vo Oudheidkamer organiseerde mooie excursie LIJST 5 PARTIJ VAN DE ARBEID No. 1 van lijst 2 STEMT DAAROM LIJST 3 2 Burgerlijke stand BEZOEK AAN KASTEEL TE 'S HEERENBERG Verzameling van schilderijen en sculptures uit middeleeuwen Gemeentebelangen ADVERTENTIES en BERICHTEN woensdag 30 mei, 12 uur BENOEMD Roode-Kruiscollecte van 28 mei tot 9 juni VOOR EEN VASTE KOERS EN EEN JUIST BELEID KIEST MEN J. H. PLUIMERS HET ROO KRUUS REKNGT OP OONS J. LICHTENBERG Film zilveren huwelijks feest Koningin en Prins Militaire lichttaptoe te Zwolle UITSLAGEN GEMEENTERAADS VERKIEZINGEN Verontwaardiging over honden vergiftiging AGENDA Speciale aanbieding ZOMERMANTELS vanaf 59.75 Fa. B.Eshuis Zondagsdienst dierenartsen I 1 I I i I Jubilea bij ter Horst Co. PREDIKBEURTEN Vrijdag 25 mei 1962 40e jaargang No. 20 De abonnementsprijs van dit blad bedraagt f 1.25 per kwartaal, voor post-abonnees f 1 40 per kwartaal Administratie en Redactie: Enterstraat 10. Rijssen, Telef 2303 (05430) Inzending van advertenties tot uiterlijk donderdagmorgen 12 uur Advertenties 10 pent per mm Bij pontrart k-w'mg mmmmm i i P Laai er dan ook /et» vai naar om*. Spaarbar,' rliegen. v'urc" er bete, ran l Coöp Boerenleenbank ,Motter' De Protestants-Christelijke groep, lijst 3 wil streven naar: 1. Stimulering van de woningbouw 2. Bevorderen van de bestaande industrie en aantrekken van nieuwe bedrijven 3. Verantwoorde recreatie 4. Gezond financieel beheer 5. Verantwoorde sanering (gezondmaking van de binnenstad) 6. Verbetering buitenwegen, aanleg waterleiding. WEEKBLA VOOR RIJSSEN Met het organiseren van een jaarlijkse ex,cursie heeft de Oudheidskamer Riessen al verschillende keren succes gehad. De reis. die dinsdag onder leiding van architect Jan Jans uit Almelo werd gemaakt maakte op deze goede traditie geen uitzondering, niet in het minst door de bezichtiging van het zeer fraaie kasteel te 's Heerenberg eigendom van de familie Van Heek. Zonder enige twijfel was het bezoek aan „het Huis te Bergh" het hoogtepunt van de gevarieerde tocht. Dank zij verschillende relaties was het het bestuur van de Oudheid kamer gelukt toestemming tot bezichtiging van het kasteel van 's-Heerenberg, in de geschiedenis bekend door de graven van Bergh, te verkrijgen. Het gezelschap werd in het intieme kerkje, oorspronkelijk behorende tot het Huis te Bergh, toegesproken door de heer J. van Heek, zoon van de bekende dr. Van Heek, die het is gelukt het eigendom van het kas teel en het landgoed te verwerven. De heer Van Heek belichtte in korte trek ken de geschiedenis van het Huis te Bergh en wist daarin veel wetenswaardigs te ver tellen. Het kasteel en landgoed is thans over gedragen aan een stichting, waarin de familie Van Heek naast vertegenwoordigers van de overheid streven naar de instandhou ding van het historisch en architectonisch waardevolle complex. Het is de grote verdienste van Dr. Van Heek, (in 1957 overleden) geweest het in verval len toestand verkerende kasteel te restau reren en het moet dan ook een zware slag zijn geweest, toen het in 1939 door brand geteisterd werd. De grote liefde voor cul turele schoonheid heeft de familie Van Heek er niet van weerhouden, ondanks de zwa re financiële lasten het kasteel weer te doen herbouwen. STEMT STEMT A. H. TER HORST M. JANSEN H. ROOSINK GEBOREN: Hermanna, d.v. W. Beunk en J. H. Lig- Jeannette Margaretha, d.v. B. J. Sikkelbein Heannette Margaretha, d.b. B. J. Sikkelbein en F. Haeszgen, Bloemstraat 43, 17 mei; Peter Cornells, z.v. D. Aangeenbrug en M. C. van Es. Koninginneweg 35, 17 mei; Gerrit, z.v. J. W. Pasman en G. J. Hennink Esstraat 9, 18 mei; Gerrit, z.v. J. W. Pasman en G. J .Hennink Willem de Zwijgerstraat 31, 20 mei; Gerrit Hendrik, z.v. G. J. Voorman en H. B. Wijnen, Hogepad 23, 21 mei; Willem, z.v. A. J. Willems en G. ter Maat, Baankamp 9, 11 mei te Almelo. GETROUWD: Jan Hendrik Pluimers, 25 jaar en Janna Hen- drika ter Harmsel, 24 jaar, Rijssen Graaf Ottostraat 76, 15 mei; Willem Johan Reterink, 30 jaar en Anny Maria Lentelink, 25 jaar, Rijssen Willem de Zweigerstraat 26, 15 mei; Arie Vossebelt, 26 jaar en Willemina Wol- terink, 23 jaar, Ermelo, Telgterveldweg 31, 17 mei; Gerrit Jan Koster, 28 jaar en Johanna Smelt 20 jaar, Rijssen, Wilhelminastraat 22, 17 mei; Frederikes ten Hove, 26 jaar en Janna Baan 24 jaar, Rijssen, Nassaustraat 80, 17 mei; Gerrit Dirk Knikkert, 27 jaar en Jenneken Jansen, 32 jaar, Wierden Lage Eggeweg 5, 18 mei; Willem van de Maat, 41 jaar en Hermina Baan, 46 jaar, Rijssen, J. ter Horst-JHzn- straat 29, 18 mei; OVERLEDEN: Jannes Strokap, 69 jaar echtgenoot van M. Langenhof, Molendijk 53, 16 mei; Hendrik Vorschezang, 86 jaar ongehuwd, Sta tionsdwarsweg 42, 16 mei; Gerrit Jan van Losser, -67 jaar echtgenoot van G. v.d. Werfhorst, Nijverdalsew. 93, 21 mei; Jannes Mensink, 52 jaar echtgenoot van G. Veneberg, Tabaksgaarden 41a, 13 mei te Al melo; Teunis Eikelboom, 81 jaar echtgenoot van H. Musch, Wierdensestraat 101a, 15 mei te De grote liefde voor kunst in het algemeen heeft dr. Van Heek gedreven naar het ver zamelen van kostbare schilderijen en sculp tures, hoofdzakelijk uit de Middeleeuwen. Deze kostbare en waardevolle kunstuitin gen konden geen betere plaats vinden dan in het schilderachtige kasteel, waar deze ook nu nog de trots zijn van de familie Van Heek. Opvallend is het feit, dat alle vertrekken van het Huis te P mg bijzonder goed zijn onderhouden. De vele ruime zalen worden alle gestoffeerd door prachtige schilderijen uit het oeuvre van Hollandse, Duitse en Ita liaanse meesters. De wijze waarop de heer J .van Heek het Rijssense gezelschap rondleidde toonde, dat ook hij een groot liefhebber is van historie, cultuur er kunst, waardoor hij zijn onverge telijke vader in zijn voetsporen volgt. De heer Jans bracht de heer Van Heek en via hem de Stichting Het Huis te Bergh dank voor de gelegenheid zowel het exte rieur als het interueur van 't kasteel te kun nen bewonderen en vooral ook voor de sym pathieke wijze waarop hij het Rijssense ge zelschap had willen rondleiden. Voordat een bezoek aan 's Heerenberg ,ws gebracht had de heer Jans de Rijsse- o-ren „geloodst" naar een bijzonder aantrek- lf-"'ik museum in Borculo, of beter gezegd een museum boerderij „De Lebbenbrugge' gelegen aan de Oude Hessenweg. In deze historisch» boerderij, die eertijds ook als herberg dienst deed is een waardevolle ver zameling van Nedersa1 -che cultuur uit de 15e e<-samengebracht. Voorwerpen, die getuigen van het werken en leven van de Achterhoek, zo nauw verwant met de Twen tenaren. Het tc.'n md nabij het museum, waarop de tarieven, die in vroeger jaren werden geheven i= ,;en symbool van de totaal ver anderde samenleving. Een greep uit deze tarieven: Een passagier, die den weg te voet gebruikt: niets; Een mensch te paard: cent. Een ledig paard 2% cent, een zogveulen: niets; Een vette os of koe 2% cent, eer mager schaap: 1 t, een karos met vier paarden: 20 cent, een karre met menschen geladen 5 cent, van ieder mensch in kar rs' ragen of karre varende IVz cent. De wagens zoo op Duitsland varende met coopmanschappen ongeladen 20 cent. De Lebbenbrugg» is een schatkamer van volkscultuur, een museum, dat ook in Twen te te weinig bekendheid geniet, en dat voor Rijssenaren die er nooit zijn geweest als doel van een dagtocht warm kan worden aanbe volen. Na het bezoek aan 's Herenberg werd de toclit voortgezet naar het Openluchtmuseum te Arnhem, dat juist dit jaar haar 50-jarig bestaan herdenkt „de Stichting Het open luchtmuseum heeft thans de beschikking over £7 bouwwerken bijeengebracht op een ter rein van 44 HA. Er wordt een doorlopende klederdrachten- tentoonstelling gehouden, terwijl ter gele genheid van hei 50 jarig bestaan een ju bileumtentoonstelling wordt gehouden. Hoewel verschillende leden van het gezel schap al eens eerder een bezoek aan het open luchtmuseum hadden gebracht was het toch voor niemand een teleurstelling. Altijd op nieuw wordt men geïmponeerd door de fraaie opstelling van boerderijen, molens en oude In verband met Hemelvaartsdag, delen wij U mede dat voor het nummer var. vrijdag 1 juni, UITERLIJK in ons bezit dienen te zijn. Redactie en adm. Weekblad v. Rijssen De heer H. Ligterink, onderwijzer aan de Wilhelminaschool werd benoemd aan de Cr. ULO school te Rijssen. De heer G. J. Stokman, onderwijzer aan de Julianaschool werd benoemd aan de Chr. School te Bemmel. De collecte van het Roode Kruis wordt dit jaar gehouden in het tijdvak van 28 mei tot 9 juni. Het Roode Kruis is een dienende instelling, waarvan ieder in Nederland de betekenis wel haast moet kennen. In tijden van oorlog en rampspoed was het Roode Kruis present om waar maar enigs zins mogelijk, de nood te lenigen. Maar ook in vredestijd oefent zij taken uit, die van onschatbaar belang moeten worden geacht. Een van de meest aansprekende taken is misschien wel de bloedtransfusie dienst, door welke mensenlevens gered worden. Het well fare werk, de instandhouding van het Henri Dunant huis, de organisatie van de jaarlijkse bootreis voor langdurige zieken, het zijn onderdelen van de Roode Kruis or ganisatie, waardoor vele zieken weer nieuwe moed krijgen of een injectie, die tot de gene zing van de ziekte kan bijdragen. Zol 't nuereg wean um dit te skriewn Of kan het achterweage bliewn, Ik veen het earlke ouwerdreewn, Wee zol hier neet wat wiln geewn. Wee zol hier vuur neet wat wiln geewn. Um te prebeem vedreet te stiln, Zol Riessen, det aajt kloar wol stoan Vuur oons Roo Kruus vestek loatn goan. Det wil der ech neet in biej miej. Vuur oons Roo Kruus, gleuwt det mear vriej, Zal iedereen' de knippe trekng, Doar hoow' ze neet vuur op te wekng. De leu in Riessen weet gewis Det ter heel vuile nuereg is, Ik weet wal vaste, ook dit keer Geewt alle leu wier met plezeer. Want zeg'nt non zelf, is 't ginne zeang Dawwe hier vuur nog biej kuent dreang, Too leu, loa'w zorgen met oons aln Det het ook non wier met zal valn. Too loa we geewn met 'n bliej gemood, Dan kuemp het o»k van 't joar wier good, Dan hef 't Roo Kruus gewis gin klaang Asse komt vroang één disser daang. J. ROZENDOM, RIJSSEN. Advertentie Grote sortering SPORTCOLBERTS en pantalons, overhemden, zwembroeken, pyjama's enz. In het Parkgebouw worden op dinsdag 5 juni enkele voorstellingen gegeven van de kleurenfilm van het zilveren huwelijksfeest van het Koninklijk De duur van de voorstelling is ongeveer 1 uur. Op vrijdag 1 juni a.s. is in het Gemeen telijk Sportpark te Zwolle de Nationale Mi litaire Lichttaptoe. Aan deze taptoe werken mede de Kon. Luchtmacht Kapel, de Johan Willem Friso kapel, het Genie Fanfarecorps, het Caval- lerie Trompetcorps, de Tamboercorpsen van de Johan Willem Friso Kapel en de Kon. Luchtmacht Kapel, het Trompetcorps van de Artillerie en het Excertiepeleton van het detachement van de Kon. Luchtmacht Kapel. De O.A.D. rijdt met een extra bus naar dit voor het Oosten zo belangrijke evene ment. Voor bijzonderheden raadplege men de advertentie. VAN DE worden woensdagavond om 9.15 uur aan ons kantoor gepubliceerd. WEEKBLAD VOOR RIJSSEN Hevig verontwaardigd is het gesprek van de bewoners van De Lichtenberg en de Kei zer (grens Rijssen Holten) over de vergif tiging, waarvan in korte tijd een 10-tal hon den het slachtoffer is geworden. Ook gisteren zijn 2 honden ernstig ziek ge worden en leden hevige pijnen. Een dieren arts constateerde vergiftigingsverschijnselen en vastgesteld is geworden, evenals dat al eens eerder het geval is geweest, dat het vergif met voorbedachte rade is gedeponeerd om de honden in de nabijheid van de bos sen te vergiftigen. Helaas is het moeilijk uit te zoeken, wie de „gifmenger" is, hoewel de eigenaren die een hond door vergiftiging hebben verloren, wel een sterk vermoeden hebben, wie de dader is. Zijn naam wordt hardop gemompeld. De moeilijkheid is echter het bewijs te leveren, een taak, die ook voor de politie uiterma te moeilijk is. Men vraagt zich af, hoe het mogelijk is, dat een weldenkend mens, voor al omdat de honden en andere huisdieren een afzichtelijk smartelijke dood sterven, in staat is zich op deze wijze van dieren, die hij als een last beschouwt te ontdoen. 30 mei, Vergadering Hengelvereniging „Ons Vermaak" café Smit. 31 mei, Sportdag Rijssen Vooruit, RV-terrein 8 uur Teenagershow, Muziektent Volkspark 8 uur Dansen, Volkspark 11 juni, Uitvoering gymnastiekvereniging DOS Volkspark Openluchtfilm Dansavond, Parkgebouw 7 juli, Drumbandconcours, Volkspark. Opgaven voor deze rubriek kunnen geschie den ten stadhuize, kamer 7 (afdeling Al gemene Zaken). Advertentie ZUIVER WOL Zondagsdienst dierenartsen Rijssen - Wier den. De dienst wordt zondag a.s. waargenomen door dierenarts J. Siebelink, Wierden, tel. 05496-298. Advertentie koopmanshuizen (Zaanse buurt); In de am- hachtenbuurt werd een demonstratie gege ven van de vervaardiging van Oud Hollands papier. In Arnhem werd gelegenheid gegeven tot een rondwandeling, waarna via de Loener Mark een der fraaiste gedeelten van de Veluwe werd teruggereden. De voorzitter van de Oudheidkamer de heer A. ter Harm sel bacht de heer Jans dank voor de wijze waarop hij ook deze excursie had geleid. m E HUI ffcNWAL 31 foSEN Een 4-tal werknemers van Ter Horst en Co herdacht zijn zilveren arbeisjubileum bij deze onderneming. Het waren mej. G. Harbers, Eschstraat 64 stopster, J. Dangremond Dannenberg 13, copsspoeler, J. W. Karkdijk Bleekstraat 2, wever, J. W. Rouwendal Wierdensestraat 72, bankwerker. De jubilarissen werden op het directiekan toor ontvangen door de heer H. Jordaan, die hen dank bracht voor de toegewijde wij ze waarop zij hun werkzaamheden geduren de een reeks van 25 jaar bij Ter Horst en Co hadden verricht en bood hen namens de directie een enveloppe met inhoud en het ere-insigne „25 jaar trouwe dienst" aan. PUZZELRIT RIJSSENSE MOTORCLUB. De Rijssense Motorclub organiseert dins dag 29 mei een puzzelrit voor auto's en mo toren. De start is om 7 uur 's avonds op de vee markt. Ned. Herv. Gemeente. Grote Kerk: 9.30 uur Ds. van Tuyl, 15.00 uur Ds. Jorissen, Utrecht. Hemelvaartsdag; 9.30 uur Ds. Vos. Westerkerk: 9.00 en 10.45 uur Ds. Vos, 19.00 uur. Ds. van Tuyl. Ger. Gemeente. Noorderkerk: 9.30 uur en 19.00 uur Ds. van Haaren, 15.00 uur lees- dienst. Hemelvaartsdag: 9.30 uur Ds. van Haaren. Ger Kerk.Boomkamp; 9.30 uur en 15.00 uur Ds. Brinkman. Oud. Ger. Gemeente: Bevervoorde: 9.30 uur de heer Vosman (voorb. H.A.) 14.30 uur leesdienst. 19.00 uur de heer Vosman. Hemelvaartsdag: 9.30 uur de heer Vosman. Oud. Ger. Gemeente: Oranjestraat: 9.30 uur en 15.00 uur Ds. van Dijk. Hemelvaartsdag: 9.30 uur Ds. v^n Dijk. Ger. Gem. in Nederl. Eskerk: 9.30 uur en 18.00 uur Ds. Aangeenbrug 14.30 uur lees dienst. Hemelvaartsdag 9.30 uur en 15.00 uur Ds. Aangeenbrug.

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1962 | | pagina 1