F1LMNIEUWS Familievakantie in zomerhuisje II Hall van Gemeentehuis werdverrijkt' met werkstuk van studenten Burgemeesterskeur Brand op de Haar Tussen hemel en moeras Eddie op leven en dood Jubilea bij Ter Horst Co. Collecte 12 Groesbeekse tehuizen Gevaar voor bosbrand door brandweer afgewend Ül In laatste jaren sterk toegenomen Gevonden voorwerpen HUI»-huidschoohheid boudheid ls"_ purol Vrijdag 2 maart 1962 WEEKBLAD VOOR RIJSSEN Pagina 3 Woensdag de film Vrijdag en zaterdag de film VOOR JONGE GEZINNEN VADER HELPT MEE WAT KOST HET? RUSSEN buiten de wallen Het was op Bevervoorde sinds de trouw- dagva n de Jonker steeds rommelig. De Vrou we van Bevervoorde kreeg ieder jaar een kind. En steeds moest er getimmerd wor den .Want Christina van Westerflier kon het breed laten hangen. De oude vrouwe op Brandlicht, mopperde steeds over de ver gaande geldwegsmijterij. De oude Vrouwe, kwam uit het Bentheimse waar men zwaar behelpen kende. Wij hadden dit reeds de vorige keer moeten vertellen, maar toen za ten ons de grollen van Gradus Grijpstuiver in de weg. Dus op Bevervoorde werd aan houdend gebouwd. De architect de Vorst uit Boruso was er expres voor naar Rijssen ge komen. Dat stond de heer van Bevervoorde niet aan. Maar ja, zijn vrouw had het geld. Aan de zuidzijde werd een grote vierkante toren gebouwd. Een toren die het hele uit zicht van de woning van de weduwe Taksman weg nam. De weduwe Taksman had haren Snoek opgestookt, maar Gat Jan ging er niet op in. De jonge Vrouwe van Bever voorde bracht hem met haar uitgebreide tim- merages vele duiten in de la. Maar overigens was Rijssen maar matig te spreken over de jonge Vrouwe van Bevervoorde. Niet dat men het hardop zegde, neen, het was meer een soort fluistercampagne waaraan de goe gemeente zich schuldig maakte. Daar had je dat geval met de Rooze. De oude tuinman van Bevervoorde. Die moet plotseling iets, wat iedereen op zijn tijd moet. Hij liep het bos van het park in, deed de broek naar beneden en laat nou op geen twintig pas afstand de vrouwe aan het bloemen zoeken zijn. Zij zag een witte lap en nog veel meer wit. Maar zij schrok zo, dat zij een luide gil gaf. Meteen schoot de broek pijlsnel de hoogte in en een tien tellen later was ook de Rooze ijverig aan het bloemen zoeken. Chris tina hield de hand nog op de borst en snak te naar adem. Haar man schrok ook toen hij haar zag. Toen vertelde zij in bloemrijk dialect wat zij gezien had. De heer van Be vervoorde vond dat zijn vrouw op dergelijke kleinigheden in Rijssen niet moest letten. Noem jij dat maar een kleinigheid bitste zij terug, maar de Rooze heeft een achterwerk net een paard. Hij zal weg, hij bevuilt het hele bos. En zo geschiedde. Maar de oude Mevrouw ontfermde zich over de Rooze, als het anders niet was, nou dan kon bij haar de oude tuinman rustig zijn gang gaan. Al les met maat natuurlijk. En zo kwam de oude Rooze de bloemen en heesters verzor gen op Brandlicht. De Rooze was toen twee enzeventig jaar. Maar de goede man wist niet eens wanneer hij geboren was en als men hem vroeg hoe oud hij was dan gaf hij ieder jaar hetzelfde antwoord. Met het knol- lenzaaien word ik zestig. De oude kamer waar sinds meer dan twee honderd jaar de ridders van Bevervoorde hun gasten ontvingen moest er aan geloven. Daar hing de oude kruisridder Berend van Bevervoorde in een eikenhouten lijst aan de muur. De jonge Vrouwe van Bevervoorde vond het een ridder met kalverogen. Zij ver telde dit natuurlijk niet aan haar man. En Jenne de kokkin vond het ook een zeer lelijk portret. En omdat deze het ook lelijk vond, steeg Jenne zeer in achting bij de kasteel- vróuwe. Op een middag ontbood mevrouw haar kokkin. Jenne sprak Mevrouw, ik wil dat uwen man de Gapert, hier rentmeester wordt. Als het kan graag, mevrouw, Kunnen! riep mevrouw. Het moet. Mijnheer is heer van de Bevervoorde, maar ik beveel. Laat de Gapert er maar vast op rekenen. En Jen ne sprak met haren man. Zij lichtte hem over alles in. En een daglater daar moest de Ga pert verschijnen voor zijnen heer. Gapert zei de Jonker, ik heb besloten u tot mijn rentmeester te maken. Kun je rekenen. Dat is te zeggen, riep de Gapert ik kan tellen tot vijftig. Zo dan zul je in de leer moeten bij de schoolmeester de Proom. Die zal je wel in een jaar zoveel kunnen bijbrengen dat je de boel beheren kunt. O ja! riep de Gapert, verstand heb ik genoeg maar le zen en schrijven en rekenen dat moet ik dan nog leren. Het zou nooit gebeurd zijn, wanneer Chris tina van Warmelo niet op Bevervoorde naar de macht gegrepen had. Haren Berend de heer van Rijssen, wist dat zijn vrouw het roer stevig in handen had. En een jaar na zijn trouwdag ging hij weer als vroeger met zijn oude maats kegelen in de Tabaksgaar- den. Naar buiten was hij de man die Rijs sen om de vinger kon winden. Maar thuis regeerde met strakke hand Christina op een om het huis. De Gapert al kon hij dan niet lezen of schrijven, gaf de burchtvrouw in alles gelijk, en het was tussen haar en Gapert steeds mooi weer. De herenkamer die vertimmerd werd, droeg de goedkeuring van de Gapert weg. Wat ging het hem aan of de herenkamer werd af gebroken. Op een morgen riep de hoge Vrou we hem de afbeelding van Berend van Bevervoorde de kruisridder weg te nemen. Maar dat durfde de Gapert toch vanzelf niet. Hij ging eerst naar de Jonker Berend en overlegde met dezen, en Berend had een goede bui en gaf permissie het schilderij op diens eigen kamer te hangen!. Het was een drukke dag te Rijssen het was 22 februari. De dag waarop in heel Twente de burgemeesterkeur plaats greep. Zo was het ook te Rijssen. De Snoek was een ernstige kandidaat voor burgemeester. Maar nu was het zo, dat twee burgemees ters door de adel werden aangewezen. En daar was toevallig Snoek Gat Jan bij. Bur- gemeenster Taksman dat was steeds zo ge weest, hij had altijd de volle medewerking gehad. De Jonkers van Bevervoorde de Grim berg en de Oosterhof hadden hem steeds hun volle vertrouwen gegeven. Maar nu was op de Grimberg de rentmeester de Wapper en wanneer deze aan de Snoek dacht, dan voelde hij nog de klinkerslagen om zijn vle- sigen kop. De Wapper stelde de oude en de jonge heer van de Grimberg voor om Gape- Jan tot burgemeester voor te dragen. Op een middag kwam Jonker Berend van Bevervoor de de Gapert roepen. De Jonker had groot nieuws. De Grimberg stelde de Gapert kan didaat voor de „burgemeesterspost. En de Ga pert voelde zich nu langzamerhand wel ca pabel voor de baan. Maar de jonker van de Oosterhof was de Snoek toegedaan. Maar al les goed en wel, Jenne de Kokkin werd op een avond uitgeleend aan de Oosterhof. Want de kookkunst van Jenne was weid vermaard. En op die eerste avond van het feest, hak te Jenne de knoop voor haar man door. Jon ker Gerard van de Oosterhof was een heer die van lekker eten hield. Dit wist de Vrou we van de Oosterhof. De oude Mevrouw wilde het haar schoondochter ook nog vragen maar zij kwam te laat. Christina had de beslissing al genomen. En de oude mevrouw riep: Kind wat doe je mij daarmee een ple zier. En nog dezelfde dag liet zij Christina een kostbaar sieraad brengen uit de erfenis van de Bevervoorde. Jenne de kokkin dan, schotelde de jonker van de Grimberg de heerlijkste spijzen voor die zij maai- kon be denken. En aan het einde van de grote partij riep de jonker Jenne bij zich en deelde haar mee, dat haar man, de Gapert op de stem van de Grimberg kon rekenen. De Wapper had nu weer liever een ander gehad maar ge dane zaken nemen geen keer. En op de avond van de tweeëntwintigste februari was de Snoek gesjeesd. Heel Rijssen vond het wel jammer, maar daar bleef het verder bij. De Weduwe Taksman troostte haar lieve Snoek met een heerlijk glas wijn. En zo zei ze tegen Gatjan jij hebt mij nu en dat is beter dan een burgemeestersbaan. Over een maand gaan we trouwen en dan krijg je het kleigat van mijn grootvader van mij ten ge schenke. Het was een schrale troost voor de Snoek die al klinkende van zich af sloeg op straat om roem en eer te behalen. Maar ook de klinkende tegenslagen kreeg hij te incasseren. En op zijn aanstaande vrouw bracht hij zovele dronken uit dat de wedu we Taksman hem, ten haren huizen in het uitsteeksel, een kleine kamer aan haar huis, gekleed en wel te bed moest laten leggen. Den avond van de zesentwintigste februari was er weer wat nieuws. Het was ongeveer zeven uur in de avond. Toen plotseling de brandklokken te Rijssen hun angstaanjagend geluid lieten horen. Iedere Rijssenaar binnen de wallen keek het eerst naar het eigen huis. De Roet jonge, de schoorsteenveger had het al gauw door. Hij vertelde aan zijn buurman, de Grasmus, dat het ver van hun bed was. Maar spoedig wer den zij gewaar dat het huis van Biggen Jannes op de Haar brandde als een fakkel. Verzekering dekte destijds de schade niet. En heel Rijssen stormde naar de Haar om te redden wat er te redden viel. Aangaande de brand deden de wildste ge ruchten de ronde. De Gapert de pas benoem de burgemeester wilde een goede beurt ma ken. Hij vroeg waar de oude Varken Siene was, de bestemoer, die volgens de geruchten bij het haardvuur had gezeten toen de vlam in de pan geslagen was. De twaalfjarige An neke bleerde dat Gropmoo in de verdeling, dit was een slaaphok, was gevlucht. De Ga pert riep er is geen tijd te verliezen, een bijl. Met woeste slagen hakte de Gapert een flink gat in d veerdeling. Emmers vol water vlo- hem on de oren. Hij moest nog een wand doorhakken, want in de verdeling zaten drie beddekasten. Opeens daar hoorde hij sissen en bieren. De oude Siene wilde niet gehol pen worden. Zij klemde zich vast aan de beddewand. Voor tachtig jaar was zij in de zelfde beddekast geboren en nu het huis afbrandde en op invallen stond, wilde zij mee verbranden. Van Coeverden. Nieuw-Guinea vormt het laatste deel op de aardbol, waar men nog gebieden vindt, die volkomen onbekend zijn en waar mensen wo nen, die in onze tijd van interplanétaire pro jectielen nog leven als in het stenen tijdperk.. Zou een explorateur, een jager op beelden, zich iets aantrekkelijkers kunnen voorstellen? Voor ons betekende het een uitdaging. Wij wilden meer dan alleen Nieuw-Guinea van Zuid tot Noord doorkruisen door een gedeelte dat het breedste en ook het onbekendste is -dwars over een centrale bergketen, waar van wij de hoogte niet kenden en waarvan wij ook niet wisten, of er wel mensen overheen zouden kunnen komen. Wij wilden bovendien ons eigen avontuur filmen en uit deze laat ste onbekende gebieden een kleurenfilm op 35 mm. meebrengen met alle oorspronkelijke geluiden. Dit was al tien jaar mijn droom. Er was vier jaar voorbereiding voor nodig. Tijdens de verwezenlijking werd deze droom vaak een nachtmerrie. Twaalf „droppings" zijn er nodig geweest om ons uit dit oerwoud te red den, dat meer en meer een hel begon te worden. Maar ginds hebben wij stammen ge vonden, die van de wereld afgesneden leven, nog in de dageraad van 't mensdom, zonder gemeenschappelijke taal. Door bewegingen hebben wij ons verstaanbaar kunnen maken. Hun levenswijze, hun blikken, hun vreemde ceremoniën, zoals deze op de film zijn vastge legd, vormen een document, dat de genomen risico's en het vele lijden rechtvaardigt. Eddie die, op valse getuigenis, tot 20 jaar tuchthuisstraf is veroordeeld, weet al kort na zijn veroordeling te ontsnappen. Hij zal te weten komen wie in werkelijkheid de dader is van de moord die hem ten laste was ge legd. Hij begint met een bezoek af te leggen bij Delmas, die een van de getuigen was bij het proces. Onder Eddie's bedreiging slaat deze al gauw door en vertelt dat hij was ge dwongen door zijn chef, monsieur Simon, om een valse getuigenis af te leggen. Deze han delt in verdovende middelen en de vermoor de was zijn leverancier die uit de weg moest worden geruimd. Meer weet Delmas niet. Dan begeeft Eddie zich naar de tweede ge tuige, Francoise die vestiairejuffrouw is in de chique club die door monsieur Simon wordt geleid, en waar ogenschijnlijk nooit iets on wettigs gebeurt. Voor zij Eddie echter iets kan vertellen, wordt zij door een van Simon's handlangers neergeschoten. Zij kan Eddie nog toefluisteren: „Red Sophie, Hotel du Centre, kamer 37". Als Eddie daar eindelijk na heel veel moei te is gearriveerd, blijkt het dat deze Sophie het vijfjarig dochtertje is van Francoise. Hij heeft haar moeder, die inmiddels zwaarge wond in het ziekenhuis is opgenomen, beloofd om voor het kind te zorgen, dus begint hij met de dreumes een zwerftocht door Parijs, gezocht door de politie en de gangsterbende. Door list en kracht weet Eddie hen de baas te blijven... en hij slaagt erin Sophie heel huids bij haar moeder te brengen en mon sieur Simon onschadelijk te maken. in verband met het feit, dat zij 25 jaar ge leden in dienst waren getreden van de NV ter Horst en Co, waren een 3-tal werknemers van deze onderneming ten directiekantore ontvangen. Het waren de heren: J. Scheppink Korte- boslaan 27 reparateur in de spoelerij G. J. Kastenberg, Watermolen 11, reparateur in de krasserij G. J. Nijland, Bleijdestraat 24, op legger in de krasserij en H. Vorkink, Elzener straat 55, touwbaas. Namens de directie werden de jubilarissen hartelijke gelukwensen aangeboden en werd dank gebracht voor de wijze, waarop zij hun werk in dienst van het bedrijf hadden ver richt. Als blijk van erkentelijkheid ontvingen de jubilarissen een enveloppe met inhoud en het zilveren ereteken van 25 jaar trouwe dienst. Binnenkort zal de jaarlijkse collecte ten ba te van de 12 Groesbeekse tehuizen weer wor den gehouden. Het mooie sociale werk van de Nederland se Centrale praktische Hulp is helaas nog maar al te weinig bekend. Deze instelling be staat reeds meer dan 30 jaar. Zij heeft zich al die tijd bezig gehouden met het verzorgen van alleenstaanden zonder onderscheid van geloof of stand. Honderden jongens en meisjes, die een behoorlijke op voeding van eigen ouders ontberen en hon derden volwassenen, die zich tijdelijk of duur zaam niet konden handhaven in deze gecom pliceerde maatschappij, vonden in de 12 te huizen en in de gezinsverpleging ontplooiings mogelijkheden en wat geluk in hun moeilijk bestaan. Maar er zijn grote wachtlijsten. Er is geen plaats vrij, terwijl elk geval urgent is. Deze landelijke arbeid, die op reforma torisch belijden is gegrondvest, roept om uit breiding en verdient aller steun. Wanneer straks de bussen rammelen, zorgt U er dan voor, dat ze vol worden? Dat het spelen met vuur door kinderen al tijd grote gevaren meebrengt bleek gisteren nog eens weer, toen het droge gras op het voormalige voetbalveld nabij café Smit in brand was gestoken. Aangewakkerd door de wind werd het terrein een vuurzee. Het aan grenzende bos liep groot gevaar om welke reden de brandweer gealarmeerd werd, die kans gezien heeft het gevaar af te wenden. De brandweercommandant de heer G. J. Wolters, die zeer verheugd was, dat het ge vaar van een grote bosbrand in de kiem was gesmoord wees ons op de catastrofale gevol gen, die het „kinderspel" had kunnen mee brengen. Een verzoek aan de ouders, de kinderen op het gevaarlijke van het spelen met vuur te wijzen, geven wij gaarne door. nnilievakantic terj. De reisorganisaties en -bureaus hebben al lemaal dezelfde ervaring: de groep mensen tussen 30 en 45 jaar is bij de reizen slecht vertegenwoordigd. Dat zijn in het algemeen immers de mensen met jonge kinderen, die het om velerlei redenen, maar natuurlijk vooral met het oog op de kosten, bezwaarlijk vinden hun kinderen mee te nemen op reizen naar het buitenland en die ook niet zelf op reis willen gaan en in die tijd anderen met de zorg voor hun spruiten belasten. Daarloor heeft zich in de laatste jaren de familieva kantie in zomerhuisjes sterk ontwikkeld. De heer T. Tjebbes, directeur van de stichting „De Vrije Wereld" te Amsterdam, een organisatie op het gebied van het toe risme, die door een aantal vakorganisaties, het Instituut voor Arbeidersontwikkeling enz. werd opgericht en die zich vooral richt op vakantieverzorging voor de mensen uit die kringen, vertelde ons treffende bijzonder heden over deze familievakanties. Het ligt voor de hand, zo zei hij, dat de gezinnen met jonge kinderen even graag met vakantie willen als anderen en dat vele van die gezinnen zich ook wel vakantie kunnen permitteren, maar voor deze gezinnen zijn buitenlandse reizen, met volledige verzorging, zoals wij en andere bureaus organiseren, na tuurlijk te bezwaarlijk. Die groep heeft be hoefte aan zomerhuisjes, vooral in het bin nenland en voorts in het nabije buitenland. Deze ontwikkeling van de familievakanties neemt een snelle vlucht: personeelsvereni gingen en andere organisaties, waartoe dus ook De Vrije Wereld behoort, verhuren va kantiehuisjes huisjes in bungalowkampen enz. De grootste interesse bestaat voor dergelijke huisjes en bungalows in ons eigen land, maar ook de streken om ons land heen trekken de belangstelling: het Sauerland, de Eiffel, Luxemburg Bovendien echter ontwikkelt zich deze vorm van vakantietoerisme voor Nederlanders in Zwitserland, Oostenrijk en Noord-Italië, hetgeen veroorzaakt wordt door dat de mogelijkreid bestaat zulke huisjes te huren en tevens gebruik te maken van goed kope vakantiereizen per trein, zoals de Berg land Expres, of door gezamenlijk gebruik van personenauto's. Het blijkt, zo gaat de heer Tjebbes ver der, op zichzelf reeds voor heel velen aan trekkelijk te zijn, dat het gezin tijdens de vakantie bijeen blijft. Dat is stellig de voor naamste oorzaak van het succes en moeder de voruw neemt bij 'n dergelijke vorm van vakantiebesteding dan graag op de koop toe, dat ze zelf moet koken, afwassen enz. Ove rigens helpt vader daar in die omstandig heden wel een handje bij. Bij de familievakantie in zomerhuisjes is een uitgebreide, nauwkeurige documentatie vooraf vereist en de gezinnen moeten dan ook hoge eisen stellen aan de bemiddelende organisaties. Ze willen, terecht, een platte grond hebben van het te huren huisje, we ten hoe het ingedeeld en ingericht is, Vakantiewoning in de duinen op Texel. wat ze er zullen vinden en wat ze eventueel zelf mee moeten brengen. Om een paar klei nigheden te noemen: in Franse huisjes ont breekt veelal een theepot, omdat de Fransen weinig thee drinken, maar Nederlanders kun nen daar veelal niet buiten; in Duitsland zijn er dikwijls geen dekens op de bedden, maar die typisch-Duitse „dekbedden" en als je daar niet op voorbereid bent, sta je even raar te kijken. De mensen willen ook weten, hoe ze het huisje kunnen bereiken, hoe ver het station of de bushalte is, hoelang het lopen is naar protestantse of katholieke kerk, wat je in de omgeving kunt vinden aan mogelijkheden voor excursies zwemmen wan delen enz. Vooral de vrouwen hebben er voorts recht op te weten, wat ongeveer de kosten van levensmiddelen ter plaatse zijn. Hoewel de huurprijzen van deze huisjes over het alge meen redelijk zijn, moet men namelijk wel voor ogen houden, dat de kosten van levens middelen erbij komen - kosten, die men ove rigens ook heeft als men thuis blijft - en die moet men natuurlijk 'in de berekening opnemen, als men de kosten van vakantie in zomerhuisje of bungalow vergelijkt met die in pension of hotel. Daarbij zal echter wel blijken, dat deze vorm van vakantie toch goedkoper is. Geen wonder, dat er voor de zomerhuisjes zulk een sterk toenemende be langstelling bestaat! Paar blauw wollen kinderwanten, Sjaal, br.- groen, 1 kinderwantje (wit), Portemonnee, rood inh. 2.50, Dameshoedje (blauw-grijs) Speelgoed hamertje (hout), Kinderhandschoen (wol), Gebreide gele das, Das (mohair bruin groen), Plastic regenkapje, Paraplu en een popje, kinderwanten (rood wol) 1 kinderhand schoen (linker geel), Ketting van Rozenkrans, Padvindersriem, Rijksdaalder (biljet) Regen broek (zwart), Halsketting, Kinderwantje (br. geel), Brillen etui (groen), Wollen muts, Paar glacé handschoenen (bruin maat 9%) Gebrei de wollen sjaal (wit), Kinder portemonnee (rood inh. 0,10), Gebl. wollen das (bruim- geel), Wollen das (blauw) Boodschappentas (inhoud een theedoek) 1 handschoen (groen) 1 paar dameshandschoenen (glacé zwart) en 1 p. dameswanten (rood), Geblokte das (zw.- grijs), Doos met enkele boekjes, Armband met bedeltje, Twee „Bijstand loten", Alpino-muts (blauw) Heren handschoen (glacé zwart) Paar zwarte sierduiven, Gymnastiekschoentje, Hoofddoek (paars-groen), Portemonnee inh. 1,- en een sleuteltje, Kinderhandschoentje (rood-wit-grijs), Kanarie (geel met oranje) Damesschoen (linker grijs suède), 1 hand schoen (linker, kleur grijs) Rijksdaalder (bil jet), 1 paar pantoffels (dames gebloemd), Zij den hoofddoek (oranje-bruin-groen), Ball point (zwart, merk Bougies Narchal), Kinder wantje (blauw met grijs). Inlichtingen op het Groepsbureau der Rijks politie te Rijssen, eiken dag tussen 18.00 en 20.00 uur. (NIET TELEFONISCH). In de hall van het gemeentehuis hangt sinds enkele dagen een levensgroot „schilde rij". Schilderij is niet de juiste benaming, het is meer een ingelijste reclameplaat, zij het dat deze op bijzonder fraaie wijze is gecal- ligrafeerd en verlucht met enkele schetsjes van een gezicht op het Volkspark van een oude straat in Rijssen en van de Herv. Kerk op het Schild. Het levensgrote „schilderij" (afmeting twee bij anderhalve meter) geeft in fraai gecalli- grafeerde letters een weergave van de his torie, het karakter, de groei en de bestaans- bronnen van Rijssen. De tekst wordt geflankeerd door een 17 tal vignetten van de meeste grote bedrijven van Rijssen en uit andere plaatsen. Het doet vooral op het eerste gezicht wat vreemd aan, dat in de hall van het gemeen tehuis een dergelijke commerciële plaats is aangebracht. Wij hebben geïnformeerd naar de tot stand- koming ervan en ons werd medegedeeld, dat het werkstuk is vervaardigd door een aan tal leden van een Nederlandse werkstuden tenvereniging, welke in deze activiteit „brood heeft gezien". Kennelijk heeft men van de grote bedrij ven van Rijssen hiervoor de noodzakelijke me dewerking gekregen, evenals van het gemeen tebestuur, dat een vergunning, voor het aan brengen in de vestibule van het stadhuis heeft verleend. Op zich is het werkstuk op fraaie wijze sa mengesteld. De tekst die is aangebracht is de volgende: Rijssen, één van Overijssels oudste steden en Twente's oudste stad, ontving in het jaar 1243 van Bisschop Otto III zijn stedelijke rech ten. De oudste stukken, waarin de plaats ge noemd wordt, dateren van 1188. Sinds 1243 wordt het dus gerekend tot de Overijsselse steden, een reeds lang tot het verleden beho rende privilege. Wat echter verdween, het typische van het oude stadje - bleef nog voor een deel intact, De straten lopen alle concentrisch om het middelpunt het plein genaamd „Het Schild" Verschillende straatnamen, als Huttenwal en Walstraat wijzen nog op de vroegere aan wezigheid van wallen. Door deze vroegere omwalling kan ook de oude bouwwijze der boerderijen worden verklaard. Deze werden n.l. alle met de achterzijde, de deel, naar de straat gebouwd, (de landbouw was practisch het enige middel van bestaan), de bebou wing moest dus gesloten zijn, maar dan was het niet mogelijk met de wagens in de boerderij te komen. Zodoende kwam het be- drijfsgedeelte aan de straat te liggen. Het tegenwoordige Rijssen is een industrie plaats. Het aantal inwoners is in de laatste tientallen jaren sterk uitgebreid. In 1900 be droeg dit 5487, thans ruim 14.500. Een deel van de bevolking is de landbouw nog trouw gebleven. Bij velen is de liefhebberij voor een beetje „boeren" nog groot. De voornaamste industrie is die van de Ko ninklijke Jutespinnerijen en weverijen Ter Horst en Co N.V., waar een groot deel van de Rijssense bevolking werkt. Verder telt Rijssen een middelgrote confectiefabriek, een kamgarenspinnerij, steenbakkerijen, een pa- pierwarenfabriek en een bedrijf voor de ver vaardiging van roestvrij stalen gootsteenbak- ken. Verschillende grote aannemersbedrijven zijn hier gevestigd terwijl ook de bedrijven voor wegtransport een steeds grotere plaats gaan innemen. De aanwezigheid van een soort keileem grondstof voor de reeds genoemde steenbakkerijen, heeft een typische vorm van natuurschoon tengevolge gehad. Door het afgraven ontstonden n.l. in de bos sen vele diepe putten, en enige vijvertjes, waardoor een buitengewoon mooi wandel terrein ontstond. Het z.g. Holland's Schwarz- wald, een prachtig bosbezit is op deze ma nier ontstaan. Het aantal bezienswaardighe den van het stadje is niet bijzonder groot. Er bestaan nog enige oude straatjes, die om de daaraan gelegenboerderijen vermeldens waardig zijn. Verder kan de oude stadsbleek „De Weijerd" genoemd worden. Deze bleek bestaat uit een groot, door een beekje doorsneden grasveld, waarop, vooral voorheen, de Rijssense vrou wen hun wasgoed bleekten. Van de moderne bouwwerken is de Noorder- kerk, gelegen in de zg. Molenstal een bezich tiging waard. Het is een der grootste mo derne kerken van Nederland en heeft een 2400 tal zitplaatsen. De groei van de bevol king had uiteraard een geheel nieuwe uitbrei ding tengevolge. Het gemeentebestuur heeft hiervoor in enige gedeelten der gemeente uitbreidings plannen ontworpen, waarvan er 2 t.w. het plan Vennekesgaarden ten Z.W. en het plan Lentfertsstukken, ten O. van de oude kern al practisch geheel gerealiseerd zijn. Voor de naaste toekomst, rest dan nog het plan Zuid. Advertentie

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1962 | | pagina 3