TAPTOE DOOR CONCORDIA EEN DER HOOGTEPUNTEN WAARDIG ORANJEFEEST PREDIKBEURTEN SPAARBANK voor iedereen SU EDE JASJES Fa. B. Eshuis Collecte Sonnevanek en Zonnegloren Candidatenlijst Gemeenteraadsverkiezing Zilveren jubileum bij Ter Horst Co. 111 „Moederdag- advertentie Opperw achtmeester van den Bremen ontving: Kon. onderscheiding GESLAAGD Zondagsdienst dierenartsen Gouden jubilaris bij Coöperatie Puzzelrit Coëp Boerenleenbank „Notler" 4 mei: Nederland herdenkt J. LICHTENBERG A en da Burgerlijke Stand Veemarkt Rijssen Vrijdag 4 mei 1962 40e jaargang no. 17 De abonnementsprijs van dit blad bedraagt f 1.25 per kwartaal, voor post-abonnees f 1 40 per kwartaal Administratie en Redactie Enterstraat 10. Rijssen. Telef 2303 (05480) Inzending van advertenties tot uiterlijk donderdagmorgen 12 uur Advertenties 10 cent per mm Bij contract korting ff 1 Si» Een beeld van de brand aan boord van de Libe riaanse tanker Olympic Thun der", welke in aanvaring is ge weest met een Griekse tanker. Het ongeluk ge schiedde tiidens dichte mist op dë- Noordzee. Het vuur werd door verschillen de sleepboten be streden. Luchtfoto ANP aft»At. De deur van onze spaarbank staat wiid open vnor iedereen. HU ITEM WAL 31 - RIJSSEN WEEKBLAD VOOR RUSSEN Dank zij een klein aantal actieve Rijsse- naren( die ter elfder ure bereid waren een comité te vormen ter organisatie van festi viteiten ter gelegenheid van de verjaardag van H. M. De Koningin en ter viering van de zilveren Koninklijke bruiloft heeft Rijssen maandag de gelegenheid gekregen de aanhankelijkheid aan het Koninklijk Huis op ondubbelzinnige wijze te betuigen. Die gelegenheid is benut, het is geen spec taculair feest geworden maar wel een ge varieerde dag, waarin voor alle georgani seerde festiviteiten grote belangstelling aan de dag werd gelegd. De dag werd geopend door herauren, die de Rijssenaren opriepen om zich gereed te maken tot het vieren van deze zo bijzonde re dag. Op het Schild werd de vlag gehesen op plechtige wijze door de gezamenlijke pad vinders en pad-'indstersgroepen van Rijssen, welke plechtigheid veel indruk maakte. De ochtend was gereserveerd voor het schuttersfeest op het gastvrije RV terrein. De schutterskoning de heer Ten Berge werd feestelijk naar het terrein geleid, waar de heer Kappert zich met 'n enkel woord tot de vele aanwezigen richtte. Hij bracht dank aan al diegenen, die bereid waren geweest zich alsnog in te zitten om voor deze dag al lerlei gebeurtenissen te organiseren. Spr. herinnerde er aan, met welke moei lijkheden de organisatie van dit feest gepaard was gegaan, omdat men zo weinig tijd van voorbereiding heeft gehad. Dat men er niettemin in geslaagd is een verantwoord programma te organiseren stemt niet alleen tot grote voldoening, maar be wijst vooral dat er ook in Rijssen nog een aantal mensen zijn te vinden, die zich willen inzetten voor de gemeenschap. Spr.- betreurde het feit, dat niet alle plan nen, die op stapel hebben gestaan doorgang hebben kunnen vinden. Het vuurwerk moest o.a. worden afgelast, omdat men niet de be schikking over een monteur kon krijgen. De heer Kappert hoopte, dat het een echt Rijssens gemoedelijk feest zou worden en sprak er zijn bevreemding over uit, dat in zulke grote delen van Rijssen op deze zo heug lijke dag geen enkele vlag werd gezien. Hebben deze mensen wel enig besef, wat onze vlag, symbool van onze verknochtheid aan ons Oranjehuis, onze vlag symbool van onze vrijheid betekent? Hoeveel bloed zweet en tranen zijn onder de schitterende kleuren van onze grootse vlag niet gevloeid. Dat men dit niet wil erkennen, dat men daar van de betekenis niet begrijpt stemt mij al tijd weer tot nadenken zo besloot de heer Kappert, die tot slot de deelnemers aan het schuttersfeest en alle Rijssenaren, die dat willen van harte een vreugdevolle Oranje dag toewenste. Het vogelschieten ging met grote spanning gepaard. De heer J. Wessels slaagde er in de rechtervleugel naar beneden te doen ko men, de linkervleugel nam de heer A. Kasten- berg voor zijn rekening. De kop werd neer geschoten door de heer G. ter Maat en de staart door de heer G. J. Rozendom. De heer Jan Pijffers smaakte het genoe gen tot schuttersckoning te worden uitge roepen onder groot enthousiasme van de an- Advertentie SPECIALE AANBIEDINGEN kort model 98.75 7/8 model f 119.75 Ned. Herv. Gemeente: Grote Kerk: 9.30 uur de heer Renger, 15.00 uur Ds. Kool (bed. H.D.).) Westerkerk: 9.30 uur en 10.45 uur Ds. Vos. 19.00 uur de heer Konings, Putten. Notter: 19.30 uur Ds. Kool. Ger. Gemeente „Noorderkerk" 9.30 uur en 19.00 uur Ds. van Haren, 15.00 uur leesdienst. Ger. Kerk Boomkamp: 9.30 uur en 15.00 uur Ds. A. A. v. d. Hoorn, Lunteren. Oud Ger. Gemeente, Oranjestraat: 9.30 uur en 15.00 uur Ds. van Dijk Oud Ger. Gemeente Bevervoorde: 9.30 uur en 19.00 uur de heer Vosman 14.30 uur leesdienst. Ger. Gem in Nederl. Eskerk: 9.30 uur en 18.00 uur Ds. Aangeenbrug. 14.30 uur Leesdienst. Ned. Prot. Bond. afd. Rijssen: 10.45 uur ds. J. Nijenhuis-Ockhuizen, Aalten. Ten bate van deze beide Chr. inrichtingen tot bestrijding van de T.B.C. wordt in de week van 14 t.e.m. 19 mei a.s. in Rijssen een collecte huis aan huis gehouden. dere schutters. De nieuwe koning werden de tekenen van zijn waardigheid uitgereikt en in hotel Tijhuis aan de Boomkamp werd hij ge huldigd. Tijdens deze bijeenkomst maakte de heer Kappert propaganda voor een op te richten Oranjevereniging, waar voor zich spontaan niet minder dan 50 donateurs c.q. aspirant le den aanmeldden. De schoolkinderen van Rijssen brachten op het Schild een zanghulde voor het college van b en w, verschillende leden van de ge meenteraad en voor de leden van het school feestcomité. Burgemeester Landweer sprak de verza melde schooljeugd toe en wees op de beteke nis van deze bijzondere da- en van de plaats, die het Oranjehuis in de historie van Neder land inneemt. Er werden op enthousiaste wijze een aan tal vaderlandse liederen gezongen, terwijl de echtgenote van burgemeester Landweer een bloemenhulde werd gebracht. De muziekver eniging Wilhelmina voerde hierna de jeugd op muzikale wijze naar de terreinen van Excel sior aan de Dannenberg, waar onder leiding van de leerkrachten en uelpers en helpsters allerlei spelletjes werden gespeeld. Na afloop van dit kinderfeest werd door de Deldense vendelzwaaiers een demonstra tie gegeven op het Schild begeleid door de Markelose boerenkapel. welk ensemble zorg de dat er een vrolijke stemming ging heersen In het begin van de avond werd de vlag door de padvinders n padvindsters op plech tige wijze gestreken, waarna de accordeon vereniging Kunst "a Arbeid uit Goor een concert verzorgde op het schild. Het hoogte punt van de dag was het optreden van de muziekvereniging Concordia uit Almelo, die een spectaculair taptof verzorgde op het Stationsplein. De commissie ter organisatie van de fees telijkheden komt veel dank en woorden van lof toe voor de uitstekende organisatie van de reeks van geb-' rtenissen, vooral in aan merking genomen dat men hiervoor slechts enkele weken van voorbereiding ter beschik king heeft gehad. Dinsdagmiddag werder door het hoofd stembureau te Rijssen de ingeleverde kan didatenlijsten voor de gemeenteraadsverkie zing als volgt genummerd. 1. Staatkundig Gereformeerde Partij 2. Partij van de Arbeid. 3. Protestantse Groep (Gecombineerde lijst A.R. C.H.U.) 4. Katholieke Volkspartij, 5 Gemeentebelan gen, 6. Boerenpartij. Vermeld dient te worden dat de benaming van lijst 3 (protestantse groepering) en van lijst 5 (gemeentebelangen) niet officieel is, omdat de registratie niet binnen de daarvoor vastgestelde tijd is geschied. Op het officiële stembiljet zal bover de lijsten 3 en 5 geen partij naam worden vermeld, maar in de oartijen nog zullen duide propaganda, die b-'de gaan voeren, zal hierop ongetwijfeld lijk de nadruk worden gelegd. De heer J. W. Baan, wonende Bouwstraat 14 te Rijssen herdacht heden de dag, dat hij 25 jaar in dienst was geweest als wever bij de fa. Ter Horst en Co te Rijssen. In verband met dit jubileum werd hij na mens de directie van Ter Horst toegesproken door de heer A. H. ter Horst, die de jubilaris een enveloppe met inhoud en 't draagspeld. je 25 jaar dienst overhandigde. «si In verband met de zeer drukke werkzaamheden, ontvangen w(j van onze adverteerders bun even tuele voor het nummer van vrijdag 11 mei, graag uiterlijk woensdagmor gen 9 mei voor 10 uur. o Het hele politiecorps van de Rijkspolitie te Rijssen stond vrijdagmorgen aangetreden in verband met de uitrieking van een konink lijke onderscheiding. Het was voor opper wachtmeester P. M. van de Bremen onge twijfeld een aangename verrassing toen overste Bijlsma hem naar voren riep en hem de ere medaille verbonden aan de Or de van Oranje Nassau opspeldde, na eerst het koninklijk besluit hiertoe te hebben voor gelezen. Overste Bijlsma verheugde zich erop de ju bilaris namens H.M. de koningin te kunnen begiftigen met deze onderscheiding. Ik heb U leren kennen als een uitstekend wacht meester en plaatsvervangend commandant trouw aan zijn superieuren vol liefde voor het koninklijk huis, aldus deze overste. Burgemeester C. B. j. Landweer bood namens het Gemeentebestuur zijn geluk wensen aan. U staat bij ons zeer goed aan geschreven, aldus de burgervader, die tot slot de wens uitsprak dat hij nog vele jaren deze onderscheiding mocht dragen. Adjudant Van de Vegt sprak woorden van waardering. Hij bood een draagmedail- le aan en een bouquet bloemen aan de echt genote van de jubilaris. Ook adjudant Van Vliet bood zijn beste wensen aan. Nadat de 13 man tellende groep van de Rijkspolitie persoonlijk hun gelukwensen had aangeboden, sprak opperwachtmeester Van de Bremen zijn grote dankbaarheid uit voor zijn verkregen onderscheiding. Hij dankte vooral ook zijn collega's, daar hij anders zijn taak niet op deze wijze had kunnen verrichten. Mej, E. van Vliet slaagde in het Academisch Ziekenhuis te Groningen voor 't diploma A Ziekenhuisverpleegster. Te Utrecht slaagde voor het examen kerk organist de heer J. Meijerink te Rijssen. Zondagsdienst dierenartsen Rijssen-Wierden. De dienst wordt zondag a.s. waargenomen door dierenarts J. P. v. Nouhuys, Rijssen, tel. 2487. De heer H Altink, in d;~ .st bij de Coöpe ratieve Winkelvereniging Rijssen herdacht dinsdag zijn-gouden dienstjubileum. De jubilaris, die aanvankelijk in het krui- deniersbedrijf en later in de afdeling manu facturen te werk werd gesteld, werd door het dagelijks bestuur van de vereniging ont vangen op het kantoor aan de Walstraat, waar de voorzitter de heer J. H. Dam Wi- chers de jubilaris, die vergezeld was van zijn echtgenote, toesprak. Spr. braclh de jubilaris dank voor de trou we en stipte wijze waarop hij de belangen van de Coöperatie gedurende een gouden reeks van 50 jaren had gediend, en bracht hem daarvoor namens't bestuur hartelijk dank, waarna de jubilaris een enveloppe met inhoud werd aangeboden. Van de per soneelsvereniging van de coöperatie ont ving de heer Altink een fraai bloemstuk. De Rijssense Motorclub opent dinsdag 8 mei a.s. haar seizoen met een puzzelrit over 40 km. De start is om 19.30 uur bij café rest. 't Witte Hoes. Bovendien kennen wij alle moderne spaarvormen en werken mede met: bedrijfssparen - spaarregeling voor ambtenaren - jeugdsparen - schoolspareo. NEEM OOK EEN SPAARBOEKJE BIJ DE: Daar rusten zij, de grote helden Die in de wrede oorlogsstrijd Hun eigen leven minder telden Dan Neerlands onafhankelijkheid. Zij wilden zich niet laten knechten, Ook door geen grote overmacht, Zij wilden voor hun vrijheid vechten, Het grootste offer werd gebracht. Zij wilden vrij zijn, Neerlands zonen, Zij duldden hier geen dwingeland, Zij wilden hier in vrijheid wonen, Zij streden voor hun Vaderland. Zij gaven wat zij konden geven Voor 't Vaderland in grote nood, Zij gaven alles, zelfs hun ieven, Zij bleven trouw tot in de dood. Voor 't Vaderland zijn zij gevallen, Hun heldenmoed wordt weer herdacht, Neen niet door velen, maar door allen Wordt hen een stille groet gebracht. Eerbiedig toeven de gedachten Met diepe weemoed overmand, Bij hen die 't hoogste offer brachten Voor heel het,volk van Nederland. Mocht dit herdenken nooit vervagen In verre toekomst die ons beidt, Het is zo weinig wat zij vragen, Een stille stonde, hen gewijd. J. Rozendom, Rijssen. Advertentie Overhemden en week enders Ruime sortering SCHILD o 11 mei Amateurfotografen vereniging Aldolem cafetaria de Goeyen 17 mei Feestvergadering Carnavalsvereni ging Café Struik. 19 mei Ledenvergadering Eerste Rijssense Kanarievereniging café ,,'n Hook". 21 mei Ledenvergadering C.H.-A.R. Jeruël 31 mei Sportdag Rijssen Vooruit R.V.-terrein 8 uur Teenagersho- Muziektent Volxspark 8 uur dansen Volkspark. 7 juli Drumbandconeours Volkspark. Opgaven voor deze rubriek kunnen geschie den ten stadhuize, kamer 7 (afdeling Alge mene Zaken). GEBOREN: Gerke, z.v. M. Walinga en S. van der lest, Karei Doormanstraat 41, 24 april; Hendrika Egberdina d.v. F. H. J Dommerholt en A. Brugge, Arend Baanstr.' 28, 26 april. Geertje d.v. J. Seppenwoolde en D. Rolle- man, Lentfersweg 70, 29 april; Abraham z.v. J. A. Pieffers en J. ten Hove, Haarstraat 184, 30 april; Hendrika, d.v. J H. Dommerholt en K. Teu- nissen, Nijverdaiseweg 75, 30 april; Hendrik Jan, z.v. K. Veldhuis en W. M. Eh- renhard, Borkeld 8a, 28 april; Marleen, d.v. W. G. Ligtenbrink en A. P. Tols- ma, Koninginneweg 8, 30 april; Marinus, z.v. A. J. Dannenberg en H Slag man, Graaf Ottostraat 21, 17 april te Almelo. ONDERTROUWD: Derk Jan Niizink, 23 jaar, Wierden Oude Zwolsestraat 28 en Jansje Harbers, 22 jaar, Rijssen, Lentfersweg 10, 25 april; Jan Zieleman, 26 jaar, Hellendoorn, Nijver- dal, Potlandsweg en Egbertdina Derkje Dom merholt 22 jaar, Rijssen Nassaustraat 32, 26 april; Willem Johan Reterink, 30 jaar, Rijssen, Op- broekweg 21 en Anny Maria Lentelink, 25 jaar, Goor, Iependijk 45 26 april; Willem van der Maat, 41 jaar, Rijssen, Arend Baanstraat 51 en Hermina Baan, 46 jaar, Rijssen, J ter HorstJHznstraat 29, 1 mei; Frederikes ten Hove, 25 jaar, Rijssen Bea- trixplein 3 en Janna Baan, 24 jaar, Rijssen Tabaksgaarden 40, 1 mei; Gerrit Jan Koster, 28 jaar, Rijssen, Wilhel- minastraat 22 en Johanna Smelt, 20 jaar, Rijssen Enterstraat 140, 1 mei; GETROUWD: Gerrit Bakker, 25 jaar en Jenneken van de Riet, 23 jaar, Rijssen Dannenberg 44, 26 april; Hendrik Jan Smit, 25 jaar en Marie Preu- ter, 21 jaar, Rijssen Arend Baanstr. 45, 27 april; OVERLEDEN: Maria Johanna Schippers, 86 jaar, weduwe van D. J. Baan, Wilhelminastraat 17, Gerritdina Harbers, 70 jaar, ongehuwd, Hol- terstraatweg 31, 27 april; Bemardus Braamhaar, 76 jaar, weduwnaar van A. Zandink, Schoolstraat 5, 29 april; Mannus ter Harmsel, 70 jaar, echtgenoot van G. Nieuwenhuis, Wierdensestraat 30, 23 april te Almelo. Aangevoerd 136 runderen. Prijzen: 7 vette koeien van 2,90 KT tot 3,10 per kg slachtgewicht. 69 melk- en kalfkoeien van ƒ900,-- tot 1050,— per stuk, 20 pinken van 700, tot 850,— per stuk, 40 graskalveren van 300,- tot 500,- per stuk. Overzicht handel: Rundvee, handel kalm, prijzen onveranderd. In verband met mond- en klauwzeer geen aanvoer op de varkensmarkt.

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1962 | | pagina 1