Nog (op het nippertje) groot programma Koninginnedag m Veiligverkeersaktie trok veel belangstelling i II Bronchi letten I|öa Tijdelijk comité organiseert aantrekkelijk feestprogramma Si Waarom in Rijssen geen Oranjevereniging Vergadering Christelijk Historische jongerengroep wmrjmmm Programma Koninginne dag 1962 (viering zilveren huwelijks feest Koninklijk paar) Trekkingslijst 19 april Trukkingslijst 24 april GESLAAGD Wij wille Holland houden J. LICHTENBERG AGENDA Burgerlijke Stand Vrijdag 27 april 1962 40e jaargang no. 16 De abonnementsprijs van dit blad bedraagt f 1.25 per kwartaal, voor post-abonnees f 1 40 per kwartaal Administratie en Redactie: Enterstraat 10. Rijssen, Telef 2303 (05480) Inzending van advertenties tot uiterlijk donderdagmorgen 12 uur Advertenties 10 cent per mm Ril contract f ting »«IN* i I 1 U m a Coöp Boerenleenbank „Notter' PREDIKBEURTEN ZONDAGSDIENST DIERENARTSEN WEEKBLAD VOOR Rijssen kan dank zij de welwillendheid van een aantal actieve Rijssenaren met grote verwachtingen Koninginnedag 1962 tegemoet zien. Ter elfder ure is men er nog in geslaagd een veelbelovend programma samen te stel len, tengevolge waarvan de dag waarop naast de verjaardag van H.M. de Koningin tevens het zilveren huwelijksfeest van het Konink lijk Paar wordt herdacht een ware feest dag kan worden. Des te meer reden tot vreugde stemt een en ander als men weet, dat voor enige we ken nog geen enkel plan op stapel stond. De altijd actieve en vooruitstrevende ver eniging VW en Plaatselijk Belang heeft toen het initiatief genomen tot het organi seren van een bijeenkomst met afgevaardig den van diverse plaatselijke verenigingen, om zich te beraden op de mogelijkheid als nog aandacht aan deze voor Nederland zo bijzondere dag te schenken. Gelukkig kan thans worden vastgesteld, dat de commissie die zich op deze verga dering bereid verklaarde zich in te willen zetten voor de organisatie van een waardig feest er in geslaagd is een gevarieerd en uitstekend programma samen' te stellen. De gemeenteraad verstrekte een subsidie van 1500, hetgeen aanvankelijk een tegen valler voor de organisatoren was, vooral omdat men voornemens was ook op 5 mei feestelijkheden te organiseren. (Gevraagd was 4.000). Ondanks dat heeft men getracht met dit bedrag te doen wat mogelijk was en enkele commissieleden hebben in enkele dagen bre- gen werk moeten verzetten. Tal van perso nen en verenigingen, die medewerking aan het feest hadden kunnen geven bleken ver hinderd te zijn, waardoor 't heel wat voe ten in de aarde heeft gehad, om met een afgerond programma uit de bus te komen. De commissie, die thans voor de organi satie van de feestelijkheden zorgt doet dit alleen voor dit jaar. Van het comité Natio nale feestdagen, dat sinds haar oprichting (9 jaar geleden) altijd zorgde voor een ge paste feestviering heeft alleen nog de heer J. Ehrenhard zitting, die uiteraard niet al leen alle werkzaamheden kan verrichten. Eigenlijk kan men zeggen dat het comité niet meer bestaat. Dat vinden wij - en met ons velen - zeer te betreuren. Rijssen, dat bekend staat als zeer Oranjegezind, geduren de de eeuwen door, moet toch over mensen beschikken, die bereid zijn, ter gelegenheid van Nationale Feestdagen feestelijkheden te organiseren. Wellicht ligt nu duidelijk de noodzaak daarvan voor ons. De vraag rijst J.l. donderdagavond 18 april, vergaderde in de Wilhelminaschool de C.H.J.G. De heer D. Eshuis behandelde het onderwerp „Van kerk tot kerk", waarna de aanwezigen gea nimeerd discussieerden over wat zij kunnen doen voor de Eenheid van de Kerk. In deze bespreking bleek dat men in de eerste plaats moet uitgaan van de overeenkomsten tussen de kerken en dat de persoonlijke gevoelens geen rol mogen spelen. of het initiatief altijd genomen moet worden door een comité bestaande uit enkele men sen, die ieder jaar opnieuw veel werk moe ten verrichten. De oplossing ligt misschien in de oprichting van een Oranjevereniging. Tegen betaling van een laag te houden con tributie of donatie zullen toch vele Rijsse naren lid willen worden van zulk een ver eniging. Met de hierdoor verkregen gelden beschikt het bestuur of het hieruit te vor men werkcomité over een basis waarmede gewerkt kan worden. Misschien kunnen er nog via donaties van bedrijven, ondernemingen enz. grotere mo gelijkheden worden gevonden, terwijl ook de gemeente- dat is in de afgelopen jaren ook bewezen- altijd bereid is een subsidie te ge ven. Daarmede en daardoor kan de op te richten vereniging gaan werken en door het bestaan van deze vereniging, hoeft een situ atie zoals die thans heeft bestaan niet weer voor te komen. Dat de viering van Koninginnedag 1962 op zulke losse schroeven heeft gestaan heeft de noodzaak van de oprichting van een Oran jevereniging allerduidelijkst aangetoond. Het moet toch ook voor een aantal Rijs senaren een eer zijn de aanhankelijkheid aan het Koninklijk Huis te kunnen bewij zen, door het zitting nemen in het bestuur. Natuurlijk moet iemand daarvoor het initia tief nemen. Wij menen de spreekbuis te dur ven zijn van velen, als wij zeggen dat daar voor thans, nu geen permanent comité meer bestaat in Rijssen, de hoogste tijd is. Intussen zijn wij het comité, dat zorgde voor de organisatie van de feestelijkheden die nu op stapel staan, dankbaar voor de vele activiteiten, die men in zulk een kor te tijd heeft ontwikkeld en wij hopen, dat de Rijssenaren door 'n grote opkomst en me dewerking willen bewijzen, dat men het werk van dit comité waardeert. Het Deense schip „Siena", dat dinsdagavond Het schip heeft een gat van zes meter breed in dichte mist bij de Nieuwe Waterweg werd en vijj meter diep aan stuurboord opgelopen, geramd door de Nederlandse tanker Atyswaardoor een rmm ondeT water kwam te en daarbij aanvankelijk Leek te gaan zinken, ligt op het ogenblik in de Waalhaven in Rot- staan (j°t0 terdam. Zaterdag 21 april was de laatste dag van de v ei.ig Verkeersactie van de beide Rijs- sense middenstandsverenigingen. Ook de laatste dag bleek de belangstel ling van de zijde van het publiek voor deze actie zeer groot, hetgeen tijdens de gehele actieperiode trouwens het geval was geweest. Vastgesteld kan worden, dat de actie aan haar doel heeft beantwoord. Er zijn honder den en nog eens honderden formulieren in geleverd, waarbij enerzijds opviel, dat de prijsvraag voor velen geen, voor anderen te grote moeilijkheden voor een goede oplos sing opleverde. De deelnemende Rijssense middenstanders hebben kunnen constateren, dat een actie als deze stimulerend werkt op de verkoop. Dat is vanzelfsprekend een van de belang rijkste doelstellingen. Dat men daarnaast in deze actie min of meer een opvoedend ele ment heeft weten te verwerken is een be langrijke pluspunt voor deze actie, waarop de besturen van beide verenigingen alsook de deelnemende winkeliers met voldoening kunnen terugzien. Tot slot vermelden wij de uitslagen van de trekkingen van 19 april en van 24 april (slottrekking): Ondanks het feit, dat het comité dat de organisatie van de feestelijkheden van Ko ninginnedag 1962 op zich heeft genomen, haast voor een onmogelijke taak stond is men er in geslaagd een aantrekkelijk pro gramma samen te stellen. Evenals vorige jaren wordt het school feest georganiseerd door een ander comité- het schoolfeestcomité. Uiteraard heeft het tijdelijk comité rekening gehouden met het programma van het schoolfeestcomité. Men heeft de gebeurtenissen zo veel mo gelijk gespreid over de hele dag zodat er de hele dag „wat te doen is". Evenals vorige jaren - toen gebleken is dat daarvoor geweldige belangstelling be stond - heeft het comité weer een groot schut tersfeest georganiseerd te houden op het ter rein van de voetbalvereniging Rijssen Voor uit. Het afhalen van de „oude" schuttersko- ning zal met de nodige luister plaats heb ben evenals de huldiging van de nieuwe schutterskoning. Een opvallend onderdeel van de feestdag is een folkloristisch programma dat in de namiddag gehouden wordt op het Schild. Vendelzwaaien, Boerendansers en een boe- renkapel zullen diverse staaltjes van hun kunnen tonen. Op het Schild zal 's avonds worden ge concerteerd door een accordeonvereniging, terwijl de bekende muziekvereniging Concor dia uit Almelo bestaande uit 60 muzikanten een taptoe zal verzorgen op het Stations plein. Hieronder vermelden wij het program ma, dat door het tijdelijke comité zal wor den georganiseerd. Dit programma wordt gepubliceerd onder de uitdrukkelijke mededeling, dat wijzigin gen worden voorbehouden en onder voorbe houd, van toestemming door de autoriteiten. PROGRAMMA KONINGINNEDAG 1962 (Viering zilveren huwelijksfeest koninklijk paar) 7.30 uur - 8.00 uur Reveille door herauten. 8.00 uur Hoornblazers kondigen vanaf de toren van de Herv. Kerk (Schild) de fees telijke dag op feestelijke wijze aan. 8.15 uur Vlaghijsen op het Schild door Pad vinders en Padvindsters met muzikale me dewerking. Daarna: Afhaling van de schutterskoning (de heer ten Berge, Vennekesgaarden) door de muziekvereniging „De Fanfare" uit Markelo (onder voorbehoud). De schutterskoning neem plaats in een open auto voor de tocht naar het RV terrein, na aankomst waarvan on middellijk wordt begonnen met het vogel schieten. Nadat bekend is wie de nieuwe schutters koning zal zijn, zal deze worden gehuldigd in Hotel Tijhuis (Boomkamp). 14.00 uur Zangaubade door de Rijssense jeugd op het Schild (Schoolfeestcomité). De kinderen vieren feest op het terrein van de voetbalvereniging Excelsior aan de Dan- nenberg. 16.30 uur tot ca. 18.00 uur Op het Schild een folkloristisch programma. Optreden van: De Deldense Vendelzwaaiers, van de Boe rendansers uit Hellendoorn en van de Mar- kelose Boerenkapel. 19.45 uur: Vlagstrijking op het Schild door padvinders en padvindsters. 20.00 uur Optreden van de Accordeonvereni ging Kunst na Arbeid uit Goor 21.00 uur: Taptoe op het Stationsplein door de muziekvereniging Concordia uit Almelo, Onderstaande prijzer. b .vaardebonnen kun nen worden afgehaald bij we Twentsche Bank N.V. alhier. 100 J. Rozendom, Spuitstraat 22, Rijssen 50 Hanny Plas, de Sjoege 32 Rijssen. 25 Dinant Harbers Hagweg 30 Rijssen. 10 Hendrika ten Hove Koninginneweg 6 id. 10 D. Nijkamp Vennekesgaarde 23 Rijssen 10 H. Kappert Irenelaan 8 Rijssen. De volgende personen ontvangen een waar debon van 2,50: H. Hoevink, v.d. Broekestraat 21, H. W. Hof stede Stationsdw.weg 52 (2x) Albert Aafrink, Goldsteinstr. 17 Holten, H. J. Koenderink, Markeloseweg 62, B. D. Kwintenberg, Lent- fersweg 52, Fenny ten Berge Huttenwal 32 Hanny Plas, de Steege 32, R. Gevers Boom kamp 10a, H. ten Hove Koninginneweg 6, Jenny Agteresch Holterstr.weg 44, Jan Berk- hoff Trompstraat 23, Mevr. A. B. Ligtenberg- Veneklaas A. Baanstraat 66a, Jan Mensink Boomkamp 22, J. Nijland Nijverdalseweg 30, J. Nijkamp Vennekesgaarde 23, Wim Baan Dennenweg 7 Zuna, Post Nijverdal, Mevr. Hodes-Koedijk Parkstraat 7, Gerrit Jan As- sink, Scholendijk 11 Eisen Gem. Markelo, Ria Voortman Markeloseweg 72, J. G. Voort- man-Tijhof, idem, Willy Markvoort Molen dijk 36, Dina Harbers Hagweg 30, J. Voort man-ten Hove, Rozengaarde 57, A. Ligten- berg A. Baanstraat 66a, J. v.d. Berg El- senerstraat 58, Gerrit Jan Assink Scholer- dijk 11, G. J. Harbers Hagweg 30, G. J. Wessels, Vennekesgaarde 39, Jeanette Eer- tink Vennekesgaarde 24, Herman v.d. Noort Karei Doormanstr. 18, H. J. Wessels Ven nekesgaarde 39, Herman Lichtenberg Dan- nenberg 19, D. Wessels Vennekesgaarde 39 J Nijland Nijverdalseweg 30, Mevr. W. H. v.d. Breemen v.d. Steeg Enterstraat 168a, Mevr. A. Ligtenberg-Veneklaas A. Baanstr. 66a, G. Paalman Pastoriestraat 27 Holten, A. Altena Bevervoorde 23, F. H. Smit Rijs- sensestraat 136 Wierden. 100 H. Visscher Gravenstraat 14 Rijssen, 50 Derkje Dangremond de Bleijdenstr. 16 25 A. Dannenberg, Oosterhofweg 33, Rijssen 10 G. J. Kastenberg Watermolen 11 Rijssen 10 A. J. Tijhof Spuitstraat 5 Rijssen. 10 G. H. Stegeman-Mensink, Watermolen 39 Rijssen. De volgende personen kunnen een waarde bon van 2,50 afhalen bij de Twentsche Bank N.V. alhier: B. Kroeskop, Dannenberg 53, G. J. H. Jan sen Beatrixstraat 17, Jeanette Eertink, Ven nekesgaarde 24, R. Peppels, Molendijk 90, J. H. Nijland Hangerad 39, G. W. Otten Trompstraat 11, J. Paalman Pr. Frederik Hendrikstr. 14, J. Vros Zuiderstraat 44, B. Jansen Markeloseweg 21 (2x) Dineke Schel vis Nassaustraat 18, M. Harbers Margriet laan 5, J. Dijkstra Trompstraat 25, Tini Zandvoort Wierdensestraat 104, M. Zandvoort idem, A. J. Tijhof, Spuitstraat 5, H. Geer- ling 't Voer 111, H. Klein Horsman Veren landweg 29, J. Voortman Baankamp 18, R. Harbers Hagweg 30, Lucy Markvoort Tromp straat 21, H. Ligtenberg Holterstraatweg 74, J. Koedijk, Haarstraat 3, W. J. Banis Ges- kesdijk 3, J. Dangremond-Seppenwoolde Nij verdalseweg 53, A. Bakker Wilhelminastraat 6, Mevr. Eertink Vennekesgaarde 24, Mej. N. v.d. Stouw Ossenweerdestr. 22 Deventer, Henk Kraa Blinde Banisweg 7, evr. J. Tij huis-ten Hove Weth. H. H. Korteboslaan 125a H. Kwintenberg Nijverdalseweg 24, Lucy Markvoort Trompstraat 21, H. Preuter Ve renlandweg 25, A. v.d. Willige Bloemstraat 14, J. W. Nijkamp, Vennekesgaarde 23, A. Maassen v.d. Brink Leyerweerdedijk 9, H. ten Hove Koninginneweg 6, Jan Berkhoff Trompstraat 23, M. Dommerholt Holtertoren- weg 35, M. Rozendom Wierdensestr. 77a War gaeen plaatsnaam vermeld, woon achtig te Rijssen. De heer A. Tusveld slaagde te Den Haag voor de volgende 2 diploma's: Kleinhandel in vogels, kleinhandel in voederartikelen voor vogels en kleine dieren. i s Laaf er dm*i ook Jetvan naar onze Spaarbank vliegen. U w ordt er bete» van I HUTTENWAL31 RIJSSEN Wijze: Wij willen Holland houden De f~esttrompetten schallen, De vlaggen hangen uit, Wij zingen met ons allen Vandaag dit feestlied luid, Zo zingt in deze stonde Ons volk dit feestgezang, Weerklinkt alom in 't ronde Verheugd, zij leven lang. Vorstin en Prins, veel zegen Werd U te saam bereid, Op al Uw levenswegen Heeft God U steeds geleid, Reeds vijf en twintig jaren Stond Hij U trouw terzij, Deed 't bootje veilig varen, 't Leed nimmer averij. (2 x). (2 x.) Dat God nog vele jaren Uw leven samenbindt, U saam nog lang mag sparen Voor 't volk dat U bemint, Mocht 't liefdevuur nooit doven Dat hief reeds eeuwen brandt, Dat 't blij Oranje-boven Steeds klinkt door Nederland. J. ROZENDOM (2 x.). RIJSSEN. P.S. Bovenstaand lied zal maandag a.s. door de schoolkinderen van Rijssen worden ge zongen op het schild. Advertentie Overhemden en week-enders Ruime sortering SCHILD 30 april: Oranjebal Parkgebouw. 2 mei Ledenvergadering afd. Rijssen Ned. Ver. Bescherming van Dieren café Spek- horst. 21 mei Ledenvergadering C.H-A.R. Jeruël. 31 mei Sportdag Rijssen Vooruit R.V.-terrein. 8 uur Teenagershow Muziektent Volks park. 8 uur dansen Volkspark. 7 juli Drumbandconcours Volkspark. Opgaven voor deze rubriek kunnen ge schieden ten stadhuize, kamer 7 (afdeling Algemene Zaken). NED. HERV. GEMEENTE Grote Kerk: 9.30 uur ds. Verwelius, Waddinxveen 15.00 uur ds. Van Tuyl Westerkerk: 9.00 en 10.45 uur ds. Kool 19.00 uur ds. Verwelius, Waddinxveen Elzen: 10.00 uur ds. Van Tuyl GER GEM. Noorderkerk: 9.30 en 19 00 uur ds. Van Haren 15.00 uur leesdienst GER KERK Boomkamp: 9.30 en 15 00 uur ds. Brinkman OUD GER. GEM. Bevervoorde: 9.30 en 19 00 uur de heer Vosman 14 30 uur leesdienst Oranjestraat: 9.30 en 15:00 uur ds. Van Dijk GER. GEM. IN NEDERL. Eskerk: 9.30 en 18.00 uur ds. Aangeenbrug 14.30 uur leesdienst Advertentie Hoestdrank in tabletvorm.95cf De dienst wordt op 28, 29 en 30 april waar genomen door dierenarts J. Siebelink te Wier den, telefoon 05496-298. GEBOREN: Johann Heinrich, z.v. D. Kreij- kes en M. Lichtenberg, van den Broekestr 17, 17 april; Herma, d.v. G. J. Dokters en H. G. Belt man, Nassaustraat 48, 18 april; Patricia Kitty, d.v. F. J. M. Woolderink en J. G. F. Goseling, Oranjestraat ,64, 18 april Marcel Albertus Maria. z.v. G. J. Loohuis, en G. M. G. Koopman, Morsweg 5, 18 april; Maria, d.v. J. ter Harmsel en G. Gerritsen Dannenberg 47a, 18 april; Gerard, z.v. J. Schi-per en G. Legtenberg, Holterstraatweg 187, 20 april; Gerrit Jan z.v. J. H. Pongers en F. Tijhuis, Rijssenseveld 6, 20 april; Geertruida d.v. G. Vrugteveen en J. Tem pelman, Bouwstraat 28, 19 april; Hendrika, d.v. J. W. Wesseldijk en J. H. Nij land, Ligtenbergerweg 10, 22 april; Derk, z.v. G. H. Pijffers en J. H. Lohuis, Willem de Zwijgerstraat 11, 24 april; Gerrit Jan, z.v. H. J. Nieuwenhuis en J. Poort man, Tabaksgaarden 66, 14 april te Deven ter. ONDERTROUWD: Gerrit Jan Zandvoort, 24 jaar, Rijssen Hagweg 8 en Tonia Staman, 20 jaar, Rijssen, Opbroekweg 3, 18 april; Jan Muller, 23 jaar, Rijssen, Weth. H. H. Korteboslaan 10 en Gerritje Pas, 21 jaar Rijssen Tuinstraat 7, 19 april; Jan Boers, 23 jaar, Rijssen Molendijk 86 en Janna Lamberta Spenkelink, 24 jaar Rijssen Holtertorensweg 31, 19 april; OVERLEDEN: Gerhard de Goeyen, 60 j. echtgenoot van H. G. Kippers, Haarstraat 75, 21 april. 'i

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1962 | | pagina 1