Raad Rijssen behandelt feestviering 30 april Subsidie verstrekt van f 1500,- Raadsverkiezing belooft spannend te worden PREDIKBEURTEN Caëp. Boeren eenhank „Hotter" Vrijdag 20 april 1962 Wijziging legesverordening Aankoop bouwterrein Aanleg parkeerterrein zwembad Rondvraag Burgerlijke Stand Zondagsdienst dierenartsen Veemarkt Rijssen De twee moordenaars J. LICHTENBERG AGENDA Zondagsdienst Groene Kruisvereniging GESLAAGD BENOEMD 40 jaargang no. 15 De abonnementsprijs van dit blad bedraagt f 1.25 per kwartaal, Administratie en Redactie: voor post-abonnees f 1.40 per kwartaal Enterstraat 10, Rijssen, Telef. 2303 (05480) Inzending van advertenties tot uiterlijk donderdagmorgen 12 uur Advertenties 10 cent per mm Bij contract korting „Ten Berge" HUI TEN WAL 31 - RIJSSEN WEEKBLAD VOOR RUSSEN De raadsvergadering, die dinsdagavond werd gehouden had min of meer een spoed eisend karakter. Er is een voorlopig comité gevormd om als nog te trachten bij gelegenheid van het zil veren huwelijksfeest van het koninklijk paar op 30 april een verantwoord Oranjefeest in Rijssen te organiseren. Het comité nationale feestdagen, dat on geveer 9 jaar werkzaam is geweest in Rijs sen, bestaat niet meer, 't is althans zo, dat van 't comité nog slechts 1 man is overgeble ven. De heer De Jong, die de grote anima tor voor Oranjefeesten is geweest is over leden, en de andere leden hebben bedankt. Op initiatief van de vereniging VVV-Plaat- selijk Belang is er een vergadering belegd, met afgevaardigden van diverse Rijssense verenigingen, waarop men zich beraden heeft op de mogelijkheden alsnog feestelijkheden op 30 april te hoden. Uit deze vergadering werd een voorlopig comité geboren dat zich hiermede wilde belasten. Geen andere mo gelijkheden ziende, besloot men bij het ge meentebestuur aan te kloppen. Men vroeg voor de organisatie van feestelijkheden op 30 april alsook op 5 mei een bedrag van 4000,- Het college van b. en w. was be reid, zo deelde men het voorlopige comité mede een bedrag beschikbaar te stellen van 1500,- onder voorbehoud uiteraard, dat de raad daarmede akkoord zou gaan. Om de gevoelens van de raad in deze te weten, had men de raadsvergadering van dinsdagavond in hoofdzaak belegd, hoewel er vanzelfsprekend ook meerdere voorstel len op de agenda waren geplaatst. De heer Paauwe was bevreesd, dat het co mité met het voórgestelde bedrag van 1500 niet akkoord zou gaan, zodat de plannen op losse schroeven zouden komen te staan. Met het college van b. en vv. was spr. het eens, dat voor 5 mei geen subsidie kon worden verleend, gelet op de van regerings wege gegeven instructies. Rijssen is Oran jegezind, daarom aldus spr. is er alle aan leiding het zilveren huwelijksfeest van het koninklijk paar op verantwoorde wijze te v.'oren. De heer Paauwe stelde voor het be- d :g te verhogen,tot ƒ2.000.-. )e burgemeester antwoordde met te zeg- g' dat b. en w. graag wilden helpen, voor al ook in verband met het belangrijke karak ter van 30 april. Spr. zag graag dat ook van de zijde van de burgerij financiële madewerking zou worden verleend, om een passend feest te kunnen houden. De heer Paauwe meende, dat men van het voorlopige comité niet kon verlangen, dat nu zo kort voor de feestdag ook nog een soort collec te zou -"»t,en worden gehouden. En aldus de heer Paauwe als het comité weigert ver der te werken gebeurt er niets in Rijssen. De heer Scholman reageerde met de op merking dat de kostenbegroting, die men voor 30 april heeft ingediend een bedrag aangeeft van 2100,- Als het college nu voor stelt van dit bedrag ruim 70 pet. voor re kening van de gemeente te nemen, kan men toch bezwaarlijk stellen, dat dit een slecht voorstel is. Heeft niemand van de burgerij er nu verder iets voor over, om een be drag van 600,- bij elkaar te organiseren? zo vroeg spr. zich af. Dan zo ging wethou der Scholman voort kan er niet gesproken worden van een spontaan Oranjefeest. Over de hoofden van de raad deed wet houder Scholman een beroep op de burgerij het comité in haar plannen te steunen, want ergens is het toch onjuist te redeneren, als er feest moet komen moet de gemeente dat maar betalen. De voorzitter (Burgemeester Landweer) zei dat het te betreuren zou zijn als er op 30 april niets zou gebeuren. De heer Hodes wilde akkoord gaan met een bedrag van 2000,- beschikbaar te stel len. Toch vond spr. het van belang een over zicht te hebben van de plannen, van het comité met een begroting van de kosten. Deze begroting wees uit, dat men een programma op stapel had staan, dat 2100,- zou kosten inclusief een vuurwerk van 1040. Als men het vuurwerk weglaat, of wat minder spectaculair zou maken, kan het feest op deze basis toch zeker doorgaan aldus de voorzitter. De heer Voortman(SGP) vroeg zich af, of het eigenlijk wel een tijd was om feest te vieren, gezien de oorlogsdreiging rond Ned. Nieuw-Guinea. De voorzitter sprak de hoop uit, dat in Nieuw Guinea geen „narigheden" zouden ont staan. Spr. achtte het verantwoord vanwege het zilveren huwelijksjubileum van het Ko ninklijk Paar feest te vieren. De heer Hodes besloot het debat met de opmerking, dat het vanzelfsprekend was, dat als er onverhoopt iets zou gebeuren in Nieuw Guinea, de feestelijkheden geen doorgang zou den vinden. De heer Haase verklaarde, dat hij het eens was met het standpunt van zijn fractiege noot de heer J. Voortman. Het voorstel van b. en w. werd in stemming gebracht. Het voorstel werd aangenomen met 10 voor en 5 tegenstemmen. Tegen stemden de heren Voortman (SGP), J. H. Nijland, G. J. Sr/.ieijers, G. Otten en W. Haase. De voorzitter zegde t«>e contact met het co mité te zullen opnemen. Een voorstel van b. en w. tot wijziging van de legesverordening, dat al eens eerder aan de orde was geweest vormde ook nu een puni van de agenda. De heer Smeijers kon zich niet verenigen met de verantwoording van dit voorstel en vond onvoldoende aanleiding om voorstander van wijziging van deze verordening te zijn. Wet. Goosen was van mening, dat het ver antwoord was, dat door b. en w. gesteld was, dat voor de vele kosten, die door de dienst gemeentewerken moesten worden gemaakt, 'n kleine tegemoetkoming van de belanghebben de werd gevraagd. De heer Ter Avest bracht naar voren, dat de kosten van de leges slechts een uiterst klein bedrag vormden van de totale kosten van het bouwen van een woning. Ook de heer Hodes was van mening, dat wijziging van de verordening niet van invloed zou zijn op de particuliere woningbouw. Spr. kon niet inzien dat hier sprake was van een onredelijk voor stel. Het voorstel werd in stemming gebracht en aangenomen met 9 stemmen voor en 6 tegen. Tegen stemden de heren Voortman (SGP) Nijland, Smeijers, Otten, Paauwe en Haase. Het voorstel van b en w tot aankoop van grond van de heer D. Schuitert was voor de heer Otten aanleiding te vragen of het wel wenselijk was, dit terrein aan te kopen voor 1,- per m2, omdat dit gelegen was binnen 30 meter van de Markeloseweg. Wethouder Goosen achtte dit wel juist. Ook in de commissie van openbare werken is dit besproken. Dit terrein lag buiten de ring die getrokken was en waarin woningen gebouwd konden worden. Dit terrein moest worden ge zien als reserve voor bouwterrein voor de toe komst. Het voorstel van b en w tot het beschik baar stellen van een krediet van 33.434.11 voor de realisatie van een door de dienst ge meentewerken ontworpen plan voor de aan leg van het parkeerterrein bij het zwem bad, werd aangenomen. Volgens het ontwerp zal het mogelijk zijn op het terrein 740 rijwielen te parkeren als ook 76 personenauto's en 8 autobussen, het geen naar de mening van b en w voldoende moest worden geacht. Voor de verbetering van de Kruisweg vo teerde de raad het daarvoor benodigde bedrag. De rondvraag werd door verschillende raads leden benut om een aantal wensen kenbaar te maken en kreeg een nogal levendig karak ter, maar vond een wat abrupt einde door een opmerking van de heer Pluimers, die het woord had gevraagd. Ik wil geen verkiezings toespraak houden zei hij kort en bondig. Lachend werd hem toegevoegd: Dat heeft U ook niet nodig als lijstaanvoerder. De heer Haase informeerde naar de stand van za ken omtrent het voornemen van b en w tot de aanschaf van een veegmachine, waarnaar de heer Otten ook zeer benieuwd zei te zijn. De aankoop is vertraagd, door het feit, dat na de bespreking die hierover in de commis sie voor openbare werken is gehouden een goedkoper en beter apparaat aan de markt is gekomen. Hierover moeten nog inlichtingen worden ingewonnen aldus spr. De heer Haase merkte op, dat het hoog tijd werd, dat het eerste gedeelte van plan Zuid voor de woningbouw kon worden benut. Het plan Lentfersstukken is bijna volgebouwd aldus spr. Wethouder Goosen antwoordde, dat de le fase van realisatie van plan Zuid is ingetre den. De bestekken voor de le gordel zijn ge reed gemaakt en spr. dacht, dat men hiermee „vergevorderd" zou zijn. De eigenaren van percelen, die nog niet in bezit van de gemeen te zijn, hebben een schrijven van de gemeen te ontvangen, waarin een biedprijs is ver meld. Gaat men hiermede niet akkoord dan zal men tot onteigening over moeten gaan. Spr. verwachtte, dat begin 1963 met de ont sluiting van het plan zou kunnen worden be gonnen. De heer Haase, drukte er zijn spijt over uit, dat het Plan Weijerd niet zoals was toege zegd als agendapunt in deze vergadering ver meld was. De heer Hodes vond de uitmonding van de Prinsenstraat (nabij de ROBA) veel te nauw, hier ontstaat aldus spr. een gevaarlijke situa tie. Verder informeerde spr. naar de stand van zaken betreffende 't plan tot verbetering van de Molendijk. Er hebben lange tijd stenen opgetast ge staan, nu liggen ze her en der verspreid. Wethouder Goosen: Wij wachten op de rij ksgoedkeuring. De heer Paauwe vestigde er de aandacht op, dat een gedeelte van de Hagen zo onge veer als vuilnisbelt werd beschouwd, waar over de omwonenden klagen. De voorzitter. Alweer? we hebben hel daar al eens eerder gesaneerd. Wij kunnen niet aan de gang blij ven. De heer Voortman (SGP) vestigde de aan dacht op het niet aanwezig zijn van gas, rio lering enz. op het achterste gedeelte van de Enterstraat. In verband met de voorgenomen verbreding van deze straat, kan hieraan wellicht iets ge daan worden. Aanleg van riolering aldus de voorzitter is gezien het onrendabele karakter wel heel erg moeilijk. Uit een enquete elders in de gemeente is gebleken, dat men niet zo ge makkelijk van butagas op aardgas wenst over te gaan, de straatverlichting aldaar kan mis schien worden verbeterd. De heer Smeijers zag graag, dat ook de 2e gordel van plan Zuid in verband met de lan ge voorbereidingsperiode zou worden „aange pakt". Ook had de heer Smeijers kritiek op de hui zenhoge berg zand, die op de gemeentelijke barak was gedeponeerd. Als het straks warm weer wordt zal het daar een complete zand verstuiving worden. Was het niet mogelijk ge weest nabij de gasfabriek keerwanden te plaatsen, waar het zand opgeslagen had kun nen worden. Wethouder Goosen deelde mede, dat dit zand afkomstig was, van het overschot bij de aan leg van de sportvelden. Wij moesten het toch ergens op-laan. De voorzitter had begrip voor de opmerking van de heer Smeijers, „het is niet zo'n fraai gezicht. We kunnen trachten hierin wat verbetering te brengen." Kritiek had de heer Smeijers op het sys teem dat gevolgd wordt bij de reservering van straatstenen. Op het vlustrieterrein staat al wel 10 jaar een grote voorraad stenen. Hier zit renteverlies in, aldus spr., die voor stander was van reservering van stenen, maar er moet wel eet: ftifi^izijn. De voorzitter deelde mede, dat de stenen die op het industrieterrein staan binnenkort j hun bestemming zullen vinden. Met de mededeling van de heer Pluimers, dat hij geen behoefte had aan „een verkie- j zingstoespraak", zoals boven vermeld, werd i de rondvraag besloten. Advertentie Kort voor llw CORSET naar ons Wii adviseren U deskundig. Drogisterij afd med oandage.» Te etoon 2293 GEBOREN: Wilibrordus Gerhardus Anto- nius, z.v. E. J. Bessembinder en W. J. Ni- kamp, Ligtenbergerweg 6 april; Dirk, z.v. H. Goorman en J. Smeijers, Molendijk 64, 10 april; Jan Derk, z.v. J. H. ter Keurst en G, Dannenberg, Huttenwal 23, 10 april Berend Jan, z.v. G. van den Noort en E. Ehrenhard. Haarstraat 130, 15 april; Hermannus, z.v. J. ter Haar en G. G. M. Tiehuis, Schoolstraat 28, 16 april; Bernardus Willem, z.v. A. H. Kamphuis en W. M. Bosman, Enterstraat 48 6 april te Almelo. ONDERTROUWD: Gerrit Bakker, 25 jaar, Rijssen Stationsdwarsweg 59 en Jenneken van de Riet, 23 jaar, Wierden, Enter Rijssense weg 47, 12 april; Hendrik Jan Smit, 25 jaar, Rijssen Nassaustraat 47 en Marie Preuter, 21 jaar, Rijssen Arend Baanstraat 45, 12 april; Gerrit Jan Alferink, 24 jaar, Hellendoorn, Nij verdal Veldsweg 69 en Berendina Zwoferink, 18 jaar, Rijssen Tabaksgaarden 58, 12 april GETROUWD: jan Slots, 27 jaar en Janna Voortman, 25 jaar Rijssen de Ruyterstraat 29 12 april; Hendrik Pongers, 25 jr en Jenne ken Nijkamp, 24 jaar, Rijssen Molendiik 12, 13 april; Jan Pluimers, 23 jaar en W' ina Lubbers, 21 jaar, Rijssen Brekeldlar 20, 13 april. OVERLEDEN: Hermina Leef tink, 88 jaar, weduwe v J. Tijhof, Wiedensestraat 95, 10 april; Gerrit Jan Ruiterkamp, 89 jaar, we duwnaar van D. Eertink, Tabaksgaarden 43, 15 april; Gradus Wessels, 70 jaar, ongehuwd, Lentfersweg 40, 8 april te Almelo; Derk Jan Beunk, 50 jaar, echtgenoot van M. Harbers, Oranjestraat 36, 9 april te Deventer; Herma- nus Gerardus Berkel, 54 jaar echtgenoot van A.W. Keuvink, Prins Mauritsstraa; 0, JjO april te Almelo. De dienst wordt zondag en 2e Paasdag waargenomen door dierenarts J. P. v. Nou- huys, Rijssen, tel. 05480 - 2487. Dinsdag werden door de verschillende par tijen, die zullen deelnemen aan de verkie zing voor de leden van de gemeenteraad, welke op 30 mei zal worden gehouden, de lijsten van hun kandidaten ingeleverd. Het aantal partijen is in vergelijking met de verkiezing van 4 jaar geleden gelijk geble ven. Weliswaar neemt de Boerenpartij met als lijstaanvoerder de heer J. Averesch dit jaar voor de eerste keer deel, maar de Anti Re- volutionnaire Partij en de Chr. Historische Unie hebben zich verenigd op een lijst. De heer Ter Horst, die voorheen met een eigen lijst uitkwam, is nu lijstaanvoerder van de partij Gemeentebelangen, hoewel deze naam niet officieel is opgegeven. Hierdoor zal op het officiële stembiljet geen partij naam boven de kandidaten zijn vermeld, dat zal ook niet het geval zijn bij de combi natie AR-CHU. Uit de ingeleverde lijsten is de conclusie te trekken, dat een 4-tal thans zittende raads leden niet in de raad terug zal keren. Dat zijn de heren Joh. Jansen van de Partij van de Arbeid, die gemeend heeft wegens persoonlijke redenen voor een kandidaats stelling te moeten bedanken. Datzelfde is het geval met de heer Jac. Voortman van de SGP die aanvankelijk op de 6e plaats van de SGP-lijst genoteerd stond, maar in Onze landelijke reserves .-ir» ruim i 700.- miljoen stellen ooi- Uw spaarsaldo veilir Wendt U vol verirouAmii tc Je een later stadi"m heeft bedankt. De heren G. J. Voortman en A. F. M. Paauwe resp. A.R. en K.V.P. hebben een te ongunstige plaats om voor de verkiezing in aanmerking te komen. Er komen dus in ieder geval 4 nieuwe raadsleden. Of de overige thans zitting heb bende leden allen zullen worden gekozen is moeilijk te zeggen. Het belooft dit jaar een uiterst spannende verkiezing te worden. De hieronder genoemde partijen of groepe ringen zullen aan de raadsverkiezing deel nemen met de daarachter vermelde kandi daten: Staatkundig gereformeerde partij: 1. G. Otten, 2. J. H. Nijland, 3. G. J. Smeij ers, 4. J. Goosen, 5. W. Haase, 6. H. Ros- man, 7. J. H. Wolterink, 8 A Baan, 9. H. Assink, 10. A. J. Slagman 11. S. Baan, 12. D. ten Bolscher, 13. M. ten Hove, 14. H. Plui mers, 15. G. Schippers 16. A. Otten, 17. A. J. Nijsink, 18. H. Baan. Gecombineerde lijst Anti-rev. partij-Chr. His torische Unie:, I. J. A. Scholman, 2. H. ter Avest, 3. P. Oosthoek, 4. P. T. de Ridder, 5. H. J. Over weg, 6. A. j. Vosman, 7. G. J. Voortman 8. G. Bruggink, 9. G. H. Olthof, 10. G. ten Hove, 11. A. J. Schuitert, 12. A. H. Vos. Partij van de Arbeid: 1. J. H. Pluimers 2. M. Kreijkes, 3. H. W. Jansen, 4. J. Waanders 5. G. Nijland 6. E. Dommerholt, 7. J. ter Haar 8. I. dé Lange, 9. C. H. Haan, 10. G. H. Fokker, II. J. Bakker 12. J. W. Stegeman 13. H. J. Ditsel, 14. C. Dijkstra. Katholieke Volkspartij: 1 A. J. Hodes, 2. A. M. Geuzendam 3. A. F. M. Paauwe 4. M. J. Bekhuis Gemeentebelangen: 1. A. H. ter Horst, 2. M. Janssen, 3. J. H. Roosink. Boerenpartij: 1. J. Averesch, 2. J. Se.penwoolde, 3. G. J. Vossebelt, 4. G. j. Egberts. Aangevoerd 274 stuks runderen. Prijzen: 12 vette koeien van ƒ2,90 tot ƒ3,10 per kg. slachtgewicht. 99 melk- en kalfkoeien van 900, tot ƒ1100,- per stuk; 105 pinken van 500,- tot 750,- per stuk; 58 graskalveren an 300,- tot 450,- per stuk. Overzicht handel: Rundvee: Handel kalm, prijzen iets lager. In verband met mond- en klauwzeer geen aanvoer op de varkensmarkt. Kom af van 't hout, zo sprak de kruiseling Die aan de linkerzij van Jezus hing, Als Gij U zelf en ons van 't kruis bevrijdt, Geloven wij dat Gij de Christus zijt. Kom af van 't kruis, werp af die doornen kroon, Waarom verdraagt Gij al die smart en hoon, Gij hebt gezegd, ik ben de Zoon van God, Waarom berust Gij dan in zulk een lot. Gij hoort toch wel hoe Gij gelasterd wordt, Schiet soms Uw God'lijk almacht thans te kort, Zijt Gij een Koning, ging de spotter voort, Toon het dan nu, maar Jezus sprak geen woord. Gedenk toch mijner, sprak de moordenaar Aan Jezus' rechterhand, toen klonk 't: voor waar Ik zeg U, heden zult Gij met mij zijn In 't Paradijs, verlost van zond' en pijn. Die moordenaar, aan 't einde van de reis, Ging juichend naar het Hemels Paradijs, Kom in, kom in, zo klonk des Heilands woord, Wijd open ging voor hem de Hemelpoort. De moordenaar, die Jezus had bespot, Die had gesmaald, zijt Gij de zoon van God, Stierf ook, maar hij moest eeuwig buiten staan Omdat zijn grote schuld niet was voldaan. Hij had geen Borg, hij had geen Middelaar, Hij had niet als de and're moordenaar Onder zijn zware zondenlast gezucht, Was er niet mee naar Jezus toegevlucht. Twee moordenaars, hun zonde even groot, Twee moordenaars, veroordeeld tot de dood, Twee moordenaars, slechts één was vrijge kocht, Daar Jezus hem, hij Jezus had gezocht. J. Rozendom Rijssen Advertentie CONFECTIE- EN KERKO-OVERHEMDEN SCHILD 21 april Sluitingsavond Jeugdraad Jeruël, 23 april Internationale rennen „Windhonden- renvereniging Rijssen" baan Dannenberg 30 april Orajebal Parkgebouw 2 mei Ledenvergadering afd. Rijssen Ned. Ver. Bescherming van Dieren café Spek- horst. 21 mei Ledenvergadering C.H.-A.R. Jeruël. 31 mei Sportdag Rijssen Vooruit R.V.-terrein 7 juli Drumbandconcours Volkspark Opgaven voor deze rubriek kunnen geschie den ten stadhuize (kamer 7, afdeling Alge mene Zaken). De dienst wordt zondag en 2e Paadag waar genomen zowel in het Wijkgebouw Wier- densestraat als Koninginneweg. De heer J. H. Pluimers ambtenaar ter ge meentesecretarie slaagde voor het schrifte lijk gedeelte van het examen Gemeen tefi- nanciën 2. De heer G. D. Voortman werkzaam ter gemeentesecretarie slaagde voor het schrif telijk gedeelte van het examen gemeente administratie. Tot kerkelijk ontvanger van de Ned. Herv. Gemeente werd benoemd de heer J. A. Schol man. NED. HERV. GEMEENTE Grote Kerk: 9.30 uur ds. Kool. 15.00 uur ds. Vos (bed. H.D.) Westerkerk 9.00 en 10.45 uur ds. Van Tuyl 19.00 uur ds. Kool. Elzen: 10.0 uur ds. Vos Notter: 19.30 uur ds Vos. GER. GEM. Noorderkerk: 9.30 en 19.00 uur ds. Van Haren. 15.00 uur leesdienst. 2e Paasdag 9.30 uur ds. Van Haren (Bev. van Lidmaten) OUD GER. GEM. Bevervoorde: 9.30 en 19.00 uur de heer Vosman. 14.30 uur leesdienst. 2e Paasdag 9.30 uur de heer Vosman (Bev. van Lidmaten) Oranjestraat: 9.30 en 15.00 uur ds. Van Dijk 2e Paasdag 9.30 uur ds. Van Dijk. GER. GEM. IN NEDERL. Eskerk: 9.30 en 18.00 uur ds. Aangeenbrug 14.30 uur leesdienst. 2e Paasdag 9.30 en 15.00 uur ds. Aangeenbrug GER. KERK Boomkamp: 9.30 en 15.00 uur ds. Brinkman NED. PROT. BOND Afd. Rijssen: 10.45 uur ds. J. W. Samberg, Delden

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1962 | | pagina 1