RAAD RIJSSEN PREDIKBEURTEN V Burgerlijke Stand AGENDA Jaarvergadering van „De Laatste Eer"' En non 'n Gemeenterocicl Zondagsdienst Groene Kruis UITSLAG STEMMING PRÜV. STATEN IN DE GEMEENTE RIJSSEN Jaarvergadering E.H.B O. Enscliede-F eyenoorcl Vrijdag 30 maart 1962 40e jaargang 12 <3- De abonnementsprijs van dit blad bedraagt f 1.25 per kwartaal, voor post-abonnees f 1.40 per kwartaal Administratie en Redactie: Enterstraat 10, Rijssen, Telef. 2303 (05480) Inzending van advertenties tot uiterlijk donderdagmorgen 12 uur Advertenties 10 cent per mm Bij contract, korting Aanlegbelastingverordening gewijzigd Urgentielijst straten Voorstel voorrangsverkeer Kerkstraat-Graaf Ottostraat aangehouden Veiligheidsgasslang gratis in bruikleen Speculatie met bouwterrein niet gewenst 11 I i 1 !l II II 1 Coöp Boerenleenbank „Notter' II I i VOOR Het voorstel van B. en W. tot wijziging van de aanlegbelastingverordening 1956 vond bij een aantal raadsleden niet veel waarde ring. Bij de aanleg van trottoirs heeft zich de moeilijkheid voorgedaan, dat de eigena ren de grond benodigd voor de aanleg, niet wensen af te staan, als zij aanlegbelasting moeten betalen. B en W. stelden de raad voor het tarief van de aanlegbelasting in die zin te wijzi gen dat de belasting voor trottoirs wordt afgeschaft en opgevangen in het tarief voor de weg. De heer ter Avest vond in het voorstel van B. en W. ergens een onbillijkheid. De aanlegbelasting is in het leven geroepen en wordt geheven om de kosten van de trot toirs en de riolering op te vangen. Nu blijkt aldus de heer- Ter Avest, dat B. en W. hier door verschillende moeilijkheden zijn tegen gekomen, gaat men hiervoor op zij Men dient toch ook het standpunt te huldigen aldus spr, dat, als in een bepaalde straat trottoirs worden aangelegd, het aanzien van de straat en van de wonigen verhoogd wordt Spr. was van mening, dat als er maatre gelen zijn genomen daaraan de hand moet worden gehouden. De voorzitter erkende, dat men inderdaad verschillende moeilijkheden met inwoners had gehad. De wijziging, die wij thans voor stellen vangt de moeilijkheden grotendeels op en vermindert eventuele onbillijkheden zonder twijfel. De heer ter Avest ging ver der met de idee te lanceren, ook maar een streep te halen dor de moeilijkheden die kunnen rijzen rond de Veerenlandweg, om dat deze weg een van de laatste wegen is die nog verhard moeten worden. De heer ter Avest zei in het voorstel van B. en W. eigenlijk geen billijke draad te kunnen zien en vond het voorstel van het college geen kwestie van liefdadigheid maar een zaak van noodgedwongen handelen door de hardnek kigheid van belanghebbenden. Ten opzichte van mensen, die jaren in de modder hebben gezeten is het voorstel min of meer onbil lijk meende spr. Wethouder Goosen reageer de op de opmerkingen van de heer ter Avest met te zeggen, dat het vaak moeilijk is, zoals de heer ter Avest had beweerd - uit te maken of een weg of de daaraan gele gen woningen in aanzien stijgen door de aanleg van trottoirs. Denk maar eens aan de Holterweg aldus spr, waar verschillende mensen hun voortuinen moeten missen. De heer Haase zag het voorstel van B. en W. gematigd. Men dient vast te stellen, dat dit voorstel is gedaan uit zakelijke over wegingen en niet uitsluitend om moeilijkhe den te omzeilen. De heer Otten vond het aan de orde zijnde voorstel een moeilijke zaak, maar om een andere oplossing althans een betere te vin den is nog moeilijker aldus spr. De heer Hodes was ook van mening, dat dit voorstel „uit nood geboren" moest zijn of het principe - waarover vanavond al veel gepraat is - juist is te noemen is een an der punt aldus spr. Ik geloof dat wij van 2 kwaden de minst kwade moeten kiezen, om dat dit de enige weg is om de moeilijkheden zo snel mogelijk op te lossen. Overigens ging de raad met het voorstel van B. en W. akkoord, ook al omdat men geen andere oplossing zag. Het college van B en W. heeft in over eenstemming met het advies van de com missie openbare werken een urgentielijst op gemaakt van de straten, die in 1962 ver beterd dienen te worden. Deze lijst vermeldt als eerste straat de Kruisweg en vervolgens, de Boomkamp en de v.d. Broekestraat. Het eerste gedeelte van de Enterstraat, en de Keizersdijk Banisweg. Men kan over de juistheid van deze volg orde uiteraard verschil van mening hebben. De heer ter Avest kon in principe wel met de opgestelde lijst akkoord gaan. Toch had hij een opmerking ten aanzien van de Arend Baanstraat. Dit is een van de meest urgente gevallen wat betreft de verbetering vooral met het oog op het te verwachten drukke bezoek aan het zwembad. Spr. pleitte voor een spoedige aanleg van de Kruisweg (verbindingsweg- Arend Baanstraat-Markeloseweg)De heer ter Avest wees tenslotte op het grote gevaar van het smalle gedeelte van de Arend Baan straat ter hoogte van het zwembad, waar paden met mul zand (langs beide zijden van de straat) grote gevaren opleveren. De voorzitter kon de gemaakte opmerkin gen van de heer ter Avest begrijpen. Wij hebben ongeveer een zelfde gedachtengang" De heer Otten wees op de uiterst slechte toestand van de Weijerdsteeg. Dit is uitge sproken de slechtste straat van Rijssen. Als het mogelijk is, moet hierin dit jaar nog verbetering worden gebracht en het volgen de jaar moet de Jan Ter Horst straat aan de beurt komen meende spr. Wethouder Goosen was het wel met de heer Otten eens, dat de Weijerdsteeg in een slechte toestand verkeerde, maar er moe ten daar nog verschillende woningen worden afgebroken. Dat zal dit-jaar niet allemaal zijn beslag kunnen krijgen, maar zo gauw als het mogelijk is zullen wij daar een intensieve verbetering door voeren. De heer Haase wilde niet graag wachten op de afbraak van die woningen De weg kan daarom wel worden verbeterd. Wethouder Scholman had geen bezwaar de Weijerdsteeg op de urgentielijst te ver melden. Maar het'streven van het college is de vermelde straten als dat maar enigs zins mogelijk is ook inderdaad „aan te pak ken". Spr. voelde er vor de Weijerdsteeg bij de volgende serie te verbeteren straten bo venaan te zetten. Als de woningen, die daar voor in aanmerking komen zijn afgebroken, kan een belangrijke verbetering worden door gevoerd De raad kon zich bij het standpunt van B. en W. uiteindelijk neerleggen. Binnenkort zal een aanvang worden ge maakt met het doortrekken van de Kerk straat naar de Graaf Ottostraat. Thans is het verkeer uit de Graaf Ottostraat ver plicht te stoppen, voordat het de Oranje straat inrijdt. Als de Kerkstraat zal zijn doorgetrokken zal naar de verwachting van B. en W. de verkeersintensiteit op dit kruispunt sterk toe nemen Het college vreest, dat de indruk kan ontstaan, dat de Oranjestraat minder belangrijk is, dan de Graaf Ottostraat-Kerk- straat vooral gelet op de breedte van de wegen: De Oranjestraat is 5 meter breed en de Graaf Ottostraat-Kerkstraat 7 meter. In verband hiermede waren B. en W. van oordeel, dat het ter bevordering van ver keersveiligheid wenselijk was, de kruising Oranjestraat-Kerkstraat-Graaf Ottostraat als voorrangskruising aan te wijzen, met dien verstande, dat het verkeer over de Kerk straat-Graaf Ottostraat voorrangzou hebben boven het verkeer over de Oranjestraat. De raad was het met de zienswijze van B. en W. hieromtrent niet eens, De heer Haase vroeg of het wel juist was, de be langrijkheid van ongeacht welke straat af te meten naar de breedte ervan. Spr zag het zo dat de Oranjestraat een verbindings weg was, tussen Enter en Markelo. De voorzitter persisteerde bij de mening, dat, naar het zich laat aanzien het verkeer van de Graaf Ottostraat naar het Schild drukker zou worden dan het verkeer van de Oranjestraat naar de Elzenerstraat. De heer Hodes zag de Oranjestraat ook als een doorgaande verbindingsweg. De ont sluiting, die u ten aanzien van het verkeer van het Schild naar de Graaf Ottostraat ziet, zal niet zo intens zijn als u zich dat ir^pnkt opperde spr. Stelt u ipaar eens een onderzoek in, adviseerde hij. De heer Otten was van mening, dat er tegen het voorstel van B. en W. veel was in te brengen. Bo vendien sneed hij nog een andere kwestie aan. Op de Zaagkoele ontstaat altijd een moeilijke situatie, als men het verkeer van de Emmastraat voorrang moet verlenen. Men moet dan stoppen op een zebra. De voorzitter erkende deze moeilijkheid en zeg de toe de situatie aldaar te laten bestuderen. Besloten werd het voorstel van B. en W. aan te houden en door deskundigen een ad vies te laten uitbrengen, welke oplossing de beste zou zijn. Bij de behandeling van de begro ting van het energiebedrijf is in de raad van gedachten gewisseld over verlaging van de gastarieven. De verlaging, die mo gelijk zou zijn geweest, zou zo gering zijn, dat het voordeel voor de gebruikers mis schien niet de moeite waard was geweest, terwijl de door het bedrijf behaalde winst zou kunnen worden benut voor bepaalde ver beteringen en voorzieningen enz. De directeur van het energiebedrijf heeft het college van b. en w. geadviseerd niet tot verlaging van deze tarieven over te gaan, doch in plaats daarvan aan de verbruikers veiligheidsgasslangen ter beschikking te stel len. Hiervoor moet weliswaar een bedrag van 56.000.- gevoteerd worden, maar de ver hoogde veiligheid is een zeer belangrijke zaak. De raad legde zich praktisch zonder debat eenstemmig bij het voorstel van b. en w. neer. De slangen zullen in bruikleen worden ver strekt, zo werd door de voorzitter duidelijk heidshalve medegedeeld. De heer Ter Avest, die tijdens de begro tingsvergadering had geijverd voor verlaging van de gastarieven achtte de aanbrenging van de veiligheidsslangen, zoals dat door de directeur van energiebedrijf was geadviseerd „van onschatbare waarde". B. en w. hebben de raad een voorstel voor gelegd tot wijziging van de algemene ver waarden bij de verkoop van bouwterrein door de gemeente. Het was de laatste tijd nog al eens voorgekomen, dat de gekochte terrei nen werden doorverkocht aan derden, het geen door B. en wé niet gewenst werd ge acht. De heer Otten was niet zo'n groot voorstan der van dit voorstel en wenste de bestaan de toestand gehandhaafd te zien. De voorzitter bracht naar voren, dat b.en w. moeten trachten speculatie met bouwter reinen van de gemeente te voorkomen. De heer Ter Horst kon dit standpunt van b. en w. niet overnemen Al eens eerder heeft spr. voor de gedachte gepleit, dat als iemand in een bepaald deel va de gemeen te wil bouwen en daartoe financieel nog niet geheel instaat is. de gele genheid moet worden gegeven tot reserve- Tot slot moest een stemming plaats vin den over het voorstel van b. en w. Hoe zeer de meningen verdeeld waren kwam tot ui ting in het staken der stemmen. Tegen het voorstel van b. en w stemden de heren. Paau- we, Nijland, Hodes, Ter Horst, Haase, Otten en Smeijers. Dit voorstel zal in een volgen de vergadering weer aan de orde komen. De deelstaat Württemberg heeft onlangs een zelfportret van Rem brandt aangekochtwaarvoor 3,5 mihoen mark moest uorden neer geteld. De aankoop beeft aanlei ding gegeven tot felle discussies, omdat sommive\ ',sstk.enners van mening zijn, daixSét portret vals is. Handige zakenlieden hebben naar aanleiding van de grote pu bliciteit rond deze zaak voor da mes een lederen Rembrandt-barel gelanceerd. Foto: In een modezaak in Stutt gart maken de dames kennis met het nieuwste barethoedie. Repro- dukties van het portret zijn aan wezig. GEBOREN: Gerdina Carolina, d.v. J. W. Rouwendal en G. C. Prijs, Molendijk 24, 19 mrt., Geertje, d.v. E. J. Siemerink en G. A. Ste- geman, Oosterhofweg 62, 22 mrt., Hendrik Jan. z.v G J Ehrenhard en J ter Maat, Lentfersweg 60a, 23 mrt. Geertrui, d.v. J. Timmerman en J. B Sep- penwoolde, Nassaustraat 25, 25 mrt.; Gerritdina, d.v. G. Scheppink en H H Bruins Dannenberg 65, 24 mrt.; Monica Maria, d.v. H. J. Pierik en B J A Leusink, Watermolen 15, 25 mrt; Matthias Absalom, Z.v. M. Kewilaa en A. Tawa, de Ruyterstraat 49, 16 mrt. te Alme lo; Everdina, d.v. J. ten Hove en G. Brinks, v.d. Broekestraat 3, 21 mrt. te Almelo. ONDERTROUWD: Gerrit Jan Pijffers, 21 jaar, Rijssen, Dan nenberg 67 en Jenneken Nijland, 25 jaar, Rijssen, Huttenwal 22, 22 mrt. GETROUWD: Johan Meyerink, 26 jaar en Janna Karkdijk, 25 jaar, Rijssen, Vennekesgaarden 64, 20 mrt; Willem Nieuwenhuis, 26 jaar en_ Willemina ten Berge, 23 jaar, Rijssen, J. ter HorstJH- znstraat 24, 23 mrt. Johan Hilbrand Comino, 29 jaar en Gerrit dina Geertruida Marja Sorleij, 30 jaar. Oran jestraat 37, 23 mrt.; OVERLEDEN: Gerhardus Siemerink, 68 jaar, echtgenoot van G. Lammers, Oosterhofweg 66, 24 mrt.; Johannes Asuerius Kienhuis, 58 jaar, echt genoot van C. Bootsveld, Oranjestraat 5, 15 mrt te Almelo. 30 maart, Ouderavond Wilhelminaschool, Schoolgebouw 1 april Uitvoering „Kunst naar Kracht" „Ge vaarlijk snoepgoed" St Jozefgebouw. 6 april Fotografenvereniging Aldolem Lunch room De Goeyen. 6 april Ledenvergadering Tennisclub Rijs sen. Hotel Gijsbers. 17 april vergadering Unitas Jeruël. 23 april Internationale rennen „Windhon- denrenvereniging Rijssen" baan Dannen berg. 31 mei Sportdag Rijssen Vooruit R.V.-terrein 7 juli Drumbandconcours Volkspark Opgaven voor deze rubriek kunnen geschie den ten stadhuize, kamer 7 (afdeling Alge mene Zaken). In café D. Beumer hield de begrafenis vereniging „De Laatste Eer" haar jaar- mend voorzitter de heer R. SMelt. Uit het jaarverslag van secretaris-penningmeester de heer G. J. Weersink bleek, dat de vere niging een gestadige ledenvooruitgang heeft. In het afgelopen jaar traden 60 gezinnen toe. Veel gezinnen gaan er bovendien toe over een bijverzekering te sluiten voor het suppletie-fonds. In 1961 werden 33 begrafe nissen verzorgd. Steeds meer wordt gebruik gemaakt van de lijkauto i.p.v. de lijkwagens. 37x werd de lijkwagen uitgeleend. 12x werd het lijkvervoer van elders overleden leden verzorgd. Het financieel jaarverslag sloot met een flink batig saldo. Tijdens de vergadering werd besloten over te gaan tot vaststellen van een wiskundige reserve. p P ii P it.-i Laaf er den ook iets, \ran naar onze Spaarbank vliegen IJ worc/f er beits, van Het eeste stemm det hew' ehad, Det is al wier gebuurd, Doar zeent non goojndag ouwera Veskaejn huks rood ekluurd. Ik hoof oe neet mear te veteln Woer of het is egoan, Want 'n oetslag hef, zo zol ik deankng, In alle kraantn estoan. Doar zeent petiejn hetzelfde bleewn, Miskien vul eur det teeng, Ook hebt ter disse keer wier wat Merakels klappe kreeng. Iej kuent wat leu ech neet takseern, Ze springt van 'n hak op 'n tak, Ze stekt zik, as 't eur better lik, Zo wier in 'n aander pak. Doarumme kan gin meanske zeg'n Woer of 't met 'n road zal goan, Doar kunne wiej noar dit stemm ech Allene mear noar roan. Wiej wocht doarum' mear rusteg of, Zo lange doert det neet, Al zuet ter heel wat wean dee deankt, 't Zal miej 's beniejn woer 't geet. J Rozendom, Rijssen. HU i tfcNWai is iSSEN De dienst wordt zondag a.s. waargenomen in het Wijkgebouw Wierdenseweg. Partij v.d. Arbeid: 1297 (1279). K. V. P. 780 (776). C. H. U. 704 (578). A.R.P. 898 (1265) VVD 183 (213). C.P.N. 6 (24). S.GP. 3056 (2925). P.S.P 30 Boerenpartij 267 (--). G.P.V. 23. (--). De cijfers tussen haakjes geven het aan tal stemmen aan van de stemming voor de Prov. Staten in 1958. Er bestond vrijdag grote belangstelling voor de jaarvergadering van de E.H.B.O. afd. Rijssen, die onder voorzitterschap van de heer p! Kiestra in café Spekhorst werd ge houden. Na een woord van welkom door de heer Kiestra, die zijn grote vreugde over de grote opkomst niet onder stoelen of banken stak, las secretaris G. de Leeuw de notu len en het jaarverslag voor. Hieruit bleek dat de vereniging momenteel 128 leden telt, waarvan 113 in he' bezit zijn van een geldig diploma 12 leden kwamen niet in aanmer king voor verlenging aangezien deze de benodigde 8 herhalingslessen niet volgden. 47 leden kregen hun diploma velengd. Het aantal donateurs bedraagt 60 hetgeen als te weinig werd beschouwd, vooral omdat het batig saldo zo klein is. Penningmeester J. ten Brinke had n.l. meegedeeld, dat dit 22,14 was. Veder vemeldde het verslag een uit stekende verstandhouding met de plaatselijke doktoren, die o k dit jaar weer de diverse cursussen gaven. 48 keer werd eerste hulp verleend door de E.H.B.O 28 april wordt in Enschede een districts wedstrijd gehouden. Bij de bestuursverkie zingen werden de heeren G. ten Berge en A. Voortman gekozen. Door dr. D. Oosthoek jr werd een cause rie gehouden over diverse dagelijkse voor vallen, structuur menselijk lichaam etc. Vervolgens werden er twee films ver toond met als titels „Sportletsel" en „Film als nieuwe hulpmiddel bij medisch onder zoek". Grote kerk: 9.30 uur ds. Kool, 15.00 ds. Vos. Westerkerk: 9.30 uur ds. van Tuyl, bev. nieuwe lidma ten, 19.00 uur ds. Kool, bed. H.D. Notter: 19.30 ds. Vos Ger. Gemeente. Noorderkerk: 9.30 uur en 19.00 uur ds. Van Haren, 15.00 uur leesdienst. 4 APRIL 19.30 uur de heer Suiker, theol. student. Oud. Ger. Gem. Bevervoorde: 9.30 uur en 19.00 uur de heer Vosman 14.30 uur leesdienst. Oud. Ger. Gem. Oranjestraat: 9.30 uur en 15.00 uur ds. Van Dijk. Ger. Kerk Boomkamp: 9.30 uur en 15.00 uur ds. Brinkman. Ger. Gem. in Nederland Eschkerk: 9.30 uur en 18.00 uur ds. Aangeenburg. 14.30 leesdienst. Ned. Prot. Bond Ds. S. E. Doyer, Colmschate, v.m. 10.45 uur De O.A.D. zal een extra rit uitvoeren voor voetballiefhebbers naar' Enschede op 4 april. Dan wordt n.l. de wedstrijd gespeeld Sport club Enschede-Feijenoord. Het vertrek is be paald op 18.15 uur. Men- kan zich opgeven bij sigarenmagazijn Gijsbers Enterstraat 10.

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1962 | | pagina 1