Indrukwekkende interkerkelijke zangdienst in de Ger. Kerk ff 1 PREDIKBEURTEN Opbi >rengst collectes Aardappelmoeheid Kynologensucees Ledenvergadering PJGO Ouderavond Oranjeschool J. LICHTENBERG Zondagsdienst dierenartsen Rijssen-Wierden I I KAB hield feestvergadering Neet kuiern mear doon Veiling woonhuis Burgerlijke stand DE MODE VOOR TWENNER S! Twen Kostuums Colberts Pantalons Regenjassen MEULENBELT AGENDA Vrijdag 2 maart 1962 40e jaargang no, 9 1 fê I 1 P i U i M I !1 Coöp. Boerenleenbank „Notter" s De abonnementsprijs van dit blad bedraagt 1 25 per kwartaal, voor post abonnees 1 40 per kwartaal VOOR Administratie en Redactie Enterstraai 10 Rijssen Telef 2101 (054R0) Inzending van advertenties tot uiterlijk donderdagmorgen 12 uur Advertenties 10 cent per mm. Bij contract korting Er bestond voor de interkerkelijke zang- dienst, die door het comité van de 10 X 10 actie zondagavond in de Ger. Kerk Boom kamp werd gehouden een grote belangstel ling. Dit moet vooral het comité dat dit gedurfde initiatief in Rijssen met jeugdige overmoed had durven nemen, grote voldoening hebben gegeven. Er heerste in de sfeervolle, nog niet zo lang geleden geheel gerestaureerde kerk een verwachtingsvolle sfeer toen de heer G. Kraa op het orgel een prelude voor de dienst speelde. Onder de aanwezigen werden opgemekrt leden van de kerkeraad van de Ger. Kerk (Boomkamp) en de bejaarde doch vitale ere kanunnik van het Metropolitaa Kapittel van het Aartsbisdom Utrecht Mgr. R. W. J. Pe ters, pastoor van Rijssen. Opvallend was het grote aantal jeugdige belangstellenden. De dienst werd ingeleid met het staande zingen van gezang 302c, 1 en 3 „Wilt heden nu treden". Door de comité leden mej. H. Koedijk en de heer R. Rozemuller werden afwisselend gedeelten uit de Bijbel voorgelezen, terwijl het koor van de R. K. Parochie te Rijssen op verdienstelijke wijze ten gehore brachten het Cantate Domino, waarvan de tekst is ontleend aan psalm 105:1, op muziek van Leo Hasler. Het Exsurge Domine op gregoriaanse muziek, waarvan de tekst is ontleend aan psalm 44, en het Ubi caritas et amor „Waar vriend schap is en liefde, daar ook is God." Het is een indrukwekkende dienst gewor den, niet zozeer bedoeld als een oecu menische manifestatie maar meer het ge meenschappelijk overdenken van een pro bleem, dat alle christenen, alle mensen in de hoogontwikkelde wereld bezig moet houden. Even vielen de verschillen weg, even ont stond er een gemeenschappelijk begrijpen van dit grootse probleem, waarvoor de jeugd van Nederland via de 10 x 10 actie een bijdra ge tot leniging van de grote nood wil ge ven. Het was niet de eerste keer, dat de Ger. Kerk aan de Boomkamp een soort gelijke dienst werd gehouden. Het was niet lang na de oorlog dat in het zelfde kerkgebouw door ds. Slomp in het verzet bekend als Frits de Zwerver en Pater Bleijs hun geloof in een nieuwe wereld op ge meenschappelijke saamhorige wijze verkon digden. Toen was het probleem aan de orde, het gemeenschappelijke probleem: Hoe gaan wij de duurgekochte vrijheid tegemoet. Zowel Pater Bleijs die enkele maanden na de be vrijding bij een autoongeluk het leven ver loor en ds. Slomp, hadden tijdens de bezet ting op onvervaarde en moedige wijze ge streden voor de goede zaak en daarom had den zij het recht te wijzen op het grote goed van de vrijheid. Het probleem van de honger en ellende in de onderontwikkelde gebieden is ook een ge meenschappelijk probleem. Het is daarom dat het comité 10 x 10 ondanks de vele moei lijkheden, die overwonnen moesten worden het aandurfde mensen van verschillende ker kelijke richtingen bijeen te brengen, om hen in een gemeenschappelijke dienst op een ge meenschappelijk probleem te doen bezinnen. Na de liturgie, de samenzang en de koor zang besteeg kapelaan D. van den Hoorn de kansel en sprak met als thema: „Zalig zijn de barmhartigen, want hun zal barmhartig heid geschieden". Ons vervult deze met ver wachting geladen broederlijke samenkomst met grote dankbaarheid aldus spr. Het wel doen aan anderen is een weldaad van God. Voor de mensen in nood moeten wij, ondanks verschillen in belijden en beleven zijn als de engel Gods die brood bracht aan Elia. De helpende hand van God moge ons ge brekkig pogen om de grote nood in de onder ontwikkelde gebieden steunen, zodat wij in Jezus de Heer de hand reiken aan onze zwar te broeders en zusters, aldus de Rijssense kapelaan. Ds. Monteban, juist teruggekeerd van een oecumenische bijeenkomst in Almelo, zei verheugd te zijn, dat de Nederlandse jeugd via de 10 x 10 actie een bijdrage wilde geven in de leniging van de grote nood. De grootte van de nood in de onderontwik kelde gebieden achtte ds. Monteban onvoor stelbaar groot. Niet minder dan tweederde gedeelte van de gehele wereld is onderont wikkeld en een derde deel is half ontwikkeld. Spr. achtte het in hoge mate verontrustend, dat de tegenstellingen rijk en arm eerder groter dan kleiner worden. De spiraal van de welvaart wordt in onze wereld steeds groter, de spiraal van de nood in de onderontwikkelde gebieden eveneens. Het westen aldus ds. Monteban moet op andere wijze bidden, denken en werken. Spr. was van mening, dat het westen zich de grote vraag moet stellen of „ons cultuur patroon dwingend is". Wij moeten eerst on ze eigen ogen openen, opdat wij weten, dat wij onze broeders ver vooruitgesneld zijn. Wat houdt ons in ons land het meest in be weging. De vraag, hoe wij onze welvaart moe ten verdelen, en hoe wij onze eigen woning nood moeten oplossen. Natuurlijk moeten wij trachten daarvoor een oplossing te vinden, De collecte gehouden in de Ger. Kerk (Boomkamp) voor de Wereldhulpactie (Anti Hongeractie) heeft opgebracht een bedrag van 1092.-. De collecte gehouden in de Ger. Kerk (Boomkamp) tijdens de interkerkelijke zang- dienst (zondagavond j.l.) heeft opgebracht 'n bedrag van 353.-. In de Noorderkerk werd eén collect e ge houden ten bate van de 10 x 10 actie. Deze inzameling bracht op een bedrag van 1845.- maar er zijn andere vraagstukken waarvoor wij een internationale solidariteit aan de dag moeten leggen. Wij hebben de hand "van onze broeders al te lang losgelaten aldus spr. „Met de maat die gij meet, zult ook U gemeten worden", zo werd door de overtuigende en boeiende spreker die ds. Monteban bleek te zijn, dui delijk gesteld. Besloten werd met het gezamenlijk bidden van het „Onze Vader" en met het gezang „Ge dankt moet zijn de Heer, de God, die eeuwig leeft." Op het politiebureau liggen gedurende een drietal zaterdagen ter inzage de stukken be treffende aardappelmoeheid. Uit de bijbehorende kaarten blijkt 'duide lijk dat de aardappelmoeheid in deze gemeen te sterk aan 't afnemen is. Nieuwe besmet te gebieden zijn er niet bijgekomen, terwijl een aantal besmette gebieden weer „gezond" is verklaard. Een gunstige regeling is nu ook dat op besmette tuinen verbouwd mogen worden de zgn. A. M. resistente aardappelrassen, d.w.z. aardappelen waarvan bewezen is dat zij niet of minder vatbaar zijn voor aardappehnoeheid. Deze a.m. rassen zijn weer onderverdeeld in fabrieksaardappelen en consumptieaard appelen en hieronder bevinden 'zich midden- Op de jaarlijkse clubmatch van de Ned. club voor Dalmatische honden te Zeist werd „Son ja van Paradisus Nobilum", gefokt door de heer H. Boerman, uitgeroepen tot de beste inzending. vroege en middenlate rassen. Wel is voor deze rassen de regeling van toepassing, dat men niet meer dan eenderde gedeelte van de bschikbare grond per jaar mag gebrui ken, miets dat eenderde gedeelte niet groter is dan 3 are. Meer dan 3 are mag dus niet met deze rassen worden beteeld. Een ieder wordt in zijn eigen belang aan geraden de in dit blad voorkomende adver tentie goed te lezen en daarnaar te handelen. ►H •H •H ♦H ♦H •H ♦H •H ►H •H •H •H ♦H ♦H ♦H •H ►H •H •H •H ♦H •H •H •H •H •H •H ♦H •H ♦H •H •H •H •H •H •H •H •H •H ♦H •H •H •H •fi •H •H •H «H •H •H Nog een foto van het diner, dat de regering de Kennedy's aanbood in hotel De Witte Brug: Minister Kennedy met rechts mevrouw De Quay en links mevrouw huns. K« H* K« H* H* K* H* H* Hf* H* H* H* K* Hf* K* K* H* H* K* K* K* Hf* K* K* K* K* K* K* Hf* Hf* K* Hf* Hf* Hf* Hf* Hf* Hf* Hf* Hf* Hf* Hf* Hf* Hf* Hf* Hf* Hf* Hf* Hf* Hf* Hf* Hf* Hf* Hf* Hf* Hf* Hf* Hf* Hf* Hf* Hf* K* Maandagavond hield de afdeling Notter - Zuna - Rijssen van de P. J. G. O. haar maan delijkse ledenvergadering in 't café Derksen. In zijn openingswoord verheugde de voorzit ter der afd. de heer A. Ooms jr. zich in de goede opkomst, ondanks de koude, wat zeker zijn oorzaak wel zou vinden in de lezing wel ke de heer Van de Westerink, hoofd van de landbouwschool te Wierden zou houden voor de leden. Allereerst werden enige huishoudelijke za ken afgehandeld. Een verzoek van de afdeling Enter om medewerking te verlenen aan een excursie vond geen bijval. Wel bestond er veel animo voor een reisje naar de wilde paardenvangst bij Duimen in Duitsland. Ver der werd medegedeeld dat woensdagavond een ontwikkelingsavond zou worden gehouden in het gebouw „Irene" in samenwerking met de O.L.M. en B.D.V. Voor de damwedstrijd tegen de afd. Wierden in 't café De Boer te Wierden gaven zich 12 leden op. Op een vraag uit de vergadering, deelde het bestuur mede, dat de jaarlijkse sportdag van de kring Holten van de P.J.G.O. zal wor den georganiseerd door de afdelingen Enter en Notter. Nadere mededelingen zullen later worden gedaan. Hierna volgde het hoofddoel van deze ver gadering de lezing van de heer Van de Wes terink verduidelijkt met dia's, onder het mot to „Elk wat wils", over de Europese kolen en staalgemeenschap. Na deze interessante en leerzame lezing, was er gelegenheid tot het stellen van vragen, waar een veelvuldig ge bruik van werd gemaakt. Tot slot, werd nog een film vertoond getiteld „De Baggermo len". In Gebouw Jeruël werd een ouderavond ge houden voor de ouders van de leerlingen van de School met de Bijbel aan de Oranjestraat. De voorzitter van het schoolbestuur sprak een openingswoord en wees de ouders op het grote belang van de Chr. School. Het hoofd van de school de heer G. B. B. Renger bracht het jaarverslag uit. Het leerlingenaantal bedraagt thans 292 aldus spr. Van de 27 leerlingen, die de school verlie ten werden er 14 op de ULO school ge plaatst, 7 op de chr. landbouwhuishoudschool 5 leerlingen gingen naar de lagere technische school en 1 naar het chr. lyceum te Almelo. Vervolgens werd een wedstrijdje gehouden onder het motto „Wie weet het". Er wer den vragen gesteld over geschiedenis en aard rijkskunde enz. Door de heer Renger werd een causerie gehouden over het onderwerp „Het grote ge vaar". Advertentie Regenjassen, kostuums, pyjama's, zijden sjaals enz. SCHILD De dienst wordt zondag a.s. waargenomen door dierenarts A.v. Doorn, Rijssen, TeL 2487. li 1 >i SS 1 Laat er dan ook iets ren naar onarc Spaarbank rliegen. U worc/f er beiai ranl |t HUTTbNWAï 31 VilSSEN H De Kath. Arbeidersbeweging hield zater dagavond in het St. Jozefgebouw haar jaar lijkse feestvergadering. De voorzitter de heer G. Mulder, die een openingswoord sprak moest mededelen dat de districtsbestuurder de heer J. Grootenhuis, uit Hengelo verhinderd was een spreekbeurt te vervullen. Door de toneelvereniging van de KAB werd op zeer verdienstelijke wijze het blijspel Hui ze Amor van Dick van Maasland voor het voetlicht gebracht De vereniging is er in ge slaagd onder regie van de heer E. Paauwe een alleszins aanvaardbare vertolking van dit humoristische stuk te geven. Het ensem ble beschikt over enkele uitstekende krach ten en is goed op elkaar ingespeeld. Het spel van de heer B. Slaghekke en van zijn zuster mej. L. Slaghekke was bijzonder goed. De heer A. Blokhorst, die de zeeman K. de Boer ten tonele voerde wist zijn spel tot grote hoogte op te voeren. Zijn presentatie en zijn rolkennis waren voortreffelijk. Bij zonder genoten hebben wij ook van het spel van de heer G. Pfeiffer als de kunsternaar. De overige spelers droegen allen bij tot een verantwoorde vertolking van een stuk, dat veel voldoening heeft gegeven. NED. HERV. GEMEENTE Grote Kerk: 9.00 uur en 10.45 uur ds. Vos. 19.00 uur ds. Van Tuyl. Westerkerk: 9.30 uur ds. Van Tuyl. 15.00 uur ds. Noordergraaf, Daarle. Elzen: 10.00 uur ds. Kool. GEREF. GEMEENTE Noorderkerk: 9.30 uur en 19.00 uur ds. Van Haaren. 15.00 uur leesdienst. Woensdagavond 19.30 uur ds. v. Haaren. GEREF. KERK Boomkamp: 9.30 uur en 15.00 uur ds. Brinkman. OUD GER. GEM. Bevervoorde: 9.30 uur en 19.00 uur de heer Vosman. 14.30 uur leesdienst. Woensdagavond 19.30 u. ds. C. de Jonge, IJsselmuiden. OUD GEE. GEM. Oranjestraat: 9.30 uur en 15.00 uur ds. Van Dijk. Woensdagavond IC.30 uur ds. v. Dijk. GER. GEM. IN NED. Eskerk: 9.30 en 18.00 uur ds. Aangeenbrug 14.30 uur leesdienst. Woensdagav. 19.30 u. ds. Aangeenbrug NED PROT. BOND 10.45 uur ds, M. Wabeke, Enschede. 't Zit um neet in mooie wüere, Wüere helpt een meanske neet, Wüere hebt allene wearde As de doad ter achter steet. Vuile leu küent heel mooi kuiem, Zeent met 'n moond bezuender vlot, Mear juus doar woer het op an kuemp, Skeet ze vake in te kot. Dit soort leu det weet in 'n reegel O zo krek woer of het mut, Mear wat hej non an een meanske Det 't wal weet, mear det 't neet dut. Leu in nood zeent neet ehulpen Duur ouwer eur nood te sprekng, Awwe helpn weelt, hew' dee steumpers, Baejde haane too te stekng. Nee um hele mooie wüere Zit dee leu echt neet veleang, Mear wiej mun zo vuile meuglek Helpn eur zwoare kruus te dreang. J. Rozendom, Rijssen. Ten overstaan van notaris F. van Schoo- ten werd geveild het woonhuis met erf en tuin van de fam. Ter Avest aan de Boom kamp dat was in gezet voor 13.100. Koper werd de heer Slettenhaar uit Notter voor de prijs van 18.900.- GEBOREN: Hendrika, d.v. H. Vosgezang en J. Hageman, Lentfersweg 59, 19 febr.; Inge Jolanda, d.v. J. Nijhoff en J. Reterink. Wierdensestraat 85, 21 febr.; Hendrika, d.v. G. H. Wolterink en A. Baan, Esstraat 108c, 23 febr.; Berendina, d.v. W. de Wilde en E. M. L. Gisolf, Prins Bernhardstraat 48, 23 febr.; Frederik Salmon, z.v. E. Samangoen en M. Wamoga, Graaf Ottostraat 124, 25 febr.; GETROUWD: Jan Traanman, 27 jaar, en Gerritdina Kosterbok, 25 jaar, Holten, Pas toriestraat 29, 22 febr. Johan Schulenburg, 24 jaar, en Jentje Klazina Lassche, 22 jaar, Rijssen, Weverstraat 3, 23 februari. Advertentie IN EEN NIEUWE STIJL, NIEUWE MODELLEN, EEN MODE VOOR JONGENS DIE ANDERS DAN ANDERS GEKLEED WILLEN GAAN. MODERN EN SPORTIEF VOOR JONGENS, DIE UP TO DATE IN HUN EIGEN STIJL GEKLEED GAAN. WANT T IS MAAR DAT U 'T WEET OOK ZIJ WORDEN DOOR VOOR VADER EN ZOON! GEKLEED! 1, 2 en 3 maart Jaarlijkse Voorjaarsbazar Rijssen Vooruit café Koedijk 2 maart Lezing Luchtvermaak café Baan 3 maart Vergadering E.R.K.V. café Struik 9 maart Volksuniversiteit Jeruël 10 maart Receptie Rijssens Mannenkoor Park gebouw 13 maart Vergadering C. H. U. Jeruël 13 maart Ontspanningsavond Wandelsportver. Irene Parkgebouw 14 maart Ned. Ver. van Huisvrouwen Park gebouw 16 maart Amateurfotografenvereniging Aldo- lem Neutr. kleuterschool 17 maart Jaarfeest Herv. Jeugdvereniging Je ruël 21 maart Lezing over Israël, Herv. Jeugdraad Jeruël 24 maart Kynologenclub R.E.O. Parkgebouw. 30 maart Ouderavond Wilhelminaschool Schoolgebouw 17 april Vergadering Unitas Jeruël 23 april Internationale rennen „Windhonden- renvereniging Rijssen" baan Dannen- berg 31 mei Sportdag Rijssen Vooruit R.V.-terrein 7 juli Drumbandconcours Volkspark Opgaven voor deze rubriek kunnen geschie den ten stadhuize, kamer 7 (afdeling Algeme ne Zaken).

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1962 | | pagina 1