Hotel De Kroon' gesloten Uw [zak? MOO PREDIKBEURTEN Schoorsteenbrand ÉÉÉB. Vrijdag 2 februari 1962 Streep onder eeuwenoude traditie We hopen dat het went Bijeenkomst Pro Juventute Zondagsdienst dierenartsen 10 x 10-varia TEENAGERSAVOND BABYSIT-CENTRALE JEUGDZANGDIEN9T Geld van 10x10 in communistische handen Hier is niets van waar!! Contactadres 10x10-actie Uitreiking EHBO-diploina AGENDA BURGERLIJKE STAND KOFFIEMELK IN SUIKERZAKJES Jaargang 40 No. 5 De abonnementsprijs van dit blad bedraagt 25 per kwartaal, voor post abonnees 1 40 per kwartaal Administratie en Redactie: Enters!raat 10 Rijssen Telef 2101 (054R0) Inzending van advertenties tot uiterlijk donderdagmorgen 12 uur Advertenties 10 cent pet mm. Bij contract korting 55 De sportuitslagen zaterdagvoetbal worden voort aan gepubliceerd aan het Bijkantoor Dagblad van het Oosten, Enterstraat 10, Rijssen. iaat ar dan oon iata vat> naar on arc Spaarbank vliegen, U *ordt er beimf renl Coöp. Boerenleenbank „Notier' J. Lichtenberg, Schild VOOR RUSSEN Toen woensdagavond de laatste bezoekers het bekende Hotel de Kroon verlieten moet er heel wat zijn omgegaan bij de heer en mevr. Koedijk. Het moment, dat met ge mengde gevoelens was afgewacht was ge komen. De volgende dag (inmiddels dus al weer gisteren) konden de Rijssenaren niet meer profiteren van de intieme gezelligheid van het historische hotel, dat eeuwenlang in Rijssen een bijzondere plaats heeft in genomen. Hotel de Kroon was n.l. een stuk je historisch Rijssen. Ergens is de gemoe delijkheid van het Rijssen van weleer in de stevige muren van dit gezelligheidscentrum blijven hangen. Vele Rijssenaren zullen Ho tel de Kroon in het vervolg moeten missen. Voor wie deze min of meer noodgedwon gen sluiting het ergste zal zijn in niet moei lijk te raden. Jans Koedijk en zijn vrouw hebben tegen de le februari opgezien als tegen een berg. Natuurlijk heeft het hotel een kapitaal opgebracht bij de verkoop aan de gemeente. Maar wat betekent geld, als je een historisch familiebezit als Hotel de Kroon moet verlaten. Het feit echter dat men geen opvolger had en niet minder ook. dat het hotelleven op een leeftijd als de Koedijks hebben zwaar is, heeft de doorslag gegeven. Binnenkort gaat men de woning aan de Boomkamp waar dokter Stokkers vroeger woonde, betrekken. Men blijft in de buurt, dat is althans een (schrale) troost. Vele Rijssenaren ook zij die niet tot de stamgasten van de Kroon behoren zullen het betreuren, dat de deuren straks gesloten zul len zijn. Niet minder dan 3 eeuwen is De Kroon het middelpunt geweest van een in tiem uitgaansleven. Ook anderszins heeft de familie Koedijk een belangrijke plaats inge nomen in de Rijssense gemeenschap. Onderhielden voorouders van Jan van de Krone geen postverbindingen met Almelo, Deventer en Borculo? Wie zal zeggen wat dit in vroeger tijden voor een afgesloten plaats als Rijssen voor de burgemeester, de dokter en de notaris heeft betekend. De post koetsen werden door 2 paarden (bij slecht weer door 3 getrokken over de slechte we gen van Twenthe en Sallan. De postil lons moeten geharde kerels zijn geweest die regen en storm wind en sneeuw moesten trot seren. Eigenaardig, dat in de gezapige tijd van enkele eeuwen geleden, toch al een be paald schema werd opgezet, waaran de pos tillons zich hadden te houden. De verwisseling van de paarden moest zo snel mogelijk in zijn werk gaan. De koetsier van de diligen ce blies aan het begin van de Haarstraat op zijn posthoorn en dan heerste er bij de Koedijks even bedrijvigheid. Men beschikte over een stal voortreffelijke paarden, die dan verwisseld werden voor de dieren, dié er al een zware tqpht op hadden zitten. En NED. HERV. GEM. Grote Kerk: 9.00 uur en 10.45 uur ds. Kool. 17.00 uur ds. Brasser, Voorthuizen. Westerkerk: 9.30 uur de heer Renger 15.00 uur ds. Van Tuyl (woensdagavond) 19.30 uur ds. Kool. Elzen: 10.00 uur ds. Van Tuyl. GER. GEM. Noorderkerk: 9.30 en 19.00 uur ds. Van Haaren. 15.00 uur leesdienst. woensdagavond 19.30 u. ds. Van Haaren. Ger. kerk (Boomkamp): 9.30 en 15.00 uur ds Brinkman. OUD-GER. GEM. Bevervoorde: 9.30, 14.30 en 19.00 uur leesdienst. woensdagavond 19.30 u. de heer Vosman. OUD-GER. GEM. IN NED. Oranjestraat: 9.30 en 15.00 uur ds. Van Dijk. woensdagavond 19.30 uur ds. Van Dijk. GER. GEM. IN NEDERL. Eschkerk: 9.30 en 18.00 uur ds. Aangeenbrug. 14.30 uur leesdienst. woensdagavond 19.30 u. ds. Aangeenbrug. Nederl. Prot. Bond: 10.45 uur dr. J. W. Samberg, Delden. dan ging het maar weer verder. Aan de stalhouderij was ook het privilege verbon den van postmeester. De heer Koedijk Kroon's Jans zoals eeuwen geleden de waard van de Kroon ook al werd genoemd mocht tegen een jaartractement van 50,- de brieven in Rijssen bezorgen. Dat zal geen groot gedeelte van zijn dag taak hebben ingenomen. Wie kreeg er een paar jaar geleden brieven toegestuurd? De stalhouderij is lange jaren een belang rijk deel van de eigenaars van de Kroon ge weest. Men verhuurde paarden en koetsen, waarvan vooral door reizigers gebruik ge maakt werd. Deze reizigers uit Holland reis den de omgeving af en konden dat niet be ter doen dan met een koets en een best paard van de Krone. De veearts en de dokter roepen vaak de hulp in van een Koedijk en barre verhalen over tochten door sneeuw en kou over er barmelijk slechte wegen zijn van generatie op generatie van de Kroon overgedragen. Met weemoed kon Jans Koedijk vertellen van zijn jongensjaren toen het in Hotel de Kroon altijd een gezellige bedoening was. Tal van reizigers en gasten die in De Kroon onderdak vonden weet hij zich te herinne ren, vooral weet hij dat ze altijd tevreden afscheid kwamen nemen. Dat is altijd een belangrijke opdracht voor de mensen van de Kroon geweest, zorgen dat de klanten tevreden zijn, zorgen dat de naam van de Kroon met ere wordt genoemd. Deze opdracht, die een familieopdracht is ge weest, heeft Jans Koedijk evenals zijn vrouw met grote ernst uitgevoerd. Men heeft altijd getracht het Hotel voor de bezoekers gezellig te maken, de verzorging en de keuken van de Kroon had altijd een goede naam. Natuurlijk heeft Hotel de Kroon, toen de stalhouderij de moeite niet meer loonde zich aan de gewijzigde omstandigheden aange past. In 1890 werd de verouderde herberg vervangen door een statig hotel, dat domi neerde in het centrum van Rijssen. In 1932 werd de zaak weer ingrijpend verbouwd en werd o.a. verrijkt met de serre, die in ver band met het verkeer nu weer zal moeten verdwijnen. Even realiseerden wij ons, hoe ingrijpend de laatste 30 jaar de omstandig heden zijn gewijzigd. In 1932 kreeg de heer Koedijk een vergunning tot de bouw van de serre, die toen werd beschouwd als een be langrijke verbetering voor Hotel de Kroon. Thans belemmert deze serre het uitzicht zodanig, dat er op de hoek Boomkamp Schild sprake is van een gevaarlijke situatie. Daarom heeft de gemeente het Hotel moe ten aankopen. Bij de voetbalvereniging Excelsior nam hotel de Kroon vele jaren een grote plaats in. De Kroon was niet minder dan het „clublokaal" van deze voetbalvereniging en de prijzenkast was niet alleen de trots van het bestuur en spelers van Excelsior maar niet minder van Jans van de Krone. Vroeger (tot voor 25 jaar geleden) was hier de sociëteit, waarvan de leden hier veel gezellige avonden hebben doorgebracht. Jans Koedijk kan uren vertellen over het bedrijf dat hem lief is geworden al os het werk wel eens vaak zwaar geweest. De zwaarste dagen zijn echter de laatste dagen geweest waarop hij zijn trouwe klan ten een glaasje bier moest tappen. Er is heel wat in hem n zijn vrouw omgegaan. We hopen maar, dat het stille leven strak jes zal wennen, zegt mevr. Koedijk. Dat geldt niet alleen voor de heer en mevr. Koedijk maar ook voor de vele Rijssenaren, bij wie hotel de Kroon hoog stond aange schreven. De werkgroep Rijssen van de vereniging Pro Juventute te Rijssen organiseerde in de huishoudschool van ter Horst en Co alhier een bijeenkomst, waarvoor flinke belangstel ling bestond. Na een kort openingswoord van Mevr. Reichardt gaf de heer van Aken van Pro Juventute uit Almelo een kort overzicht van de werkzaamheden van Pro Juventute. Vervolgens werd vertoond de film „Het gerucht" van Kees Brusse, waarbij de heer van Aken de nodige toelichting gaf. Na de pauze bestond voor de belangstel lende gelegenheid tot het stellen van vra gen aan een forum, dat was samengesteld als volgt: mevr. H.G. Kappert-van de Riet en de heren J.M. van Hunen, P.J. Otte en C.A. Reichardt. Vele vragen werden gesteld met betrek king tot de vertoonde film, waarin een meis je van de middelbare school een verhouding had aangeknoopt met een oudere man. De klasgenoten keken haar hierop aan, zodat het meisje alleen werd gelaten. Een brief werd onderschept, ging door de klas, ter wijl ook de leraar dit ontdekte. Het meisje werd bij de rector geroepen en deze sprak er met haar vader over, waardoor een con flict ontstaat. Dit ontlokte de vraag of de school een taak heeft op het gebied van de sexuele voorlichting. Tenslotte besprak dè heer van Aken nog het probleem waarvoor de ouders in dit verband komen te staan. Mevr. Reichardt sloot deze leerzame bij eenkomst. De dienst wordt zondag a.s. waargeno men door dierenarts A. van Doom, Rijssen, tel 2487. In tegenstelling met het bericht dat vori ge week in dit blad gepubliceerd werd, ver melden wij dat de 10 x 10 - teenageravond no. 2 niet op dinsdag 6 februari maar op dinsdag 13 februari a.s. gehouden zal wor den. Wat het programma betreft: zie de aan plakbiljetten De kaarten zijn weer verkrijgbaar bij V.V.V. kantoor Enterstraat, en aan de zaal! Wij geven iedereen de raad zo vlug mo gelijk een kaartje te bemachtigen dra* we een grote toeloop verwachten. De toegangs prijzen zijn: 1,-, loge: 1,25, balcon: 1,50. Ouders zit U verlegen om een oppas....? Draai tel no. 2770 en er staan al twee han dige meisjes voor de deur. En U kunt rus tig een avondje uit of op visite gaan! Dit alles voor slechts 2,50 per avond. Alles ten bate van 10 x 10 Adres centra le Verenlandweg 29. Het actiecomité hoopt in de maand fe bruari verder nog een interkerkelijke jeugd- zangdienst te organiseren in het kerkgebouw Boomkamp. In „Elseviers Weekblad" van 20 jan. j.l. staat een ingezonden stukje waarin wordt gezegd, dat men geen geld aan de 10x10 actie moet geven, omdat deze gelden in ver keerde handen terecht zouden komen. Men zou voor de bijeengebrachte gelden wapens kopen en vrachtwagens voor het leger De gelden, die door de toegewijde arbeid en offerbereidheid van duizenden jongeren bijeengebracht worden, zullen uitsluitend wor den besteed aan het Erfgewassenproject, waarvan Prof. G.J.A. Terra op 11 nov. jl. in Utrecht heeft gesproken en waarover wij óók reeds hebben gepubliceerd. Er wordt geen dubbeltje uitgegeven aan iets anders....!!!! Vertel dit aan een ieder die door het on zinnige stukje in „Elsevier" aan het twijfe len is geraakt. De opbrengst van „10x10" wordt uitsluitend gebruikt in: DE STRIJD TEGEN DE HONGER!!!!!! Verzocht wordt, mede te delen dat het contactadres van de 10 x 10Q ACTIE VANAF HEDEN IS: Hans Brouwer Huttenwal 18 tel. 2656. De brandweer van Rijssen werd Dinsdag gealarmeerd voor een schoorsteenbrand bij de fam T. aan het Hogepad. De brandweer, die spoedig ter plaatse was, wist het gevaar van uitbreiding met de mistblusser af te wenden. In hotel W. Spekhorst vond de diploma- uitreiking plaats aan een aantal candidaten, die geslaagd waren voor het E.H.B.O.-diplo- ma. Door dr. A.C. Kousemaker, die de dames en heren had opgeleid werden de diploma's met insignes uitgereikt. Naast hen te felici teren wees hij erop dat het behalen van het diploma tevens insloot de komende ja ren ook de herhalingscursussen te volgen om zo „bij" te blijven. Tot de geslaagden mochten zich rekenen: de dames D.M. Jorissen, J. van Eijk, J.H. Roosink en G. Wessels en de heren GX Timpers en G.W. Mekenkamp. De heren PF. Kiestra, H. Kreijkes en J. Tijhof werden door de cursisten als blijk van erkentelijkheid voor de opleiding even als aan Dr. Kousemaker een aardige attentie aangeboden. HUTTENWAl 31 Wee zat ter dag en nach an 't berre Awwe neet good te passe wam, Wee truessen oons met zachte wuere Awwe vedreet of zearte harn. Wee gung der nooit ear sloapm vuur det ze Ees noar de wichter har ekekn, Wee zol der nooit vegetn um z'almoa Nog ees eawn lekker too te dekn. Wee zat ter 's oawns wonear de aandern Al vake lang* in berre lean, Met ne kapotte boks' of zukke, Umdet den 's moams wier heel mos wean. Wee mos ter eiken moam wier zorgen, Det ter gin meanske zik vesleup, Wee har al als wier an de kaante Wonear as zee de aandem reup. Wee dach ter nooit ees an zikzelven, Wee leut aalt 'n aander vuur zik goan Wee hef zik mennegmoal vuur 'n aander As 't aans neet kon, te kot edoan. Wee zat ter daangs gin oongblik tuemeg', Heel vake drok totmiln in 'n nach, De moo, doar kum aalt als op ale, Wur doar wal aaltied an edach. J. Rozendom, Rijssen. ADVERTENTIE TROUWKOSTUUMS in alle maten voorradig. BISSEN 2 februari, Volksuniversiteit, Jeruël 6 februari jaarvergadering Rijssens Man>- nenkoor, Parkgebouw. 9 februari Openbare vergadering A.R. lees zaal Parkgebouw. 10 februari Pro Rege avond met Rijssens Mannenkoor Jeruël. 10 februari Streekconferentie NUSO Parkge bouw. 12 februari Filmavond C.M.B. Jeruël 13 februari Vergadering C.H.U. Jeruël 13 februari 10 x 10 Teenageravond nr. 2, Parkgebóuw 14 februari Jaarvergadering Hosanna hotel Gijsbers. 14 februari Ledenvergadering P.v.d.A. café Hegeman. 17 februari Herv. Jeugdraad, klankbeeld, Jeruël. 19 februari Amateurfotografenvereniging Al- dolem Neutr. kleuterschool 20 februari C.H.-Jongerengroep Wilhelmina- school. 20 februari Stem des Volks met Almelo's Chr. Dubbel Mannenkwartet Parkgebouw 21 februari Verkeerscompetitie R.M.C. café Baan. 27 februari Ledenvergadering Unitas Jeruël 1, 2 en 3 maart Jaarlijkse voorjaarsbazaar „Rijssen Vooruit", café Koedijk 9 maart Volksuniversiteit Jeruël 13 maart Uitvoering Gym.ver. D.O.S. Parto- gebouw. 24 maart Kynologenclub R.E.O. Parkgebouw 31 mei Sportdag Rijssen Vooruit R.V-terrein. Opgaven voor deze rubriek kunnen ge schieden ten stadhuize, kamer 7 (Afdeling Algemene Zaken). Geboren: Gerrit Dinant, z.v. EX Bouw meester en D. Noltes, Kerkstraat 2, 22 jan; Johanna Aleida, d.v. A. Dannenberg en H. ten Berge, burg. Knottenbeltlaan 15, 22 jan; Helmtraud Anneliese, d.v. W. Jansen en I. Adam, Oosterhofweg 40, 22 jan; Willemke Johanna, d.v. B.J. Nijhuis en J. Smit, Park straat 19, 23 jan; Hermanna, d.v. A.D. Lig- tenberg en F. Wieldraaijer, Vennekesgaar- den 58, 23 jan; Dina, d.v. M Schelfhorst en D. Groothuis, Esstraat 72, 25 jan; Johanna Gerritdina, d.v. H.J. Hoevink en J-H. Zand- voort, Walstraat 13, 29 jan. Ondertrouwd: Berend Jan Hazelhorst, 33 jaar, Rijssen, Holterstraatweg 152, en Jan netje Maria Voogd, 28 jaar, Monster, Rijn- weg 101, 23 jan; Arend Jan Smelt, 28 jaar, Rijssen, Nassaustraat 52, en Gerritdina Nieu- wenhuis, 17 jaar, Rijssen, Banisweg 7, 25 jan; Arris Roelof Keijman, 20 jaar, Amers foort, de Ruyterstraat 36, en Hendrika Tem mink, 19 jaar, Rijssen, Holtentorensweg 11, 25 jan. Getrouwd: Albertus Cornells Otto, 20 jaar, en Janna ter Harmsel, 18 jaar, Rijssen, Boomkamp 35, 23 jan; Hendrik Bruins, 26 jaar, en Maria Smeijders, 23 jaar, Rijssen, Bleekstraat 21, 26 jan; Gerrit Jansen, 25 jaar, en Antonia Wesselink, 22 jaar, Om men, Beerzerveld, L 58, 26 jan. Wanneer deze nieuwigheid opgang maakt, zal men in Duitsland bij het kopje koffie in restaurant en dergelijke geen kannetje room krijgen, maar een zakje gecondenseer de melk. Het zakje dat aan een suikerzakje doet denken en ongeveer even groot is, wordt geopend door het afscheuren van een hoekje Het „melkzakje" is gemaakt uit plasticfolie en aluminium. Het is voldoende gas- en wa- terdampdicht, steriliseerbaar en vetbesten- dig, aldus Veeteelt- en zuivelberichten.

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1962 | | pagina 1