Stadsbleek de Weyerd wordt Hertenkamp Jubileumavond mannenkoor C HRISTELIJK HISTORISCH Ds. Bos (Ger, Kerk) Exnjneloord met emeritaat PREDIKBEURTEN No. 1 van lijst 3 ZANDSCHOLTEN Burgerlijke Stand Zondagsdienst dierenartsen Gevonden voorwerpen Samenstelling stem bureaus verkiezing Prov. Staten Urgentielijst van de te verbeteren straten De uitslagen van de ver kiezingen voor de Prov. Sta ten worden woensdag 28 maart aan ons kantoor, Enterstraat 10, gepubliceerd. Coöp. Boerenleenbank „Notter" Gouden jubilaris bij ter Horst en Co. KYNOLOGENSUCCES VEEMARKT RUSSEN Stemn KOSTUUMS AANGEKREGEN AGENDA Ledenvergadering van ,.De Eendracht" Vrijdag 23 maart 1962 40 jaargang no. 12 De abonnementsprijs van dit blad bedraagt f 1.25 per kwartaal, voor post-abonnees f 1.40 per kwartaal Administratie en Redactie: Enterstraat 10, Rijssen, Telef. 2303 (05480) Inzending van advertenties tot uiterlijk donderdagmorgen 12 uur Advertenties 10 cent per mm Bij contract korting HUTTEN WAL 31 RIJSSEN J. LICHTENBERG I „Ten Berge" VOOR De stadsbleek de Weijerd, zal in de toe komst een geheel andere aanblik bieden, dan het enkele eeuwen lang heeft gedaan. In plaats van wassense spoelende en keu velende huisvrouwen, die hier wekelijks van de stadsbleek gebruik maakten, zullen in de naaste toekomst dartele herten de bleken be volken en zich te goed kunnen doen aan het malse gras en aan het heldere bronwater, waardoor de Weijerd vooral zo'n goede naam had. De suggestie, de Weijerd tot hertenkamp te bestemmen, werd enkele keren in de raad gedaan, o.a. door de heer J Voortman (S.G.P.) in de vergadering van 21 juli 1961, toen b. en w. de raad voorstelden de stads bleek te bestemmen tot plantsoen Hoewel b. en w. over dit voorstel weinig enthousiasme toonden vond de heer Voort- man toch zoveel bijval, dat het college toe zegde de gedane suggestie te bestuderen, vooral met het oog op de financiële conse quenties. Door de dienst gemeentewerken is een plan ontworpen (kosten 24.000) waarmede de commissie openbare werken akkoord kan gaan. Door het college van b. en w. wordt meegedeeld, dat de vrij hoge kosten van dit plan worden veroorzaakt door de post afras tering en door de post verblijfplaats voor de herten. De raad is er waarschijnlijk enthousiaster over dan b, en w. Het college zegt n.l. in Advertentie PROTESTANTSE KIEZERS STEMT OP 28 MAART GEBOREN: Geesken, d.v. H. Meulenkolk en H. Seppenwoolde, Esstraat 83, 13 mrt; Janna Hendrika, d.v. D. Kamphuis en M. Dannenberg, Tabaksgaarden 36, 15 maart; Jannes z.v. J. van den Noort en D. ter Haar Tabaksgaarden 62, 16 mrt; Jannetta, d.v. W. Slagman en G. Ligten- berg, Blinde Banisweg 5, 16 mrt; Hendrik, z.v. H. Lohuis en H. Meenks, Lig- tenbergerdijk 34a, 16 maart; Philippina, d.v. W. Baan en G. Bruggink, van den Broekestraat 29, 18 mrt; Gerritdina Berendje, d.v. D. Megelink en H. Baan, Nijverdalseweg 129, 15 mrt. te Al melo. ONDERTROUWD: Willem Korevaar, 24 jaar Bergambacht, Burg. Uilkensstraat 7, en Jan na Scherphof, 23 jaar, Rijssen, dokter Stok kersstraat 8, 13 mrt; Jan Scheppink, 24 jaar, Rijssen Holtentorens- weg 29, en Janna Beltman 19 jaar, Rijssen, Koninginneweg 13 15 maart; Aalt Leusink, 26 jaar, Wierden, Almelose- straat 50, en Hendrika Seppenwoolde, 22 jaar, Rijssen, Graaf Adolfstraat 2, 15 maart. GETROUWD: Gerrit Assink, 25 jaar, en Hendrika Rozendom 23 jaar, Rijssen, Oran jestraat 22, 15 maart. OVERLEDENAleida Danneberg, 77 jaar, echtgenote van A. J. Smeijers, Hangerad 34, 17 maart; Berend Jan Nijenhuis, 73 jaar, weduwnaar van: G. Kieftenbeld, Nassaustraat 54, 16 mrt. Hendrikus Nijkamp, 68 jaar, echtgenoot van M. Nijland, Walstraat 61, 18 mrt. Grada Sanderman, 26 jaar, echtgenote van D. Harbers, Esstraat 11, 14 maart, te Almelo. De dienst wordt zondag a.s. waargenomen door dierenarts J. Siebelink te Wierden, tel. 05496-298. Schooletui, inh. 6 potloden-passer-gum enz, klein sleuteltje, padvindersriem met twee sleu tels, armbandje van dubbeltjes, blauw-ach- tige herensjaal, grijs kinderwantje, grolse vuisthandschoen, linker glacé handschoen, 35, twee knotten sajet groen van kleur, bruine glacé handschoen, beige portemon- naie inh. 2 cent, duimstok, groen gebreid kinderwantje, geel gebreid kinderwantje, een doos bitumen strippen, dameshorloge, spat- lap, grolse want, biljet van 10, twee bank biljetten van 10, lichtgroen knipbeursje, gele vingerhandschoen, roodbruine vinger- handschoenen, paar bruine gebr. handschoe nen, bruine plastic kinderportemonnaie, paar groene kindrewantjes, paar witte gymschoe nen, geelwit kinderwantje, rode boodschap pentas, bruine linker damesschoen, krielhaan- tje, groen-witte meisjeswant, grijze want, autoped, grijze linker damesglacé, lederen riem, zilveren hangertje, roodwit wollen kin dermuts, spanningzoeker, groen gebreid kin derwantje, kindersjaal, wollen heren-sjaal. Aankomen lopen: klein zwart hondje, wit-zwart hondje. Bovenstaande voorwerpen en goederen zijn te bevragen op het rijkspolitiebureau op alle werkdagen tussen 18.00 en 20.00 uur. Telefo nische inlichtingen of gesprekken kunnen over deze goederen niet worden gevoerd. een nota aan de raad: Hoewel mede gezien de kosten met schroom en weinig enthousiast stellen wij U, kennende Uw gevoelen, voor om een krediet van 24.000 beschikbaar te stellen. Stemdistrict I. (Catechisatielokaal Schildkerk) Voorzitter: Burgemeester C. B. J. Landweer Leden: G. J. Voortman, J. Mekenkamp. Stemdistrict II (Julianaschool) Voorzitter: W. Haase, Leden: M. Kreijkes, H. Borghuis. Stemdistrict III (Haarschool) Voorzitter: J. Goosen. Leden: G. Otten, B. D. van den Noort Stemdistrict IV (Banisschool) Voorzitter: H. ter Avest. Leden: A. F. Paauwe, J. J. Simpelaar. Stemdistrict V (Catechisatielokaal Wester- kerk) Voorzitter: J. Jansen. Leden: G. J. Smeijers, G. J. Rozendom Stemdistrict VI (Ambachtsschool) Voorzit ster: j. H. Pluimers. Leden: H. J. Nijland, S. Wierda. Stemdistrict VII (St. Josephgebouw) Voor zitter: A. H. ter Horst, Leden: W. P. Ver beek. H. ten Berge. Stemdistrict VIII (Kleuterschool „Margriet") Voorzitter: A. J. Hodes. Leden: J. Voortman G. Strijker. Stemdistrict IX (Clubgebouw Speeltuinver eniging „Margriet") Voorzitter: J. A. Schol man. Leden: J. H. Nijland, J Muller. Door het college van b. en w. is, in over eenstemming met het advies van de com missie openbare werken een urgentielij st op gemaakt van de straten welke in 1962 ver beterd dienen te worden. Deze lijst vermeldt als eerste straat de Kruisweg, als 2e de Boomkamp, als 3e de van de Broekestraat, als 4e het eerste gedeel te van de Enterstraat (vanaf Wierdensestraat) en als 5e De Keizersdijk-Banisweg. Middels een goed geslaagde feestavond heeft het Rijssens Mannenkoor haar 35-jarig jubileum gevierd. Van deze gelegenheid werd tevens gebruik gemaakt om de heer E. J. Beverdam, die vanaf de oprichting tot enkele jaren gele den voorzitter is geweest van het koor, dat in de loop der jaren zoveel successen heeft behaald, te huldigen. De voorzitter de heer G. J. Rozendom schetste de grote verdiensten van de heer Beverdam voor het Mannenkoor en uitte daar voor „sprekende namens alle leden" zijn hartelijke dank. De heer Beverdam ontving als bewijs van waardering voor het vele in het belang van het Mannenkoor verricht een gouden insig ne, terwijl mevr Beverdam bloemen wer den aangeboden. Een der oprichters van het koor, de heer J. H. Borghuis, die nog steeds lid is van het koor en nog trouw de repetities bezoekt, werd op hartelijke wijze toegesproken door burge meester Landweer, die hem een boekwerk aanbood. Mevr. Borghuis werd verrast met een tuil bloemen. Het overige gedeelte van de avond stond onder leiding van de heer A. J Dangremond. Door enkele leden was een alleraardigste komische opera ingestudeerd, waarvan met volle teugen is genoten. Verder amuseerde men zich met gezelschaps spelen, er werden enkele werkjes gezon gen (o.a. Mooi Riessen) Er heeft een bijzon der gezellige stemming geheerst, waardoor de band tussen de leden is versterkt. Een van de doelstellingen van deze feest avond aldus, de heer Rozendom in zijn slot woord. De heer H. J. Borghuis ontvangt uit han den van de burgemeester C. B. J. Landweer een boekwerk van de Gemeente Rijssen, we gens zijn 35-jarig lidmaatschap en oprichter der vereniging. Vooral de oudere leden van de Ger. Kerk (Boomkamp) zullen zich nog heel goed de beminnelijke figuur herinneren, die ds. J. Bos was, ds. Bos heeft de Ger. Kerk van Rijssen gediend in de moeilijke crisisjaren van 1931 tot 1938, waarna hij een geroep aannam naar de gemeente Baarn. Sinds 1946 heeft ds. Bos de Ger. Kerk van Emmelord in de Noordoostpolder gediend, en daar in het nieuwe land heeft hij belangrijk en ze genrijke arbeid verricht, om welke reden hij bij de bevolking van welhaast de gehele Noord oostpolder zeer geliefd werd. Daarom was het besluit van ds. Bos, om medische redenen emeritaat aan te vragen een grote slag met name voor de Ger. Kerk van Emmeloord. Het feit, dat ds. Bos in Emmeloord zal blijven wonen, heeft het ver lies, dat men voelde aankomen wel verzacht. De predikant heeft toegezegd zich zo lang als hij kan als adviseur voor de gemeente werkzaam te zijn, een aanbod, dat met dank dor de kerkeraad is aanvaard. Ds. Bos is werkzaam geweest in een tijd, waarop in de Noordoostpolder pionierswerk verricht moest worden. De tewerkstelling in de pol der van vele mensen uit alle streken van het land leverde geheel eigen moeilijkheden op. Ds. Bos ontplooide een grote activiteit en het eerste contact met de bewoners van het nieuwe land ontstond door het houden van lezingen in de arbeiderskampen. Niet minder dan 13 keer moest ds. Bos zijn predikaties houden in een andere kerk. Natuurlijk was er nog geen kerkgebouw in 1946 Er werd gebruik gemaakt van het dorps huis, van een barak, van een noodkerk van de Herv. Gem, later van een eigen nood kerk en tenslotte kon het grote ideaal van ds. Bos en van zijn gemeenteleden worden verwezenlijkt toen het nieuwe kerkgebouw aan het Corn. Dirksz plein in gebruik werd genomen. Aanvankelijk een bescheiden aantal leden tellende, is de Ger. Keru van Emmeloord thans tot bijna 2000 zielen uitgegroeid. Met het ingaan van het emeritaat gaat ds. Bos een rustige tijd tegemoet, de rust zal hem door alle gemeenteleden van de Ger Kerk graag worden gegund en bovendien nog door vele anderen, die oöit met de geziene pre dikant in contact zijn geweest. ADM. WEEKBLAD VOOR RIJSSEN Advertentie Onze landelijke reserves /jn ruim f 100.- miljoen stellen ouP Uw spaarsaldo veilig Wendt U vol vertrouwen tot de Foto: Voorzitter J. Rozendom speldt de heer Beverdam de gouden speld van het Zangers verbond op. Een halve eeuw was de heer P. A. Pfeiffer, wonende Enterstraat 101 werkzaam geweest bij de NV ter Horst en Co. Natuurlijk ging dit jubileum niet ongemerkt voorbij. De heer Pfeiffer werd met zijn vrouw op het directiekantoor ontvangen, alwaar hij werd toegesproken door de heer A. H. ter Horst, die de jubilaris dank bracht voor de trouwe wijze, waarop hij zijn arbeid voor ter Horst en Co gedurende 50 jaar had verricht. De jubilaris ontving een gouden horloge en het ere insigne (50 jaar trouwe dienst). Op de clubmatch, georganiseerd door de kynologenclub Meppel en omstreken werd de Engelse cocker spaniel „Heidih" van de heer J. P. A, van de Belt uitgeroepen tot de beste jachthond en beste inzending van de gehele clubmatch „Heidih" waarvan de heer v.d. Belt fokker-eigenaar is, won tevens de z.g. publiekprijs. Aangevoerd: 132 runderen. Prijzen: 6 vette koeien van 2.90 tot 3,10 per kg slachtgewicht. per stuk. 65 melk en kalfkoeien van 900- tot 1000 per stuk. 30 pinken van 600- tot 750- per stuk. 28 grasKaxveren van 450- tot 550- p. stuk. 3 nuchtere kalveren van 70- tot 80 per stuk. Overzicht handel: Rundvee: Handel kalm, prijzen onveranderd. In verband met mond- en klauwzeer geen aanvoer op de varkensmartkt. NED. HERV. GEMEENTE Grote Kerk: 9.00 uur en 10.45 uur ds. Vos 19.00 uur ds. Van Tuyl. Westerkerk: 9.30 uur ds. Van Tuyl. 15.00 uur ds. Kool. Elzen: 10.00 uur ds. Kool. GER. GEMEENTE Noorderkerk: 9-30 uur ds. Van Haaren. 15.00 uur leesdienst. 19.00 uur ds. Van Haaren. OUD GER. GEMEENTE Oranjestraat: 9.30 uur en 15.00 uur ds. Van Dijk. GER. KERK Boomkamp: 9.30 uur en 15.00 uur ds. Brinkman. OUD GER. GEMEENTE Bevervoorde: 9.30 uur de heer Vosman. 14.30 uur leesdienst. 19.00 uur de heer Vosman. GER. GEM. IN NED. Esehkerk: 9.30 uur ds. Aangeenbrug. 14.30 uur leesdienst. 18.00 uur ds. Aangeenbrug. d'Aandre wekke magge wiej, Murre wiej wier stemm, Kuewe rood maakng net geliek Wee ow non weelt hemm. Wat hew in oons kleane laand Toch nen hoop petiejn, En dan hewwe disse keer Ook nog wier ne niejn. Kueze hewwe dus genog En aw' oet kuent doon Op det wat ze oons vetelt. Dan zeent 't almoa goon. Want neetwoar, alle petiejn, Net van wonne kluur, Hebt toch earlke, zo ze zeg'nt, 't Beste met oons vuur. Wee of stemm zal winn en wee Achter oet zal goan, 't Lik miej het versteandegst um Doar neet noar te roan. Want gin meanske kan al zeg'n Woer 't zal goan met 't stemm. Stelt ees det de leu der wat Niej blood in Weelt heem. Mear of det vül better is. Det zal dan munn bliekng. Want det kuej, loaw' earlke wean, Neet zo gaauw bekiekng. Asse slechter zeent dan ziej Ze nog neet wier kwiet, Veer joar zit ze, det veen ik Ne te lange tied. Ik heb smangs wal ees edach, Zol 't neet better wean As dee leu, 't zal wal neet kunn. Elk joar of mon trean. J. ROZENDOM, RIJSSEN. Advertentie Wij hebben de nieuwe collectie Ook blauw en grijs, voor a.s. lidmaten. 24 maart Kynologenclub R.E.O. Parkgebouw 26 maar Alg. Ledenvergadering „De Laatste Eer" café Beumer 26 maart Ledenvergadering Bromfietsclub „Op Pad" café Smit 27 maart CHU ledenvergadering Jemël. 30 maart Ouderavond Wilhelminaschool Schoolgebouw 2 april Ledenvergadering R.K.S.V. in café Kamphuis, Veemarkt 17 april Vergadering Unitas Jeruël 23 april Internationale rennen „Windhonden- renver. Rijssen" baan Dannenberg. 31 mei Sportdag Rijssen Vooruit R.V.-terrein 7 juli Drumbandconcours Volkspark Opgaven voor deze rubriek kunnen geschie den ten stadhuize, kamer 7 (afdeling Algeme ne Zaken). Advertentie Korr voer CORSBT naar on* Wij adv'rsrtr jg U deskundig. Drogisterij aid mad. bandeges 1- j|jj Teletoon 2293 In 't café 'n Hook hield de Rijssense Pluim vee en konijnenfokkers Vereen. „De Een dracht" haar ledenvergadering onder leiding van haar voorzitter de heer P. J. Holt- kamp. In zijn openingswoord deelde deze mede, dat de clubtentoonstelling zou wor den gehouden in de zaal van de heer Koe dijk. De jury zal bestaan uit de heren Afink uit Enschede voor hoenders, Otten uit Doe- tinchem voor konijnen en van Tingen uit Bussum voor sierduiven. Naar de vergade ring vain de Provinciale afdeling van de R-P.B. werden als afgevaardigden aangewe zen de voorzitter en de heer J, Tijhof en voor de vergadering van Oneto de voorzitter en de heer G. Smit. Door het bestuur was een nieuw regle ment samengesteld. Door de aansluiting van de sierduivenclub bij de vereen, was dit noodzakelijk geworden. Het nieuwe regle ment werd door de vergadering goegekeurd. Op een gestelde vraag, wanneer het club blad weer zou' verschijnen, deelde de voor zitter mede, dat hierin stagnatie was ont staan door drukke werkzaamheden van de heer Joh. Koster. Thans was hiervoor echter een commissie gevormd bestaande uit de heren J. H. Pluimers, Lajos Luby, H Schep pink en J. Schooten, zodat het blad binnen kort weer zou verschijnen.

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1962 | | pagina 1