Goed en goedkoop past U toch ook t 2.50 W1NEX - Rijssen FILM NIEUWS Massaal bevolkingsonderzoek T IJ D R E D E hengelo Interessante avond voor dierenbescherming Wege ns enorm succes ROLLADE fund of varken p. i kg. 1.98 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag 1.2.28 De gehele week Instinct en/of verstand bii dieren Hyacinthen in bloei Melkpropaganda Het vee iAiat naar buiten Bloeiende boomgaarden Roman Holiday Und du mein scliatz bleibst bier Koninklijke onderscheiding S.G.P. Bejaarde Rijssenaar aangereden Lampionoptocht Vriendschap Vrijdag 4 mei 1962 WEEKBLAD VOOR RIJSSEN Pagina 5 Woensdag de film: Vrijdag en zaterdag de film: e „Ten Berge" INGEZONDEN: Waarom geen Or an j everenigin g l—'L WINEX WEEKEND-RECLAME BIEFSTUK TARTAAR, 300 gram 1.32 KLAPSTUK MET BEEN, 500 gram 1.48 RIBSTUK extra mager, 500 gram nu 2.38 Onze VLEESSCHOTEL extra lekker vandaag0.98 500 gr. Speklappen 0.78 1 kg Ribbetjes slechts 1.80 500 gr. Verse worst en 500 gr. Speklappen 2.15 500 gr. Gehakt met gratis kruiden» 1.25 500 gram MAGER RUNDVLEES 500 gram KARBONADE 500 gram SPEKLAPPEN j 4 SLAVINKEN slechts 0.98 Zakje MACARONIVLEES voor0.69 TELEFOON 2820 De afd. Rijssen van de Dierenbescherming had woensdagavond in café Spekhorst alhier een interessante avond belegd, waar de heer I. F. J. Groothedde, onderwijzer te Rijssen een lezing hield over „instinct en-of ver stand bij de dieren". Na een kort openingswoord door voorzit ter L. Nijland vertelde de heer Groothedde het een en ander over het leven der vo gels. Spr. is een groot dierenliefhebber en heeft heel wat tijd gegeven aan het bespio neren van 't doen en laten van vogels. Voor al op de begraafplaats het Lentfert alhier, komen veel bijzondere soorten vogels voor. Hij noemde o.m. de Turkse tortel en diverse soorten kwikstaartjes. De gedragingen van deze vogeltjes vergeleek spr. met bepaalde gedragingen bij de mensen. Zo besprak hij de liefdesverklaring bij deze vogels, het bij de mannetjes laten zien van hun kracht en schoonheid. Spr. vond het niet zo belangrijk om te weten hoe de naam van een vogel is, maar gaf de aanwezigen de raad om het leven van deze diertjes eens na te gaan. Spr. stelde de vraag of b.v. de kwikstaartjes bewust zijn wat ze doen. Hij gaf als zijn mening „van misschien niet". Spr. had ge durende ongeveer 40 jaar het leven van die ren nagegaan, maar toch weet men dan nog weinig van de dieren af. Het is moeilijk te zeggen of de dieren instinct en-of verstand hebben, want wij kunnen ons niet verplaat se in de handelingen van een dier, aldus spr. De leerboekne zeggen echter van instinct maar zo eenvoudig is het volgens spr# niet. Het instinct is een drang, die leidt tot han delingen, die feilloos tot een doel voeren. Bij een mens wordt ook wel iets instinct- tief gedaan. Spr. behandelde de serie handelingen van een sluipwesp, die feilloos naar een bepaald doel leiden; een voorbeeld van instinct. Ook de interessante handelingen van een olieke ver betreffende de voortplanting en van het behangersbijtje. Tenslotte nam spr. nog na der oner de loupe het instinct van de kie viten. Na afloop van deze met grote aandacht gevolgde lezing bracht de voorzitter namens de aanwezigen de heer Groothedde dank voor zijn zeer interessante uiteenzetting. Óndanks het koude voorjaar komen er steeds meer bollenvelden in bloei. Tijdens het komende weekend zullen de hyacinten de boventoon voeren. Op vele plaatsen in de bollenstreek staan reeds grote velden in bloei. Zij zullen straks bij duizenden gebruikt wor den voor het bloemencorso, dat op 12 mei a.s. door de bollendorpen zal trekken. Ook de vroege tulpen komen nu in bloei. Door hun felle kleuren vallen zij sterk op tussen de pastelkleurige hyacintenvelden. De keukenhof wordt nu elke dag mooier. Onder de hoge oude bomen en tussen bloei ende heesters pronken nu narcissen, hyacinten en vroege tulpen. Het geheel is een lust voor het oog. MEDEDELING VAN DE UITGEVER Door onvoorziene omstandigheden waren wij deze week helaas genoodzaakt „Rijssen buiten de wallen" alsmede een ingezonden schrijven van de heer H. Vosman te laten staan voor het volgend nummer. De bijeenkomst werd besloten met het vertonen van enkele prachtige films over het dierenleven in Australië, zoals kangoe roes, paarden, enz. In Amerika tracht men de bevolking op al lerlei wijzen te overtuigen van het nut van regelmatig drinken van melk. Dit deed een Amerikaanse boer de volgende suggestie uit de pen vloeien. Zou mevrouw Kennedy in de ze niet het voorbeeld kunnen geven? Wat betreft de kleding speelt zij nu reeds een toonaangevende rol bij de Amerikaanse vrouw_ Waarom zou zij ook niet richtingaan- gevend kunnen zijn bij de samenstelling van het menu? Wanneer de melkindustrie een „Jackie milk shake" en een „Caroline cream" zouden cre ëren, zouden de koeien zeker alles in het werk moeten stellen om aan de vraag naar melk te voldoen. •71 Ondanks het late voorjaar komt het vee nu toch nog vrij vroeg in de wei. Er is veel vee en daardoor zijn de reusachtige ruwvoeder- voorraden die vorig jaar zijn gewonnen reeds bijna geheel opgesoupeerd. Uit onderzoek van de eerste grasmonsters (eind april) door het Bedrijfslaboratorium voor Grond-en Ge- wasonderzoek te Oosterbeek is gebleken, dat de ruweiwitgehalten van het jonge gras zeer hoog zijn. Op zichzelf kan dit reeds een ge vaar voor kopziekte inhouden. Is bovendien het gehalte aan kali hoog (gegierde perce len) en het magnesiumgehalte aan de lage kant, dan is het gevaar voor kopziekte wel bijzonder groot. In vele gevallen kan het op treden van kopziekte worden voorkomen door het voeren van magnesiumkoekjes, doch op gegierde percelen zijn deze dikwijls ook niet afdoende en moet het perceel bestemd wor den voor inkuilen. De tijd is weer aangebroken dat de boom gaarden weer in volle bloei staan. De over vloed van de natuur komt in deze bloesem zee ook weer ten volle tot uiting. Een overvloed die in eerste instantie tot doel heeft de instandhouding van de soort. Wanneer bij goed bloeiende bomen drie tot vijf procent van de bloesems wordt bevrucht, is dit ruimschoots voldoende voor een rijke oogst. Is het bevruchtingspercentage hoger, dan zal de fruitteler vruchtdunning moeten toepassen anders blijven de vruchten te klein. Nachtvorst en slecht weer kunnen de vrucht zetting sterk benadelen. Bijen en insecten kun nen de vruchtzetting (bestuiving) sterk in de hand werken. Daarom worden vele bijenvol ken in de boomgaarden geplaatst om een goe de vruchtzetting te waarborgen. De geschiedenis van „Roman Holiday" is broos als een schuimtaart. Audrey Hepburn is de prinses van een vaag-aangeduide Euro pese staat, die met gevolg een goodwil-toer maakt over het vasteland In Rome rebel leert zij tegen de grauwe verveling van het protocol, dat haar slechts handjes laat drukken en haar verhindert ook maar een ogenblik mens te zijn. De ambassade is in hoge mate in verle genheid gebracht en meent, dat het natio naal belang het best gediend is door de prin ses een injectie met een slaapmiddel te doen toedienen. Tegelijkertijd publiceert men het bericht, dat de prinses oververmoeid is en een dag volkomen rust moet houden; het pro gramma van de volgende dag. waarvoor o.a. een persconferentie was vastgesteld, wordt dus afgelast. Dit diplomatiek streven wordt enigszins ge dwarsboomd door de prinses, die de kans schoon ziet, voordat het slaapmiddel gaat werken, de plaat te poetsen: in het holst van de nacht wordt zij, slapende op de rand van een Romeinse fontein, aangetroffen door een Amerikaanse journalist, die haar voor een onvrijwillige duik behoudt en van dat ogenblik zit opgescheept met de jongedame, die hij on der invloed van menige Martini waant. De journalist verslaapt zich, gedraagt zich een fractie te uitbundig jegens zijn werkge ver en ziet, vrijwel op het ogenblik dat hij bijna zijn congé krijgt, op de voorpagina een foto van de oververmoeide prin ses en daarmee de gelijkenis met zijn on genode gaste. Er is in de Amerikaanse journalistiek steeds grof geld te verdienen voor wie een „ge kroond schandaal" kan aanbrengen. Onze journalist sluit zijn transactie af ên garan deert zijn uitgever de „inside story" van de ziekte van de prinses. Daarna zoekt hij een bevriende relatie onder de H.H. fotografen, - een man, die in zijn sigarettenaansteker een camera heeft laten „bouwen" -, leent grofe sommen geld en neemt het onderwerp van zijn „stunt" mee op 'n feestelijke dag door Rome, van het zitje van Rocca op de Piazza Venezia tot in de dansgelegenheid aan de Tiber. De ambassade verkeert inmiddels in pa niekstemming en voert een vliegtuiglading vol geheime dienstmannen aan, wier taak het is de prinses te vinden zonder ook maar iets van dit schandaal te doen uitlekken. Inmiddels laat de prinses zich een Romein se coiffure aanmeten, wandelt rond op Ro meinse markten, heeft er een meisjesachtig plezier in om als bestuurster van een scooter de onderdanen van de bevriende Italiaanse mogendheid op de vlucht te jagen en geniet in haar rol van arrestante van de politie en van al het bruisend leven, dat een onver moeide journalist en 'n nijvere fotograaf haar bieden. Wanneer de journalist en de prinses na een gevecht met de halve geheime dienst een duik in de Tiber moeten nemen en bibberend aan de wal komen, schiet Amor een pijl, die beiden dieper treft dan bijvoorbeeld muren en koninklijke sommen voor exclusieve ver slagen. De journalist toont zich een héér en dit ten aanschouwen van heel het Romeinse corps journalistique, dat in de slotscènes zichzelf uitbeeldt en waarin Audrey Hepburn every inch a Princess is. Zes jonge studenten zijn meer. dan door college, door de moderne jazz in beslag ge nomen. Helaas is alleen de bedrijfsleidster van een chocoladefabriek overtuigd van hun talenten. Zij stelt een ruimte beschikbaar om te oefenen, maar tot een openbaar optreden komt het niet. De directeur van de concert zaal duldt geen beginnelingen op het podium. Peter, de leider van de band, is verloofd, met Helga een verpleegster in een tehuis voor oude heren. Deze oudjes willen de beide jon ge mensen graag helpen, maar zij hebben ook al geen succes. Peter maakt kennis met de dochter van de directeur van de concertzaal. In zijn poging om haar over te halen om zijn voorspraak bij haar vader te zijn, geeft hij haar een onschuldig kusje,maar wordt hierbij door Helga betrapt, die niets meer van hem wil weten. Intussen hebben de oude heren een aanvals- Aan mevr. De Wed. Ligtenberg-Voortman werd bij koninklijk besluit de zilveren ere medaille, verbonden aan de Orde van Oranje Nassau toegekend. Burgemeester C. B. J. Landweer reikte haar deze koninklijke onderscheiding uit in een bijeenkomst in de consistoriekamer van de Schildkerk waarbij aanwezig waren de le den van de kerkvoogdij en de 3 plaatselijke predikanten ds. Van Tuyl, ds. Vos en ds. Kool. Mevr. Ligtenberg-Voortman viel de onder scheiding ten deel vanwege het feit, dat zij een halve eeuw in dienst is geweest van de Ned. Herv. Gemeente van Rijssen, als schoonmaakster en als kosteres. Namens de kerkvoogdij sprak de heer F. van Schooten de gedecoreerde op hartelijke wijze toe en releveerde de vele werkzaamhe den en de wijze waarop zij deze in het be lang van de Herv. Gemeente van Rijssen had verricht. Hij bood haar een enveloppe met inhoud aan en deed haar de toezegging dat haar binnenkort een interieurfoto van de Schildkerk waar zij zo lang werkzaam was geweest zou worden aangeboden. Advertentie Drs. R. T. Huizinga, Ned.-herv. pred. Ouderkerk aan de IJssel hoopt donderdag 10 mei a s. 's avonds HALF ACHT precies in dc WALKERK op te treden Toegang vrij! Iedereen is hartelijk weilkom! Toen de 87-jarige G. R. nabij café Smit de Enterstraat over wilde steken, nadat hij de bus was uitgestapt, werd hij aangereden door de motorrijder R. die uit de richting Enter kwam gereden. G. R. liep hierbij een hersen schudding, nierbloeding en een dubbele arm breuk op. De motorrijder liep een hoofdwonde op. Bei de werden op advies van dr. Oosthoek naar het Ziekenhuis te Almelo overgebracht. Advertentie r\orr voor Uw aar ons Wij adviseren U deskundig. Drogisterij afd med. bandage* Telefoon 2293 plan uitgewerkt om de studenten toch te hel pen. Zij ontvoeren Trude Herr, de soliste van een grote gala-avond in de concertzaal en zij zorgen er voor dat de band in het poli tiebureau terecht komt. Doordat Trude Herr niet op het vliegveld aanwezig is, ziet Kas - de secretaris - een andere dame voor haar aan. Dit is gravin Kokowsky, die het Bejaar den-tehuis komt controleren, en zij wandelt rond door de kleedkamers van de concert zaal met het idee dat zij zich in het bejaar den-tehuis bevindt. De directeur zit nu met de handen in het haar... hij heeft geen band en geen soliste. Dit is de kans voor de studentenband en zij laten dan horen dat zij heel wat in hun mars hebben. Te oordelen naar de geestdrift van het publiek, zijn zij het succes van het seizoen. Als tenslotte ook Peter en Helga nog tot een verzoening komen, heeft alles een wel verdiend happy-end. Zoals reeds werd medegedeeld, zal van 9 tot en met 16 mei a.s. in de gemeente Rijs sen weer het massale bevolkingsonderzoek op t.b.c. worden gehouden. De voorbereidende werkzaamheden terzake zijn ter gemeente-secretarie reeds enige tijd aangevangen. Men zal zich afvragen, waarom dit perio diek Röntgenonderzoek? In 1959 werden in Rijssen gevonden 4 t.b.c. gevallen, die con trole behoefden. Voorts een groot aantal ge vallen van geheel inactieve resp. genezen t.b.c., 1 geval van ernstige bronchopathie, 1 geval van vluchtig longinfultraat, 5 gevallen van andere longafwijkingen. Verder werden o.m. gevonden 7 gevallen van hartaandoenin- ge. Het aantal inactieve gevallen, waarvoor periodiek bevolkingsonderzoek de aangegeven controlemaatregel is, bedroeg 219. Hieruit bleek, dat het besmettings-reservoir in de be volking nog groot was. Nu na drie jaar wordt het nuttig geacht om de bevolking weer te laten doorlichten. De opkomst in Rijssen is bij de beide voor gaande onderzoeken steeds bevredigend ge weest. De verwachting bestaat, dat ook dit jaar weer de bevolking van zijn verantwoor delijkheid voor zichzelf en voor zijn omge ving op de enig juiste wijze getuigenis zal af leggen. Daarom rekent men er op, dat iedere inwoner van Rijssen boven de 15 jaar, die al niet op andere wijze onderzocht wordt, aan het bevolkingsonderzoek zal deelnemen. Bij het röntgenonderzoek - de apparatuur zal in de Schildschool worden opgesteld - is het niet nodig, dat men zijn bovenlichaam ontkleedt, mits men op deze hoogte geen har de voorwerpen draagt. VcH tijd is er met het onderzoek niet gemoeid. Ongeveer 30 perso nen zullen per kwartier gefotografeerd kun nen worden. Behoudens een - zoals de ervaring geleerd heeft - korte wachttijd en een eenvoudige ad ministratieve handeling, is men na enkele ogeblikken reeds klaar. Advertentie De aandacht, die Uw blad de vorige week aan een onmogelijke situatie in Rijssen heeft geschonken is zeer zeker op zijn plaats ge weest. Ik doel op het artikel over het gemis aan een Oranje comité. Slechts door het optreden van een tijdelijke commissie kon Rijssen voor de schande wor den bespaard, dat er geen enkele aandacht aan de verjaardag van H. M. de Koningin en het zilveren huwelijksfeest van het Kon. Paar was besteed. De opmerkingen, die door de schrijver de vorige week zijn geplaatst, zijn mij uit het hart gegrepen. Als het waar is, dat Rijssen Oranje gezind is, en in welke plaats in Ne derland is men dat niet, dan moet het toch voor vele Rijssenaren een eer zijn, te kunnen bewijzen dat zij ook iets voor deze gezindheid over hebben. Ook ben ik het eens, als Uw blad stelt, dat een Oranjevereniging toch gemakkelijk tot stand kan komen, zodat de op te richten ver eniging door donaties en lidmaatschapsgel den een basis heeft waarmede men kan wer ken? Natuurlijk zullen er zijn, die menen op prin cipiële gronden voor een vereniging die fees telijkheden organiseert te moeten bedanken. Als dat zo is, moeten diegenen, die deze mening niet zijn toegedaan even principieel tonen, dat zij er iets voor over hebben voor een goed geleide Oranjevereniging. De contributie of donatie hoeft niet zo hoog te zijn. Het bestuur moet weten, dat men in grote delen van de Rijssense gemeenschap steun vindt, bij de doelstelling van de op te richten vereniging Immers de uitspraak van onze geliefde vorstin is ook hier van toepas sing: Doen kunnen we alles, maar dan alleen allen samen. Praten en schrijven is gemakkelijk. Er moet iets gebeuren, willen we de komende jaren aandacht kunnen besteden aan nationale feestdagen. Er moet een initiatief genomen worden. Laat dat uitgaan van mensen, die invloed hebben. Niet alles afschrijven op de gewone man en niet alles afdoen met te zeggen: Ik heb geen tijd. Het belang ook voor onze jeugd is te groot. Ik meen dat gemeentelijke autoriteiten en an dere vooraanstaande burgers een grote taak voor zich hebben liggen. En al die kandidaten voor de gemeenteraad, waarvan er toch maar enkelen worden geko zen, schuilen daar geen bestuursleden in voor een op te richten Oranjevereniging. Dat zijn toch stellig mensen met gemeenschapsge voel? Oranjegetien- Rijssen velen wachten met spanning af, wat er gaat gebeuren. Met dank voor de plaatsing. W.J.B. (Naam en adres bij de redactie bekend). Mag ik langs deze weg mijn mening eens openbaar maken! Van verschillende kanten hebben we gehoord dat er dit ajar geen lam pionoptocht zal worden gehouden omdat daar geen geld voor beschikbaar is. Dit is toch erg jammer omdat zo veel kin deren maar toch ook grote mensen zich op dit jaarlijkse evenement hadden verheugd Is daar nu werkelijk niets aan te doen. Moet dit perse op oeld vastzitten? Met een beetje goede wil en samen aanpakken moet dit toch op te lossen zijn. Iedereen kijkt met genoegen naar zo'n optocht. Vooral als er dan nog een paar van je eigen peuters tussen lopen. Wat een voldaan gevoel geeft het als je ze daar zo parmantig ziet lopen met het een of ander versierd pakje aan waar je een paar dagen druk mee bent geweest. Laat alle ouders die hieraan mee wilden werken zich nu eens spontaan aanmelden bij het pas opgerichte oranje-comité. Misschien zijn er ook instanties en particu lieren die hiervoor iets willen geven zodat die leuke attractie voor jong en oud die toch ook al traditie begon te worden toch nog op een of andere feestelijke avond b.v. 31 aug. door kan gaan. EEN MOEDER. ,(Naam en adres bij de redactie bekend). Ik ben deze keer wel hard, maar niet wreed mijnheer V. en daarom wil ik U om wat meer fatsoen bij te brengen honderd strafre gels opleggen, waarvan U een voorbeeld kunt vinden in Uw artikel in het weekblad voor Rijssen van 27 april en door Uzelf geschreven luidende: (Wat hebt U aa" mijn naam. U zou zich doodergeren als U dat wist) Deze uitdrukking kan alleen gebezigd wor den door een onopgevoede totaal uit het lood geslagen straatbengel, die zijn persoon en naam zonder de minste noodzaak te grabbel gooit. Het spijt mij werkelijk voor U en Uw vrien denkring, dat ik genoodzaakt word U deze te rechtwijzing te moeten bezorgen. Wees in 't vervolg toch niet zo voorbarig en bedenk eerst wat U neerschrijft, lees het in 't vervolg nog eens na, voordat het ter per se gaat. Dat ik al jarenlang elke 14 dagen de markt bezoek kunnen handelaren en publiek getui gen: dus U spreekt opzettelijk onwaarheid door in Uw schrijven te verklaren: (Was dit nu de eerste keer van dit jaar, dat U op de Rijssense veemarkt bent geweest of al va ker? Ik kom zo vaak op de Rijssense vee markt maar ik zie U nooit). Door deze opzettelijke onwaarheid, daald U dan ook weer af tot een bijzonder laag peil. Aan het eind van Uw onnodig uitgebreid schrijven durft U mij nog te vragen (Wees toch eerlijk en geef ruiterlijk toe, dat U hebt gedwaald enz.). Terwille van Uw persoon wil ik mij hier over niet verder uitlaten, wij zijn allen men sen met gebreken en ik zal U sparen, dat is mijn plicht. Uw plicht is het wederzijds de 100 straf regels bij mij in te leveren, aan mijn adres: Met dank voor de plaatsing J. Averesch Hangerad 14 RIJSSEN. (Discussie oesloten. voor Rijssen). Redactie Weekblad t

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1962 | | pagina 5