OVERIJSSEL TE GAST OP DE KONINKLIJKE BRUILOFT Een nooit meer te vergeten feest op een zonnige dag Nieuwe muziekkapel wordt 2 mei in gebruik genomen Raadsvergadering BRAND IN SCHUUR NUTSSPAARBANK Collecte Herv. Gemeente Oriënteringsrit Burgerlijke Stand mm m. Zondagsdienst dierenartsen Enthousiaste viering van zilveren huwelijk in Zwolle (Zie vervolg pagina 5) J. LICHTENBERG Jaarverslag uitleen- bibliotheek Voetbalwedstrijd veteranen R.V.-De Tubanters Moederdag AGENDA PREDIKBEURTEN PUZZELRIT De komende gemeenteraadsverkiezingen GEMEENTEBELANGEN, Lijst 5 Vrijdag 11 mei 1962 40e jaargang No. 18 De abonnementsprijs van dit blad bedraagt f 1.25 per kwartaal, voorpost-abonnees f 1.40 per kwartaal Administratie en Redactie: Enterstraat 10, Rijssen, Telef 2303 (05480) Inzending van advertenties tot uiterlijk donderdagmorgen 12 uur Advertenties 10 cent per mm Bij contract korting 0 (Van onze speciale verslaggever) ZWOLLE De tournee van de Koninklijke Familie langs de hoofdsteden der elf Nederlandse provincies heeft zaterdagmorgen een stralend begin gekregen in de zonovergoten Overijsselse hoofd stad. De bevolking van onze provincie, welke in grote getale naar Zwolle was gestroomd, gaf op ondubbelzinnige wijze blijk van haar aanhankelijkheid en ze gaf daarmee het mooiste huwelijkscadeau, dat het zilveren paar mocht wensen. Het volk van Overijssel en het Koninklijk gezin hebben zaterdag gezamenlijk op enthousiaste wijze de zilveren bruiloft gevierd. De koninklijke gasten namen met een glimlach van verrassing kennis van de geestdriftige mensenmassa in de fleurige vlaggende straten van Zwolle. Het programma hoewel op de minuut af getimed was wars van alle officiële gedoe; opvallend was de grote mate van onge dwongenheid waarmee de Koninklijke Familie, zowel de ouders als de prinsessen, zich onder de aanwezigen bewo<v Dat viel vooral op in de Buitensociëteit waar een ongedwongen samenzijn was met de jeugd. Hieronder volgt een verslag van de gebeurtenissen op deze his torische zaterdag. WEEKBLAD VOOR De nieuwe muziekkoepel, die het vorig na jaar op het Volkspark gereed is gekomen zal op zaterdag 26 mei op feestelijke en officiële wijze in gebruik worden genomen. In verband met de ongunstige weersomstan digheden heeft men het vorig najaar afge zien van ingebruikneming en deze verscho ven naar het zomerseizoen. De oude muziektent is afgebroken in ver band met de feestelijkheden rond het 125 jarige jubileum van de N.V. ter Horst en Co. Hoewel de oude muziektent een rustieke sfeervolle aanblik bood, voldeed deze niet qua akoestiek voor muziek en zanguitvoe ringen aan de eisen. Thans heeft muzikaal en vocaal Rijssen de beschikking over een uiterst moderne koepel, die vooral akoestisch aan hoge eisen zal voldoen, daarvan zijn de deskundigen althans volkomen overtuigd. De koepel is gebouwd onder architectuur van de heer Bouma architect bij de NV ter Horst en Co. Bij de ingebruikneming van de muziekkoepel op zaterdag 26 mei zal de muziekvereniging Wilhelmina een populair concert verzorgen terwijl enkele zangkoren eveneens zullen con certeren. De muziekvereniging zal tot slot een grote taptoe verzorgen op het Volkspark. De gemeenteraad van Rijssen zal in open bare vergadering bijeen komen op woensdag 16 mei 's avonds te 7.30 uur. In een schuur van de fam. Baan aan de Holterweg brak brand uit, die door de spoe dige hulp van buren en het spoedig aanwe zig zijn van de brandweer geen al te ern stige gevolgen had. De brand is waarschijnlijk ontstaan door oververhitting van etemit buizen, die als af voer van een kachel in de schuur waren aan gebracht. De brandweer kon het gevaar van uitbreiding afwenden door gebruik te ma ken van de effectieve mistblusser. Een hoeveelheid hooi ging verloren. Bij het bijkantoor Rijssen van dé Nuts- spaarbank Almelo werd gedurende de maand april ingelegd een bedrag van 172.242,60 en terugbetaald 175.244,91 In deze maand werden *72 nieuwe spaarrekeningen geopend. In de beide kerken van de Herv. Gemeen te werd een extra collecte gehouden voor het te bouwen bejaardencentrum. De opbrengst van deze collecte was een bedrag van 736,89 De Rijssense bromfietsclub „Op Stap" or ganiseert op dinsdag 15 mei een puzzel-rit voor leden en niet-leden. De start zal plaats vinden om 19.00 uur bij café Smit aan de Enterweg. GEBOREN: Eric Marcellinus Jozef, z.v. A. J. Meijer en P. A. G_ M. Schutte, Wierdensestraat 18, 28 april. Janna, d.v. G. Voortman en J. Baan, Mo lenstraat 26, 2 mei; Jan, z.v. J. H, Kamphuis en H. Agteresch, Hutten wal 6, 2 mei; Remigius Dionysius z.v. J. H. A Ebbing en S. M. Koedijk, Julianastraat 24, 2 mei; Gerhard, z.v. A. J. Mensink en H. Lensink Banisweg 47, 3 mei; ONDERTROUWD: Jan Hendrik Pluimers, 25 jaar, Rijssen Lent- fersweg 61 en Janna Hendrika ter Harmsel 24 jaar, Rijssen Kerkstraat 6, 2 mei; Arie Vossebelt, 27 jaar, Ermelo, Mauritslaan 7 en Willemina Wolterink, 23 jaar, Rijssen Tabaksgaarden 49, 2 mei; Gerrit Dirk Knikkert, 27 jaar, Wierden, La ge Eggeweg 5 en Jenneken Jansen, 32 jaar Rijssen, Esstraat 66, 3 mei; Franciscus Hendrikus Bulthuis, 27 jaar, Lich tenvoorde, Raadhuisstraat 19 en Hermanna Johanna Josephina te Lintelo, 25 jaar, Rijs sen, Enterstraat 13, T mei; RUSSEN Een foto van 't gelukkige zilveren bruidspaar tijdens de rijtoer door juichend Zwolle. GETROUWD: Jan Boers, 23 jaar en Johanna Lamberta Spenkelink, 24 jaar, Rijssen, Molendijk 12a, 3 mei; Jan Muller, 23 jaar en Gerritje Pas, 21 jaar Rijssen Weth. H. H. Korteboslaan 10, 4 mei; Gerrit Jan Zandvoort, 25 jaar en Tonia Sta man, 20 jaar, Rijssen Hagweg 8, 4 mei; Gerrit Jan Alferink, 24 jaar en Berendina Zwoferink, 18 jaar, Hellendoom, Nijverdal, Veldsweg 69, 4 mei; OVERLEDEN: Hendrikus ter Harmsel, 65 jaar, echtgenoot van J. ter Keurst, Akkerdijk 1, 2 mei; Janna Voortman, 76 jaar, weduwe van D. Poortman, J ter HorstJHznstr. 12, 3 mei; Johanna Hendrika Hoppen, 56 jaar, echtgeno te van H. Hegeman, Ligtenbergerweg 34, 30 april te Almelo. De dienst wordt zondag a.s. waargeno men door dierenarts J. P. v. Nouhuys, Rijs sen, tel. 2487, 'i Stationschef G. Dijk van het pittoreske Baarnse stationnetje, gaf zaterdagmorgen om 9.21 uur precies het startsein voor een ware koninklijke marathon, die koningin Juliana, prins Bernhard en de prinsessen Beatrix, Ire ne, Margriet en Marijke langs alle provincia le hoofdsteden van Nederland zou voeren. Een reis, die zeer veel voorbereiding heeft gevergd, waarbij de modernste vervoermid delen waren ingeschakeld en die haar slot vond op woensdag 9 mei in het circusge bouw in Scheveningen. Het bezoek van het zilveren bruidspaar werd weliswaar uitsluitend aan de provinciale hoofdsteden gebracht, maar was eigenlijk be stemd voor het hele Nederlandse volk, dat op deze manier in de gelegenheid werd gesteld, koningin en prins geluk te wensen. Daarnaast werd in vier provinciale hoofd steden en wel in Groningen, Arnhem, 's-Her- togenbosch en Den Haag, door de Nederland se jeugd een antwoord gegeven op de door de vorstin aan haar gestelde vraag: „Wat denken jullie van je taak in heden en toekomst?" Dat antwoord kreeg de vorm van een spel met als apotheose een jongeren- discours in het circusgebouw in Schevenin gen. De eerste van de reeks bezoeken gold Zwol le, Arnhem en Utrecht. Op de geëlektrificeerde baanvakken werd de koninklijke trein getrokken door een elek trische locomotief van het type 1200. Het trajekt Baarn-Zwolle-Arnhem-Utrecht dat voor deze bijzondere rit nog een uur te voren werd geschouwd, heeft een totale leng te van 207.594 meter. De trein passeerde onderweg vlaggende sta tions, maar ook accurate wegwerkers van de Nederlandse Spoorwegen. Zij droegen de zwa re verantwoordelijkheid om te zorgen dat al le niet beveiligde spoorwegovergangen bij 't passeren van de trein bewaakt waren. Op het gehele trajekt dat de koninklijke trein in deze dagen aflegde, waren dat er zelfs 258. De koninkijlke trein bestond uit twee salon rijtuigen en twee eerste klas rijtuigen Het bagagerijtuig was voor deze gelegenheid af gekoppeld. De elektrische loc. trok de vrij lichte last met gemak over de spoorstaven. ZATERDAGMORGEN, Met een trots gezicht, eerst zijn horloge nog even contro lerend, draaide machinist Scherpenhuizen de remkraan open van zijn elektrische locomo tief 1218. Hij had het gehaald, op de minuut precies. De wijzers van de stationsklok van Zwolle stonden op 10.14 uur toen de konink lijke trein stopte na zijn reis van Baam via Amersfoort en Harderwijk, waar in geen van beide plaatsen gestopt werd. De Commissaris van de Koningin in de pro vincie Overijssel, ir. J. B. G. M. Ridder de van der Schueren, was de eerste die de ko ninklijke familie begroette. Op het perron waren voorts aanwezig de heer R. P M. baron van Voorst tot Voorst, kamerheer in buitengewone dienst, en de bur gemeester van Zwolle, drs. J. A. F. Roeien. Later maakten ook het college van Gede puteerde Staten en de griffier der Staten hun opwachting, alsmede een aantal militaire au toriteiten. Drie meisjes en twee jongens tus sen de vijf en zeven jaar, die opgenomen zijn in het Julianahuis van de vereniging „Kinder- zorg" in Zwolle, stonden ietwat nerveus met een schat aan bloemen, te wachten. Koningin Juliana kreeg een fraaie tak or chideeën, onze jongste prinses een Bieder meier- boeketje, terwijl er voor de oudste drie prinsessen geurende rozen waren. Kort daarop zette de Johan Willem Friso- kapel het Wilhelmus in. Daarna volgde de in spectie van de erewacht en vaandelwacht van het garderegiment fuseliers „Prinses Ire ne". Advertentie Bad-slips, Weekenders, sportkleding, Bell-o-fast hemden enz. Schild 2, Rijssen Uit het jaarverslag van de Centrale Plat,- telandsbibliotheek voor Overijssel blijkt, dat zowel het aantal lezers dat bij de uitleen bibliotheek Rijssen is aangesloten alsook het frequentiecijfer van de uitgeleende boeken nog steeds een stijgende tendens vertoont. De bibliotheek beschikte in 1960 over 4244 boeken, welk aantal in 1961 steeg tot 481 Het aantal lezers bedroeg in 1960 592 en in 1°31 711. Het aantal uitleningen van 1960 (46155) steeg in 1961 tot 55098, In het jaarverslag wordt geconstateerd „dat ondanks het vrijwel onhoudbare ruim tegebrek de cijfers in Rijssen aanzienlijk stegen". Doordat inmiddels met de bouw van de nieuwe bibliotheek is begonnen, komt het einde van de nood in zicht. Het testuur van de stichting „leeszaal en Bibliotheek Rijssen" is momenteel samen gesteld alsvolgt: J. A. Scholman voorzitter, R. Braakhekke, F. J. Dreijer, H. A. Littooy, G. J. van der Maat, F. Markvoort, A. Otten, H. Pluimers Mej. J. Rosman, A Schouten, C. Vlaardin- gerbroek, G. J. Voortman en A. van Uxem secr. penningmeester. Het personeel is samengesteld uit: Mej. C. M. Goudswaard, directrice, mevr. H. J. Porte-Palm, le assistente, mej. R. Hietland, en mej. G. van der Stege Vrijwillige hulpen: Mevr. G. Molendijk, mej. J. Smeijers, mej J. Harbers en mej. R. van der Noort. Zaterdagavond (aanvang 18.30 uur) wordt op het RV terrein een wedstrijd gespeeld tus sen de veteranen van Rijssen Vooruit en die van de TUBANTERS uit Enschede. De oude garde van Rijssen Vooruit, waar van verschillende spelers de glorietijd van R. nog hebben meegemaakt zal met de volgende opstelling binnen de witte lijnen verschijnen: Doel: G. Witten. Achter: H. Kosterbok en G. ter Maat. Midden A. A. de Groot, G. Tij hof en H. Jansen. Voor: F Dommerholt, J. Bronsvoort, J. Hillenius, H.' Dijkgraaf en J. Jansen. Altijd druk, vanaf de morgen Tot de late avond toe, Altijd bezig, immer zorgen Elke avond o zo moe. Nooit dat men haar hoorde klagen, Altijd stond zij voor ons klaar, Alles kon men aan haar vragen, Alles draaide steeds om haar. Zij moest onze tranen drogen, Zij had steeds een woord van troost, Steeds haar liefdevolle ogen Op haar innig dierbaar kroost. Zij wist altijd waar het scheelde, Zij verzachtte alle pijn, Zij was het die met ons speelde Hoe erg druk zij ook mocht zijn. Alles wilde zij ons geven, 't Beste was slechts goed genoeg, Dienen was haar ganse leven, Zonder dat z'ër wat voor vroeg. Niet slechts zondag, alle dagen, Dat toch ieder kind dit zag, Hoorden deze naam te dragen, Elke dag is 't moederdag. J. Rozendom, Rijssen. 11 mei Amateurfotografenvereniging Aldo- lem, cafetaria de Goeijen. 15 mei Ledenvergadering speeltuin Margriet clubgebouw Lentfertsweg. 17 mei Feestvergadering Carnavalsvereniging café Struik. 17 mei Bijeenkomst Arjos en C.H.J.G. Wil- helminaschool, 19 mei Ledenvergadering Eerste Rijssense kanarievereniging café ,,'n Hook" 21 mei Ledenvergadering C.H.-A.R. Jeruël. 31 mei Sportdag „Rijssen Vooruit" R.V.-ter- rein. 8 uur Teenagershow Muziektent Volks park. 8 uur dansen Volkspark. 7 juli Drumbandconcours Volkspark. Opgaven voor deze rubriek kunnen geschie den ten stadhuize. kamer 7 (afdeling' Alge mene Zaken). Ned. Herv. Gemeente (Grote kerk) 9.30 uur ds. Kool; 15.00 uur ds. Vos. Westerkerk: 9.00 en 1.45 uur ds. van Tuyl, 19.00 uur ds. Kool. Elzen: 10.00 uur ds. Vos. Ger. Gemeente (Noorderkerk)9.30 uur, 15.00 uur en 19.00 uur leesdienst. Oud. Ger. Gemeente (Bevervoorde) 9.30 uur, 14.30 uur en 19.00 uur de heer van de Berg, Apeldoorn. Oud Ger. Gemeente (Oranjestraat): 9.30 urn en 15.00 uur ds. van Dijk. Ger. Kerk (Boomkamp): 9.30 uur en 15.00 uur ds. Brinkman. Ger. Gem. in Nederl. (Eskerk): 9.30 uur en 19.00 uur ds. Aangeenbrug, 14.30 uur lees dienst. Door de Rijssense Motorclub werd een ster- rit georganiseerd als opening van het seizoen. Er was een mooi parcours uitgezet. De afstand bedroeg 42 km. De start en fi nish was bij café Het Witte Hoes, waar na afloop de heer H. Buursink met een toepasse lijk woord de prijzen werden uitgereikt. De uitslag was als volgt: Auto's: 1. D. Nijhuis, 17 str. p. 2. J. ter Harmsel 35 str. p, 3. J. Koedijk 54 str. p., 3. A. Thomassen 55 str. p., 5 H. Weerkamp, Nijverdal 60 str. p., 6. J. Dijking 75 str. p., 7. G. Kamp Delden 76 str. p. Motoren: 1. K. Tijhof Vriezenveen 31 str p., 2. H. Buursink Rijssen 51 str. p., 3. H. Kroe ze Hengelo 52 str. p., 4. A. Esink, Nijverdal 55 str. p. Advertentie hebben3^!™^1?^611 °tnZe St^ °P 30 mei aan hun stemplicht gaan voldoen aan deze verkiezing deelneemt^ de°pari.j ^Gemeen^belange^" Rij,Silah1lVOeKder Va? deZe Partij is de heer A- H- ter Horst, die bereid gevonden en H Roosink.aan Candidaten z«n de heren A. H. ter Horst, M.Jansen Wat zijn de richtlijnen van de partij Gemeentebelangen? 1 ELPartij gemeentebelangen zal zich door haar vertegenwoordiger of ver- de ffpm°t1S6i^ Ra3d alleen 6n uitsIuitend bepalen bij de belangen van de gemeente Rijssen en van haar inwoners "euuigen van 2 De partij heeft geen enkele binding met welke politieke partij dan ook ™r!l- Gemeentebelangen meent, dat bij haar plaats is voor alle gemeente naren, die een gezonde ontwikkeling van Rijssen voorstaan. 4 De partij, wil en zal rekening houden met de aard van de plaatseliike hp volking en iedere overtuiging respecteren. Gemeentebelangen wil een zakelijke partij zijn en er naar streven een aantal bevoS verwezenlijken, die in het belang zijn.van de Rijssense 5

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1962 | | pagina 1