RUSSENS MANNENKOOR VIERT 35-JARIG JUBILEUM PREDIKBEURTEN CHRISTELIJK HISTORISCH MEART KOSTUUMS AANGEKREGEN AGENDA OntspanningsavondIrene' weinig belangstelling Circus in Rijssen AANBESTEDING Veemarkt Rijssen maandag 19 maart VOORJAARSMARKT BURGERLIJKE STAND Nieuwe directeur Postkantoor SUBSIDIES No. 1 van lijst 3 ZANDSOHQLTEN Zondagsdienst dierenartsen RAADSVERGADERING Coöp. Boerenleenbank „Netter" Omzetten coöperatie in stijgende lijn Vrijdag 16 maart 1962 40e jaargang no. 11 De abonnementsprijs van dit blad bedraagt f 1.25 per kwartaal voor post-abonnees f 1.40 per kwartaal Administratie en Redactie: Enterstraat 10, Rijssen, Telef. 2303 (05480) Inzending van advertenties tot uiterlijk donderdagmorgen 12 uur Advertenties 10 cent per mm Bij contract korting J. LICHTENBERG rOnze landelijke reserves van ruim 100.- miljoen slellen ook Uw spaarsaldo veilig WendI U vol vertrouwen ioi de HUTTENWAL 31 - RIJSSEN WEEKBLAD VOOR RUSSEN Zeg meart, iej maakt er 'n putjen van, As 't neet gaauw aanders wodt, Dan doo iej oons, zo as 't non lik, Dit joar heel wat te kot, Neeng sommerdage mur iej geewn, Mear goa iej zo vedan, Dan krieg iej det neet vuur mekoar. Dan kom iej doar neet an. Het is nog alle dage koold, Doar vaalt geregeld snee, Het vrus ook ech nog knapjes 's nachs, Nee meart, iej maakt 't altee. En zo te zeen, dan zit er nog Vul mear snee in de loch, Miej duch, 't kan zachjes an wal lukng, Het is non mooi genog. Too meart, geewt oons, wonear det kan, Wat zunne of en too, De leu dee sit er um te springn, Of is 't oe nog te vroo. Met oonze kolnboem hoof iej ech Nog gin beklag te hemm, Ear met dee leu dee 't elke keer Wier *n murre koln mun hemm. Ik weet neet meart of iej het weet, De steenkoln dee zeent duer, Mear joa wat muj, met dit wear kuej, Nog ech neet zoonder vuer. 'k Zol zeg'n as 't er eawn good um is, Geewt oons wat vuurjoarswear, Neeng dage, 't stek oons neet zo net, Al zeent er een poar mear. J. ROZENDOM, RIJSSEN. Advertentie Wij hebben de nieuwe collectie Ook blauw en grijs, voor belijdenis-mensen 16 maart, Amateurfotografenvereniging Al- dolem hotel Gijsbers. 17 maart, jaarfeest Herv. Jeugdvereniging Jeruël. 20 maart Ledenvergadering A.R. Jeruël. 20 maart, Ledenvergadering Roode Kruis 8 uur en Uitreiking Landsteinerpenning 9 uur hotel Gijs ers. 21 maart Lezing over Israël, Herv. Jeugd- raad Jeruël. 24 maart Kynologenclub R.E.O, Parkgebouw 26 maart Alg. Ledenvergadering „de Laat ste Eer" Café Beumer 30 maart Ouderavond Wilhelm.school School gebouw. 17 april Vergadering Unitas Jeruël. 23 april Internationale rennen „Windhonden- renver. Rijssen" baan Dannenberg. 31 mei Sportdag Rijssen Vooruit R.V.-terrein 7 juli Drumbandconcours Volkspark. Opgaven voor deze rubriek kunnen geschie den ten stadhuize, kamer 7 (afdeling Alge mene Zaken). Het was een grote teleurstelling voor het bestuur en de leden van de speeltuinvere niging „Irene" dinsdagavond zo weinig be langstelling te zien voor de ontspannings avond, die zij in het Parkgebouw hield. De bedoeling van deze avond was voorname lijk baten te vinden voor de aanschaffing van uniformen voor de wandelclub. Inplaats van baten echter kreeg de kas een tekort van enkele honderden gulden. Er zijn ongetwijfeld verschillende oorza ken aan te wijzen van het échec van deze avond, waarop wij echter niet verder wen sen in te gaan. Deze avond traden op een revuegezelschap „De Naóbers" uit Hoge He- xel, terwijl de Luckey Stars voor de muzika le noot zorgden. NED. HERV. GEM. Grote Kerk: 9.30 uur ds. Vos (bed. H, A.) 19.00 uur ds. Vos (nabetr.) Westerkerk: 9.30 uur ds. van Tuyl (bed. H. A.) 15.00 uur ds. Van Tuyl (nabetr.) GER. GEMEENTE Noord erkerk: 9.30 en 19.00 uur ds. Van Haaren 15.00 uur leesdienst OUD GER. GEMEENTE Bevervoorde: 9.30 u., 14.30 u. en 19.00 u. leesdienst. OUD GER. GEM. IN NED. Oranjestraat: 9.30 en 15.00 uur ds. Van Dijk GER. KERK Boomkamp: 9.30 en 15.00 uur ds. Brinkman GER. GEM. IN NEDERDL. Eschkerk: 9.30 en 18.00 uur ds. Aangeenbrug 14.30 uur leesdienst NED. PROT. BOND Afd. Rijssen: 10.45 uur ds. dr. J. W. Samberg, Delden De Nederlandse Astma stichting heeft het gemeentebestuur van Rijssen verzocht haar een subsidie toe te kennen van 2 cent per inwoner. De stichting heeft de bestrijding ten doel van het asthma en als landelijke organisa tie bestrijding door andere verenigingen en instellingen op dat gebied in gecoördineerd verband te doen geschieden teneinde daar door zo effectief mogelijk werkzaam te zijn. In overeenstemming var het advies van de sport en culturele commissie stellen b. en w. de raad voor de stichting voor 1962 een subsidie van 1 cent per inwoner toe te kennen, waarbij het subsidie aan het Kon. Wilhelminafonds en aan de Ned. Vereniging voor de Rheumatiekbestrijding (beide 1 cent per inwoner) als leidraad heeft gediend. De vereniging „Pro Juventute" en de stichting R.K. Gezinsvoogdij en Patronage in het Arrondissement Almelo heeft de ge meente Rijssen om 'n jaarlijkse bijdrage in het exploitatietekort verzocht, waarbij de ge dachten uitgingen naar een subsidie van 3 cent per inwoner „Het is de eerste maal" aldus b. en w. tot de raad, dat van deze zijde subsidie van de gemeente Rijssen wordt gevraagd, als redenen worden opgegeven de steeds stijgende apparaatskosten en de limi tering van de subsidiebedragen door het de partement van justitie. Door dit laatste al dus b. en w. dreigen dus weer lasten van het rijk naar de gemeente worden overge heveld. De verenigingen zo zijn b. en w. voorts van mening verrichten zeer nuttig werk en afwijzing alleen om genoemde redenen vindt men niet verantwoord. De stichting Pro J i- ventute heeft in Rijssen 11 ezinnen met 13 kinderen in behandeling en de Stichting R. K. Gezinsvoogdij één gezin met 3 kinderen B. en w. stellen de raad voor te berimten beide instellingen tezamen een subsidie toe te kennen van 2 cent per inwoner. Het bekende circus Belli zal in Rijssen optreden op 14 en 15 juni. De voorstellingen zullen worden gegeven op een terrein aan de Schoolstraat. De verbinding van de Kerkstraat met de Graaf Ottostraat zal nu waarschijnlijk spoe dig zijn beslag krijgen. Woensdag 21 maart vindt de aanbesteding plaats van de be strating, waarop reeds lang gewacht is. Advertentie GROTE GEBOREN: Reintje, d.v. B. J. Vossebeld en H. Baan Opbroekweg 61, 6 mrt;. Hans z.v. G Jansen en B H. de Leeuw, Koninginneweg 25, 6 mrt; Ingrid Maria, dv. J. H. J. Rensen en G. H T. Heuver, Middeldijk lb, 7 maart.; Catharina Berendina, d.v. G. J. van de Maat en J. Baan, Hagweg 16, 8 mrt.; Eliza Bertus Bernardus, z.v. K. Pijpers en G. J. Dunnewind, Trompstraat 28, 9 mrt.; Geert Jan, z.v. G J Nijkamp en G Slag huis, Zuna 2, 8 mrt.; Hendrikus, z.v. J. Dannenberg en G. K. Bruggink, de Bleijdestraat 17, 9 mrt.; Jannes, z.v. G j Poortman en G. Dannen berg, Nijverdalseweg 5, 12 mrt.; Henriëtte Jeanette Alice, d.v. M. R. Uien- reef en A G. Reefman, Welleweg 42, 9 mrt.; Jannes, z.v. H A Kreijkes en E. J. van de Maat, Stationsdwarsweg 29, 12 mrt.; Herman, z.v. H. Borghuis en G Knol Wa termolen 23, 2 mrt., te Almelo. Met ingang van 1 juli is tot directeur van het Post en Telegraaf kantoor te Rijssen be noemd de heer M. G. A. Elzinga uit Vianen. De heer Elzinga zal de huidige directeur de heer E. Dasselaar opvolgen. De nieuwbe noemde directeur is geboortig uit Enschede en toonde zich met zijn benoeming zeer in genomen. „Ons hart blijft toch altijd in Twen- the'' zegt 't Twentse volkslied en misschien is dit voor de nieuwe directeur van Rijssen ook van toepassing geweest. Na zijn schoolopleiding te Enschede werd de heer Elzinga aangc~teld als ambtenaar op het postkantoor van zijn geboorteplaats, waarna hij in 1854 werd benoemd als hoofd employé le klasse aan het postdistrict te Middelburg. In 1958 werd hij benoemd als directeur van het P. en T. kantoor te Vianen. ONDERTROUWD: Johan Meijerink 26 jr. Rijssen, Vennekesgaarden 64, en Janna Kark- dijk, 25 jaar, Rijssen, Tabaksgaarden 38, 6 maart. GETROUWD: Gerrit Dinand Niezink, 28 jaar, en Jenneken Nijkamp, 25 jaar, Wier den, 2e Esweg 4, 9 mrt. OVERLEDEN: Janna Seppenwoolde, 72 jr. echtgenote van H, Klein Ligtenberg, Zuider straat 2, 7 mrt.; Johanna Mensink, 84 jaar, weduwe van G. J. Rozendom, Wierdense- straat 108. 8 mrt.; Antonie Wilhelmus Maat man, 37 jaar, ongehuwd, Oosterhofweg 30. 5 mrt. te Almelo. vocale kunst, die wij beoefenen een goede naam, niet alleen in het Oosten des lands maar ook in de andere gewesten. Er is over het Rijssense koor altijd gesproken met ge zonde rivaliteit. Het peil dat uw koor heeft bereikt is uiter aard voor een belangrijk deel te danken aan de dirigent. „Zeg mij wie Uw dirigent is, en ik zal U zeggen w- -e vereniging U bent" heeft nog niets i:is" kracht ingeboet aldus spr. De heer Sommer heeft Uw koor naar vele successen geleid, en ook uw huidige dirigent de heer Joose is een man met grote capaci teiten Ook het Rijssens Mannenkoor heeft zijn ups en downs gekend maar altijd bent u de moeilijkheden te boven gekomen. Ook de toekomst kunt u met vertrouwen tegemoet zien, omdat u de beschikking hebt over een kern van goedwillende mensen, die met liefde de vocale kunst beoefenen. Namens de Chr. Gemengde Zangvereniging Excelsior sprak de heer Berkenbosch uit Nij- verdal, die naast zijn gelukwensen dank bracht voor de medewerking die Rijssens Mannenkoor aan het concert van Excelsior had gegeven. Spr. hoopte dat de nauwe samen werking ook in de toekomst zou kunnen worden voortgezet. De voorzitter van de jubilerende vereni ging de heer G. J Rozendom bracht de sprekers en allen, die het koor hadden ge feliciteerd dank. Met waardering sprak de heer Rozendom over het vele, dat de oud-voorzitter de heer Beverdam voor de vereniging had gedaan. Ook zijn wij veel dank verschuldigd aan de heer Sommer aldus spr. Deze eminente dirigent heeft de vereniging geleid naar ve- De dienst wordt zondag a.s. waargenomen door dierenarts A. van Doorn, Rijssen. tel 2487. De raad van Rijssen komt bijeen op dins dag 27 maart. PROTESTANTSE KIEZERS STEMT OP 28 MAART De Coöperatieve Bakkerij- en winkelver eniging hield in Hotel Weitering een goed bezochte jaarvergadering onder voorzitter schap van de heer Dam Wichers. Na de ver slagen van de secretaris en de penningmees ter bracht de commissie tot nazien van de balans bij monde van de heer Borkent dank aan bestuur en personeel voor de wijze waar op men de belangen van de vereniging in het jaar 1961 had gediend. Het lid van de commissie van toezicht de heer J. H Nijsink sprak in gelijke bewoor dingen en was van mening, dat de Coöpera tieve vereniging in 1961 een gunstig jaar heeft gehad. Het periodiek aftredende bestuurslid de heer J. H. Nijsink werd herkozen. De voor zitter de heer Dam Wichers herdacht het personeelslid de heer D. Baan en het be stuurslid de heer J. Ehrenhard, die de ver eniging in 1961 zijn ontvallen. Een overzicht gevende over de omzetten van 1961 kon de heer Dam Wichers consta teren dat deze belangrijk zijn gestegen in vergelijking met de cijfers van 1960. Het totaalbedrag van de stijging beliep ongeveer 70.000 waarvan de kruideniers zaken 20.000.- en de afd. manufacturen 50.000 voor hun rekening namen. De voor zitter memoreerde de hoge investeringen die in 1961 moesten worden gedaan o.a. voor de modernisering in de manufacturenzaak in de Grotestraat. Ook in 1962 zullen grote uitgaven moeten worden gedaan voor de modernisering van zowel de zaak in de Haarstraat als die in de Grotestraat. Het bestuur heeft besloten een dividend uit te keren van 10 pet. Ter gelegenheid van haar 35-jarig bestaan hield het bestuur van Rijssens Mannen koor zaterdagmiddag een receptie in het Parkgebouw. Duidelijk bleek de grote plaats, die deze vereniging in Rijssen inneemt Afgevaardigden van de meeste Rijssense verenigingen complimenteerden het bestuur met het jubileum en lieten hun gelukwen sen veelal vergezeld gaan van attenties als bloemstukken of geschenken onder couvert. Het bestuur stelde vooral bijzonder op prijs het bezoek van de beschermheer de heer G. W. ter Horst, van Mevr. van Heel- Wil- lems en van mevr. De Bordes resp. wed. en zuster van de overleden beschermheer de heer M. G. van Heel, van de oud voorzitter de heer Beverdam en van mevr. Dekker, wed. van de oudvoorzitter de heer M. Dek ker. Rijssens Mannenkoor werd opgericht op 27 januari 1927 met aanvankelijk slechts 17 leden. Geleidelijk nam de belangstelling voor het koor toe en het hoogst aantal leden dat het koor ooit telde bedroeg 114. Vele successen heeft .het koor in de loop der jaren behaald zowel in binnen- als in buitenland Een lange reeks van jaren komt Rijssens Mannenkoor uit in de hoogste af deling. In 1957 nam Rijssens Mannenkoor deel aan het kampioenschap van Nederland, nadat men in de provinciale koordag het hoogste aantal punten had behaald. In Amsterdam werd men overtroffen door het mannenkoor uit Wormerveer, dat destijds onder leiding stond van de huidige dirigent van Rijssens Mannenkoor de heer Ber Joose. Het jubilerende koor heeft vele jaren on der leiding gestaan van de dirigent de heer Albert Sommer uit Almelo, die het koor naar vele successen heeft geleid. De eerste 3 ja ren van haar bestaan stond het Rijssens Mannenkoor onder leiding van de heer Par doen uit Delden en de laatste 2 jaar wordt het geleid door de heer Ber Joose uit En schede. Was het een bijzondere dag vooT het be stuur en leden een zeer gedenkwaardige dag was het ook zeker voor de heer H. Meije rink, die vanaf de oprichting in 1927 pen ningmeester van de vereniging is geweest. Burgemeester Landweer, complimenteer de de heer Meijerink met dit bijzondere ju bileum en bood hem namens het gemeen tebestuur het boekwerk van de heer van Wijngaarden „Met 'n Aaol'n Maester biej' 'n Haerd" aan Namens het Koninklijk Nederlands Zan gersverbond werd het bestuur toegesproken door de heer Velthuis, die mede sprak na mens het gewest 2. Namens deze grote ge meenschap van zangersvrienden aldus spr. wens ik het Rijssens Mannenkoor van harte geluk met haar 35-jarig jubileum. Het Rijs sens Mannenkoor heeft in de wereld van de le successen. Dank bracht spr. ook aan de vereniging TOVA voor het wekelijks be schikbaar stellen van de repetitieruimte. Tot slot herdacht spr het werk van de oud voor zitter de heer Dekker.

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1962 | | pagina 1