FOTO'S I I buitenland uit binnen- en m Tolten in opbouw Strauss op bezoek Pagina 8 Vrijdag 24 november 1961 WEEKBLAD VOOR RUSSEN Tijdens een emotionele vergadering van het geor ganiseerde radio-tv-perso- neel in de Karseboom in Hilversum werd besloten vooralsnog niet te staken. Een tussenvoorstel is aan vaard om met een defini tief stakingsbesluit te wachten totdat de gehele radio- en tv-salariskwestie dinsdag in de Tweede Ka mer werd besproken. Bij de foto's: (boven): Handtekeningen werden ve.rzameld voor een sta kingsmotie; (midden): Rudi Carell kwam naar de toestand informeren, omdat zijn programma van vrijdag jl. bij een eventuele sta king niet door zou gaan; (onder): Enige ongeorga niseerden wachtten met borden bij de deur om toe gelaten te worden. ?.«■?-■ W?\ President De Gaul! nomen aan de jaarlij van de wapenstils zaterdag, bij het gr bekende Soldaat on Triomf he. Nadat h\ doet graf had gelegd dent een minuut s iachtenis aan de g derdkoppig leger aanhangers van het Parijse rock 'n roll-idool met de, Engelse naam Vince Taylor. Bekende bezoekers, om. de voor malige mannequin Bettina. Fran- Alsof er een orkaan doorheen was getrokken zo zag de zaal van een nieuw sportpaleis in Parijs eruit nadat daarin op hysterische wijze was huisgehouden door een hon- Volgens een bericht van de Nederlandse ambassade in Santiago bestaat er alle hoop, dat het gróótste deel van' de honderd hui zen, die met Neder lands geld in het door een aardbeving geheel verwoeste Tol- ten worden gebouwd, voor maart 1<)62 ge reed zal zijn. Tijdens de regenperiode, die dit jaar in het zuide lijke deel van Chili langdurig en zwaar was, kon nauwelijks van enige vooruitgang in de bouw worden gesproken. Als gevolg van overstromingen waren de toegangsive- gen met Tolten zelfs wekenlang onbegaan baar. Toen eind sep tember een kentering in het weer kwam, is met spoed met de bouw begonnen. De fundamenten van de beoogde 100 wo ningen zijn nu gereed (boven), van 't groot ste deel is de con structie reeds opge trokken midden Tien woningen staan onder de kap goise Arnoul en Eddy Barclay, die op de voorste rij in de zaal hadden gezeten, moesten via de coulissen vluchten, toen zij in het gedrang dreigden te geraken. Honderden studenten van de Sor- bonne in Parijs hebben gedemon streerd tegen de eindeloze aansla gen met plastiek bommen. De actie van de studenten volgde op een aanslag, die de woning van prof. Godement van de faculteit van Wetenschappen, heeft ver woest. De Westduitse minis ter van Defensie Franz Joseph Strauss (r-) is in Noorwegen aange komen voor bespre kingen met zijn ambt genoot Gudmund Har lem (links). Op 't vliegveld Fries land werd gedemon streerd tegen de komst van de Duit'er. Op de spandoeken stond onder meer: Herren volk gisteren, Her renvolk vandaag, ga weg van de Noordse Ook in Kopenhagen zijn parkeer problemen Een Deense automobi list heeft hiervoor al is het dan kostbaar 'n oplossing gevonden. Zijn auto trekt namelijk een scoo ter mee. De automobilist parkeert nu rustig in de nabijheid van het centrum en vervolgt zijn weg op de scooter.

Erfgoed Rijssen-Holten

Weekblad voor Rijssen | 1961 | | pagina 8