RAAD RUSSEN Hotel „De Kroon" verhuurd. Uitbreidingsp'an gewijzigd: Bouw 36 zomerhuisjes mogeiijk PREDIKBEURTEN Nieuwe presidente Ned. Ver. van Huisvrouwen Burgelijke stand Uitbreidingsplan Spraakonderwijs Zilveren jubileum bij Ter Horst Co. Leerlingen van alle scholen krijgen herinnering zilveren huwelijk HM de Koningin Vorstelijke gift voor Herv. Bejaardencentrum HUIS INGEZET VERTROUWEN Coöp. Boerenleenbank „Notfer" KROAMV1SITE J. Lichtenberg, Schild AGENDA Zondagsdienst dieren artsen Jaarvergadering C.O.V. Hosana Jaargang 40 No. 7 Vrijdag 16 februari 1962 Alg. Woningbouwvereniging bouwt op Lenfertstukken Mevr. Zillinger-Mo'enaar erelid HUTTENWAL 31 RIJSSEN De nieuwste regenjassen WEEKBLAD VOOR De abonnementsprijs van dit blad bedraagt 7 25 per kwartaal, voor pnst abonnees 1 40 per kwartaal Administratie en Redactie: Enterstraat 10 Rijssen Telel ?101 COS4RO Inzending van advertenties tot uiterlijk donderdagmorgen 12 uur Advertenties 10 cent pet mm Dij contract korting In een vergadering, die niet meer dan één uur beslag nam zag de gemeenteraad van Rijssen zich gisteravond kans een 15 punten tellende agenda af te werken. Zoals dat op vele vergaderingen het ge val is, vormde een voorstel van b. en w. tot het verlenen van medewerking ingevolge art. 72 der l.o. wet een onderdeel van de agenda. Een dergelijk voorstel behelst de aanschaf fing van nieuwe schoolmeubelen, onderwijs materiaal enz. De raad mag zo staat altijd in het voorstel vermeld deze medewerking slechts weige ren als de normale eisen aan het geven van lager onderwijs worden overschreden. Min of meer is de goedkeuring van zulk een voorstel door de raad een formaliteit. Daarop is meer dan eens van de zijde der raadsleden kritiek geuit. Ik ben er aldus de heer Voortman (SGP) gisteravond niet tegen, trouwens we moeten onze medewerking ver lenen, maar ik vraag mij toch wel af, zijn de aanvragen van de scholen altijd wel no dig. Is he tzo, had dit raadslid zich wel eens afgevraagd, geen na-aperij van de ene school tegen een andere. Spr. had het idee, dat de tegemoetko ming die aan de lagere scholen gegeven werd groter was, dan die aan de ULO scho len. Wethouder Scholman had het idee dat de heer Voortman „twee zaken door elkaar haalde". Als de eisen te stellen aan het geven van lager onderwijs niet worden over schreden dan dient de raad zijn medewer king te geven. Een z.g. vast bedrag krijgt zowel een ULO als een lagere school, terwijl beide scholen aanvragen kunnen indienen artikel 72 der l.o. wet. Over wat genoemd wordt de „norma le eisen" kan verschil van mening ontstaan en bestaan aldus spr. Alle scholen hebben echter te maken met dezelfde inspecteur en met dezelfde schoolarts. Als door deze functionarissen aan een bepaalde school 'n bepaalde verbetering wordt voorgesteld kan men dat voor een andere school - als dit althans in hetzelfde vlak ligt - moeilijk wei geren. De heer Hodes dacht dat het met de overschrijding van de normale behoeften niet zo'n vaart zou lopen. Onlangs is er een aanvraag ingediend door de R.K. scholen voor vernieuwing van schoolmeubilair. De aanvraag is ook toegewezen, maar ik ben er van overtuigd aldus spr, dat het ook zeer nodig was. De heer Jansen kon zich de opmerking van de heer Voortman best begrijpen. Er zit zonder twijfel iets in aldus spr. Er kan een soort naijver tussen verschillende scholen bestaan, tengevolge waarvan hij het nood zakelijk vond dat er van de zijde van het gemeentebestuur werd onderzocht of een be paalde aanvraag verantwoord zou zijn. De heer Smeijers was van mening dat een en ander moest worden gezien in de drang van de onderwijsvernieuwing. Overigens ging de raad met het voorstel akkoord. Het door de gemeente aangekochte Hotel de Kroon zal worden verhuurd om te die nen als opvangscentrum voor gerepartrieer- den. Het voorstel werd door de raad aan genomen. De heer ter Avest merkte op dat het Hotel eigenlijk was aangekocht met het doel de gevaarlijke hoek te verruimen. Spr. vroeg zich af of er niet meer moest ver dwijnen dan nu het geval was. Hoe zijn precies de plannen ten aanzien van de af braak zo informeerde spr. De voorzitter (burgemeester Landweer) gaf ten antwoord, dat het in de bedoeling ligt dat men nog verder gaat. De serre langs Geboren: Hendrika Maria, d.v. H. Brinks en G.W. J. Tijhof, Middelveen 2, 5 febr; Jo- han, zv. G. W Dokters en D Goossen, Ven- nekesgaarden 31a, 5 febr; Martinus Johan nes, z.v. A. van de Maat en L. P. T. Von del, Enterstr. 133, 4 febr; Marianne Jo- landa, d.v. M Nijland en J Smit, Koningin neweg 53, 7 febr; Gerrit Jan, z.v. J. Wol- terink en J. W. Averesch, Blinde Banisweg 27, 2 febr. te Almelo. Ondertrouwd: Jan Traanman, 27 jaar, Holten, Dorpsstraat 23, en Gerritdina Kos- terbok, 25 jaar, Rijssen, Kerkstraat 11, 8 feb; Johan Hilbrand Comino, 29 jaar, Hen gelo, Bataviastr. 25, en Gerritdina Geertrui- da Maria Sorleij, 30 jaar, Rijssen, Oranje- str. 37 jaar, 12 febr. Getrouwd: Arend Jan Smelt, 18 jaar en Gerritdina Nieuwenhuis, 17 jaar, Rijssen, Banisweg 7, 9 febr; Berend jan Hazelhorst, 33 jaar en Jannetje Maria Voogd, 28 jaar, Rijssen, Nijverdalseweg 43, 9 februari; Arris Roelof Keijman, 20 jaar, en Hendrika Tem mink, 19 jaar, Rijssen, Holtentorensweg 11, 9 febr. Overleden: Wilhelmina Pas, 61 jaar, echt genote van J. W. Dommerholt, Nijverdalse weg 83, 10 feb; Jan Bernard ten Hove, 17 jaar, z.v. J. ten Hove en J. Lichtenberg, Holterstraatweg 79, 4 feb. te Enschede. de Haarstraat moet ook nog verdwijnen. Het geen nu al gebeurd is is uiteraard van voor lopige aard. Dit is een zeer voorlopige op lossing. Ook het verhuren van het hotel aan de huidige gegadigde is van voorlopige aard. De heer Ter Avest kennelijk bevreesd voor moeilijkheden, die uit de voorlopige bestem ming tot opvangscentrum voor gerepatrieer- den voort konden komen vroeg of de ge meente de garantie had, dat als het hotel na opzegging van de huur moest worden ontruimd, de gemeente niet de plicht zou hebben de bewoners aan „onderdak" te hel pen. Deze vrees werd door het college van b. en w .niet gedeeld. De heer Hodes vroeg of zich nog meer gegadigden hadden aangemeld. Spr. drukte er zijn spijt over uit, dat het hotel werd bestemd als opvangscentrum voor gerepa- trieerden. Spr. had er de voorkeur aangegeven, dat het gemeentelijke eigendom weer als hotel zou worden geëxploiteerd. De voorzitter antwoordde, dat zich niet meer gegadigden hadden aangemeld. Na de ze aanloopperiode ligt het in de bedoeling meer bekendheid te geven aan de moge lijkheid tot huur van dit pand. De heer Hodes adviseerde het college con tact op te nemen met een jurist, omdat een eenmaal verhuurd eigendom moeilijk weer in handen te krijgen is. Overigens achtte spr. de afbraak tot het huidige stadium on voldoende De heer Paauwe; vestigde er de aandacht op, dat gerepatrieerden niet ge wend zijn aan een bewoning, die wij in Europa kennen. Als de huurder het pand verlaat moet hij het in een behoorlijke toe stand opleveren, meende hij. Het voorstel van b. en w. tot wijziging van het uitbreidingsplan in hoofdzaak waardoor de bouw van een 36 tal zomerhuisjes mo- geliik wordt, werd door de raad zonder com mentaar aanvaard. Het voorstel betreffende de verhaalsrege- ling van te geven spraakonderwijs dat de vorige vergadering werd aangehouden, gaf ook nu nog aanleiding tot verschillende op en aanmerkingen. De heer Voortman (SGP) ware het lie ver geweest, dat van de zijde van de ge meente helemaal geen verhaal zou worden toegepast en dat de kosten dus geheel voor rekening van de gemeente zouden komen. De voorzitter maakte echter duidelijk, dat dit niet mogelijk was, omdat Ged. Staten hiermede niet akkoord gaan. Wethouder Scholman kon zich voorstellen dat men graag wil, dat de regeling voor de ouders nog gunstiger wordt. Wij hebben ech ter goedkeuring van Ged. Staten nodig en wij dienen dus te zorgen, dat de regeling „haalbaar" is. Spr. was van mening, dat deze regeling belangrijk gunstiger was, dan die welke men momenteel nog hanteert. Moet bij de huidige verordening 40 pet van de kosten door de ouders worden betaald, thans wordt voorgesteld dat dit percentage wordt terug gebracht tot 10 pet. Bovendien aldus de weth. hebben b. en w. op grond van art. 5 van de verordening al tijd nog de mogelijkheid her verhaal te re duceren. Dat de voorgestelde regeling weinig be zwaarlijk is aldus de wethouder blijkt uit een ingesteld onderzoek. Van de 47 in aan merking komenden hadden aanvankelijk 22 ouders medewerking geweigerd op grond van financiële bezwaren Hiervan hebben 17 ou ders medegedeeld, dat de nieuwe (thans aan de orde zijnde) regeling voor hen aanvaard baar is. Spr. attendeerde op het belang de veror dening zo spoedig mogelijk in werking te laten treden. De heer Paauwe was niet helemaal over tuigd, door de uiteenzetting van de heer Scholman. Hij wilde de verordening in een voor de ouders gunstiger zin wijzigen. Het argument, van het college van b. en w. dat spoed gewenst was, gaf de doorslag en was aanleiding dat de raad het voorstel van b. en w. kon accepteren. De raad besloot aan de Alg. Woningbouw vereniging Riessen een bouwterrein te ver kopen in het plan Lenfertsstukken. Hier zullen door deze vereniging 36 woningen wor den gebouwd. In de rondvraag vroeg de heer Haase of Bij de NV. ter Horst en Co herdachten gisteren 2 werknemers het feit, dat zij 25 jaar geleden bij deze onderneming in dienst traden. Ter gelegenheid hiervan werden de zilveren jubilarissen n.l. de heren M. Klein Ligtenberg Marijkestraat en W. v.d. Maat A. Baanstraat ten directlekantore ontvangen De heer H. Jordaan bracht hen dank voor hun arbeid in dienst van de onderneming en feliciteerde hen met het jubileum. De jubilarissen ontvingen een enveloppe met inhoud en het ere insigne. het niet mogelijk was de raadsvergaderin gen op een vaste dag in de maand vast te stellen. B. v. de 2= of de 3e maandag. De voorzitter zegde toe deze suggestie te zullen overwegen. De heer Pluimers informeerde naar de stand van zaken betreffende het plan van de stadsbleek de Weijerd. De voor zitter antwoordde, dat binnenkort een voor stel hieromtrent te verwachten was. NED. HERV. GEMEENTE Grote Kerk: 9.00 uur en 10.45 uur ds. Van Tuyl. 19.00 uur ds. Kool (bed. H.D.) Westerkerk: 9.30 uur de heer Klein Rensink 15.00 uur ds. Vos. Grote Kerk: Woensdagavond 19.30 uur ds. Kool. GER. GEMEENTE Noorderkerk: 9.30 uur en 19.00 uur ds. Van Haaren. 15.00 uur leesdienst. Woensdagavond 19.30 uur ds. v. Haaren. GER. KERK (Boomkamp) 9.30 uur ds. Veenhuizen, Goor. 15.00 uur ds. Brinkman. OUD GER. GEMEENTE Bevervoorde: 9.30 uur en 19.00 uur de heer Vosman 14.30 uur leesdienst. Woensdagavond 19.30 u. de heer Vosman. Oranjestraat: 9.30 uur en 15.00 uur ds. Van Dijk. Woensdagavond 19.30 uuur ds. Van Dijk. GER. GEM. IN NEDERLAND Eschkerk: 9.30 uur en 18.00 uur ds. Aangeenbrug. 14.20 uur leesdienst. Woensdagavond 19.30 u. ds. Aangeenbrug NED. PROT BOND Aid. Rijssen; Mi» 10.45 uur ds. Blom, Hengelo. Het college van b. en w. is voornemens het in de begroting 1962 uitgetrokken bedrag voor de kosten van schoolfeesten van ƒ1.- per leerling te verhogen tot 2.50 In verband met de herdenking van het 25-jarig huwelijksjubileum van H. M. de Ko ningin achten wij het aldus b. en w. tot de raad, gewenst om ter gelegenheid hier van aan de leerlingen van de scholen een herinnering te doen uitreiken. B. en w. stel len de raad voor hiertoe te besluiten. De Ned. Herv. Stichting tot verzorging van Ouden van Dagen te Rijssen mag niet klagen over gebrek aan medewerking bij haar plan te komen tot stichting van een bejaardencentrum. Nadat meerdere malen belangrijke giften werden ontvangen kreeg men thans door iemand die onbekend wenst te blijven een vorstelijke gift n.l. een bedrag van 10.Ó00.- gepresenteerd. Vanzelfsprekend, dat deze gift in grote dank door de stichting is geaccepteerd. Enkele maanden geleden werd besloten tot een fondsvorming binnen de Herv. Gemeen te, en het is gebleken, dat hiervoor veel steun wordt gevonden. De plannen van de stichting zijn inmid dels in een vergevorderd stadium gekomen. Het wachten is op de bouwvergunning. Het bestuur van de stichting heeft de ver wachting, dat in 1963 met de bouw kan wor den begonnen. Het bejaardencentrum zal verrijzen op een terrein gelegen tussen de Lentfersweg en de Markeloseweg. Het plan voorziet in de bouw van een ver zorgingscentrum en in de bouw van een aantal bejaardenwoningen. De volkomen on verwachte royale gift van 10.000.- is on getwijfeld een goede stimulans in de goede richting. Ten overstaan van Notaris van Schooten werd ingezet het hui: met erf en tuin van de fam ter Avest aan de Boomkamp, voor 13.200.- De afd. Rijssen van de Ned. Ver. van huisvrouwen hield in Hotel Gijsbers haar jaar vergadering. De presidente mevr. Zillinger Molenaar van Rossum sprak haar voldoening uit over de grote opkomst van de leden. Uit het jaarverslag van de secretaresse mevr. Thomassen bleek dat de afd. in het afgelopen jaar een grote activiteit heeft ont wikkeld. Er werden 7 lezingen gehouden en 10 koffieuurtjes, terwijl er 4 uitstapjes zijn gemaakt, waaronder een dagexcursie. De boekenkring heeft het afgelopen jaar goed voldaan en ook de diverse cursussen die georganiseerd werden hebben aan de verwachtingen beantwoord. Voor de kinde ren van de leden werd een goochelvoorstel- ling georganiseerd. Uit het verslag van de penningmeesteres- se mevr. Jansen-Stam bleek, dat de afd. de beschikking heeft over een batig saldo. In het bestuur waren 2 vacatures ontstaan door het bedanken van mevr. Zillinger Mo lenaar, die 10 jaar presidente van de afd. is geweest en van mevr. Hoogkamp-Bakker, die naar elders is vertrokken. Gekozen werden tot nieuwe bestuursleden mevr. Boonstra- v.d. Schaaf en mevr. ter Harmsel-Hack. De verkiezing van een nieuwe presidente leverde geen moeilijkheden op. Met algeme ne stemmen werd gekozen mevr. Thomas- sen-v.d.-Wildt. Mevr. Duindam-van Keulen bracht de af tredende presidente mevr. Zillinger-Molenaar dank voor alles wat zij in de afgelopen 10 jaar in het belang van de vereniging heeft verricht en tot stand heeft weten te brengen. Het is aldus mevr. Duindam bijna een onmogelijke taak te releveren, wat mevr. Molenaar voor de vereniging heeft gepres teerd, en hoevele uren zij gegeven heeft voor' de groei en de bloei van de vereniging. „Wij zullen U", aldus spr. tot de scheidende presidente „in het bestuur erg missen en we hopen dat U ons met raad en daad zult blijven bijstaan. Als bewijs van de dank baarheid en waardering van het bestuur en de leden werd mevr. Zillinger Molenaar benoemd tot erelid van de afdeling Rijssen Door mevr. Thomassen werd de scheidende presidente het gouden insigne van de Ned. Ver. van Huisvrouwen opgespeld. De vergadering werd door mevr. Thomas sen gesloten. Advertentie r Onze landelijke reserves van ruim f 100.- miljoen stellen ook Uw spaarsaldo veilig Wendi U vol vertrouwen tot de Biej een lekker kupke koffie Wodt doar alle niejs besprükn, Dieks den ter heel slech an too is, Beernd den 't eankel hef ebrükn. Jannüekn is ook wier in berre, 'n Klèensen is nog geen gin joar, Goajt geet trouwn met 'n meakn oet Boorne, Krig ne won'ge op de Hoar. Och den Goajt den hef ter eene Den um helpt, dach iej van neet, Gleuw iej det het met dee huuze Aaltied wal heel earlke geet. Wilm en Dika hebt nen auto, 'k Vroag miej of, woer doot ze 't van, Hee vedeent zo vear ik weete Net zo vuile as Getjan. O mear det lig vast' an Dika Want den is zö gruets vuur 't gat, Joa det 's woar en o zo zueneg, 'n Mupken he'k der nooit ehad. Heb iej ook ehuerd det Diene Grote drokte hef met Naa, Diene det is ginnen bessen, Det veteeld eur bloodeang va. 'k Heb miej loatn veteln det Geese Ook wier trouwn geet, al binnkot, Ik zin bange det dee wichter Nog ees grote bleute wodt. Vrouwleu, nog een kupke koffie, Nee neet mear want wiej mun weg, Oawer als en iedereene Is wier 't nuedege ezeg. J. Rozendom, Rijssen. ADVERTENTIE 16 februari Lezing Ned. Ver. v. Huisvrouwen, Parkgebouw. 17 februari Herv. Jeugdraad, klankbeeld over Zending in Kenya Jeruël. 19 februari Amateurs fotografenvereniging. Aldolem Neutr. kleuterschool. 19 februari Ledenvergadering R.K. Midden standsvereniging St. Dionysius café Kamp huis a.d. veemarkt. 20 februari C.H.-Jongerengroep Wilhelmina- school. 20 februari Stem des Volks met Almelo's Dubbelmannenkwarttet Parkgebouw. bouw. 21 februari Verkeerscompetitie R.M.G. café Baan. 25 februari Interkerkelijke Zangdienst Ger. Kerk Boomkamp. 27 februari Ledenvergadering Unitas Jeruël 1, 2 en 3 maart Jaarlijkse Voorjaarsbazar Rijssen Vooruit café Koedijk. 9 maart Volksuniversiteit Jeruël. 24 maart Kynologenclub R.E.O. Parkgebouw. 30 maart Ouderavond Wilhelminaschool Schoolgebouw. 17 april Vergadering Unitas Unitas. 23 april Internationale rennen „Windhonden- renvereniging Rijssen" baan Dannenberg. 31 mei Sportdag Rijssen Vooruit R.V.-terrein 7 juli Drumbandconcoürs Volkspark. Opgaven voor deze rubriek kunnen geschie den ten stadhuize, kamer 7 (afdeling Alge mene Zaken). De dienst wordt zondag a.s. waargenomen door dierenarts A. van Doorn, Rijssen, tel. 2487. hield in hotel Gijsbers haar (feestelijke) jaarvergadering. Na een openingswoord van de voorzitter de heer H. J. Overweg bracht mevr. Eerd- mans het jaarverslag uit, waarin o.a. werd gereleveerd, dat het ledental van de ver eniging momenteel 70 bedraagt. In novem ber zal een uitvoering worden gegeven van een werk van Brahms „Ein Deutsches Requiem", waarvoor de repetities al enige tijd in volle gang zijn. Medewerking zal worden verleend door het Over. PhilharmonisCh Orkest, door de bas Rom Kalma en door een nog te en gageren sopraan. Het financieel verslag werd uitgebracht door de penningmeester de heer E. Dasselaar. Ondanks het feit, dat de uitvoering van „Die Schöpfung" een tekort heeft opge leverd, heeft de vereniging nog de beschik king over een batig saldo. Dank zij de ge meentelijke subsidie is het tekort beperkt gebleven. Na afhandeling van de huishou delijke agenda werd het feestelijk gedeel te van de avond verzorgd. Er was een gavarieerd programma op gesteld, dat veel voldoening heeft gegeven Door mevr. Bosma werden enkele liederen gezongen, terwijl de jongedames A. Bolks en J .Biezemaat de stem van de teena gers vertolkten. De heer Dulfer uit Winterswijk zorgde voor „ernst en luim" en door een Rijssens kwar tet gevormd door de heer en mevr. de Mol van Otterloo en de heren W. v.d. Veen en J. Fokker werd kamermuziek gespeeld o.a. werkjes van Scharlatti en Telemann,

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1962 | | pagina 1