19.95 Meulenbelt P redikbeurten Burgerlijke stand 10x10 ACTIE EEN GROOT SUCCES? Aanvaardbare toneeluitvoering door De Gong 5 JANUARI 1962 Kleding van LICHTENBERG AGENDA Grandioze opruiming bij MEULENBELT Terlenka pantalons C.H.U. RIJSSEN BREIDT ZICH UIT Babysitcentrale Vergadering C.-H. Jongerengroep Veemarkt Rijssen GESLAAGD Bijeenkomst Pro Juventute Coöp. Boerenleenbank „Notier" Een plaatje van een echte Hollandse molen staande te Koog-aan-de-zaan Interessante demonstratie voor Foto-clnb Vrijdag 12 januari 1962 Jaargang 40 No. 2 De abonnementsprijs van dit blad bedraagt 7 25 per kwartaal. Administratie en Redactie: Inzending van advertenties tot uiterlijk donderdagmorgen 12 uur voor post abonnees 1 40 per kwartaal Entersiraai 10 Rijssen Telet 2101 (OS4RO) Advertentie* 10 cent per mm Bi) contract kort VOOR VADER EN ZOON GROTESTRAAT 34 j| „Ten Berge" HUTTENWAL 31 RIJSSEN WEEKBLAD VOOR RUSSEN Umtreant honderd meanskeleawns Wur'n der of esneen, Wee kan toch het leed beskriewn Det doar wur eleen. Nee, hier mut een meanske zwieng. Truesen keuw hier neet, Meanskewuere skeet te kot Biej det groot vedreet. Woerum' wodt det zwoare kruus Dee leu op eleg, Eene Den 't doarumme weet, 't Wodt oons neet ezeg. God Den disse weald regeert, Weet wat of Hee dut, Doar gebuurt niks biej geval, 't Geet zo as het mut. Mear doarumme mag wiej 't neet Nues oons dale leg'ng Nee de dood van al dee leu Hef oons wat te zeg'ng. 'k Weet, wiej skoewt het van oons of, Almoa, klean en groot, Iej hebt toch gin leawn aj aalt Deankng weelt an de dood. Mear ow' rieke zeent of oarm, Oold of nog een keend, Nog gin uur daw' van oons leawn Ook mear zeker zeent. Zo brek ook vuur oe en miej Een keer 't eane an, Het venaamst' is neet wonear, Mear det is: en dan. J. ROZENDOM, RIJSSEN. Adver'entle ZIT BETER - STAAT BETER A 12 januari volksuniversiteit Jeruël. 13 ja nuari ledenvergadering Unitas, Jeruël. 13 ja nuari wielercross, café Het Witte Hoes. 15 lanuui arnateurfotografenver. Aldolem Neu trale kleuterschool. 16 januari, ontspannings avond Volksonderwijs, Parkgebouw, 16 janu ari vergadering B.V.L. café Kamphuis. 19 januari Arjos Wilhelminaschool. 20 januari Kanarievereniging E.R.K.V café 'n Hook, 26 januari Pro Juventute-avond, Huishoud school. 2 februari Volksuniversiteit Jeruël. 6 februari Uitvoering gymnastiekvereniging D.O.S. Pakgebouw. 10. februari Pro Rege- avond met Rijssens Mannenkoor Jeruël. 10 februari Streekconferentie N.U.S.O St Jo zefgebouw 13 februari C.H.U.-vergadering Jeruël 19 februari Amateur-fotografenver- niging Aldolem Neut. Kleuterschool. 20 fe bruari Stem des Volks met Almelo's Chr. Dubbel Mannenkwartet, Parkgebouw. 27 fe bruari Ledenvergadering Unitas, Jeruël. 9 maart Volksuniversiteit Jeruël. 24 maart, Ky- nologenclub R.E.O. Parkgebouw. 17 april Vergadering Unitas, Jeruël. Opgaven voor deze rubriek kunnen geschie den ten stadhuize, kamer 7 (afdeling Alge mene Zaken). Ned. Herv. Gem. (Grote Kerk): 9.00 uur ds. Kool, 10.45 Ds. Kool, 19.00 Ds. Vos. Westerkerk: 9.30 uur Ds. Vos, 15.00 Ds. 'van Tuyl. Westerkerk woensdagavond 19.30 uur Ds Kool. Notter: 19.30 uur Ds. van Tuyl. Ger. Gem. (Noorderkerk)9.30 en 19.00 uur Ds. van Haaren, 15.00 leesdiénst. Woensdagavond 19.30 uur Ds. van Haaren. Oud. Ger. Gem. (Bevervoorde): 9.30 uur en 19.00 uur De heer Vosman, 14.30 uur lees- dienst. Woensdagavond 19.30 uur de heer H. Vos. man. Oud Ger. Gem. in Ned. (Oranjestraat): 9.30 uur en 15.00 uur Ds. van Dijk. Woensdagavond 19.30 uur Ds. van Dijk. Ger. Kerk (Boomkamp): 9.30 uur en 15.00 uur Ds. Brinkman. Ger. Gem. in Ned. (Eschkerk): 9.30 uur en 18.00 uur Ds. Aangeenbrug, 14.30 uur lees- dienst. Woensdagavond 19.30 uur Ds. Aangeen brug. GEBOREN; Henriëtte, d.v. J. Wesselink en G. Middel- veld, Esstraat 24, 2 jan; Maria Wilhelmina Antonia, d.v. H. A. J. Hanstede en E. M. H. Haverkate, de Kaem- pe 16, 3 jan; Herma Gerritdina, d.v. J. Nijkamp en G. Schipper, Markeloseweg 60, 4 jan. Piet, z.v. P. Dokters en D. Tjonk de Bleij de- straat 32, 5 jan; Gerritdina Wilhelmina d.v. H. Schippers en J. Ruiterkamp, Hangerad 11, 7 jan; Dinant, z.v. J. W. Ni j land en E. Janssen, Graag Adolfstraat 10, 8 jan. Altje Minna d.v. G. Harbers en G. Harbers, Dannenberg 39a, 8 jan. OVERLEDEN: Jacobus Johannes Hendrikus Struik, 8S jaar, ongehuwd, Enterstraat 5, 2 jan; Gesiena Fredrika te Raa, 77 jaar, echtgenote van C. Oosterling, Huttenwal 18, 5 jan; Egbert Jan Wessels, 71 jaar, weduwnaar van A. J. Schuiterd, Elsenerstraat 10, 6 jan; Advertentie ALLEEN ZATERDAG van 34.90 opruimingsprijs 24.90 MAAR ALLEEN ZATERDAG VOOR BIJ Het heeft er alle schijn van dat de 10 x 10 actie, die in Rijssen door een jeugdig comité wordt georganiseerd, een groot suc ces zal worden. De medewerking, die het comité van vele zijden ondervindt is zeer verheugend, terwijl de activiteiten van de comitéleden niet zonder vrucht blijven. De grootste slag heeft men geslagen met de in het Parkgebouw georganiseerde Teen ageravond. Naast het succes als ontspan ningsavond was het financiële resultaat bij zonder verheugend. Tijdens de vorstperiode heeft het comité op de ijsbaan erwtensoep verkocht, dat, in aanmerking genomen de betrekkelijk korte tijd, dat deze verkoop mogelijk was, een goed resultaat heeft gehad. Zoals wij al eerder meldden maakt het comité vooral met dank gewag van de schen king van 100, door iemand, die onbekend wenst te blijven. Dit was echter een eerste aanloop tot het uiteindelijke resultaat. Maandag j.l. is de grote landelijke actie eigenlijk van start gegaan. De bedoeling is, dat iedere Nederlandse jongere van 6 tot 25 jaar metterdaad toont met de hongerende naaste in verre landen begaan te zijn. Gestreefd wordt naar het afstaan van 1 week zakgeld, welk geld ten goede zal ko men aan de anti-hongeractie. Op welke wijze kan men met deze actie meedoen, zal er hier en daar nog gevraagd kunnen worden, Er worden z.g. zakgeldkaar- ten beschikbaar gesteld in rode, witte, blau we oranje kleur. Deze kaarten vertegenwoor digen de waarde van resp. ƒ1-, ƒ2.50-, 5-, en 10— De kaarten zijn verkrijgbaar: a. bij het actie comité, b. bij de hoofden van alle scholen, c. Bij de besturen van praktisch iedere Rijssense vereniging. "Dinsdagavond hield de CH Kiesvereniging een ledenvergadering in het gebouw Jeruel, onder voorzitterschap van de heer A. W. Smit. Na gebed en het lezen van een schriftge deelte sprak de voorzitter een woord van welkom en stond daarna stil bij het vre selijke treinongeval te Woerden. Moge de Heere de nabestaanden nabij zijn in hun verdriet. Daarna gaf de secretaris een uiteenzet ting van het dit jaar te volgen gedifferen tieerde meerlijsten systeem. De bedoeling is om de kop van de lijst in alle staten- kringen gelijk te laten zijn, waarna de staart van de lijst per statenkring zal wor den aangevuld met namen in regionaal ver band. Algemeen kon men zich met deze gedach- tengang wel verenigen. Ook was men er voor dat iemand van de CH Jongerengroe pen een verkiesbare plaats kreeg. Aan de hand van een schoolbord werden de behaalde resultaten per statenkring in 1958 besproken. Tot afgevaardigden naar de op 20 januari 1962 te houden algemene vergadering te Zwolle werden aangewezen de heren Smit, Visscher, Ten Hove en Vos. Daarna wérd nog over de a.s. gemeen teraadsverkiezingen gesproken, maar dit punt zal nader worden uitgewerkt op de volgende vergadering van 13 febr. weer aan de orde worden gesteld. Een aantal nieuwe leden gaf zich op. Deze geslaagde avond werd met dankge bed door de secretaris gesloten. Advertentie Konr voor Uw CORSET a naar ons Wi) adviserer iit U deskundig. Drog uterij £j afd med bandage* SS Te'eloon 2293 Besturen van verenigingen, die alsnog aan de actie mèe willen doen kunnen zich op geven bij de voorzitter van het actiecomité de heer J. Otte, Jan ter Horststraat 3 tel 2556. Verzocht wordt nog mede te delen, dat de penningmeesteresse van het comité iede re woensdagavond in het gemeentehuis zit ting houdt, om de gelden, die via de zak- geldkaarten binnen zijn gekomen in ontvangst te nemen. IN KADER VAN 10 x 10 ACTIE: Teneinde de 10 x 10 actie zo goed mo gelijk te doen slagen heeft het comité een babysitcentrale ingesteld. Verwacht wordt dat tal van Rijssense gezinnen van deze mogelijkheid gebruik zullen maken. Uiteraard is de opbrengst bestemd voor de Anti Hongeractie. Het comité roept hen, die als baby-sit willen fungeren op, zich bij een der comi téleden te melden. Reeds nu kunnen aanvragen om een ba by-sit worden gericht tot Mej. H. Kein Horsman Veerenlandweg (tel. 2770). De onlangs opgerichte CH jongerengroep hield in de Wilhelminaschool een bijeenkomst waarin de heer M. Waanders een inleiding hield over het Communisme. Hierop volgde een interessante en hoog staande discussie. Er werden 3 nieuwe le den ingeschreven. De volgende vergadering werd vastgesteld op 24 januari in de Wil helminaschool. Aangevoerd 30 runderen. Prijzen: 4 vette koeien van 2,70 tot 2,90 per kg. slachtgewicht. 26 melk- en kalfkoeien van 800 tot 950 per stuk. Overzicht handel: Handel kalm, prijzen onveranderd. Zondagsdienst dierenartsen Rijssen-Wierden. De dienst wordt zondag a.s. waargenomen door dierenarts J. Siebelink, Wierden, tel. 05496-298. De heer H. Kraa, slaagde te Zwolle voor het Staatspractijkdiploma Boekhouden (SPD). De Vereniging Pro Juventute belegt op 26 januari een bijeenkomst in de Huishoud school van ter Horst en Co. Op deze bijeenkomst zal een uitvoerig en diepgaand gesprek worden gehouden over de opvoeding -van de opgroeiende jeugd. Voorts zal een forum vragen op het ter rein van de opvoeding liggend graag willen beantwoorden. Dit forum is samengesteld als volgt: Mevr. H. G. Kappert- v.d. Riet, Ds. H. Brinkman, P. J. Otte en C. A. Reichardt, arts. De vereniging Pro Juventute stelt zich ten doel, de verwaarlozing en ontspo ring van minderjarigen te voorkomen en te bestrijden. Tijdens de bijeenkomst op 26 januari zal de film „Het gericht" vertoond worden. Deze film zal ongetwijfeld aanleiding kun nen zijn tot een uitvoerige vruchtbare ge- dachtenwisseling, verband houdende met de opvoeding van de opgroeiende jeugd. Ouders en opvoeders, die openstaan voor de problemen van de opgroeiende jeugd wor den opgeroepen, deze bijeenkomst van Pro -entute te bezoeken. t Voor een vrij goed gevulde zaal van het Parkgebouw gaf de Rijssense liefda digheidsvereniging „De Gong" dinsdag avond een goede uitvoering van het blij spel „De Privé-Verpleegster", van A. den Hartog. Miss Joyce Allingworth stelt, nadat haar verloving met de fabrieksdirecteur Francis Darnley uitraakt, waaraan haar tante Mrs. Ashcombe debet is, alle pogingen in het werk om te laten zien, dat zij werken kan. Als haar pogingen geen succes hebben, besluit ze tenslotte op aandrang van haar vriend je zich als verpleegster bij een oude „zieke lijke" zeekapitein te verhuren. Natuurlijk doen zich dan allerlei verwikke lingen voor. Dr. Sloane komt tot de ont dekking dat zij geen echte verpleegster is, zij zelf doet weer andere ontdekkingen. Haar ex-verloofde komt bij toeval enkele dagen vakantie bij de zeekapitein op het landhuis doorbrengen etc. Natuurlijk komt alles op het laatst weer op zijn pootjes terecht. Het grote succes, dat „De Gong" deze avond oogstte komt voor een groot gedeelte op rekening van Mej. H. Mulder, die de rol van Joyce Allingworth, de privé-verpleeg- ster, op een voortreffelijke wijze uitbeeldde. Zij speelde zeer vlot, terwijl ook vooral haar nbevangenheid opviel tegenover de ou- de-scheepskapitein (G. Slokker) die erg hu meurig was. De heer Slokker beeldde de lastige, geïrriteerde bullebak van een zee kapitein op een uitstekende wijze uit. Voor al ook willen we noemen het spel van Mevr. H. Bouwmeester, als Dicky de tuin jongen. Zij behoorde tot de beste speelsters van deze avond. Jammer dat -„De Gong" niet over meer van dergelijk talent de beschikking heeft. Na een vrij zwak begin kwam H. Roosink die de rol van fabrieksdirecteur uitbeeldde er later beter in. Goed spel liet Mevr. Steen huizen zien, als de pensionshoudster, die op haar manier ook aan het liefdesgeluk van Joyce wil meewerken. De heer Van Genen als de neef van de kapitein hebben we wel eens beter gezien, al kwam hij tot niet on verdienstelijk spel. Mej. Melling, die een dubbele rol had was vooral als tante Ascombe goed op dreef. De regisseur de heer J. C. G. van de Berg gaf een uitstekende creatie van de rol van Markham, boekhouder bij Darnley. Ook zijn goede regie viel op. Een uitstekende but ler voerde H. Agteres ten tonele. Bij het begin van de voorstelling sprak de heer van Geenen een welkomstwoord tot de genodigden, leden donateurs en To- va-Bestuur. Wegens ziekte van enkele leden had er in oktober geen uitvoering plaatsgevonden. In de pauze werd nog een verloting gehouden. De eerste contactavond van de Fotoclub Aldolem in het jaar 1962 kenmerkte zich door een grote belangstelling. De voorzit-, ter van de vereniging de heer H. Westerik richtte een speciaal woord van welkom tot de heer Des Tombes, bondsconsul en tot enkele leden van de fotoclub De Zoeker uit Nij verdal. De heren Kelderman en van Nieuwenhuizen gaven een interessante de monstratie met een gecombineerd ontwik kel- en fixeerbad. Welke mogelijkheden hierin lagen werd duidelijk bewezen. Tijdens de demonstratie kwamen enkele foto's gereed, van enige aanwezige leden op de demonstratie. Bovendien werdeh hiervan nog enkele vergrotingen gemaakt waarvan 3 stuks op formaat 50 x 60 cm. Algemeen was men van mening, dat het een interessante avond was geworden. De leden van Aldolem zien de volgende bijeen komst, die. op 15 januari zal worden ge houden, met belangstelling tegemoet. Bovendien kennen wij alle moderne spaarvormen en werken mede met: bedrijfsspareq - spaarregeling voor ambtenaren - jeugdsparen - scboolsparen. NEEM OOK. EEN SPAARBOEKJE BIJ Dit De deur van onze spaarbank staat wiid open w*or iedereen.

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1962 | | pagina 1