEBOREN: Janna Aibertha, d.v. J. H. W. Bakker en A. Nijiand, Markeloseweg 24, 28 mei; Reint z.v. J. Brinks en J. Harbers, J. ter HorstJHznstraat 36, 27 mei" Hendricus Maria, z.v. B. Spenkelink en A. M. Pfeiffer, Markeloseweg 13, 28 mei* Cornelia, d.v. J. H. Goossen en C. Vlas blom, Weverstraat 6, 29 mei; Cores Julianus, z.v. G. Ringringoeloe en M. lartü, de Ruyterstraat 45, 1 juni; Gerri, d.v. W. Schulenburg en L. Bekker- nens, Hogepad 27, 29 mei; Janna, d.v. R Borghuis en J. W. Bieleman Nassaustraat 78, 30 mei; Jan, z.v. H. Beldman en J. Rolleman, Piet Hemstraat 4, 2 juni; Gerritdina, d.v. J. Lohuis en A. H. Koster Noachstraat 6, 4 juni; Janneke, d.v. W. Nieuwenhuis en G. J. Hof stede, Koninginneweg 18, 2 juni; Janna, d.v H. Sanderman en B. Dommer- holt, Walstraat 24, 4 juni. OVERLEDEN: Hendrika Fineman, 86 jaar, weduwe van J. Vrugteveen, Holterstraatweg 10, 28 mei- Hendrik Jan Wesselink, 71 jaar, echtge noot van J. W. Pongers, Oosterhofweg 4 2 juni; Hermannus ten Bolscher, 71 jaar, weduwnaar van J. Nijkamp, Bouwstraat 16, 3 juni" Willem Willems, 72 jaar, Baankamp 9, 4 juni; Janna Hendrika Kippers, 77 jaar, weduwe van A. J. Poortman, Hogepad 13, 4 juni; Berend Jan Ligtenberg, 76 jaar, weduw naar van B. Nijsink, dokter Stokkersstraat 1, 23 mei te Almelo.

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1962 | | pagina 1